Pin It

Reglementarea de stat a salarizării se realizează prin intermediul sistemului tarifar. Acest sistem se prezintă ca un ansamblu de normative privind diferențierea și reglementarea salarizării diferitelor grupuri profesionale și categorii de angajați în funcție de nivelul calificării lor, de condițiile de muncă, de complexitatea lucrărilor și de responsabilitatea pentru îndeplinirea lor.

Sistemul tarifar constă din următoarele elemente:

 • rețelele tarifare;
 • salariile tarifare;
 • schemele salariilor funcției;
 • îndrumarele tarifare de calificare.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (4) din CM al RM, rețeaua tarifară se stabilește după cum urmează:

 • pentru salariații din unitățile cu autonomie financiară - în baza categoriilor de calificare stabilite pentru salariați, a salariului tarifar pentru categoria I de calificare și a coeficienților tarifari;
 • pentru salariații din sectorul bugetar - în baza categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice, a salariului tarifar pentru categoria I de salarizare și a grilelor de salarii ale funcției stabilite pe categoriile de salarizare.

Rețeaua tarifară unică de salarizare se aplică la retribuirea muncii salariaților din instituțiile bugetare și din instituțiile care beneficiază de dotații bugetare, dar în limitele sumelor dotațiilor. Salariaților din unitățile economice cu autonomie financiară, ea nu se aplică sau se aplică concomitent cu alte sisteme de salarizare. În acest sens, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea salarizării, formele și condițiile de salarizare în unitățile cu autonomie financiară se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora, în funcție de posibilitățile financiare ale angajatorului, și se fixează în contractul colectiv de muncă, iar în cazul în care aceste contracte lipsesc - în contractele individuale de muncă.

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (salarizare) a rețelei tarifare este o componentă principală și obligatorie a sistemului tarifar și servește drept bază pentru stabilirea, în contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, a salariilor tarifare și a salariilor funcției concrete.

Din prevederile art. 14 alin. (2) din Legea salarizării rezultă că salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare), ca normativ ce determină nivelul salarizării angajaților la nivel național, ramural, teritorial și la nivel de unitate, pentru o perioadă concretă de timp, se stabilește în mărime egală sau care depășește mărimea salariului minim pe țară și se legalizează:

 • pentru salariații din sectorul bugetar - prin hotărîre a Guvernului RM;
 • pentru salariații din sectorul real - prin hotărîre a Guvernului, în baza acordului dintre partenerii sociali legalizat prin convenția colectivă generală;
 • pentru salariații din sectorul real, atribuiți la anumite ramuri ale economiei naționale - prin negociere, în convențiile colective ramurale, în mărime egală sau care depășește mărimea stabilită la nivel național, ținîndu-se cont de coeficientul de complexitate recomandat de Guvern pentru ramura respectivă;
 • pentru salariații din unitățile cu autonomie financiară - prin negociere, în contractul colectiv de muncă al unității, în mărime nu mai mică decît mărimea stabilită la nivel național, ramural sau teritorial, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Convenția colectivă generală nr. 7 din 18.05.2007408, începînd cu 1 iunie 2007, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a personalului angajat în unitățile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, va constitui:

 • pentru angajații unităților cu autonomie financiară, cu excepția celor din ramura agriculturii și silviculturii - cel puțin 5,33 lei pe oră sau cel puțin 900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
 • pentru angajații din ramura agriculturii și silviculturii, cu excepția personalului auxiliar din ramura agriculturii - cel puțin 4,15 lei pe oră sau cel puțin 700 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
 • pentru personalul auxiliar din ramura agriculturii - cel puțin 3,26 lei pe oră sau cel puțin 550 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în mediu pe lună.

Trebuie remarcat faptul că salariile tarifare pe ore sau lunare pentru celelalte categorii de calificare ale muncitorilor se stabilesc prin înmulțirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare, la coeficienții tarifari respectivi, aprobați prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 743 din 11 iunie 2002 Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Anexa nr. 1).

Rețeaua tarifară pentru muncitorii din unitățile cu autonomie financiară

Categoria de calificare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Coeficienții

1,0

1,10-

1,20-

1,30-

1,40-

1,50-

1,60-

1,70-

tarifari:

 

1,26

1,59

1,18

2,07

2,36

2,69

3,07

408 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-73 din 25.05.2007.

Pentru alte categorii de personal (funcționari administrativi, specialiști și personal de conducere) salariile de funcție vor fi stabilite prin negociere, dar nu mai mici decît cele calculate conform limitei inferioare a diapazonului coeficienților de multiplicitate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare, menționați în Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului RM nr. 743 din 11.06.2002[1].

Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS)

 

Diapazonul            coeficienților             de

Categorii de angajați

multiplicitate în cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la întreprindere

Funcționari administrativi

Specialiști cu studii superioare de scurtă durată:

1,15 - 2,00

categoria I

1,70 - 3,00

categoria II

1,60 - 2,70

fară categorie

Specialiști cu studii superioare universitare:

1,50 - 2,40

Coordonatori

2,50 - 4,50

categoria I

2,20 - 4,00

categoria II

2,00 - 3,50

categoria III

1,90 - 3,20

fără categorie

1,80 - 3,00

Colaboratori științifici

2,50 - 8,00

Conducători (manageri, șefi) de subdiviziuni interioare (sectoare,

2,00 - 6,00

birouri, secții, ateliere, servicii etc.), specialiști șefi

Specialiști șefi (care au în subor- dine personal), directori de sub- diviziuni și filiale, adjuncți ai conducătorului de unitate

3,00 - 7,00

Conducător de unitate

4,00 - 8,00

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se reexaminează ori de cîte ori este necesar, în conformitate cu procedura stabilită în contractul colectiv de muncă sau convenția colectivă și în funcțiile de condițiile economice concrete, creșterea eficienței producției și a costului vieții, posibilitățile financiare ale agenților economici și de alte condiții social-economice.

Art. 2 din Legea salarizării stipulează că salariul tarifar se prezintă ca o componentă de bază a sistemului tarifar ce determină mărimea salariului de bază al muncitorului de c ategoria de califi-care respectivă pe unitate de timp (oră, zi, lună), însă remunerarea conducătorilor, specialiștilor și funcționarilor se efectuează în funcție de salariul funcției.

Diferențierea salariilor tarifare și salariilor funcției corespunzătoare categoriilor de salarizare se face conform criteriilor de complexitate a lucrărilor executate. Luarea în calcul a altor factori de diferențiere a salariului - a condițiilor de muncă, intensității muncii, importanței sferei de aplicare a muncii - se efectuează aplicîndu-se alte elemente de salarizare (adaosuri și sporuri la salariu). Față de aceste elemente, salariul tarifar (salariul funcției), ca plată pentru norma de muncă, constituie o bază pentru formarea întregului cîștig.

Reieșind din prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 152 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile din 19.02.2004410, putem determina următorul nivelul minim garantat al salariilor de funcție pentru unele categorii de personal în raport cu gradul de pregătire profesională și competență a angajaților411:

 

Coeficientul de multiplici-

Cuantumul

Categoriile de angajați

tate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru ca- tegoria I de calificare stabilit pe țară pentru ramura res- pectivă

minim al salariului de funcție lunar, lei

Personal auxiliar

1,0

de cel puțin

700

Funcționari administrativi

1,15

805

410 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 39-41 din 05.03.2004.

411* Notă:     Pentru microîntreprinderi și pentru angajații întreprinderilor din ramura

agriculturii și silviculturii salariile de funcție minimale pe categoriile indicate de angajați se stabilesc reieșind din salariul tarifar pentru categoria I de calificare de 550 lei.

Specialiști cu studii medii

1,50

1050

de specialitate

Specialiști          cu         studii

1,80

1260

superioare

Conducători         (manageri,

2,0

1400

șefi         de         subdiviziuni

interioare                (sectoare,

birouri,       secții,       ateliere,

servicii                               etc.)

specialiști șefi

Specialiști șefi (care au în

3,0

2100

subordine               personal),

directori de subdiviziuni și filiale,                       adjuncți           ai

conducătoru-lui de unitate Conducător de unitate

4,0

2800

În conformitate cu art. 140 alin. (1) din CM al RM, reducerea salariilor tarifare sau salariilor funcției prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și (sau) convențiile colective nu se admite înainte de expirarea unui an de la data stabilirii lor.

În caz de introducere a noilor condiții de retribuire a muncii sau modificare a celor existente, angajatorul este obligat să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să anunțe salariații despre aceasta cu cel puțin 2 luni înainte;
 2. să opereze modificările respective în contractele individuale de muncă, cu respectarea prevederilor art. 68 din CM al RM.

Referindu-ne, în cele din urmă, la îndrumarul tarifar de calificare, menționăm faptul că prin acesta se desemnează o culegere de caracteristici de calificare a profesiilor sau specialităților și funcțiilor, clasificate în compartimente pe unități de producție și feluri de ocupații, destinată pentru tarificarea lucrărilor și conferirea categoriilor (claselor) de calificare muncitorilor și specialiștilor.

 

[1]* Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova.