Pin It

În conformitate cu art. 206 alin. (2) din CM al RM, legislația în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariați și alte sancțiuni disciplinare decît cele prevăzute în alin. (1) art. 206 CM al RM. De exemplu, conform art. 26 din Legea serviciului în organele vamale[1], pentru încălcarea disciplinei de serviciu, colaboratorului vamal îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni disciplinare:

  1. observația;
  2. mustrarea;
  3. mustrarea aspră;
  4. retrogradarea în funcție pe un termen de pînă la 6 luni;
  5. reținerea conferirii gradului special;
  6. preîntîmpinarea că nu corespunde serviciului în conformitate cu rezultatele atestării;
  7. eliberarea din serviciu în organul vamal.

Există o singură restricție privind stabilirea unor alte sancțiuni decît cele stabilite prin dreptul comun al muncii, și anume: se interzice aplicarea amenzilor și altor sancțiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă (art. 206 alin. (3) din CM al RM).

Sancțiunile disciplinare speciale pot fi stabilite și în statutele sau regulamentele disciplinare. Astfel, Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 2 din 04.01.1996[2], dispune că colaboratorilor organelor afacerilor interne le pot fi aplicate următoarele sancțiuni disciplinare: avertisment; mustrare; mustrare aspră; retrogradarea în gradul de calificare; retrogradare în funcție; retrogradare în gradul special cu o treaptă; concedierea din organele afacerilor interne.

Sancțiunile disciplinare se aplică față de colaboratorii organelor de interne în cazurile de neglijență și încălcare a obligațiilor de serviciu, a normelor de conviețuire socială, ordinii de drept și disciplinei de serviciu.

Cu toate acestea, putem invoca și exemple de regulamente disciplinare, care, în mare măsură, reproduc normele juridice cuprinse în CM. De exemplu, Regulamentul cu privire la disciplina salariaților din transportul feroviar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25 februarie 2005, specifică doar sancțiunile disciplinare generale, expuse în art. 206 alin. (1) din CM al RM.

Regulamentul cu privire la disciplina salariaților din transportul feroviar prezintă o utilitate practică deosebită doar sub aspectul relevării unor nuanțe ce țin de procedura disciplinară. Astfel, potrivit pct. 16 din Regulamentul în cauză, salariatul care a comis o încălcare ce a periclitat siguranța circulației trenurilor și lucrărilor de manevră, viața și sănătatea oamenilor este suspendat din serviciu în aceeași zi (tură) de către persoana responsabilă, care exercită funcții de dispoziție sau de inspectare-control în sectorul vizat, cu înștiințarea imediată despre aceasta a conducătorului respectiv. În raport trebuie să fie expuse detaliat cauzele și împrejurările care au condus la înlăturarea de la lucru a salariatului.

 

[1]       Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106 din 24.08.2000.

[2]       Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 23 din 18.04.1996.