Pin It

1. Noţiuni generale cu privire la clasificarea şi tipologia infractorului

Criminalii nu reprezintă o masă de oameni uniformă, ci, după cum se constată din practică, sunt de o mare varietate şi diversitate. Fiecare criminal este unic în felul său, fiind constituit dintr-un şir de trăsături fiziologice, psihologice şi sociale, care nu se repetă întocmai la ceilalţi criminali. De aici, cercetarea ştiinţifică şi clasificarea infractorilor este dificilă, fiindcă, operîndu - se cu o masă neuniformă şi heterogenă de indivizi, nu se pot trage concluzii generale referitoare la cauzele şi condiţiile criminalităţii.

Personalitatea este un rezultat al relaţiilor sociale. Ea îndeplineşte un sistem de funcţii, care determină şirul relaţiilor sociale. Comportamentul personalităţii este determinat de factorii sociali, economici, politici, psihologici şi psihici, aceştia aflîndu-se în legătură strînsă cu statutul şi rolul individului în viaţa de toate zilele.

Din această cauză, majoritatea cercetătorilor şi criminologilor, încă din cele mai vechi timpuri, au stabilit că indivizii umani pot fi uniţi în anumite clase sau grupuri în funcţie de posedarea unor trăsături comune de natură biologică sau socială. Aşa a apărut noţiunea de tip, tipuri de criminali sau tipologii criminale. Dar nici o tipologie clasică sau contemporană nu reuşeşte să întrunească toată varietatea personalităţilor umane, noţiunea de „tip" fiind un construct mental, care ne facilitează procesul de ordonare al realităţii sociale, servind drept etaloane a căror cunoaştere ne poate oferi o înţelegere şi o tratare a comportamentului individului studiat.[1]

Ştiinţa criminologică confruntîndu-se cu aceste probleme a recurs la ştiinţa tipologiei, „care se ocupă cu clasificările în tipuri şi criteriile după care acestea se fac"[2], cu descrierea tipurilor şi metodelor prin care aceştia pot fi determinaţi. Această ştiinţă preconizează existenţa unor grupe de persoane, a unor categorii de criminali cu trăsături asemănătoare. Persoanele cu astfel de trăsături alcătuiesc şi aparţin aceluiaşi tip, formînd un model care le reprezintă. În acest mod, tipul este un concept, o idee, o schemă care reprezintă pe toţi cei care au asemenea trăsături şi fac parte din acelaşi grup sau categorie. [3]

Prin noţiunea de „tip" înţelegem o totalitate de trăsături caracteristice şi distinctive ale unui grup social. De exemplu, tipul militarului, caracterizat prin disciplină, organizare, punctualitate sau tipul artistului - om plin de imaginaţie, mai puţin organizat etc.

Tipul poate fi studiat doar în cadrul tipologiei, care ar putea fi definită ca ştiinţa tipurilor, claselor, grupurilor. La rîndul său, tipologia personalităţii infracţionale nu poate fi studiată separat de tipologiile general-psihologice, pentru că nu avem un „psihic criminal" sau o „moştenire genetică criminală", dar atît psihicul, cît şi constituţia genetică contribuie la determinarea conduitelor umane, inclusiv la cele criminale. La acestea se alătură componenţa socială a personalităţii care are o mare importanţă. Modul în care individul a trecut prin procesul de socializare, a asimilat normele sociale, şi-a creat un sistem de valori individuale, care corespund sau nu celor unanim acceptate de majoritatea indivizilor, este important în determinarea şi alegerea viitorului comportament.

La baza tipologiei personalităţii infracţionale trebuie să fie puse, neapărat, particularităţile psihologice: atitudinile, scopurile, motivaţia etc.

2. Clasificarea infractorilor

Criteriul clasificării variază după concepţia despre geneza criminalităţii. Astfel poate fi utilizat criteriul antropologic, psihologic, sociologic etc. Printre primele clasificări o enumerăm pe cea a lui Lombroso, [4] care studiază caracterele fiziologice şi psihice ale criminalilor, arătînd punctele de asemănare şi de deosebire dintre ele.

Aşa, Lombroso clasifică criminalii în:

 • criminali născuţi;
 • nebuni morali;
 • criminali epileptici (epileptoizi);
 • criminali pasionali;
 • criminali nebuni (la această categorie se mai axează criminalii alcoolici, criminalii isterici şi criminalii seminebuni sau matoizi);
 • criminali de ocazie;
 • criminali de obicei;
 • criminali latenţi.

După Lombroso, Enrico Ferri a dovedit şi a impus teza necesităţii clasificării infractorilor. Numai în baza criticilor lui Ferri, Lombroso a admis ideea clasificării.

Ferri îi clasifica pe criminali în cinci categorii:

1) criminalii nebuni sau alienaţi (autorul susţine că responsabilitatea socială este singurul criteriu care trebuie să existe pentru toţi criminalii, inclusiv şi pentru alienaţi; criminalii alienaţi se disting de criminalii născuţi şi nebunii morali, găsind printre primii diferite forme de alienare mintală; aceştia ar fi indivizii atinşi de mania persecuţiei, certei, cleptomaniei, piromaniei etc., care comit fără motiv crime foarte fioroase, ca sergentul Bertrand, ce a dezgropat 18 cadavre, cu care şi-a satisfăcut poftele sexuale şi apoi le-a tăiat cu sabia);

 • criminalii născuţi sau instinctivi (sunt sălbatici, brutali, vicleni şi leneşi, care nu fac nici o deosebire între crimă în general şi o meserie; pentru aceştia pedeapsa nu are efect, ei considerînd închisoarea ca un risc natural al profesiei lor; în închisoare nu suferă, simţindu-se ca un pictor în atelierul său, gîndindu-se la o nouă „operă"; au tendinţe ereditare la crimă);
 • criminalii de obicei (se recrutează din indivizi, care comit în copilărie primul delict, aproape în exclusivitate contra proprietăţii şi pe care închisoarea îi corupe moral şi fizic, producîndu-le obiceiul cronic de a repeta crima; la formarea criminalilor de obicei contribuie şi societatea, care nu le întinde o mînă de ajutor, ca să-i ajute la regăsirea locului în societate, ci, abandonîndu-i, le aplică măsuri poliţieneşti şi judiciare aspre);
 • criminalii din pasiune (sunt rari şi comit aproape totdeauna crime contra persoanelor; sunt de un temperament sanguin, de o sensibilitate exagerată, comiţînd crime mai ales în tinereţe; mînia, onoarea lezată sunt cele mai frecvente mobile ale crimelor lor; comit crima nu cu premeditate, ci pe faţă şi în accesul pasiunii);
 • criminalii de ocazie (se deosebesc de criminalii născuţi prin aceea că la ultimii impulsurile exterioare nu au o forţă determinantă; criminalii de ocazie la determinarea crimei sunt influenţaţi de ocazie, întîmplare, care dezvoltă tendinţele criminale).[5]

Pe aceeaşi linie de cercetare, în istoria criminologiei s-a înscris şi clasificarea lui R.Garofalo, care a întrodus criteriul anomaliei morale. În viziunea autorului există, că şi la Ferri, cinci categorii de criminali „adevăraţi", adică cei care comit delicte naturale:

 • criminali asasini sau tipici (definiţi ca nişte monştri în ordinea morală, avănd caractere comune cu sălbaticii, lipsiţi de instinctul bunăvoinţei sau milei);
 • criminali violenţi;
 • criminali improbi;
 • criminali cinici;
 • criminali convenţionali sau „revoltaţii" (crimele acestora constau în nesupunerea faţă de lege).

La rîndul său, A. Lacassagne distinge:

 • criminali de sentiment sau de instinct (sunt incorigibili, fiind determinaţi la crimă de tendinţele ereditare, obişnuinţă sau viciu);
 • criminali de acţiune sau de ocazie (numiţi şi pasionali);
 • criminali de gîndire sau frontali (printre aceştia se înscriu şi criminalii alienaţi).

La baza acestei clasificări, Lacassagne pune ideea că viaţa cerebrală se manifestă în trei forme: omul iubeşte, gîndeşte şi lucrează. De aici vine şi distincţia între oameni: la unii predomină sentimentele, la alţii inteligenţa, la a treia categorie activitatea.

 1. Tard susţine şi el că criminalii trebuie clasificaţi, însă după criteriul soc iologic. Astfel, distinge:
  • criminali urbani;
  • criminali rurali;
  • criminali asasini;
  • criminali violenţi.[6]

Dintre criminilogii români se evidenţiază I. Tanoviceanu,[7] care acceptă trei categorii de infractori:

 • infractori născuţi;
 • infractori de ocazie;
 • infractori de obicei.

Această clasificare corespunde celor trei tipuri de cauze cu influenţă puternică asupra voinţei:

 1. natura omului sau ereditatea îl face pe infractor născut;
 2. educaţia rea sau o serie de împrejurări rele dau naştere infractorului de obicei;
 3. circumstanţele exterioare, ce influenţează apariţia infractorilor de ocazie şi de obicei.

În psihologia şi criminologia modernă, tipologia personalităţii infracţionale ţine cont de un cerc mai larg de criterii. Prima divizare ţine de:

 • gradul de conştientizare şi dirijare psihică a comportamentului, unde se disting infractorii normali şi infractorii anormali.

Infractorii normali nu sunt afectaţi de patologii psihice, crima fiind conştientizată. Astfel, fiind conştienţi de caracterul antisocial al comportamentului lor, aceşti infractori au la bază motive egoiste, de regulă cupidante, comiţînd furturi, delapidări, infracţiuni economice, etc.

Infractorii anormali posedă dereglări psihice de diversă natură, patologii care nu le permit o conştientizare deplină şi adecvată a acţiunilor, comportamentelor.

 • A doua divizare se face în funcţie de tendinţa de repetare a infracţiunilor, unde distingem infractori recidivişti[8] şi infractori nerecidivişti.

Infractorii nerecidivişti mai pot fi numiţi şi infractori primari, care nu repetă comportamentul criminal.

3) A treia divizare se face în funcţie de gradul de pregătire infracţională. Aici evidenţiem două tipuri:

 1. infractori ocazionali sau situaţionali;
 2. infractori de carieră.

Infractorii ocazionali sau situaţionali sunt indivizii care au comis infracţiuni în virtutea unor circumstanţe deosebite (de ordin material, afectiv, etc). Pentru ei crima este un fenomen contradictoriu modului obişnuit de comportament. Unii autori[9] evidenţiază şi cîteva subtipuri ale infractorilor ocazionali (situaţionali):

 1. persoanele cu anumite patologii psihice, care în situaţii extremale anihilează posibilitatea de autodirijare a comportamentului;
 2. persoanele cu o autoevaluare neadecvată a posibilităţilor proprii, mai frecvent sporită;
 3. persoanele ce au comis crime sub impactul unor stări psihice, în urma acţiunilor altor persoane;
 4. persoanele dezadaptate social.

Infractorii de carieră sunt orientaţi spre un mod de viaţă antisocial, crima devenind o meserie, un mod de viaţă. Printre trăsăturile lor definitorii se înscriu:

 1. crima este principalul mijloc de asigurare materială;
 2. recurgerea la violenţa fizică are loc doar în situaţii extremale;
 3. sunt conştienţi de perspectiva privării de libertate;
 4. în detenţie continuă să-şi perfecţioneze deprinderile criminale etc.

În criminologia română, una dintre cele mai interesante încercări de elaborare a tipologiei infractorilor îi aparţine criminologului Ion Oancea,[10] care a unit formele de tipologie propuse de E. Seelig şi J. Pinatel, definind următoarele tipuri de criminali:

 • criminalul agresiv (violent);
 • criminalul achizitiv;
 • criminalul caracterial;
 • criminalul lipsit de frîne sexuale;
 • criminalul profesional;
 • criminalul ocazional;
 • criminalul debil mintal;
 • criminalul recidivist;
 • criminalul ideologic (politic) ;
 • criminalul alienat.

Criminalul agresiv (violent) se caracterizează prin emotivitate puternică, însoţită de descărcări reactive ce se manifestă prin acte de violenţă. El este lipsit de sentimentele de milă şi compasiune faţă de alţi oameni, manifestînd doar duşmănie şi ostilitate. În cazul unei puteri fizice slabe, comite acte de agresivitate verbală, manifestate prin insulte, calomnii, ameninţări etc. Cînd individul are o construcţie corporală puternică, atletă, atunci agresivitatea se manifestă şi prin utilizarea forţei fizice, în formă de vătămări ale integrităţii corporale, chiar cu utilizarea armelor reci şi a altor obiecte (bastoane, vergi de metal, pietre, etc.). De regulă sunt cunoscuţi în microgrupul lor social ca oameni certăreţi, agresivi, bătăuşi, manifestîndu-se subit, spontan, fără motive întemeiate.

Criminalul achizitiv este caracterizat prin tendinţa de luare, strîngere, achiziţionare de bunuri şi valori materiale în scop personal: de cîştig, de întreţinere, de îmbogăţire etc. Aceasta este o tendinţă comună animalelor şi oamenilor, avînd un substrat biologic. Dar, la oamenii cinstiţi, necriminali, această tendinţă are anumite limite, care lipsesc la criminalul ac hizitiv.

Criminalul caracterial posedă nişte tulburări caracteriale, care îl plasează în seria de treceri de la omul normal, sănătos psihic, la omul anormal, dar nu bolnav psihic. Exemple sunt cele exprimate în comportările omului încăpăţînat, ale omului stăpînit de vicii, pasiuni şi pervesiuni, pe care nu le poate stăpîni. În aceste cazuri, o primă caracteristică constă în aceea că o anumită tendinţă se dezvoltă în mod pronunţat şi domină întreaga persoană, iar voinţa şi controlul de sine nu le pot stăpîni.

Criminalul lipsit de frîne sexuale comite infracţiuni legate de viaţa sexuală: violul, perversiuni sexuale faţă de minori etc. Viaţa sexuală este legată de instinctul sexual, care vizează raporturi sexuale între persoane de diferit sex şi care este o necesitate fiziologică, firească, normală şi permisă. Ea este permisă pe baza liberului consimţămînt. Cînd se încalcă aceste interdicţii, individul devine criminal prin lipsă de frîne sexuale.

Criminalul profesional săvîrşeşte infracţiuni în mod sistematic în scopul cîştigării resurselor de viaţă şi trai. Criminalii profesionali pot fi pasivi (nu muncesc şi nu-şi cîştigă existenţa din muncă, ci doar din infracţiuni) şi activi (îşi cîştigă existenţa din infracţiuni complexe, organizate: trafic de fiinţe umane, falsificare de bani, furturi prin efracţie etc.).

Criminalul ocazional comite o crimă fiind împins de factorii exteriori, ocazionali, speciali. Exemplul minorului, care, lăsîndu-se antrenat de alţii, comite un furt. De regulă, pînă la comiterea unei crime au o conduită bună, nu recidivează şi comit fapta numai datorită unei împrejurări, ocazii sau situaţii exterioare.

Dar, nu toţi cei care se găsesc într-o împrejurare critică comit infracţiuni; unii rezistă şi se pot stăpîni. De aici apare dilema: ocazia dă naştere hoţului (adică factorii externi sunt decisivi) sau ocazia îl descoperă pe hoţ (factorii interni sunt decisivi). [11] Majoritatea cercetătorilor susţin că în cazul criminalului ocazional poate să fie şi o contribuţie a unor factori interni, dar factorii externi sunt, totuşi, predominanţi. Sunt anumite situaţii, împrejurări excepţionale care pot împinge la crimă şi pe un om care, în alte împrejurări, n-ar comite fapta.

Criminalul debil mintal posedă un şir de trăsături specifice:

 1. are nişte limite restrînse de a ţine seama de alţi oameni şi de reacţia acestora; nu prevede că alţii pot gîndi mai bine, mai promt, motiv pentru care el nu se poate adapta, neagă realitatea şi nu-şi dă seama că alţii ştiu şi înţeleg mai mult;
 2. nu are capacitate de prevedere asupra săvîrşirii crimei; posedînd un orizont temporal, nu prevede exact consecinţele mai îndepărtate ale faptelor sale;
 3. are o gîndire concretă, dar infantilă, descurcîndu-se greu în activitatea sa şi avînd nevoie de sprijin.

Debilitatea mintală poate fi:

 • gravă, compusă din idioţi şi imbecili, cu un coeficient de inteligenţă pînă la 50, adică egal cu nivelul de inteligenţă al unui copil pînă la 10 ani;
 • uşoară, în care se înscriu mărginiţii şi submediocrii, cu un coeficient de inteligenţă pînă la 90, aproape de inteligenţa normală. [12]

Criminalul ideologic sau politic este individul care, avînd anumite idei şi convingeri politice, ştiinţifice ori religioase, comite, datorită acestor idei, fapte penale. De regulă, criminalul politic este un militant care propagă şi luptă pentru anumite reforme şi schimbări sociale. După, scopurile urmărite, criminalul politic se deosebeşte de criminalul de drept comun. Experienţa istorică arată că mulţi luptători, consideraţi la un moment dat ca duşmani şi criminali, pedepsiţi în lagăre şi temniţe, mai apoi au fost consideraţi ca eroi şi aplaudaţi de popor. Dar, nu se consideră criminali politici cei care însoţesc această luptă cu asasinate, deturnări de avioane, catastrofe etc., adică persoanele care comit acte de terorism.

Criminalul alienat este persoana iresponsabilă, anormală, bolnavă psihic sau alienată. Cu toate că, din punct de vedere juridico-penal ele nu poartă răspundere penală şi nu li se pot aplica pedepse penale, acestora li se aplică măsuri de siguranţă, cu caracter medical. Din punct de vedere criminologic, criminalul alienat prezintă anumit interes pentru cercetarea ştiinţifică şi anume, datele privind felurile, categoriile şi trăsăturile caracteristice alienaţilor sunt necesare a fi cunoscute. De regulă, comit crime pe neaşteptate, prin surprindere; multe crime sunt brutale, crude, fără explicaţii, absurde şi de neînţeles. [13]

În sfîrşit, o ultimă încercare de elaborare a tipologiei infractorilor îi aparţine criminologului şi psihologului american Lewis Yablonski, [14] care a folosit drept criteriu de clasificare trăsăturile de personalitate a individului, evidenţiind patru tipologii:

