Pin It

Generalități. Conform art. 46, al. 1 al Legii nr. 131 privind achizițiile publice, con­tractul de achiziții publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

 1. licitație deschisă;
 2. licitație restrânsă;
 3. dialog competitiv;
 4. proceduri negociate;
 5. cerere a ofertelor de prețuri;
 6. concurs de soluții;
 7. achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
 8. parteneriat pentru inovare.

De menționat că autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze următoarele tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice:

 1. acordul-cadru;
 2. sistemul dinamic de achiziții;
 3. licitația electronică;
 4. cataloagele electronice.

În cele ce urmează vom prezenta procedurile, precum și tehnicile și instrumente­le specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice.

De menționat este că în luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achiziție publică, autoritatea contractantă va avea în vedere: complexitatea contrac­tului de achiziție; costurile implicate; nivelul de dezvoltare și concurența pe piața din domeniul unde va avea loc achiziția; constrângeri cum ar fi urgență, compatibilitatea cu produse/servicii deja existente în cadrul autorității respective, existența unui sin­gur furnizor, prestator sau executant etc.[1]

 1. Licitația deschisă

Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziții publice sunt licitația des­chisă și licitația restrânsă. Alte proceduri de achiziție publică pot fi folosite numai în con­dițiile expres stabilite de legislație.

Licitația deschisă este procedura de achiziție publică, în cadrul căreia orice ope­rator economic interesat poate prezenta o ofertă. Legea nr. 131 privind achizițiile publice stabilește principalele reguli ce urmează a fi aplicate pentru ca procedura licitației deschise să fie considerată legală și cu rezultate optime pentru participanții la aceasta.

Procedura licitației deschise admite ofertele tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitație. Autoritatea contractantă publică în prealabil un anunț de participare la licitația deschisă pentru informarea potențialilor participanți, astfel încât aceștia să își poată pregăti ofertele. În cazul achizițiilor publice în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii achizițiilor publice[2], perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile, iar când pragurile sunt ega­le cu, sau depășesc aceste valori, perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum și între data transmiterii anunțului de participare spre pu­blicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 35 de zile.

Legea admite și situația micșorării acestor termene:

 1. Dacă a fost publicat un anunț de intenție ce viza contractul de achiziții publice ce urmează să fie atribuit, termenul poate fi redus până la 20 zile și pentru cealaltă categorie de contracte (cele care se publică suplimentar în JOUE), dacă se întrunesc condițiile:
 2. În cazul în care anunțul de intenție publicat conține toate informațiile care sunt prevăzute pentru anunțul de participare (ceea ce face ca aceste informații să fi fost cunoscute la data publicării anunțului de intenție) și
 3. anunțul de intenție a fost transmis spre publicare în perioada cuprinsă între 12 luni - 35 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

Or, termenul de 35 zile se transformă în 20 zile în urma aplicării diminuării ca re­zultat al întrunirii condițiilor de mai sus.

 1. Iar în cazul tuturor aceste termene (de 20, 35 și cel de 20 obținut în urma mic­șorării celui de 35 zile) se va putea aplica o altă diminuare a termenului cu încă 5 zile dacă:
 2. autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentație de atribuire și
 3. permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct și nerestricționat al operatorilor economici la documentație, precum și
 4. acceptă depunerea electronică a ofertelor.

Important este că o altă condiție obligatorie de aplicare a micșorării cu cele 5 zile suplimentare este ca anunțul de participare să conțină în mod obligatoriu precizări privind adresa de internet la care documentația de atribuire este disponibilă. Dacă însă documentația nu poate fi publicată electronic, AC este obligată ca din momen­tul în care primește o solicitare din partea oricărui operator economic interesat de a participa la procedura de AP, să ofere aceste informații în maxim 2 zile de la solicitare.

 1. Licitația restrânsă

Licitația restrânsă, așa cum s-a menționat mai sus, este una dintre cele două pro­ceduri de bază utilizate în procesul achizițiilor publice. Această procedură de achiziție publică permite ca orice operator economic să solicite să participe și să i se creeze condițiile legale corespunzătoare pentru participare. Delimitarea de procedura licita­ției deschise o face faptul că în procedura licitației restrânse toți operatorii economici interesați participă la preselecție, iar ulterior, doar cei preselectați de autoritatea con­tractantă își pot prezenta ofertele.

