Pin It
 1. Obiectul contestațiilor

La nivel internațional, există un set de standarde minime care trebuie respectate în cadrul sistemului de remedii și căi de atac în materie de achiziții publice, inclusiv:

 • Asigurarea dreptului oricărui ofertant necâștigător să solicite o revizuire inde­pendentă și imparțială a deciziei luate de către AC vizavi de o procedură de achiziție.
 • Instituirea și funcționarea unui organ independent și imparțial cu competențe de aplicare a sancțiunilor ca și măsuri de remediere, inclusiv dreptul de a anula pro­cedura de achiziție publică.
 • Asigurarea accesului la justiție (contestarea deciziilor organului de revizuire în instanțele de judecată), în cazul în care controlul judiciar nu este în competența organului de revizuire.
 • Asigurarea accesului la justiție în cazul în care contractul de achiziție este sem­nat fără a lua în considerare faptul că procedura de achiziție a fost contestată[1].

Una dintre obligațiile asumate ține nemijlocit de crearea unui sistem eficace a căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin crearea unei instituții imparțiale și independente responsabilă de examinarea și soluționarea contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică

Conform legislației de domeniu, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recu­noscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. De menționat că prin act al autorității contractante se înțelege:

 • act administrativ,
 • acțiune
 • inacțiune,

care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziție publică.

La modul practic vom menționa că operatorul economic poate contesta docu­mentația de atribuire (deși și în cadrul procedurii de achiziție publică acesta poate so­licita clarificări, la care autoritatea contractantă este obligată să reacționeze prompt și în termeni expres reglementați de lege); acțiuni sau inacțiuni care au favorizat un rezultat denaturat (cu nerespectarea de reguli, principii, termeni, etc.) al procedurii, astfel încât unul sau mai mulți participanți ai procedurii consideră că au fost nedrep­tățiți, iar în consecință, au suferit sau pot suferi prejudicii.

 1. Depunerea și examinarea contestației

Contestația se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ștampilată și trebuie să conțină:

 1. numele, domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridi­ce, denumirea completă a operatorului economic, numele și prenumele reprezen­tantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică și datele de contact;
 2. denumirea autorității contractante, adresa juridică și datele de contact;
 3. denumirea obiectului contractului de achiziții publice și procedura de atribuire aplicată;
 4. esența și temeiul contestației, cu indicarea drepturilor și intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziție publică;
 5. nomenclatorul documentelor anexate la contestație.

Contestatorul va anexa la contestație și copia actului atacat, în cazul în care aces­ta a fost emis, precum și copii ale înscrisurilor contestate, dacă acestea sunt disponi­bile. Dacă aceste informații nu sunt cuprinse în contestație și anexele ei, ANSC solicită contestatorului completarea dosarului în termen de 5 zile de la comunicarea acestei solicitări. Dacă în aceste 5 zile suplimentar acordate pentru completare, contestato­rul nu realizează completarea, contestația se va respinge.

La depunerea contestației se vor respecta următorii termeni:

 • 5 zile, în cazul în care valoare estimată a contractului de achiziții publice de bu- nuri/servicii este mai mică de 2.300.000 de lei și mai mică de 90.000.000 lei în cazul achiziției lucrărilor;
 • 10 zile în cazul în care valoare estimată a contractului de achiziții publice de bunuri/servicii este mai mare sau egală cu 2.300.000 de lei și mai mare sau egală cu 90.000.000 lei în cazul achiziției lucrărilor.

Termenii se vor calcula începând cu ziua următoare luării la cunoștință a unui act al autorității contractante considerat nelegal, ținând cont de prevederile Titlului IV, Capitolul I al Codului Civil al Republicii Moldova.

Dacă contestația se referă la acte ale autorității contractante care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor, depunerea acesteia se va face cu respectarea termenilor de mai sus pentru cele două cazuri separate, însă nu mai târziu de data-li- mită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă.

Formularul pentru depunerea contestației este disponibil la următorul link: htt- ps://www.ansc.md/ro/content/depunere-contestatii

 1. Procedura de examinare si soluționare a contestației

»        »                            I

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară cu respec­tarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare. Pentru soluționarea unei contestații, Agenția poate solicita punctul de vedere al au­torității contractante cu privire la aceasta. Dacă consideră oportun, ANSC poate co­nexa contestațiile din cadrul aceleiași proceduri.

Consilierii își desfășoară activitatea în complete formate din 3 membri, care exa­minează și soluționează contestațiile. O cerință obligatorie ce urmează a fi îndepli­nită de președintele fiecărui complet de soluționare a contestațiilor, este absolvirea de studii juridice. Componența completelor de soluționare a contestațiilor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă de cel puțin 3 și de cel mult 6 luni calendaristice. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru cel mult 2 perioade consecutive.

Ședințele completelor de soluționare a contestațiilor sunt deliberative cu pre­zența tuturor membrilor, iar deciziile sunt adoptate cu votul majorității membrilor și sunt semnate de către toți membrii. Membrii care au votat împotrivă își pot înregistra opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective, aceasta fiind expusă obli­gatoriu în decizia completului. Ședințele sunt deschise, iar informația despre data și locul desfășurării ședințelor va fi publicată pe pagina web a ANSC cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea vor avea loc.

