1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană conține și un set de reguli ce vizează domeniul achizițiilor publice și orientează asupra pro­cesului de armonizare a legislației autohtone cu cea comunitară din acest dome­niu. Astfel, art. 268 al Acordului, stipulează că părțile recunosc contribuția pe care organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și deschise o are la dezvoltarea economică și își stabilesc ca obiectiv o deschidere efectivă, reciprocă și treptată a piețelor lor de achiziții publice. Conform acestuia se preconizează accesul reciproc la piețele de achiziții publice pe baza principiului tra­tamentului național la nivel național, regional și local pentru contractele publice și concesionările în sectorul public, precum și în sectorul serviciilor de utilități publice. Acesta prevede apropierea treptată a legislației în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova de acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice, însoțită de o reformă instituțională și de crearea unui sistem eficient de achiziții publice, bazat pe principiile care reglementează achizițiile publice în Uniune și pe termenii și defini­țiile stabilite în Directivele de domeniu ale Parlamentului European și ale Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și de coordonare a procedurilor de atribuire a contrac­telor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.

Art. 270 stipulează că în cadrul reformei instituționale, Republica Moldova de­semnează, în special: (a) un organism executiv responsabil cu politica economică la nivelul administrației publice centrale, însărcinat să garanteze o politică coerentă în toate domeniile legate de achizițiile publice. Acest organism facilitează și coordonea­ză punerea în aplicare a prezentului capitol și îndrumă procesul de apropiere treptată de acquis-ul Uniunii; și

  • un organism imparțial și independent însărcinat cu revizuirea deciziilor lua­te de autoritățile sau entitățile contractante în timpul atribuirii contractelor. În acest context, „independent” înseamnă că organismul este o autoritate publică distinctă de toate entitățile contractante și de operatorii economici. Se prevede posibilitatea de a supune deciziile adoptate de acest organism controlului judiciar.
  • Fiecare parte se asigură că deciziile luate de autoritățile responsabile pentru examinarea plângerilor înaintate de operatorii economici cu privire la încălcări ale legislației naționale sunt aplicate efectiv. Tot în Acordul de Asociere regăsim regle­mentarea standardelor de bază care reglementează atribuirea contractelor (art. 271) și planificarea apropierii treptate de legislația comunitară (art. 272). De menționat e ca și racordarea propriu-zisă la Directivele U.E. este făcută (parțial), ne referim aici la legislația primară în principal.

În scopul implementării prevederilor Acordului de Asociere RM -UE, precum și în vederea realizării măsurilor pentru punerea în aplicare a Acordului privind achizițiile publice ale Organizației Mondiale a Comerțului, Ministerul Finanțelor a elaborat Stra­tegia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 14 decembrie 2016.

Loading...