Inițierea procedurii are loc prin publicarea unui anunț de preselecție. Termenele de depunere a candidaturilor pentru preselecție sunt de 20 și respectiv 30 zile, func­ție de valorile contractului de AP, exact ca în cazul licitației deschise descrise mai sus. În situații de urgență, când în mod argumentat autoritatea contractantă motivează diminuarea termenilor indicați anterior, legea permite reducerea lor până la 15 zile, în ambele categorii de contracte.

Anunțul de preselecție va include numărul minim de operatori economici ce ur­mează a fi preselectați (dacă e cazul, se va indica și numărul maxim), condiția obliga­torie în acest sens fiind existența acelui număr de OE disponibili la momentul prese- lecției. De menționat că legea indică un număr minim de OE participanți la preselec­ție, și anume cel puțin 5. Iar numărul minim de OE preselectați va coincide cel puțin cu numărul minim indicat în anunțul de participare la preselecție.

Criteriile de preselecție se expun în documentele de preselecție și se aplică ex­clusiv la evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecție. AC va transmite rezultatele preselecției tuturor OE partici­panți la preselecție, iar pentru asigurarea transparenței procedurilor, la orice solici­tare publică de prezentare a informațiilor vis-a-vis de preselecție, va oferi lista celor preselectați. Anume OE preselectați vor participa la procedura propriu- zisă de achi­ziție publică.

Invitația de participare la etapa următoare de AP se va transmite de către AC ex­clusiv operatorilor economici preselectați. Invitația va include în mod obligatoriu și modul de accesare electronică a documentației de atribuire, în cazul în care aceasta este disponibilă în formă electronică. Dacă însă formatul electronic nu este disponi­bil, invitația de participare va fi însoțită de un exemplar al documentației de atribuire. Termenele de depunere a ofertelor sunt de cel puțin 20 și respectiv, cel puțin 30 zile, funcție de valorile contractului de AP. În anumite condiții specifice, reglementate de lege și argumentate, aceste termene pot fi reduse.

 1. Parteneriatul pentru inovare

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea dezvoltării și achiziției ulterioare a unui bun, ser­viciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluțiile disponibile pe piață la un anumit moment, cu condiția ca acestea să corespundă ni­velurilor de performanță și costurilor maxime convenite între autoritatea contrac­tantă și participanți. În cadrul acestui parteneriat, orice OE are dreptul de depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunț de participare, urmând ca doar candidații ce întrunesc criteriile de calificare și selecție stabilite în actele de ini­țiere a parteneriatului, să aibă dreptul de a depune oferte inițiale în etapa ulterioară, pe baza cărora AC va derula negocieri în vederea îmbunătățirii lor. Un element nou, comparativ cu celelalte proceduri și tehnici ține de drepturile de proprietate intelec­tuală inerente unui parteneriat pentru inovare. Astfel, documentația de atribuire va defini și regulile aplicabile acestei categorii de drepturi.

Or, scopul parteneriatului pentru inovare este dezvoltarea unui produs, serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare și achiziționarea ulterioară a acestora, cu con­diția ca acestea să corespundă nivelului de performanță și costurilor maxime con­venite între autoritatea contractantă și O.E. Acest obiectiv derivă din identificare ne­cesității dezvoltării și achiziției ulterioare a unui produs, serviciu, lucrări inovatoare, această necesitate fiind imposibil să fie satisfăcută prin soluțiile disponibile pe piață la momentul identificării ei.

Parteneriatul pentru inovare se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare, prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor eco­nomici depunerea cererilor de participare în vederea furnizării informațiilor și do­cumentelor pentru calificare și selecție stabilite de autoritatea contractantă. Perioa­da cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice sau, după caz, data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro­pene și data-limită de depunere a cererilor de participare trebuie să fie de cel puțin 20 sau 30 zile, funcție de valoarea estimată a contractului.

Procedura se derulează în etapele:

 1. depunerea cererilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea cri­teriilor de calificare și selecție;
 2. depunerea ofertelor inițiale de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării conformității acestora cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă;
 3. negocierile în vederea îmbunătățirii ofertelor inițiale, a depunerii ofertelor fi­nale și a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de eva­luare.

