1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Compensaţiile sociale sunt, de asemenea, un ajutor social din partea statului în formă bănească, acordat beneficiarilor de aceste compensaţii conform prevederilor legale.

Fiecare tip de compensaţie din acest grup e de mare folos la momentul oportun persoanelor supuse riscurilor neasigurate. Din acest grup de compensaţii sociale menţionăm următoarele:

Compensaţii băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război. Invalizii de război, în conformitate cu lit.g) alin.(1) art.15 din Legea nr.190 -XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani,[1] au dreptul la bilete de tratament sanatorial gratuit o dată pe an în centrele de reabilitare ale MMPS şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la doi ani Invalizii de război sunt asiguraţi cu bilete de tratament sanatorial gratuit de CNAS şi de organele abilitate cu dreptul de stabilire şi achitare a pensiilor ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentului Situaţii Excepţionale.

Intru realizarea prevederilor Legii menţionate a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.868 din 28 iulie 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război.[2]

Mărimea compensaţiei se stabileşte anual de către Consiliul de Administrare al CNAS la propunerea MMPS ţinând cont de costul mediu al biletului de tratament.

Compensaţii băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl. Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul adus sănătăţii în urma catastrofei de la Cernobâl, la asistenţă medicală avantajoasă, la compensaţii şi înlesniri pentru lucrul pe teritorii poluate cu substanţe radioactive, în condiţiile acţiunii factorilor nefavorabili, în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl nr.909-XII din 30.01.92[3] ( în continuare Lege).

Categoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi asupra cărora se extinde acţiunea Legii nominalizate sunt expuse în art. 6.

In baza art. 7 alin.(4) din Lege persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la Cernobâl, precum şi invalizii a căror invaliditate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl pot fi asigurate anual, peste rând, cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneosanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova" (Odesa), „Moldova" (Truscaveţ), „Sănătatea", „Serghei Lazo" şi „Zolotaia Niva" (Sergheevca), iar în cazul în care nu există posibilitatea acordării de bilete, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului.

Biletele la instituţiile baneosanatoriale se eliberează în baza certificatului medical şi a cererii depuse de către beneficiar până la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează (art.7 alin. (21).

Persoanele sus-indicate pot fi asigurate, conform normelor, cu produse alimentare şi cu suplimente alimentare, ce contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective, sau de a beneficia de o compensaţie bănească lunară în condiţiile stabilite de Guvern ( art. 7 , alin. (13).

In scopul asigurării protecţiei sociale, a asistenţei medicale şi a însănătoşirii, copiilor născuţi după 26 aprilie 1986, unul din părinţii cărora a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, precum şi copiilor evacuaţi din zona de înstrăinare li se acordă până la vârsta de 18 ani anual bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneosanatoriale şi la alte instituţii de fortificare a sănătăţii, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova" (Odesa), „Moldova" (Truscaveţ), „Sănătatea", „Serghei Lazo" şi „Zolotaia Niva" (Sergheevca), iar în cazul în care procurarea biletelor nu este posibilă, ei primesc o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet. Documentele necesare pentru primirea biletelor menţionate se depun până la data de 31 decembrie a anului respectiv (ca şi în cazul adulţilor). În cazul prezentării documentelor după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează.

Compensaţie pentru invalizii participanţi la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl şi pentru familiile ce şi-au pierdut întreţinătorii. Invalizilor menţionaţi la pct.1 art. 6 din Lege, pentru prejudiciul adus sănătăţii, li se plăteşte o compensaţie unică în mărime de un salariu mediu lunar pe republică, pe luna premergătoare lunii în care s-au adresat după compensaţie, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă.

Salariul mediu lunar pe republică pe luna corespunzătoare este adus la cunoştinţa caselor teritoriale de asigurări sociale de către Ministerul Economiei şi Comerţului. Procentul pierderii capacităţii de muncă este indicat în certificatul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CEMV).

Această compensaţie se plăteşte tuturor invalizilor, indiferent de data stabilirii invalidităţii. Suma calculată pentru fiecare beneficiar se plăteşte pe parcursul a 4 ani în rate a câte 25 la sută anual. Compensaţia stabilită şi neplătită în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor acestuia, pentru anul respectiv.

Invalizilor li se plăteşte anual un ajutor material unic pentru însănătoşire, în mărime de două salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent.

Invalizilor de gradul I, ţintuiţi la pat, li se stabileşte, pentru îngrijire, alocaţie lunară în mărime de 300 de lei.

În baza Hotărârii Guvernului nr.374 din 29.04.1999 s-a adoptat Regulamentului privind modul de plată a compensaţiei unice pentru prejudiciul adus sănătăţii invalizilor din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare".[4]

Acest Regulament a fost elaborat în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl (cu modificările operate prin Legea nr. 1535-XIII din 25.02.1998) şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1268 din 25.12.1998. Obiectivul de bază al acestui Regulament îl constituie stabilirea modului de plată a compensaţiilor unice pentru prejudiciul adus sănătăţii invalizilor din rândul participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl.

Condiţiile de acordare a compensaţiei unice pentru prejudiciul adus sănătăţii se stabileşte în baza cererii persoanelor invalide, a căror invaliditate a fost stabilită ca fiind cauzată de catastrofa de la Cernobâl.

Ziua depunerii cererii în organele împuternicite cu achitarea compensaţiilor se considera ziua în care s-au adresat pentru acordarea compensaţiei, cu condiţia prezentării documentelor necesare.

Cheltuielile ocazionate de plata compensaţiei nominalizate se efectuează în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul de stat, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza comenzilor şi calculelor caselor teritoriale de asigurări sociale.

Familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorii în urma catastrofei de la Cernobâl li se plăteşte o compensaţie unică în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent. Această compensaţie se plăteşte indiferent de data decesului întreţinătorilor.

Compensaţie pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl (art. 10 din Lege). Persoanelor indicate în pct.2 art.6 din Lege li se plăteşte anual un ajutor material unic - compensaţie pentru însănătoşire în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pentru anul precedent.

Persoanele indicate în pct. 3 art.6 din Legea nominalizată, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl în anii 1988-1990, li se plăteşte anual un ajutor material unic - compensaţie pentru însănătoşire în mărime de 50% din salariul mediu lunar pe republică pentru anul precedent.

Compensaţie pentru membrii incapabili de muncă ai familiilor care au pierdut întreţinătorul- participant la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl ( art. 11 din Lege). Dreptul de o compensaţie lunară pentru pierderea întreţinătorului- participant la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl îl au membrii familiei, incapabili de muncă, care au fost întreţinuţi de acesta.

Compensaţia pentru fiecare membru al familiei, incapabil de muncă, se acordă în mărime de 35 lei, fără a se ţine cont de pensia stabilită pentru aceste persoane de prezenta Lege.

Copiilor care au pierdut întreţinătorul li se plăteşte anual un ajutor material unic în mărime de 360 lei.

Compensaţiile pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi pentru familiile ce au pierdut întreţinătorul în urma acestei catastrofe se plătesc fără a se ţine cont de alte tipuri de venituri.

Compensaţii sociale pentru susţinerea persoanelor şi a familiilor defavorizate în perioada rece a anului conform Legii 15/26.02.2010.[5] În sensul prezentei Legi compensaţie socială este acea sumă de bani care se plăteşte lunar în perioada rece a anului persoanelor şi familiilor defavorizate. Perioadă rece a anului este perioada cuprînsă între:

1 noiembrie - 31 decembrie, 1 ianuarie - 31 martie.

Sub incidenţa Legii nominalizate cad cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, refugiaţii cu domiciliu în Republica Moldova, în condiţiile legii.

Conform art. 4, dreptul la compensaţie socială în perioada rece a anului îl au:

  1. familiile defavorizate care au obţinut dreptul la ajutor social, stabilit în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008;
  2. salariaţii din ramurile sectorului bugetar care se încadrează în categoriile I-VII de salarizare ale Reţelei tarifare unice;
  3. beneficiarii de pensii sau de alocaţii sociale de până la 700 de lei, de la vârsta de 65 de ani.

Persoanelor care întrunesc condiţiile prevăzute la lit.b) şi c) li se acordă o singură compensaţie socială.

In condiţiile lit.a), compensaţia socială se acordă familiei, iar în condiţiile lit.b) şi c), fiecărei persoane în parte.

In cazul în care persoana, după 1 ianuarie 2010, se încadrează în categoriile prevăzute, ei i se stabileşte compensaţie socială din luna încadrării. Plata compensaţiei încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai întruneşte condiţiile stabilite sau în cazul decesului său.

Nu se acordă compensaţie socială persoanelor care: a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul ei; b) se află în plasament în cadrul unei instituţii sociale.

Conform art. 6 din Lege, dreptul la compensaţie socială categoriilor specificate la art.4 alin.(1) lit.a) şi c) li se stabileşte lunar de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în baza listei electronice a beneficiarilor de ajutor social, de pensii şi de alocaţii sociale.

Pentru persoanele specificate la lit.a) şi b) dreptul la compensaţie socială se stabileşte de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în baza cererii depuse, actului de identitate şi a certificatului de la locul de muncă privind categoria de salarizare şi mărimea salariului.

Finanţarea compensaţiei sociale se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat. Plata compensaţiilor sociale se efectuează lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Conform modificărilor operate în Legea nr. 15 din 26 februarie 2010 privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 20 1 0[6], prin Legea nr.244 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 1 octombrie 2010,[7] pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010 vor beneficia de compensaţii sociale următoarele categorii de persoane:

  • beneficiarii de ajutor social, stabilit în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008;
  • beneficiarii de pensii sau alocaţii sociale în mărime de până la 900 lei, indiferent de vârstă.

Conform Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale pentru

perioada rece a anului 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.162 din 5 martie 2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale a format listele beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor de pensii sau alocaţii sociale. Astfel, potenţialii beneficiari de compensaţii sociale pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010 nu vor avea nevoie să confirme documentar dreptul de a beneficia de această prestaţie socială

Plata compensaţiilor sociale în perioada rece a anului se va efectua prin intermediul filialelor şi reprezentanţelor „Băncii de Economii" S.A., începând cu data de 1 noiembrie 2010. Beneficiarii pot solicita compensaţia în oricare filială a ţării indiferent de locul domiciliului acestora, prezentând actul de identitate (buletinul de identitate, forma nr. 9, paşaportul de uz intern emis de fosta URSS, care sunt valabile pe un termen nelimitat pentru pensionari şi persoanele care, din considerente religioase, au renunţat la actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte al Republicii Moldova). In localităţile rurale unde lipsesc filialele băncii, plata compensaţiilor se va efectua prin reprezentantul acesteia deplasat în fiecare localitate, unde primăriile vor anunţa suplimentar beneficiarii.

 

[1]     A se vedea Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.84-86 din 6. 05 2003.

[2]     Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.138-146 din 13 august 2004.

[3]       Monitorul Oficial nr.80-82/413 din 21.05.2004 p.6 Monitor nr.1/25 din 30.01.92.

[4] Monitorul Oficial al Republicii. Moldova nr.48-49 /364 din 13.05.1999.

[5] Legea nr. 15 din 26.02.2010 privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010. Monitorul Oficial al RM nr. 33/59, din 05.03.2010.

[6]     Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33/59 din 05.03.2010.

[7]     Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.197-199 din 8. 10 2010.