1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Legislaţia Republicii Moldova, pe lângă indemnizaţiile şi alocaţiile sociale, care nu sunt în stare să satisfacă necesităţile curente ale persoanelor socialmente vulnerabile, stabileşte şi compensaţii.

Potrivit art.9 alin.(1) lit.a) din Legea asistenţei sociale, compensaţiile reprezintă prestaţii de asistenţă socială acordate în bani, temporar sau permanent, din banii statului, fiind adresate celor aflaţi în stare de sărăcie, cu nevoi, speciale şi se acordă după principiul categorial.

In conformitate cu legislaţia în vigoare, deosebim trei tipuri de compensaţii: nominative; sociale; de transport.

Programul de compensaţii nominative a fost introdus pentru amortizarea efectelor asupra populaţiei ca urmare a creşterii în anul 1999 a preţurilor pentru încălzire termică, electricitate şi servicii comunale. Cercetările efectuate pe parcursul unui deceniu de la implementarea acestui program au demonstrat ineficienţa lui, atât din punctul de vedere al costurilor care alcătuesc anual circa 40% din cheltuielile bugetului de stat pentru asistenţa socială, cât şi al direcţionării lor insuficiente către grupurile sărace, generând astfel erori de supraincluziune şi excluziune. In mare parte această stare de lucruri este datorată abordării categoriale a eligibilităţii şi cuantumurilor mici ale acestor plăţi. A se menţiona că, în conformitate cu prevederile legale[1], de aceste plăţi beneficiază 11 categorii de beneficiari, însă dacă facem o retrospectivă a evoluţiei acestora, putem conchide că pe parcursul anilor au evoluat la nivel de subcategorii până la 14.[2]

In conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie[3] (în continuare Lege), în scopul perfecţionării şi reglementării sistemului de înlesniri, stabilite anumitor categorii de populaţie, şi al protecţiei sociale a păturilor socialmente vulnerabile, se stabilesc compensaţiile nominative - plăţi în bani în schimbul înlesnirilor stabilite anterior.

Intru executarea Legii, Guvernul adoptă Hotărârea cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.[4]

Conform prevederilor legale, compensaţiile nominative se plătesc persoanelor specificate în art.3 - cetăţeni ai Republicii Moldova cărora acest drept li s-a stabilit până la data de 31 decembrie 2009[5](începând cu 1 ianuarie 2010, compensaţiile nominative nu se stabilesc).

Conform art.3 din Lege, beneficiari de compensaţii nominative sunt:

 • invalizii de gradul I şi II, indiferent de cauza invalidităţii;
 • invalizii de gradul III cu grad de invaliditate stabilit fără termen, care se regăsesc în una din situaţiile: invalizii de muncă; persoanele cărora li s-a constatat invaliditatea în urma unor mutilării, traume sau răniri cauzate în exerciţiul serviciului militar; victimele represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990; foştii deţinuţi în lagărele de concentrare şi ghetouri;
 • copiii invalizi în vârstă de până la 18 ani;
 • invalizii din copilărie;
 • participanţii la cel de-al doilea război mondial şi soţiile;
 • persoanele asimilate participanţilor la război;
 • familiile (părinţii sau soţiile nerecăsătorite sau copiii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani) celor căzuţi la datorie, precum şi ale celor decedaţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;
 • pensionarii singuri;
 • familiile cu 4 şi mai mulţi copii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani;
 • persoanele participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rândul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei URSS; lucrătorii din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei URSS în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora;
 • militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor mişuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

Stabilirea şi plata compensaţiilor nominative se efectuează de către organele teritoriale de asigurări sociale, fiind achitate nemijlocit beneficiarilor din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tipurile de compensaţii nominative. Compensaţii nominative se stabilesc la plata pentru:

 1. serviciile comunale: încălzirea centralizată, gazele naturale utilizate pentru aragaz, apă rece şi caldă, serviciile de canalizare, salubrizare (evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide), ascensoare, deservirea blocului sau chiria;
 2. energia electrică, inclusiv cea utilizată pentru plitele electrice din apartamentele (casele) dotate cu acestea;
 3. gazele naturale folosite pentru încălzire;
 4. gazul lichefiat în butelii pentru pregătirea bucatelor;
 5. cărbune şi lemn de foc.

