Pin It

Statul se manifestă în circuitul civil prin organul său executiv - Gu­vernul. Guvernul, fiind un organ colegial, realizează atribuţiile ce-i revin prin ministere, ca organe centrale de specialitate. În anumite domenii de activitate Guvernul formează alte organe centrale de specialitate cum sunt departamentele, agenţiile de stat, administraţiile sau alte organe administrative.

Printre competenţele de bază atribuite de legislator Guvernului în do­meniul administrării patrimoniului public pot fi menţionate:

 1. adoptarea hotărârilor privind trecerea bunurilor proprietate de stat în proprietatea UAT şi viceversa;
 2. adoptarea hotărârilor privind trecerea ÎS şi a bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrarea unei AAPC, în ad­ministrarea altei AAPC;
 3. adoptarea hotărârilor privind delimitarea terenurilor proprietate publică, în condiţiile stabilite de lege;
 4. aprobarea proiectului de listă a BPP nepasibile de privatizare şi prezentarea lui în Parlament spre aprobare;
 5. aprobarea listei BPP a statului, listei lucrărilor şi serviciilor de in­teres public naţional propuse pentru concesionare sau pentru alte forme de PPP, precum şi aprobarea condiţiilor PPP de interes naţional;
 6. adoptarea hotărârilor privind fondarea, restructurarea, reorga­nizarea sau lichidarea ÎS, privind transmiterea acestora în admi­nistrarea AAPC, precum şi exercitarea funcţiei de supraveghere a activităţii întreprinderilor respective;
 7. adoptarea hotărârilor privind fondarea societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, precum şi privind iniţierea re­structurării, reorganizării sau lichidării societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 8. aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi etc.

Legislatorul a atribuit Guvernului competenţe exclusive şi în dome­niul privatizării proprietăţii publice, la care se referă:

 1. aprobarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării;
 2. aprobarea proiectelor individuale de privatizare;
 3. supravegherea procesului de privatizare a proprietăţii publice etc.

Responsabil de promovarea politicii statului în domeniul administră­rii şi deetatizării proprietăţii publice este Ministerul Economiei, iar or­ganul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice este Agenţia Proprietăţii Publice (APP) subordonată Ministerul Economiei. Competenţele APP includ:

 1. întocmirea proiectului de listă a BPP nepasibile de privatizare, în baza propunerilor AAPC şi locale;
 2. generalizarea proiectelor de liste ale BPP ale statului, ale lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru parteneriate public-private;
 3. exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat;
 4. participarea la administrarea întreprinderilor de stat, societăţilor comerciale cu capital de stat şi privat, inclusiv în componenţa con­siliilor acestora;
 5. coordonarea activităţilor legate de delimitarea bunurilor dome­niului public şi domeniului privat al statului în condiţiile legii orga­nice;
 6. ţinerea registrului patrimoniului public, precum şi generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea proprietăţii publice;
 7. întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat su­puse privatizării şi prezentarea Guvernului spre aprobare;
 8. organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheierea con­tractelor de vânzare-cumpărare;
 9. participarea la procesul de privatizare a terenurilor proprietate de stat şi la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare;
 10. j) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%, neinclu- se în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
 11. k) monitoringul şi supravegherea executării de către cumpără­tori a obligaţiilor asumate în contractele de vânzare-cumpărare, aplicarea de măsuri în vederea executării obligaţiilor asumate, soluţionarea litigiilor de privatizare;
 12. l) informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre

desfăşurarea procesului de privatizare şi rezultatele lui; m) gestionarea mijloacelor financiare destinate restructurării şi priva­tizării întreprinderilor şi altor bunuri proprietate de stat, precum şi alte atribuţii stabilite de lege. În scopul sporirii rolului organelor centrale de specialitate în dirija­rea operativă a activităţii de producere a agenţilor economici - produ­cători, exercitarea drepturilor de acţionar (asociat) în societăţile comer­ciale, inclusiv a obligaţiilor şi drepturilor de reprezentare a intereselor statului a fost transmisă către AAPC de specialitate, de competenţa cărora ţine:

 1. desemnarea reprezentanţilor statului în SA şi controlul activităţiilor;
 2. promovarea membrilor consiliilor şi ai comisiilor de cenzori;
 3. supravegherea, prin intermediul persoanelor desemnate în calita­te de reprezentanţi ai statului şi celor promovate în componenţa organelor de conducere şi control al societăţilor comerciale a activităţii SA, inclusiv în ceea ce ţine de adoptarea şi realizarea deciziilor privind încheierea tranzacţiilor, în mod special, a celor de proporţii şi a celor cu conflict de interese;
 4. reorganizarea SA, inclusiv modificarea capitalului social şi a cotei statului;
 5. darea în locaţiune şi depunerea în gaj/ipotecă a bunurilor societăţilor pe acţiuni;
 6. casarea bunurilor, raportate la mijloacele fixe;
 7. comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic.