 • infractorii socializaţi, devin criminali în rezultatul impactului cu mediul social, de la care preiau valorile negative. Înclinaţia antisocială a acestor criminali este un rezultat al imitării şi influenţei microgrupului social, în care predomină valorile negative.
 • Infractorii nevrotici, parţial conştienţi de maladia lor şi critici faţă de aceasta. Nervoza este o tulburare mintală minoră, după cum am arătat în una din secţiunile anterioare, o stare patologică de limită care apare în cazul unei suprasolicitări nervoase, al necazurilor şi insatisfacţiilor repetate cu caracter personal, familial sau profesional. Dirijaţi de anxietate, emotivitate etc., nevroticii pot comite crime de tipul cleptomaniei, piromaniei etc. Totuşi, nevrozele nu diminuează posibilitatea de autoconştientizare a acţiunilor, afectînd doar comportamentul.
 • Infractorii psihotici sunt indivizi instabili, impulsivi şi dificili, al căror comportament face să sufere mai ales anturajul lor; inadaptaţi social ei au adesea de-a face cu justiţia.[15]Infractorii psihotici prezintă o periculozitate socială sporită, fiind foarte agresivi, violenţi, cruzi. Unii autori[16] disting cîteva forme de psihopatii:
 • psihopaţi psihastenici (tensionaţi, reactivi, anxioşi);
 • psihopaţi explozivi (iritabili, violenţi, conflictuali, brutali în comunicare, pasionaţi de jocurile de hazard, destrăbălare sau perversiune sexuală, beţii etc. );
 • psihopaţi isterici (demonstrativi, nesinceri);
 • psihopaţi paranoidali (orgolioşi, suspicioşi).
  • infractorii sociopaţi pot cauza daune morale, materiale şi chiar fizice, fără de a resimţi vreo anxietate sau un sentiment al vinovăţiei. Sociopatia se manifestă prin egocentrism, lipsa de compasiune faţă de alţi oameni sau o compasiune limitată. De regulă, infractorii sociopaţi sunt sănătoşi din punct de vedere psihic, calmi, nesinceri, instabili etc. Printre deficienţele de caracter ale acestora se înscriu: lipsa remuşcărilor, a fricii, afectivitatea săracă, indiferenţă în relaţiile interpersonale, comportament bizar şi neprevăzut etc.[17]

În spectrul tipologiilor infracţionale se înscriu şi clasificările, efectuate în legislaţiile penale naţionale. Aşa, conform Codului Penal al Republicii Moldova distingem:

 • infractori periculoşi, care au comis infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave,[18] săvîrşite cu intenţie şi fiind conştienţi de caracterul pejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii, precum şi de urmările ei prejudiciabile.[19]
 • infractori ocazionali, care au comis o infracţiune din imprudenţă, îşi dădeau seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, dar considerau în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate.[20]
 • Infractori responsabili, adică persoanele care au capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile.[21]
 • Infractori iresponsabili sunt persoanele care nu puteau să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile lor şi nu puteau să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. [22]

 

[1] Rusnac S., op. cit., p.175.

[2] Popescu-Neveanu P., Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1978, p. 735-736.

[3] Oancea I., op. cit., p. 98-99.

[4] Pop T., op. cit., p.496.

[5] Pop.T., op. cit., p.497-501.

[6] Pop T., op. cit., p.501-506.

[7] Tanoviceanu I., Curs de drept penal, vol. 3., Bucureşti, 1912, p.38-42.

[8] Analiza mai detaliată a infractorilor recidivişti va fi expusă în p.5.6.3.(n.a.).

[9] Rusnac S., op. cit., p.177-178.

[10]  Oancea I., op.cit., p.99-100.

[11]  Oancea I., op.cit., p.103-108.

[12]  Oancea I., op.cit., p.109-110.

[13]  Oancea I., op.cit., p. 112-115.

[14]  Yablonski Lewis, Criminology. Crime and criminality, Harper Collins Publishers, New York, 1990, p.50-68.

[15]  Sillamy Norbert, Dicţionar de psihologie, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1996, p.251-252.

[16]   Еникеев М.И., Общая и юридическая психология, Юридическая литература, Москва, 1996, p. 128-133.

[17]   Rusnac S., op.cit., p.179-181.

[18]  CP al RM, art.16.

[19]   CP al RM, art.17.

[20]   CP al RM, art.18.

[21]   CP al RM, art.22.

[22]   CP al RM, art.23.