Numărul minim de concurenți ce pot participa la următoarea etapă după etapa depunerii cererilor de participare și a selectării candidaților ce vor fi invitați să depu­nă ofertele inițiale este de 3, iar acest număr este obligatoriu a fi inclus în anunțul de participare. După caz, se va indica și numărul maxim. În urma finalizării etapei depunerii cererilor de participare și a selectării candidaților, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua. Invitația adresată candidaților cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini, la documentația descriptivă sau la oricare document suplimentar necesar.

În urma finalizării etapei depunerii ofertelor inițiale, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților o invitație de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul so­luției solicitate și, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei cereri de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. Așa cum această procedură implică și atribuirea sau operarea cu drepturile de proprietate intelectuală, autoritatea con­tractantă definește regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală în do­cumentația de atribuire. Ulterior, autoritatea contractantă are dreptul de a decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulți parteneri care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare separate.

Criteriul de atribuire utilizat în cazul parteneriatului pentru inovare este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost. Autoritatea contractan­tă are dreptul de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate. Reducerea numărului de oferte se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare sau în documentația de atribuire. Aplicarea acestei opțiuni trebuie indicată de au­toritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire. Parteneriatul se realizează în etape, cu realizarea de obiective intermediare. AC este obligată să monitorizeze realizarea conformă a acestor obiective.

 1. Dialogul competitiv

Dialogul competitiv reprezintă procedura la care orice operator economic poate solicita să participe și în cadrul căreia autoritatea contractantă poartă un dialog cu candidații admiși la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții care să răspundă necesităților precizate de autoritatea contractantă și în baza căreia/cărora candidații selectați urmează să fie invitați să își depună ofertele.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv în următoarele situații:

 • în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă se îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
 1. necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluți­ilor disponibile;
 2. acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
 3. contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circum­stanțe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
 4. specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autorita­tea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o speci­ficație tehnică comună sau o referință tehnică;
 • în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau restrânse, sunt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți ofertanții care îndeplinesc criteriile cali­tative de selecție și care, cu ocazia procedurii anterioare de licitație deschisă sau re­strânsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de achiziție publică.

Dacă AC aplică procedura de dialog competitiv la atribuirea contractului de achi­ziții publice, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie cel mai bun raport calitate-preț.

Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:

 1. etapa de preselecție a candidaților;
 2. etapa de dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor care să răspundă necesităților autorității contractante și în baza că- reia/cărora candidații vor elabora și vor depune oferta finală;
 3. etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

AC va iniția procedura prin publicarea unui anunț de participare în BAP, dată de la care vor trebui respectate termenele de 20, respectiv 30 zile minimum pentru depu­nerea candidaturilor. Aceste termene se scurg și de la data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se va aplica termenul de 20 sau 30 zile funcție de pragurile legale reglementate pentru valoarea contractelor de AP.

Condițiile de preselecție sunt cu aproximație identice celor de preselecție în ca­zul licitației restrânse. Una dintre diferențe constă în numărul minim de participanți, care în cazul dialogului competitiv este de 3 OE.

Dacă numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/ acei candidați care îndeplinește/îndeplinesc cerințele solicitate sau a anula proce­dura. Aici, dacă AC optează continuarea procedurii cu un singur candidat, am putea spune că ajungem la o varietate a achiziției dintr-o singură sursă.

Ulterior, autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de partici­pare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și docu­mentația descriptivă tuturor celor preselectați. Suplimentar, se va include în docu­mentația descriptivă cel puțin o descriere a necesităților, obiectivelor și constrânge­rilor autorității contractante, în baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluțiilor viabile, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participan- ților la dialog. Conform condițiilor stabilite în documentația de atribuire, AC poate derula dialogul pe runde succesive, obiectivul fiind optimizarea întregului proces și a rezultatului final. Durata dialogului este determinată de momentul identificării solu- ției/soluțiilor corespunzătoare necesităților obiective AC.

