1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Instituția achizițiilor publice este una de o complexitate aparte, ceea ce implică și un număr destul de mare de acte normative ce o reglementează direct sau care prin obiectul de reglementare abordează tangențial și instituția achizițiilor publice. Astfel, ca și în cazul tuturor domeniilor reglementate, cel al achizițiilor publice este regle­mentate de legi și acte normative subordonate: hotărâri de Guvern, acte ministeriale șu departamentale etc.

Legi:

Principalul act normativ din categoria legilor ce reglementează instituția achizițiilor publice în integritatea sa, este reprezentat de Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, care transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice. În comple­tarea cadrului legal vin alte câteva legi, mai recente, și anume:

  • LEGEA Nr. 74 din 21-05-2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, car transpune Directiva 2014/25/UE a Parla­mentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectu­ate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, trans­porturilor și serviciilor poștale și
  • LEGEA NR. 125 din 02 iunie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice și la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia.

Lista actualizată a legilor ce reglementează domeniul AP va fi consultată la următo­rul link:

https://tender.gov.md/ro/content/legea-privind-achizi%C8%9Biile-publice

Hotărâri de Guvern:

Următoarea categorie de acte normative, subordonate legii, este reprezentată de hotărârile de Guvern, prin care sunt aprobate o multitudine de Regulamente ce reglementează diverse proceduri de achiziții publice dar și alte aspecte ale acestei importante instituții juridice. Dintre acestea nominalizăm:

Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a autorităților centrale de achiziții

Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice

Hotărârea Guvernului nr. 694 din 23.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achi­ziții publice;

Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;

Hotărârea Guvernului nr. 494 din 08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției CO­VID-19;

Hotărârea Guvernului nr. 544 din 12.11.2019 cu privire la unele măsuri de orga­nizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamen­tului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executa­re continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;

Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamen­tului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sis­temul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice" (Mtender);

Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamen­tului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului in­formațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice" (Mtender) etc.

Lista actualizată a hotărârilor de Guvern ce reglementează domeniulAPva fi consultată la următorul link: https://tender.gov.md/ro/content/hot%C4%83r%C3%A2ri-de-gu- vern

Categoria următoare de acte ce reglementează un aspect sau altul al instituției achizițiilor publice, est reprezentată de acte ministeriale și departamentale. Ele de obicei vin să completeze cadrul legal prin detalierea diferitor aspecte ale aplicării normelor ce reglementează instituția achizițiilor publice, pentru a conferi claritate și certitudine sub aspect procedural celor implicați în procedurile de achiziții publice. Dintre acestea nominalizăm:

  • • Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

Ordinul nr. 46 din 31.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cer­tificarea în domeniul achizițiilor publice ;

Ordinul nr. 176 din 31.12.2020 privind modificarea Ordinului nr. 193 din 27.11.2018, cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achi­ziții publice de către trezoreriile regionale

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea De­clarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau gru­pări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea In­strucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice

Ordinul Ministrului Finanțelor nr 82 din 06.07.2020 privind modificarea Ordinului nr. 193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către tre­zoreriile regionale.

Ordinul nr. 72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Do­cumentului unic de achiziții european etc.

Lista actualizată a actelor departamentale și ministeriale ce reglementează dome­niul AP va fi consultată la următorul link: https://tender.gov.md/ro/content/acte-mi- nisteriale-%C8%99i-departamentale

Loading...