1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Cât privește legislația comunitară ce reglementează domeniul achizițiilor pu­blice, aceasta este reprezentată de câteva directive fundamentale, car parțial sunt transpuse și în legislația Republicii Moldova, conform Acordului de Asociere. Astfel, nominalizăm aici următoarele acte:

DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a con­tractelor de achiziții publice.

DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

DIRECTIVA 2014/24 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 fe­bruarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE

DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Di­rectivei 2004/17/CE etc.

Loading...