Așa cum s-a indicat mai sus, ANSC poate solicita poziția autorității contractante vis-a-vis de contestația formulată de operatorul/ii economic. În acest sens, autorității contractante îi revine obligația de a transmite ANSC aceste informații în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. De menționat că lipsa punctului de vedere al autorității contractante nu împiedică soluționarea contestației.

Termeni. Invitațiile de participare la ședință se remit contestatarului și autorității contractante cu minimum 3 zile înainte de ziua ședinței. Soluționarea în fond a con­testației se va realiza în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestației, iar pe cazurile de restituire a contestației, ANSC se va exprima în termen de 10 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit o singură dată cu 10 zile. La adoptarea unei decizii, aceasta împreună cu justificarea sa, va fi comunicată părților în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării.

În procesul examinării contestației, ANSC admite contestația, integral sau parțial sau o respinge.

Ulterior, actul atacat va fi examinat din punctul de vedere al legalității și funda­mentării lui și se poate pronunța o decizie prin care actul atacat este anulat în parte sau în totalitate. În consecință autoritatea contractantă este obligată ca în termenii indicați de ANSC să emită un act sau dispune orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. Termenul de remediere nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei ANSC.

Concomitent, prin soluțiile oferite participanților la procedura de achiziție, ANSC va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziție publică, inclusiv asu­pra anulării contractului de achiziții publice încheiat și înregistrat. La fel de important este că prin deciziile sale, ANSC nu poate reatribui contractul altui operator econo­mic, iar contractul de achiziții publice încheiat cu nerespectarea deciziei ANSC este lovit de nulitate absolută.

Deși decizia ANSC este obligatorie pentru părți, aceasta poate fi atacată în in­stanța judecătorească competentă.

Deciziile ANSC se regăsesc pe pagina web a instituției, la următorul link: https:// www.ansc.md/ro/content/decizii-2020

 1. Suspendarea procedurii de achiziție

Ca efect al depunerii contestației privind anumite aspecte ale derulării procedu­rilor de achiziții publice, autoritatea competentă în luarea deciziei de suspendare a procedurii este ANSC. Astfel, conform legislației în vigoare, în cazuri temeinic justifi­cate și pentru prevenirea unei pagube iminente, ANSC, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părții interesate, suspendarea procedurii de achiziție publică. Iar ca efect ale unei atare decizii, autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziții publice până la emiterea unei decizii finale a Agenției pe marginea contestației. Ul­terior, funcție de soluția pronunțată, ANSC va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziție publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziții publi­ce încheiat și înregistrat.

Deciziile de suspendare a procedurilor de achiziții se regăsesc pe pagina web a ANSC, la următorul link: https://www.ansc.md/ro/content/decizii-suspendate

 1. Reguli de evitare a conflictului de interese la soluționarea contestațiilor
 2. Conflictul de interese, conform Legii Nr. 133 din 17-06-2016 privind declara­rea averii și a intereselor personale, reprezintă situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, ar putea sau pare a influența exercitarea imparți­ală și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii 37.

Conform legii enunțate mai sus, principiile generale de evitare a conflictelor de interese sunt, după cum urmează:

 1. servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;
 2. asigurarea transparenței și a controlului public al activității;
 3. responsabilitatea individuală și exemplul personal.

În ceea ce ține strict de domeniul achizițiilor publice, legea nr.131 conținând reglementări speciale în acest sens, obligă membrul grupului de lucru al autorității contractante/furnizorul de servicii de achiziție să semneze, pe propria răspundere, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, prin care se angajează să respecte necondiționat prevederile prezentei legi și prin care confirmă, totodată, că:

 1. nu este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanților ori cu unul sau mai mulți fondatori ai acestora;
 2. în ultimii 3 ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre ofertanți ori nu a Art. 2 al Legii Nr. 133 din 17-06-2016 privind declararea averii și a intereselor personale făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
 1. nu deține acțiuni sau cote-părți în capitalul social subscris al ofertanților[2].

În același sens, de evitare a conflictului de interese ce ar afecta sau denatura re­zultatele procedurii de achiziții publice, legea mai stipulează că persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu are dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontrac­tant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. În scopul de a nu prejudi­cia sau denatura concurența, persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante la etapa consultării pieței sau a participat la întocmirea documentației de atribuire, inclusiv ca parte a unor servicii de consul­tanță, este limitată în dreptul de a avea calitatea de operator economic, ofertant/ candidat, ofertant asociat sau subcontractant. Aceasta va putea totuși să fie accepta­tă în proces doar cu condiția dovedirii faptului că circumstanțele expuse mai sus nu denaturează concurența.

Toate aceste limitări și reguli de evitare a conflictului de interese au ca scop efi- cientizarea procedurilor de achiziții publice și asigurarea unei reale concurențe la încheierea contractelor de achiziții publice. Scopul final fiind corectitudinea la atri­buirea și executarea contractului, asigurându-se prioritatea interesului public și sati­sfacerea acestuia prin contractele de achiziții publice.

 

[1] p. 7 // http://viitorul.org/files/achiztii%20publice/Ghid%20Contestatii%20Achizitii%20Publice%20 IDIS.pdf

[2] Art. 79, al. 5 din Legea nr. 131 a achizițiilor publice