1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Sunt situații sau împrejurări prevăzute de lege, în care, deși formal sunt întrunite toate condițiile răspunderii juridice (conduită ilicită, prejudiciu, legătură de cauzalitate între faptă și rezultat, vinovăție) totuși autorul nu răspunde pentru conduita sa culpabilă, fie pentru că legiuitorul a exclus caracterul ilicit al faptei, fie că a înțeles să înlăture răspunderea făptuitorului. Cauzele care exclud caracterul ilicit al faptei diferă în funcție de de forma pe care o îmbracă conduita ilicită.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt expres prevăzute în art. 35 din Codul Penal al R.Moldova[1]:

  1. legitima apărare. Conform art. 36 C.P. al R. Moldova, alin.2 se prevede că,, este în stare de legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material și real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoană sau drepturile celui atacat ori interesul public” și respectiv alin. 3 ,,este în legitimă apărare și persoana care săvârșește fapta, prevăzută la alin.(2), pentru a împiedica pătrunderea, însoțită de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, într-un spațiu de locuit sau într-o altă încăpere.
  2. reținerea infractorului. Conform art. 37 C.P. al R. Moldova ,,nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvârșită în scopul reținerii persoanei care a comis o infracțiune și al predării ei organelor de drept”. Sintagma „reținere a infractorului” exprimă sensul acțiunilor de cauzare a unor prejudicii în timpul captării și predării către organele de drept a persoanei care a comis o infracțiune și care se sustrage de la răspunderea penală. Acțiunile de reținere a infractorului pot fi diverse: imobilizare prin legare, izolare în încăperi sigure, cauzare de daune integrității corporale sau sănătății, în cazuri excepționale - moartea acestuia.
  3. starea de extremă necesitate. Conform art. 38, alin.2 C.P. al R. Moldova ,,este în stare de extremă necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel”. Sursele pericolului care amenință valorile sociale ocrotite de lege pot fi de diferită natură: cutremure, incendii, inundații, reacții manifestate de animale, anumite stări ale organismului omului: foame, sete sau maladii, activități ale persoanei, săvârșite intenționat sau din imprudență.
  4. constrângerea fizică și psihică. Conform art. 39, alin. 1, C.P. al R.Moldova ,,nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea să-și dirijeze acțiunile”. (1) al articolului 39 stabilește două forme distincte de înlăturare a caracterului penal al faptei: constrângerea fizică, care reprezintă o presiune condiționată de o energie străină care îl pune pe făptuitor în imposibilitatea de a-și dirija în mod liber voința și îl determină să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală și constrângerea psihică care este reprezentată printr-o amenințare asupra psihicului persoanei care, sub imperiul acestei presiuni și ca urmare a ei, nu-și dirijează voința în mod liber și săvârșește o faptă prevăzută de legea penală.
  5. riscul întemeiat. Conform art. 40, alin 2, C.P. al R.Moldova ,,Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc și dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege ”. Noțiunea de risc înseamnă o acțiune (inacțiune) cu posibile consecințe dăunătoare.
  6. executarea ordinului sau dispoziției superiorului. Conform art. 401(1), C.P. al R.Moldova „nu constituie infracțiune

fapta, prevăzută de legea penală, săvârșită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului, care sunt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sunt ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvârșită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziția ilegală.

În materia dreptului civil cauzele care exclud răspunderea civilă sunt:

 

  • Consimțământul persoanei vătămate. Alin. (4) art. 1398 din C. Civil al RM prevede că „prejudiciul nu se repară dacă a

fost cauzat la rugămintea sau cu consimțământul persoanei vătămate și dacă fapta autorului nu vine în contradicție cu normele de etică și morală”;

  • Legitima apărare (vezi analiza de mai sus);
  • Extremă necesitate (vezi analiza de mai sus).

 

[1]   Codul penal al R. M. nr. 985 din18.04.2002. În: M.O. al R. Moldova, 13.09.2002, 128-129/1012, art. 35

Loading...