1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Conform art. 1 CC întitulat „Legea contravenţională a Republicii Moldova” este stabilit că Codul Contravenţional este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale.

În cazurile expres prevăzute în Cod, dispoziţia articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigenţele aplicabile normei legii contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt aplicabile şi actului normativ respectiv.

Din cele expuse mai sus rezultă că Codul Contravenţional este unica sursă a dreptului contravenţional cu excepţia cazurilor în care codul expres prevede trimiterea la un alt act normativ. De ex. Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulaţie; Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă. În dreptul contravenţional sunt foarte norme de trimitere în partea speciala a Codului.

Aplicarea actelor normative contravenţionale este sarcina de bază a activităţii organelor executive şi judecătoreşti abilitate în acest domeniu. Organul legislativ, odată cu adoptarea actului normativ contravenţional, stabileşte şi organul care va executa acest act, îl va aplica.

Aplicarea dreptului, în linii generale, este activitatea organizatorică publică, realizată în forme speciale, de organele publice competente pentru implementarea normelor de drept privind cazuri sociale concrete.

Aplicarea legii contravenţionale demarează odată cu intrarea ei în vigoare, pentru că din acest moment este obligatorie.

Elementele ce constituie conţinutul de aplicare a legii contravenţionale sunt: spaţiul, timpul şi persoanele.

Acţiunea legii contravenţionale în timp art. 3CC.

Caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se stabilesc de Codul Contravenţional în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

Legea contravenţională care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei contravenţii nu are efect retroactiv.

Fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie nu se sancţionează, iar sancţiunea stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi nu se execută.

Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai blîndă, se aplică această sancţiune. În cazul aplicării sancţiunii din legea veche, această sancţiune se execută în limita maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu mai prevede o anumită categorie a sancţiunii, sancţiunea de o astfel de categorie, stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi, nu se mai execută.

Dacă legea nouă prevede o sancţiune mai aspră, contravenţia continuă a cărei săvîrşire a început anterior intrării în vigoare a noii legi se sancţionează în conformitate cu legea în vigoare la momentul consumării ei.

Timpul săvîrşirii contravenţiei este considerat timpul săvîrşirii acţiunii ilicite, iar în cazul inacţiunii, timpul în care trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o efectueze, independent de timpul survenirii urmărilor.

 Acţiunea legii contravenţionale asupra persoanei şi în spaţiu art. 4 CC

Contravenţia săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu Codul Contravenţional al RM.

Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului Republicii Moldova de un cetăţean al ei sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu Codun Contravenţional al RM dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost săvîrşită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară.

Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în conformitate cu legile Republicii Moldova, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea contravenţională.

Contravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.

Contravenţia săvîrşită la bordul unei nave maritime sau aeriene care este înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi se află în afara spaţiului ei acvatic sau aerian se sancţionează în conformitate cu Codul Contravenţional  dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu dispun altfel.

În temeiul Codului RM se sancţionează contravenţiile săvîrşite la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul aflării navei.

Se consideră loc al săvîrşirii acţiunii locul în care a fost săvîrşită acţiunea prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor. În caz de inacţiune, loc al săvîrşirii faptei se consideră locul unde trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o efectueze, indiferent de timpul survenirii urmărilor.