După ce a declarat închisă etapa de dialog și a anunțat participanții cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligația de a invita participanții selectați să depună oferta finală, care se elaborează în baza soluției/soluțiilor identificate în cursul acestei etape și care trebuie să conțină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract. Invitația de depunere a ofertelor finale va fi transmisă cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă re­zonabilă pentru elaborarea ofertei finale. Perioada rezonabilă menționată nu poate fi mai mică de 15 zile. Procedura dialogului competitiv este detaliat reglementată de Hotărârea Guvernului Nr. 804 din 10-10-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice prin dialog competitiv.

 1. Procedurile negociate

Procedură de negociere - procedură în cadrul căreia autoritatea contractantă consultă operatorii economici cu privire la opțiunile acestora și negociază condițiile contractuale cu unul sau mai mulți dintre aceștia. Procedura de negociere este regle­mentată în detalii de Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 . Procedura de negociere poate fi inițiată cu sau fără publicarea unui anunț, în condițiile specificate expres în Regulamentul nominalizat mai sus.

Cât privește negocierea fără publicarea unui anunț, aceasta poate fi aplicată, printre altele, ca o măsură strict necesară, atunci când termenele de aplicare a pro­cedurilor de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de maximă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În acest caz, motivele invocate pentru a justifica urgentarea achiziției nu trebuie să reprezinte rezultatul neglijenței autorității con­tractante. În cele ce urmează, vom indica elementele importante comune celor două proceduri de negociere.

Autoritatea contractantă inițiază aplicarea procedurii de negociere pentru atri­buirea contractului de achiziție publică în cazul în care sunt respectate în mod cumu­lativ următoarele condiții:

 • contractul este inclus în planul anual de achiziții publice al autorității contrac­tante, cu excepția cazului în care obiectul contractului este determinat de apariția unei situații care impune acoperirea urgentă a unor necesități neprevăzute;
 • sunt asigurate mijloacele financiare necesare, integral sau parțial, pentru anul curent, în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziție publică;
 • este creat un grup de lucru;
 • este elaborată și definitivată documentația descriptivă/de atribuire.

Decizia privind aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție publică se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor grupului de lucru și se consemnează în procesul-verbal privind necesitatea aplicării procedurii de negociere.

Aici, la fel se distinge etapa preselecției, astfel încât inițial în invitația de partici­pare AC stabilește regulile de negociere și criteriile de preselecție. În scopul asigurării transparenței maxime, autoritatea contractantă are dreptul să dea publicității anun­țul de participare și prin alte mijloace de informare în masă, naționale sau interna­ționale, respectând întocmai conținutul anunțului de participare publicat. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, anunțul de partici­pare se publică de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice. În documentația descriptivă/de atribuire, autoritatea contractantă indică elementele descrierii ce definesc cerințele minime care trebuie îndeplinite de către toți candida- ții. Cerințele minime și criteriile de atribuire nu fac obiectul negocierilor. Autoritatea contractantă are dreptul să impună în documentația descriptivă/de atribuire condiții speciale de executare a contractului de achiziții publice, în conformitate cu art. 73 din Legea nr. 131/2015. Anunțul de participare, precum și documentația descriptivă/de atribuire se publică în limba de stat, iar în condițiile în care este necesar, și în una din limbile de circulație internațională. În documentația descriptivă/de atribuire există posibilitatea de a include condiții speciale de executare a contractului de achiziții publice.

De menționat că în cadrul acestor proceduri, autoritatea contractantă este obli­gată să furnizeze electronic documentul unic de achiziții european (în continuare - DUAE), completat cu informațiile solicitate privind criteriile de calificare și selecție stabilite în invitația/anunțul de participare și în documentația descriptivă/de atribu­ire. Informațiile din DUAE și anunțul/invitația de participare trebuie să fie în concor­danță. În cazul unor diferențe, DUAE se va actualiza, prevalând informațiile din anunț. Această actualizare se va efectua până la termenul-limită de depunere a candidatu­rilor. Important este să se menționeze că AC va indica în documentația nominalizată modalitățile de comunicare pe care intenționează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii de atribuire.

În cazul în care este desfășurată o întrunire cu operatorii economici, autoritatea contractantă întocmește un proces-verbal al întrunirii respective, specificând subiec­tele care au fost puse în discuție. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, acesta este adus la cunoștința tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare și este publicat în Sistemul informațional auto­matizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender) (în continuare - SIA RSAP (MTender)), cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 131/2015. Procesul-ver- bal este parte componentă a documentației descriptive/de atribuire și se publică la aceeași adresă Internet la care este disponibilă documentația descriptivă/de atribu­ire.

