Pin It

Prin înfiinţare a persoanei juridice se desemnează procesul de constituire a entităţii cu respectarea cerinţelor legale, pentru a deveni subiect de drept. Dobândirea calităţii de persoană juridică şi deci a calităţii de subiect de drept civil se realizează în mai multe modalităţi, în funcţie de tipul de persoană juridică în discuţie.

Modurile de înfiinţare a persoanelor juridice sunt următoarele: actul de dispoziţie al organului de stat competent, actul de înfiinţare recunoscut, actul de înfiinţare autorizat şi alte moduri reglementate de lege.

  1. a) Înfiinţarea persoanelor juridice prin act de dispoziţie

Actul de dispoziţie prin care se înfiinţează unele persoane juridice este legea, hotărârea Guvernului, ordonanţa guvernului, hotărârea consiliilor judeţene sau locale. Prin această modalitate se înfiinţează organele puterii legislative, executive şi judecătoreşti, unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile administraţiei publice locale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat de interes naţional;

  1. b) Înfiinţarea persoanelor juridice prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, recunoscut de organul competent să verifice legalitatea înfiinţării. Acest mod de înfiinţare presupune atât actul de constituire adoptat de adunarea generală, cât şi statutul organizaţiei (cele două reprezintă actul de înfiinţare), precum şi actul prin care organul competent verifică legalitatea actului de înfiinţare. De asemenea, este necesară şi înregistrarea persoanei juridice la organul fiscal şi înmatricularea ei la registrul comerţului. În acest mod se constituie organizaţiile cooperatiste şi instituţiile şi întreprinderile anexe create de către acestea.
  2. c) Înfiinţarea prin actul de constituire , cu prealabila autorizare a organului competent a aprecia oportunitatea înfiinţării. Aceasta presupune atât actul de înfiinţare, format din actul de constituire-contract de societate sau contract de asociere şi din statutul viitoarei persoane juridice, cât şi autorizarea de către instanţa judecătorească sau de un organ al puterii executive. În plus, se cere şi înmatricularea, înregistrarea sau înscrierea în registrul comerţului. Înfiinţarea prin act autorizat se aplică persoanelor juridice fără scop lucrativ dar şi celor cu scop lucrativ. Asociaţiile şi fundaţiile (O.G. nr. 26/2000 modificată) dobândesc personalitate juridică din momentul înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Societăţile comerciale cu capital privat sunt supuse dispoziţiilor Legii nr. 31/1990. De asemenea, prin act autorizat se constituie şi partidele politice, societăţile agricole, societăţile bancare şi de asigurare, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor.
  3. d) Înfiinţarea persoanelor juridice prin alt mod reglementat de lege

În această categorie intră statul, ca persoană juridică, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, înfiinţate prin decret prezidenţial, la propunerea Guvernului,  precum şi alte organizaţii ce se înfiinţează prin simpla întrunire a membrilor (cum este cazul asociaţiilor de locatari, a asociaţiilor de proprietari sau a asociaţiilor de cooperare pentru construirea de locuinţe).