Cuantumul compensaţiilor nominative la plată pentru serviciile comunale şi energia electrică se calculează beneficiarului reieşind din costul serviciilor pentru o persoană în cuantum de:

a) 50 la sută - pentru invalizii de gradul I şi II, cu excepţia categoriilor de invalizi specificate la lit.b); invalizii din copilărie de gradul I şi II; copiii invalizi în vârstă de până la 18 ani; participanţii la cel de-al doilea război mondial şi soţiile (soţii) lor, după caz; persoanele asimilate participanţilor la război, specificate la anexa nr.2; familiile (părinţii sau soţiile nerecăsătorite sau copiii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani) celor căzuţi la datorie, precum şi ale celor decedaţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;

familiile cu 4 şi mai mulţi copii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani; persoanele participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rândul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei URSS; lucrătorii din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei URSS în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora;

b) 25 la sută - pentru invalizii de gradul II de afecţiune generală sau profesională, de infirmitate de muncă; invalizii din copilărie de gradul III; invalizii de gradul III cu grad de invaliditate stabilit fără termen, specificaţi la pct.2) din art.3; pensionarii singuri; militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

Compensaţiile nominative se stabilesc şi se calculează în baza următoarelor normative:

 1. la plata pentru energia electrică - pornind de la costul consumului normativ lunar de 60 kwh la un contor;
 2. la plata pentru energia electrică în apartamentele (casele) dotate cu plite electrice - pornind de la costul consumului normativ lunar de 100 kwh la un contor;
 3. la plata pentru încălzirea centralizată sau cu gaze naturale - pornind de la costul încălzirii pentru 30 m2 de suprafaţă totală pentru o persoană beneficiară de compensaţie nominativă, indiferent de faptul cine este proprietarul apartamentului (casei), iar în cazul pensionarilor singuri, această compensaţie se calculează pornind de la costul încălzirii pentru 30 m2 de suprafaţă totală pentru o familie;
 4. pentru procurarea cărbunelui şi a lemnului de foc, anual - pornind de la nivelul limită al preţurilor aprobate de Guvern, în mărime de 50 la sută din costul unei tone de cărbune şi 1 m3 de lemn. Dacă familia este alcătuită din câteva persoane beneficiare de compensaţie, aceasta se acordă fiecărui beneficiar, indiferent de faptul cine este proprietarul casei.
 5. la plata pentru energia termică, apa caldă şi gazele naturale, utilizate pentru încălzire compensaţiile se stabilesc pe o perioadă de 5 luni (noiembrie - martie).

În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane beneficiare de compensaţie nominativă, se acordă o singură compensaţie, la alegerea lui.

Pentru familiile care au în componenţa lor câţiva beneficiari de compensaţii nominative, compensaţia la plata pentru serviciile comunale se stabileşte pentru fiecare beneficiar.

Tipurile compensaţiilor nominative şi cuantumul lor sunt indicate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie, şi anume:

Anexa nr. 1 determină cuantumul compensaţiilor nominative pentru fiecare beneficiar (în lei): la energia electrică, lunar, pentru un contor (60 Kwt); la plitele electrice, lunar, pentru un contor (100 Kwt); servicii ascensor; deservirea blocului; evacuarea gunoiului particular şi de stat; energia termică, lunar, în perioada de încălzire (5 luni); gazele naturale în scopul încălzirii încăperilor şi pregătirii bucatelor de la sursele individuale, lunar, în perioada de încălzire (5 luni); gazul lichefiat în baloane, lunar; cărbune, o dată pe an (1 tonă); lemne, o dată pe an (1 m3); apă caldă, lunar, în perioada de încălzire (5 luni).

Anexa nr. 2 determină cuantumul compensaţiilor nominative, acordate la achitarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare beneficiar (în lei ).

Conform Anexei nr.3 la Hotărârea nominalizată, se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie.

Dreptul la stabilirea compensaţiilor nominative se reconfirmă o dată la patru ani în baza documentelor necesare, specificate în Regulamentul menţionat, eliberate de către organele respective în mod gratuit, luând în considerare ultima reconfirmare a dreptului efectuată în anul 2006. Plata compensaţiilor nominative stabilite se efectuează de către „Banca de Economii" S.A.

Casa Naţională de Asigurări Sociale (iar până la instituirea ei Direcţia executivă a Fondului Social) va deschide un cont curent cu destinaţie specială în „Banca de Economii" S.A. pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul de stat pentru plata compensaţiilor nominative.

Contractul privind plata compensaţiilor nominative se încheie de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi „Banca de Economii" S.A.

Conform Regulamentului, plata compensaţiilor nominative categoriilor de populaţie beneficiare de compensaţii nominative se efectuează pentru luna precedentă de către „Banca de Economii" S.A.

In urma modificărilor, operate în Legea nr. 933-XIV cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie şi a Hotărârii nr. 761 din 31.07.2000, s-a determinat că compensaţii nominative din 1 ianuarie 2010 nu se stabilesc, cu excepţia următoarelor situaţii

 1. În cazul în care în familie sunt mai mulţi beneficiari de compensaţii nominative, iar persoana care beneficia de compensaţii pentru plata energiei electrice (pornind de la costul consumului normativ lunar de 60 kwh la un contor), pentru plata energiei electrice în apartamentele (casele) dotate cu plite electrice (pornind de la costul consumului normativ lunar de 100 kwh la un contor) a decedat, inclusiv după data de 1 ianuarie 2010, compensaţia nominativă pentru acest tip de servicii se va calcula altui membru al familiei beneficiar de compensaţii nominative, începând cu luna următoare decesului.[6]
 2. In cazul în care în familie sunt mai mulţi beneficiari de compensaţii nominative pentru încălzire (suprafaţa de încălzire fiind mai mică decât prevede normativul), iar persoana care beneficiază de compensaţii nominative pentru încălzire centralizată sau gaze naturale în mărime deplină (pentru 30 m.p.) a decedat, altui membru al familiei, beneficiar de compensaţii nominative pentru încălzire în mărime mai mică (până la 30 m.p.), i se recalculează, după data de 1 ianuarie 2010, compensaţiile nominative pentru încălzire centralizată sau gaze naturale în mărime deplină (pentru 30 m.p.), începând cu luna următoare decesului beneficiarului.[7]
 3. In cazul schimbării locului permanent de trai, la noul loc compensaţiile nominative se stabilesc din luna următoare celei din care au fost suspendate compensaţiile nominative la locul precedent de trai, dar nu mai mult de 6 luni. In caz contrar, compensaţiile nominative se stabilesc din luna prezentării tuturor documentelor necesare. La stabilirea compensaţiilor nominative la noul loc de trai este necesară anexarea obligatorie a certificatului (eliberat de organele teritoriale de asigurări sociale), cu indicarea perioadei pentru care i s-au stabilit compensaţii nominative la locul precedent de trai. In cazul în care beneficiarului i s-au stabilit compensaţiile nominative în baza documentelor prezentate, iar ulterior a fost prezentat un certificat cu privire la schimbarea modului de încălzire sau a suprafeţei de încălzire, sau cu privire la modificarea altor servicii comunale, recalcularea compensaţiilor nominative se efectuează din luna prezentării documentelor respective. Prevederile prezentului punct se extind şi în situaţiile care vor avea loc şi după data de 1 ianuarie 2010.[8]
 4. În caz de deces al participantului la cel de-al doilea război mondial, dreptul la compensaţia nominativă se extinde asupra soţiei (soţului), inclusiv în cazurile când decesul acestora a avut loc până la intrarea în vigoare a Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.

Sumele compensaţiilor nominative, nesolicitate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, „Banca de Economii" S.A. le restituie în baza fişierului primit de la Casa Naţională de Asigurări Sociale la contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, făcându-se menţiunile respective în baza de date în mod electronic pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar referitor la tipurile de compensaţii nominative şi perioada pentru care au fost rambursate mijloacele financiare, prezentând concomitent Casei Naţionale de Asigurări Sociale listele beneficiarilor pentru sumele rambursate, potrivit formei stabilite.

In cazul în care copiii au atins vârsta de 18 ani şi îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, reluarea plăţii compensaţiilor nominative se efectuează din luna suspendării, la prezentarea, în fiecare an, a certificatului de studii eliberat de instituţia de învăţământ. Prevederile prezentului punct se extind şi în situaţiile care vor avea loc şi după 1 ianuarie 2010[9].

 

[1]     Hotătrârea Guvernului cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr.761 din 31.07.2000, care reprezintă mecanismul de punere în aplicare a Legii cu privire la compensaţiile nominative.

[2]     Raportul social anual pentru 2009, p.133. // http://mpsfc.gov.md/file/rapoarte/Raport_Social_2009[1].pdf.

[3]     Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70-72/507 din 22. 06. 2000.

[4]     Monitorul Oficial al R.Moldova nr.94-97/849 din 03.08.2000.

[5]     Hotărârea Guvernului nr.761 din 31 iulie 2000 (pct.1 modificat prin Hotărârea Guvernulu nr.271 din 13.04..2010 în vigoare din 20.04.2010).

[6]     Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie, aprobat prin Hotărârea nr. 761 din 31.07.2000 cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie , pct. 4. Monitorul Oficial al Ripublicii Moldova nr.94-97/849 din 03.08.2000.

[7]     Ibidem , pct 7.

[8]     Ibidem , pct. 9.

[9]     Ibidem, pct .19.