Pin It

Este necesar a face o delimitare clară între normele de protecție și cele de igienă a muncii.

Astfel, trebuie precizat că normele de protecție a muncii cuprind reguli și măsuri aplicabile în întreaga economie națională și se referă la principalele reglementări tehnice aplicabile pe domenii de activitate pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, eliminarea sau reducerea factorilor de risc.

În același timp, normele de igienă a muncii vizează ocrotirea sănătății participanților la procesul muncii, avînd un caracter general obligatoriu.

Conținutul art. 224 din CM al RM dispune că normele de protecție a muncii și normele de igienă a muncii, obligatorii pentru unități, se emit, respectiv, de Ministerul Economiei și Comerțului și de Ministerul Sănătății și Protecției Sociale după consultarea patronatelor și sindicatelor, cu respectarea prevederilor Legii RM privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.

Potrivit art. 233 alin. (2) din CM al RM, în lipsa normelor de protecție a muncii, angajatorului îi revine obligația asigurării unor măsuri de protecție a muncii corespunzătoare condițiilor concrete în care se desfășoară activitățile respective, prin aprobarea instrucțiunilor interne de protecție a muncii.

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) lit. c) din CM al RM, angajatorul este obligat să-l familiarizeze pe salariat cu tehnica securității, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară și cu alte reguli de protecție a muncii.

Pentru a concretiza aceste reglementări, este necesar a face referire la Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecție a muncii a personalului din întreprinderi, instituții, organizații, apro- bate prin Hotărîrea Ministerului Muncii și Protecției Sociale al RM nr.49 din 01.10.2 00 1[1]. Astfel, potrivit pct. 4 din Normele relevate, instructajul de protecție a muncii, în raport cu caracterul și timpul efectuării, cuprinde următoarele faze:     a) instructaj introductiv

general; b) instructaj la locul de muncă; c) instructaj periodic.

Instructajul introductiv general se face, în principal, cu personalul nou-angajat și are scopul de a informa personalul despre obligațiile acestuia de protecție a muncii, specificul activității de producție, prevederile actelor normative de protecție a muncii ce urmează a fi respectate în procesul de muncă, riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice, consecințele posibile ale necunoașterii sau nerespectării prevederilor actelor normative de protecție a muncii.

Instructajul introductiv general se efectuează individual sau cu un grup de persoane de către specialistul pentru protecția muncii conform programului instructajului introductiv general. Programul instructajului introductiv general se elaborează de specialistul pentru protecția muncii și se aprobă de angajator.

Specialistul pentru protecția muncii, după ce a efectuat instructajul introductiv general, verifică cunoștințele însușite de cei instruiți și, în raport cu rezultatul verificării cunoștințelor, face propuneri angajatorului referitor la angajarea sau neangajarea persoanelor respective.

Angajatorul angajează numai persoane care au însușit programul instructajului introductiv general.

Pentru fiecare salariat nou-angajat se completează fișa individuală de instructaj de protecție a muncii. Această fișă conține următoarele compartimente: obligațiile de protecție a muncii ale salariatului; datele personale ale salariatului; datele referitoare la instructajul introductiv general, precum și cele ce țin de instructajul la locul de muncă și periodic.

Importanța documentării faptului familiarizării salariatului cu tehnica securității, igiena muncii și cu alte reguli de protecție a muncii este una deosebită, deoarece dacă, în caz de producere a unui accident la locul de muncă, se va constata că angajatorul nu a perfectat și nu a completat fișele de instructaj, el va fi recunoscut drept vinovat în producerea unui astfel de accident (exceptînd cazul unei grave culpe din partea salariatului).

Potrivit pct. 14 al Normelor pentru organizarea instruirii în materie de protecție a muncii a personalului din întreprinderi, instituții, organizații, instructajul periodic are scopul să completeze și să perfecționeze cunoștințele în materie de protecție a muncii ale personalului și se efectuează de către conducătorul de lucrări.

Instructajul periodic se efectuează ori de cîte ori este necesar la intervale ce nu vor depăși 180 zile. Acest tip de instructaje se efectuează și în următoarele cazuri: a) la punerea în aplicare a unor norme de protecție a muncii noi sau modificate, care se răspîndesc asupra locului de muncă respectiv; b) la schimbarea condițiilor de muncă; c) în urma încălcării de către salariați a instrucțiunilor de protecție a muncii, care a condus sau ar fi putut conduce la un accident de muncă, avarie, explozie etc.; d) la reluarea activității după un accident de muncă; e) la efectuarea lucrărilor ocazionale sau speciale care nu fac parte din procesul de muncă obișnuit al salariatului; f) la modificarea procesului tehnologic; g) la lichidarea urmărilor avariilor, calamităților naturale etc.; h) la efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru-permis.

 

[1]        Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-132 din 31.10.2001.