Autoritatea contractantă, după finalizarea procedurii de negociere cu/fără publi­carea prealabilă a unui anunț de participare, elaborează și publică un anunț de atri­buire în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data finalizării proce­durii, utilizând formularele standard elaborate în acest scop de către Agenția Achiziții Publice. Comunicările, schimburile de informații în cadrul procedurilor de negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se realizează în scris, prin mijloace electronice de comunicare, cu excepția cazurilor când este permisă utiliza­rea altor modalități de comunicare decât cele electronice, și anume a celor pe suport de hârtie, transmis prin poștă sau alt mijloc de comunicare sau printr-o combinație între poștă sau alt mijloc de comunicare și mijloace electronice. Este vorba de situați­ile următoare: când, ca urmare a naturii specializate a achiziției, se utilizează mijloace electronice de comunicare ce necesită instrumente, dispozitive, formate de fișiere specifice care nu sunt disponibile în general sau nu se susțin prin aplicații disponibile în general; când aplicațiile care suportă formate de fișiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fișiere care nu pot fi procesate de nicio altă aplicație deschisă sau disponibilă cu caracter general sau care constituie obiectul unui regim de licențe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contrac­tantă nu le poate pune la dispoziție pentru descărcare sau pentru utilizare la distan­ță; când prin documentele achiziției se solicită prezentarea unor mostre, machete sau modele la scară redusă, care nu pot fi transmise prin mijloace electronice; când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare necesită un echipament de birou specializat, care nu este disponibil pentru autoritatea contractantă; când este nece­sar, fie din cauza unei încălcări a securității mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informațiilor ce necesită un ni­vel de protecție atât de ridicat, încât nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor și dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziția acestora prin mijloace alternative de acces.

Odată cu oferta finală, operatorul economic depune garanția pentru ofertă, iar ofertantul desemnat câștigător prezintă la încheierea contractului garanția de bună execuție a acestuia.

 1. Cererea ofertelor de prețuri

Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor de prețuri în scopul economisirii banilor publici și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a opera­torilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței între aceștia.

Procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autori­tate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor necesare pentru sa­tisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 000 de lei. Alt prag important pentru această procedură este cel de 150 000 lei. Astfel, în cazul în care valoarea estimativă a contractului nu de­pășește 150 000 de lei, autoritatea contractantă va transmite operatorilor economici în scris, prin mijloace electronice de comunicare, sau, ca excepție, prin alte mijloace de comunicare, invitația de participare, urmând ca până la expirarea termenului-limi­tă de depunere să fie înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice" (SIA RSAP) cel puțin trei oferte. Când valoarea estimativă a achiziției bunurilor sau serviciilor depășește 150 000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice. Procedura cererii ofertelor de prețuri se desfășoară prin SIA RSAP.

Autoritatea contractantă întocmește invitația sau anunțul de participare în limba de stat și, după caz, în una dintre limbile de circulație internațională, prin interme­diul SIA RSAP și oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare sau de la data la care a expediat invitația de participare. În textul anunțului sau al invitației de participare se specifică adresa electronică exactă la care documentația de atribuire va fi disponibilă. Anunțul de participare și documentația de atribuire vor fi accesibile online, în cadrul SIA RSAP, pe întreaga durată de desfășurare a procedurii de achi­ziție. Autoritatea contractantă va asigura corelația dintre informațiile solicitate prin invitația sau anunțul de participare și cele incluse în Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), în vederea completării de către operatorii economici interesați. În același timp, în documentația de atribuire se va indica modalitatea de calcul al punc­tajului în baza căruia se va realiza clasamentul ofertanților. Oferta se elaborează de către operatorul economic interesat în conformitate cu prevederile din documen­tația de atribuire și se depune utilizând SIA RSAP până la data și ora-limită pentru depunere, indicate în anunțul sau în invitația de participare. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate modifica documentația de atribuire prin emiterea unor amendamente.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puțin 7 zile - pentru bunuri și 12 zile - pentru servicii[3]. La expirarea termenului-limită de prezentare a ofertelor, SIA RSAP va publica automat toate ofertele primite și va expedia operatorilor eco­nomici care au depus oferte un comunicat pentru înregistrare la licitația electronică.