Un rol deosebit în procesul de administrare a patrimoniului public îl are ARFC - organ administrativ central, care realizează politica statu­lui în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii. ARFC organizează şi efectuează şi lucrările de stabilire pe teren a hotarelor UAT şi a hotarelor intravilanului localităţilor. Oficiile cadastrale teritoriale, ÎS sau întreprinderi private, care dispun de ingineri cadastrali, certificaţi la Agenţie, efectuează lucrările de formare a bunu­rilor imobile. ARFC este subordonată Guvernului RM.

ARFC este instituţia cu competenţe specifice şi în domeniul delimitării bunurilor imobile proprietate publică, şi anume:

 1. organizează şi asigură executarea lucrărilor de delimitare a bunuri­lor imobile proprietate publică; a bunurilor imobile proprietate de stat şi a bunurilor imobile proprietate a UAT;
 2. asigură executarea lucrărilor de identificare a bunurilor imobile proprietate publică, inclusiv a terenurilor care aparţin domeniului public sau celui privat, în procesul de delimitare a acestora, prin in­termediul instituţiilor şi organizaţiilor specializate din subordine;
 3. asigură executarea lucrărilor de elaborare a planului cadastral şi a altor documente cadastrale, în procesul delimitării bunurilor imo­bile proprietate publică, prin intermediul întreprinderilor geodezi­ce de stat sau private, în condiţiile legii;
 4. elaborează şi propune Guvernului spre aprobare Programul de de­limitare a bunurilor imobile proprietate publică;
 5. coordonează, supraveghează şi controlează activităţile Întreprin­derii de Stat „Cadastru" ce ţin de executarea lucrărilor cadastrale, întocmirea documentaţiei cadastrale, identificarea şi înregistrarea de stat a bunurilor imobile proprietate publică în registrul bunuri­lor imobile la oficiul cadastral teritorial;
 6. întocmeşte Lista BPP ale statului aflate în administrare şi o prezin­tă Guvernului spre aprobare;
 7. asigură, prin intermediul ÎS "Cadastru", înregistrarea de stat a bu­nurilor imobile identificate şi formate în procesul delimitării aces­tora în registrul bunurilor imobile;
 8. asigură, în procesul înregistrării de stat a bunurilor imobile propri­etate publică în registrul bunurilor imobile indicarea în mod obli­gatoriu a regimului juridic aplicabil bunului supus înregistrării de stat (public sau privat).

Împuternicirile de proprietar al patrimoniului UAT sunt exercitate de CL în numele UAT. În domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa AAPL ţine:

 1. asigurarea dezvoltării economice a UAT;
 2. trecerea bunurilor proprietate a UAT dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul sau în proprietatea statului, ori în pro­prietatea unei alte UAT, participarea la procesul de delimitare a patrimoniului UAT şi a patrimoniului statului, inclusiv delimitarea terenurilor localităţilor;
 3. exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial al UAT;
 4. întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a UAT nepa­sibile de privatizare şi prezentarea acestui proiect organului abili­tat;
 5. fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprin­derilor municipale, a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial al UAT, exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora;
 6. întocmirea şi aprobarea listei BPP a UAT, a listei lucrărilor şi servici­ilor de interes public local propuse pentru concesionare sau pen­tru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului public-privat de interes local;
 7. întocmirea listelor de întreprinderi pasibile de restructurare sau de lichidare şi prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare AAPC din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, culturii;
 8. deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a terenu­rilor şi altor bunuri proprietate a UAT;
 9. ţinerea evidenţei patrimoniului UAT, a contractelor de locaţiune/ arendă, comodat, concesiune şi de administrare fiduciară;
 10. j) exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a pa­trimoniului UAT;
 11. k) prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului abilitat;
 12. l) întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele activităţii econo­mice locale şi prezentarea lor către AAPL de nivelul al doilea;
 13. m) informarea colectivităţii locale despre dezvoltarea economiei lo­cale etc.

În domeniul privatizării, de competenţa AAPL ţine:

 1. întocmirea şi aprobarea listei de bunuri proprietate a UAT supuse privatizării, prezentarea de extrase din aceste liste spre coordona­re AAPC din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, culturii;
 2. organizarea pregătirii şi desfăşurării, în modul stabilit de Guvern, a procesului de privatizare a bunurilor proprietate a UAT incluse în lista bunurilor supuse privatizării, precum şi a terenurilor proprie­tate a UAT, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare;
 3. organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate de la întreprinderile municipale şi societăţile comerciale în care UAT are o cotă de cel puţin 25%, neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare;
 4. informarea AAPL de nivelul al doilea şi a colectivităţii locale des­pre desfăşurarea şi rezultatele privatizării bunurilor proprietate a UAT;
 5. alte atribuţii stabilite de legislaţia privind administraţia publică lo­cală.

O importanţă deosebită în procesul administrării fondului funciar o are specialistul pentru reglementarea regimului funciar (inginerul cadas­tral) din cadrul AAPL. Scopul, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu sunt stabilite în fişa de post a inginerului cadastral. Scopul funcţiei de ingi­ner cadastral este realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de statutul şi forma juridică a deţinătorilor de terenuri, forma de proprietate asupra terenurilor.

Sarcinile de bază ale inginerului cadastral:

 1. dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funci­are în cadrul UAT;
 2. asigurarea folosirii raţionale a terenurilor în cadrul UAT;
 3. supravegherea şi controlul asupra modului în care se respectă legislaţia funciară în cadrul UAT;
 4. ţinerea cadastrului funciar al UAT;
 5. efectuarea monitoringului fondului funciar al UAT;
 6. apărarea drepturilor şi intereselor funciare ale UAT în raport cu statul, cu alte UAT şi alţi deţinători de teren.

Atribuţiile de serviciu ale inginerului cadastral: 1. În domeniul dirijării procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare:

 1. participă la elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea terenurilor atribuite în contul cotelor de teren echivalent;
 2. organizează reglementarea regimului proprietăţii funciare, partici­pă la lucrările ce ţin de reforma funciară;
 3. participă la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, folosinţă, reglementarea ho­tarelor terenurilor aflate în folosinţa/proprietatea întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor ţărăneşti/individuale în scopul înlătu­rării incomodităţilor de amplasare a lor;
 4. asigură repartizarea terenurilor în natură şi perfectarea titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren;
 5. examinează şi prezintă Consiliului spre aprobare scheme, proiec­te, propuneri şi alte documente privind organizarea teritoriului, folosirea terenurilor, stabilirea şi modificarea hotarelor, cadastrul funciar etc.;
 6. argumentează şi asigură stabilirea hotarelor ariilor naturale prote­jate de stat şi altor terenuri destinate ocrotirii naturii (rezervaţiilor etc.);
 7. supraveghează respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de arendă/ locaţiune a terenurilor proprietate publică a UAT;
 8. verifică documentele necesare pentru vânzarea-cumpărarea tere­nurilor proprietate publică a UAT, inclusiv borderoul de calcul al preţului normativ;
 9. verifică documentele pentru modificarea destinaţiei terenurilor agricole şi le prezintă autorităţilor publice competente spre apro­bare;
 10. participă la delimitarea terenurilor proprietate publică care rămân în proprietatea statului în cadrul UAT;
 11. ţine hărţile de serviciu şi evidenţa documentelor de specialitate;
 12. reprezintă interesele UAT în vederea soluţionării litigiilor funciare în instanţele de judecată;
 13. propagă legislaţia funciară în localitate şi acordă consultaţii consi­liului local în probleme funciare, apără drepturile UAT asupra tere­nurilor în raport cu terţii (statul, alte UAT etc.);

În domeniul supravegherii şi controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor:

Are drept scop prevenirea sau combaterea cazurilor de încălcare a legislaţiei funciare privind:

 1. ocuparea neautorizată a terenurilor;
 2. împroprietărirea ilicită cu pământ;
 3. restituirea în termen a terenurilor proprietate publică atribuite anterior în arendare, în locaţiune etc.;
 4. respectarea legislaţiei funciare de către persoanele fizice şi juridice;
 5. corectitudinea întocmirii documentelor cadastrale;

În domeniul ţinerii cadastrului funciar:

 1. îndeplineşte lucrările de întocmire a cadastrului funciar;
 2. prezintă organului ierarhic superior al cadastrului funciar al UAT aprobat în termenii stabiliţi de lege;
 3. furnizează informaţia cadastrală solicitată în modul stabilit de lege autorităţilor publice interesate, instanţelor judecătoreşti, organe­lor fiscale, notariale, societăţilor comerciale, altor persoane juridi­ce şi fizice;
 4. pregăteşte şi prezintă dările de seamă în chestiuni cu caracter fun­ciar.

În domeniul efectuării monitoringului funciar:

 1. dirijează procesele de supraveghere permanentă a modificărilor resurselor funciare;
 2. creează sistemul funciar informaţional local;
 3. furnizează informaţia despre starea fondului funciar şi prezintă consiliului, dar şi altor autorităţi publice competente propuneri de folosire raţională a resurselor funciare.