1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază un sens economic şi un sens juridic, ce se atribuie conceptului de “drept de proprietate”.

În sens economic, proprietatea apare ca o categorie specifică vieţii economice, care reflectă relaţiile dintre oameni în procesul de producţie şi repartiţie a bunurilor materiale[1]. Ea desemnează, cu alte cuvinte, substanţa sau conţinutul proprietăţii, raporturile ce fundamentează întregul sistem de relaţii economice. Proprietatea dă expresie accesului suprem al omului – luat individual sau în colectivitate – la însuşirea bunurilor naturale create prin activitatea umană[2]. Ea exprimă o relaţia de apropriere, de însuşire a premiselor materiale ale unui proces de producţie. Când această însuşire este ocrotită şi garantată prin forţa de constrângere a statului, ea devine un raport, un drept de însuşire, îmbrăcând forma dreptului de proprietate.

Se conturează astfel, sensul juridic al noţiunii de proprietate, care nu este altceva decât învelişul sau “haina juridică” a conţinutului economic.

Teoretic, deci, poate fi reţinută o asemenea distincţie între proprietate şi dreptul de proprietate[3], dar practic, cei doi termeni apar ca sinonimi. Legislaţia existentă, literatura şi practica din acest domeniu utilizează atât termenul de “proprietate” cât şi pe cel de “drept de proprietate” pentru a desemna instituţia juridică cu acest nume.

Chiar legea fundamentală a ţării – Constituţia României din 21 noiembrie 1991 – foloseşte atât denumirea de proprietate cât şi pe cea de “drept de proprietate”[4].

Oprindu-ne asupra sensului strict juridic, trebuie să reţinem o accepţie largă şi una restrânsă a noţiunii în discuţie. În sens larg, noţiunea de “drept de proprietate” este utilizată în literatura de specialitate mai veche[5], pentru a desemna: proprietatea imobiliară[6], proprietatea mobiliară[7], proprietatea unui uzufruct[8], a unei creanţe[9], proprietatea intelectuală[10] sau proprietatea incorporală[11]. În acest sens, a fi proprietar înseamnă “a deţine ceva în mod exclusiv şi absolut, a-i da destinaţia dorită, a-l folosi după destinaţia sa, sau după interesul propriu avut”. Privit astfel, dreptul de proprietate nu apare cu semnificaţia proprie de drept real, exclusiv, perpetuu, absolut (opozabil erga omnes).

Noţiunea de drept de proprietate are însă şi un sens restrâns propriu, având ca obiect bunuri corporale[12], mobile şi imobile. Acest sens este avut în vedere de Constituţia ţării în Titlul II, denumit “Despre proprietate”, dar şi de alte reglementări legale în materie. Dintre acestea din urmă prezintă un interes deosebit, pentru definirea dreptului de proprietate, art. 480 din Codul civil, potrivit căruia “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru, în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele prevăzute de lege”.

Definiţia formulată de Codul civil este încă actuală, dar susceptibilă de cel puţin două critici:

  • enumeră doar atributele dreptului de proprietate, din care lipseşte “usus”;
  • menţionează caracterul “absolut” în loc de “perpetuu”, caracter care luat strict ar face antisocial şi antijuridic dreptul de proprietate pentru că ar fi imposibilă dezmembrarea şi celelalte drepturi reale[13].

Aducând corectivele necesare, literatura de specialitate[14] defineşte dreptul de proprietate ca fiind acel drept real care permite titularului său (persoană fizică sau juridică) să posede, să folosească şi să dispună de un lucru, în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi în interes propriu, în limitele prevăzute de lege.

 

 

[1] Despre controversele ce se poartă asupra proprietăţii, privită ca mod de realizare a puterii umane asupra bogăţiilor, a se vedea: L. Pop,  Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, pag. 31; G. Marty, R. Raynaud, Droit civil, ed a II-a Sirey, Paris 1980, pag. 29.

[2] C. Oprişan, Regimul general al proprietăţii în România, în SDR nr. 1/1995 pag. 5.

[3] C. Stătescu, C. Bârsan, Drepturi reale, op. cit. pag. 26-27. Şi în legătură cu “dreptul de proprietate publică” reglementat prin recenta Lege nr. 213/1998 se face precizarea că expresia menţionată este echivalentă cu cea de “proprietate publică”. Vezi M. Nicolae, Consideraţii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, pag. 16.

[4] Vezi art. 41 şi 135 din Constituţia României.

[5] G.N. Luţescu, Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 1947,  pag.  237.

[6] Proprietatea imobiliară are ca obiect bunuri imobile. Vezi detalii în I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, ed. 1996, pag. 37 şi Gh. Beleiu, Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Editura Şansa SRL Bucureşti, 1995, pag.  92.

[7] Proprietatea mobiliară are ca obiect bunuri mobile. Vezi I. Filipescu, op. cit. pag. 37; Gh. Beleiu, op. cit. pag.  92.

[8] E. Safta-Romano, Dreptul de uzufruct în Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993, pag. 192; P.M. Cosmovici, Drept civil, Drepturi reale, Bucureşti, Editura All, 1994, pag. 70 şi urm.

[9] I.P. Filipescu, Drepturile reale şi drepturile de creanţă, op. cit. pag.  23.

[10] Vezi Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, în M.O. nr. 60/1996.

[11] Proprietatea incorporală are ca obiect valori economice care au o existenţă ideală, abstractă, putând fi percepute doar “cu ochii minţii”; Gh. Beleiu, op. cit. pag.  97.

[12] Proprietatea corporală are ca obiect bunurile corporale ce “au o existenţă materială, fiind uşor perceptibile simţurilor noastre”; Gh. Beleiu, op. cit. pag.  97.

[13] C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit. ediţia 1988, pag.  31.

[14] L. Pop, op. cit. (1997), pag. 35-36; C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit. pag. 31-32; I. P. Filipescu, op. cit. (1996), pag. 77. Pentru definiţia dreptului de proprietate publică şi privată a se vedea şi M. Nicolae, Consideraţii asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, pag. 3-4.

Loading...