Licitația electronică se va baza pe unul dintre următoarele elemente ale ofertei:

 • exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
 • pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de parti­cipare și/sau în documentația de atribuire[4].

Dacă achizițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri sunt împăr­țite în loturi, licitația electronică se desfășoară pentru fiecare lot în parte. SIA RSAP lansează licitația electronică la data și ora indicate în comunicatul expediat pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată. a fost depusă o singură ofertă, licitația electroni­că nu are loc, iar grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție. Licitația electronică se va finaliza atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. În momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezul­tatul licitației electronice. Ulterior, SIA RSAP va pune la dispoziția autorității contrac­tante clasamentul rezultat, după care grupul de lucru sau specialistul în AP evaluează conformitatea tuturor specificațiilor acordând calificativul admis/respins. În caz de respingere argumentată trecându-se la analiza următorului ofertant din clasamentul rezultat. Decizia grupului de lucru sau, după caz, a specialistului certificat privind atribuirea contractelor, inclusiv rezultatele evaluării, vor fi publicate de către auto­ritatea contractantă în cadrul SIA RSAP, în vederea notificării operatorilor economici cu privire la rezultatele procedurii de achiziție. Dacă are loc anularea procedurii de achiziție, autoritatea contractantă va publica o notificare în cadrul SIA RSAP privind anularea procedurii, cu specificarea motivelor pentru anularea acesteia.

Procedura de cerere a ofertelor de prețuri pentru care nu a fost publicat anunțul de participare în Buletinul achizițiilor publice se consideră desfășurată doar dacă au fost depuse cel puțin 3 oferte[5]. Dacă însă acest număr de oferte nu a fost întrunit, aceasta se desfășoară în mod repetat, cu publicarea prealabilă a unui anunț de parti­cipare în Buletinul achizițiilor publice.

 1. Concursul de soluții

Concursul de soluții poate fi utilizat de autoritatea contractantă ca parte a unei alte proceduri din cele reglementate de lege pentru atribuirea contractelor de achi­ziții publice, sau poate fi folosit ca o procedură aparte în același scop - de atribuire a contractelor de achiziții publice. Pentru alegerea concursului de soluții este rele­vant obiectul contractului. În acest sens, menționăm că autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții prin care achiziționează un plan sau un proiect, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și pe­isagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, inclusiv în alte domenii, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii. Menirea juriului este de a evalua proiectele/planurile în vederea încheierii ulterioare a achiziției de către AC.

Documentația de concurs va cuprinde cel puțin:

 1. informații generale privind autoritatea contractantă;
 2. instrucțiuni privind data-limită care trebuie respectată și formalități care trebu­ie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;
 3. cerințele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a decis să le solicite, precum și documentele care urmează să fie prezentate de concurenți pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor respective;
 4. ansamblul cerințelor în baza cărora concurenții urmează să elaboreze și să pre­zinte proiectul;
 5. cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;
 6. angajamentul autorității contractante de a încheia contractul cu câștigătorul sau cu unul dintre câștigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice de servicii;
 7. informații detaliate și complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea pro- iectului/proiectelor câștigător/câștigătoare.

Concursul de soluții se inițiază prin publicarea în Buletinul achizițiilor publice a unui anunț de participare prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte. Perioada minimă dintre data publicării anunțului de participare și data-limită de depunere a proiectelor va fi de 20 zile. Con­ținutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidențial cel puțin până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoștință de conținutul planurilor/proiectelor numai după această dată. Poate fi efectuată și o preselecție a ofertanților, fapt ce trebuie realizat exclusiv în condiții absolut clare indicate în documentația de concurs. În scopul evaluării proiectelor prezentate în- tr-un concurs de soluții, autoritatea contractantă are obligația de a numi un juriu format din cel puțin 6 membri, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută. În cazul în care concurenților li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă. Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, ano­nimatul urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.

Juriul este autonom în deciziile sale și are obligația de a evalua în mod anonim proiectele concurente și exclusiv în baza criteriilor indicate în anunțul de concurs. Ul­terior se realizează un clasament calitativ al acestora reflectat într-un raport semnat de către toți membrii juriului. La final, autoritatea contractantă publică în Buletinul achizițiilor publice o notificare privind rezultatele concursului de soluții.

 1. Sistemul dinamic de achiziții publice

Sistemul dinamic de achiziții este un proces, în totalitate electronic. Acesta se referă la achiziția bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piață, îndeplinesc cerințele autorității contractante, fiind restrâns în timp și deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de selec­ție și care depune o cerere de participare, conformă cu caietul de sarcini. Conform art. 62 al Legii AP, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziții pentru achiziții de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante. SDAP este organizat și funcți­onează în întregime ca un proces electronic și este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție. Acest sistem poate fi împărțit pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achizițiilor care urmează a fi re­alizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referințe la dimen­siunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate. Ceea ce este foarte important a se reține este că pentru efectuarea unei achiziții în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, autoritatea contractantă aplică regulile licitației restrânse, precum și regulile specifice din acest subcompartiment. Toți candidații care îndepli­nesc criteriile de calificare și selecție sunt admiși în sistem, autoritatea contractantă neavând dreptul de a limita numărul de candidați care vor fi admiși în cadrul siste­mului. În cazul în care autoritatea contractantă a împărțit sistemul pe categorii de bu­nuri, lucrări sau servicii, ea va indica expres criteriile de calificare și selecție aplicabile pentru fiecare categorie. Perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții va fi indicată obligatoriu în anunțul de participare.

Termenele relevante în SDAP sunt, după cum urmează:

 1. perioada minimă pentru depunerea cererilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare;
 2. perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data trans­miterii invitației de depunere a ofertelor.

Altceva, la fel de important sub aspectul termenilor, este faptul că din momentul transmiterii invitației de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achizi­ție specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziții nu se mai aplică alte termene pentru depunerea cererilor de participare. SDAP se caracterizează prin faptul că toa­te comunicările se realizează exclusiv prin mijloace electronice.

Autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admite­rea în sistemul dinamic de achiziții sau, după caz, respingerea cererii de participare imediat după finalizarea evaluării și transmite câte o invitație de participare tuturor participanților admiși în cadrul sistemului dinamic de achiziții, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziție specifică în cadrul sistemului. Autoritatea contrac­tantă atribuie contractul de achiziții publice ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evalu­are stabiliți prin anunțul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de achiziții.

 1. Licitația electronică

Licitația electronică este procesul repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor prețuri și/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permițând clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare;

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura publicarea în Buletinul Achi­zițiilor Publice și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin intermediul Agenției Achiziții Publice, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică. În același timp, autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparențe maxime, să dea publicității anunțul de partici­pare și prin alte mijloace de informare în masă, locale, naționale sau internaționale, sau Internet, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției, sau numai după publicarea anunțului în Jurna­lul Oficial al Uniunii Europene, când acest fapt este obligatoriu, respectând întocmai conținutul și forma anunțului publicat. În anunțul de participare se va menționa că procedura se va finaliza cu derularea unei faze finale de licitație electronică.

Anumite contracte de achiziții publice de lucrări și anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electronice.

La utilizarea licitației electronice se poate recurge în următoarele situații:

 1. ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publi­carea prealabilă a unui anunț de participare ori a cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea contractului de achiziții publice și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
 2. la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-ca- dru;
 3. cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achi­ziții publice prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziție[6] (art. 63, al. 2 LAP).

Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor în conformitate cu criteriul de atri­buire stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a invita toți ofertanții care au depus oferte corespunzătoare să prezinte prețuri noi și/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitația se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor aces­tor ofertanți. Invitația trebuie să precizeze data și momentul de start al licitației elec­tronice, precum și orice informație necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Începutul licitației electronice va fi nu mai devre­me de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii invitației. Licitația electronică se des­fășoară în mai multe runde succesive. În cursul fiecărei runde a licitației electronice, autoritatea contractantă are obligația de a comunica instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile necesare acestora pentru a determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind:

 1. numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;
 2. prețurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alți ofertanți, numai dacă documentația de atribuire a prevăzut această posibilitate.

Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are drep­tul de a dezvălui identitatea ofertanților. Pentru cuantificarea elementelor supuse ofertării, sistemul folosește pentru punctarea ofertelor principiul proporționalității, prin raportarea la cea mai bună ofertă admisibilă. Pe parcursul unei runde, operatorii economici depun oferte succesive, care îmbunătățesc precedenta ofertă. La fiecare ofertă depusă se face recalcularea punctajelor și a clasamentului, sistemul oferind în timp real ofertanților la licitație informații cu privire la cea mai bună ofertă și la poziția în clasament.

Licitația electronică se finalizează prin una din următoarele situații sau printr-o combinație a acestora:

 1. la un moment precis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;
 2. după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfășurare a fost pre­cis stabilit în prealabil și comunicat ofertanților în invitația de participare;
 3. când nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi ce îndeplinesc cerințele cu privire la pasul minim de licitare impus. În acest caz, invitația de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va curge de la primirea ultimei oferte până la fina­lizarea licitației electronice[7].

În cazul organizării etapei finale de licitație electronică, clasamentul final se stabi­lește luând în considerare rezultatul obținut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.

 1. Acordul - cadru. Procedura specială de atribuire a contractului de achi­ziție publică

Prin Hotărârea Guvernului nr. 694 din 23 septembrie 2020 a fost aprobat Regula­mentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Conform legii AP, acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute (art. 61, al. 1). Autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze acordul-cadru atunci când necesitatea autorității cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minime și maxime pentru o perioadă de­terminată. De asemenea, acordul-cadrul poate fi aplicat dacă obiectul achiziției are caracteristici tehnice ce evoluează rapid pe piață, precum și atunci când autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de atribuire prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate. Autoritatea contractantă are dreptul să încheie acorduri-cadru pe o durată de maximum patru ani, ținând cont de necesitățile, alocațiile, condițiile și specificul fiecărei achiziții în parte. Durata unui acord-cadru poate fi mai mare de patru ani în cazuri excepționale, pe care partea con­tractantă le poate justifica, în special prin obiectul specific al contractelor subsec­vente. În vederea aplicării acordului-cadru, autoritatea poate selecta procedura de achiziție publică, ținând cont de obiectul achiziției și valoarea estimată a acestuia, care se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziții publice ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată. Conform LAP, art. 61, al. 4 și 5, autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru prin aplicarea procedurii de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, iar ca excepție autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri numai în circumstanțele specifice prevăzute expres de lege.

Pentru contractele subsecvente din cadrul unui acord-cadru cu o valoare estima­tă mai mare de 800 mii lei fără TVA la bunuri și servicii și de 2 mil.lei fără TVA la lucrări, autoritatea contractantă va solicita prezentarea garanției pentru ofertă de către opera­torii economici. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertată aferentă cantității minime prevăzute în cuprinsul documentației de atribuire, estimate a se achiziționa pe întreaga durată a acordului-cadru, fără TVA.

De menționat că, contractantul, prin încheierea unui acord-cadru, își asumă față de operatorii economici o serie de obligații. Astfel, acesta nu va încheia cu un alt ope­rator economic care nu este parte a contractului un alt contract subsecvent având ca obiect achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depășire a acestora se încadrează în prevederile Legii privind achizițiile publice. De asemenea, autoritatea nu va atribui contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ori de câte ori intenționează să achiziționeze bunurile care au făcut obiec­tul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia, în special cerințele tehnice și financiare. De menționat că, în conformitate cu Legea nr. 131 a achizițiilor publice, art. 61, al. 11, autoritatea contractantă are obli­gația de a atribui contractele de achiziții publice subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.

 

[1]  http://viitorul.org/files/library/Ghid%20Achizitii%20Publice%202017%20IDIS%20-%20WEB.pdf

[2]  a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit. c) - 2 300 000 de lei;

 1. pentru contractele de achiziții publice de lucrări - 90 000 000 de lei;
 2. pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 al LAP - 13 000 000 de lei.

[3]  P. 23 Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2018

[4]  p. 31, ibidem;

[5]  p. 43, ibidem

[6]  Art. 63, al. 2 din Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice

[7]  Art. 63, al,. 15, ibidem;