Pin It

Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in limitele competentelor prevazute in prezenta lege.

Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. Organele de conducere colegiale iau hotarari numai prin vot deschis, deliberarile si votul constituie secret profesional.

Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, sediul baroului este orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti. Baroul are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu. Contributia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului. Patrimoniul baroului poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.

Organele de conducere ale baroului sunt:

 1. adunarea generala;
 2. consiliul;

In cadrul baroului isi desfasoara activitatea comisia de cenzori si comisia de disciplina. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.

Adunarea generala este formata din toti avocatii inscrisi in tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei, avand urmatoarele competente:

 1. stabileste masuri pentru exercitarea profesiei in baroul respectiv, in limitele legii si ale statutului;
 2. alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minim 10 ani in profesie;
 3. alege delegatii baroului la Congresul avocatilor;
 4. aproba proiectul de buget al baroului si da descarcare consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa.

Sedinta adunarii generale este condusa de decan impreuna cu 5 membri alesi prin vot deschis de cei prezenti, dintre care unul va fi desemnat secretar. In caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului niciunul dintre acestia nu va face parte din prezidiu, iar sedinta va fi condusa de cel ma in varsta membru present. Adunarea generala este legal constituita cu participarea a cel putin a unei treimi din numarul total al membrilor sai. Hotararile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.

Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritatii mebrilor adunarii generale a baroului. Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului sau de vot unui alt avocat.

Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani si care au o vechime continua in profesie de minim 8 ani. Decanul si prodecanul se include in acest numar. Consiliul baroului are urmatoarele atributii:

 1. adopta hotarari pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei;
 2. duce la indeplinire hotararile Consiliului N.B.R. si ale adunarii generale a baroului;
 3. intocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al avocatilor, membri ai baroului, si il comunica celor in drept;
 4. adopta masuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar si deontologic, pentru solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, in conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei;
 5. verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de primire in profesie si adopta primirea in profesie cu examen sau cu scutire de examen;
 6. hotaraste asupra starii de incompatibilitate si asupra incetarii acesteia;
 7. solutioneaza cererile de transfer in conformitate cu prevederile legii si ale statutului profesiei;
 8. verifica si constata daca actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau de conlucrare profesionala indeplinesc conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei; organizeaza si tine evidenta acestora;
 9. sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocatilor;
 10. suspenda din exercitarea profesiei, pe durata neplatii taxelor, avocatul care nu achita taxele si contributiile prevazute de lege si de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenta acestora, daca a fost avertizat despre neplata si nu s-a conformat obligatiei;
 11. solutioneaza contestatiile impotriva deciziei decanului privind onorariile;
 12. stabileste cota de contributie a avocatilor la bugetul broului;
 13. aproba statul de functii si angajeaza personalul baroului;
 14. alege prodecanul baroului;
 15. solutioneaza plangerile si contestatiile impotriva deciziilor decanului baroului;
 16. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau hotarate de Cosiliul N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.

 

Decanul baroului are urmatoarele competente:

 1. reprezinta baroul in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
 2. convoaca si prezideaza sedintele consiliului baroului;
 3. aproba cererile de asistenta juridica gratuita;
 4. exercita caile de atac impotriva hotararilor comisiei de disciplina si impotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevazute cai de atac;
 5. ordonanteaza cheltuielile baroului;
 6. ia masuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta adunarii generale sau a consiliului baroului;
 7. indeplineste orice alte aributii pevazute de lege sau hotarare de organelle de conducere ale U.N.B.R. si date in competenta sa.

Prodecanul il inlocuieste pe decan la cererea sau in absenta acestuia. Daca decanul si prodecanul sunt in imposibilitatea temporara de a-si exercita functile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a indeplini, in tot sau in parte, atributiile decanului. La Baroul Bucuresti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este inlocuit, la cerere sau in absenta sa, de catre prodecanul pe care il desemneaza in scris. Avocatul nemultumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului.