Pin It

Regulamentele interne ale unităților constituie izvoare specifice ale dreptului muncii, avînd o importanță deosebită pentru activitatea oricărei unități.

În conformitate cu prevederile art. 198 alin. (1) din CM al RM, regulamentul intern al unității este un act juridic care se întocmește în fiecare unitate, cu consultarea reprezentanților salariaților, și se aprobă prin ordinul (dispoziția, decizia) angajatorului. Din acest text legal rezultă că regulamentul intern al unității constituie un act juridic privind resursele umane, care se perfectează, în mod obliga- toriu, în cadrul fiecărei unități.

Regulamentul intern al unității nu poate cuprinde prevederi care contravin legislației în vigoare, clauzelor convențiilor colective și ale contractului colectiv de muncă.

În sensul    dispozițiilor     art. 199 alin. (1) din            CM al     RM, regulamentul intern al unității trebuie să conțină următoarele prevederi: a)       protecția și igiena muncii      în cadrul unității; b) respectarea principiului nediscriminării și eliminarea oricărei forme de lezare a demnității în muncă; c) drepturile, obligațiile și răspunderea angajatorului și ale salariaților; d) disciplina muncii în unitate; e) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile potrivit legislației în vigoare; f) procedura disciplinară; g) regimul de muncă și de odihnă.

Regulamentul intern al unității se aduce la cunoștința salariaților, sub semnătură, de către angajator și produce efecte juridice pentru aceștia de la data încunoștințării.

Obligația familiarizării salariaților, sub semnătură, cu conținutul regulamentului intern al unității trebuie îndeplinită de angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului.