1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noţiune. Caractere juridice.

Societatea în comandită simplă este societatea constituită prin asocierea a două sau mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru

a desfăşura o activitate comercială în scopul împărţirii beneficiilor şi în care răspund pentru obligaţiile sociale, după caz, nelimitat şi solidar, asociaţii comanditaţi, sau în limita aportului lor, asociaţii comanditari .

Această societate are următoarele caracteristici:

- asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaţilor. Contractul de societate este intuitu personae.

- capitalul social este divizat în părţi de interes ce nu sunt reprezentate prin titluri.

- răspunderea pentru obligaţiile sociale diferă: comanditaţii răspund nelimitat şi solidar; comanditarii răspund în limita aportului lor.

În principiu, societatea în comandită simplă este guvernată de aceleaşi reguli ca şi societatea în nume colectiv. Există însă câteva reguli speciale pentru această formă societară .

 

Constituirea societăţii.

Societatea în comandită simplă se constituie urmând regulile înscrise în art .7 din LSC: se încheie un contract de societate în formă autentică, se înregistrează la registrul comerţului, se publică în monitorul oficial.

Asociaţi pot fi persoane fizice sau persoane juridice. În mod obligatoriu trebuie să existe un comanditat şi un comanditar. Contractul trebuie să precizeze din ce categorie face parte fiecare asociat.

Denumirea societăţii trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi menţiunea “societate în comandită”. Comanditarul nu poate figura în denumire.

Calitatea de administrator o vor avea numai comanditaţii.

 

Funcţionarea societăţii.

Nici această societate nu are instituţionalizată o adunare generală a asociaţilor. Probleme esenţiale vor fi de competenţa adunării asociaţilor, comanditaţi şi comanditari.

Deciziile se iau ca în cazul societăţii nume colectiv. Legea indică (art.90 LSC) deciziile ce se iau prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. Adică,

- alegerea unuia sau mai multor administratori şi revocarea lor;

- rezolvarea divergenţelor dintre administratori;

- aprobarea bilanţului societăţii;

- stabilirea răspunderii administratorilor.

Ca şi în societatea nume colectiv, asociaţii trebuie să-şi declare contrarietatea de interese şi să nu ia parte la deciziile privind operaţiunile contrare intereselor societăţii.

Votul se exercită proporţional cu participarea la capitalul social. Instanţa poate anula hotărârea adunării asociaţilor contrare legii sau contractului.

Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi.

Comanditarii sunt excluşi de la administrare. Se consideră că această prevedere este în interesul terţilor, deoarece comanditarii răspund limitat pentru obligaţiile sociale.

Comanditarii au dreptul să participe la numirea şi revocarea administratorilor. De asemenea, au dreptul să acorde autorizare administratorilor pentru operaţiile ce depăşesc puterile lor.

Modul de lucru al administratorilor este identic cu cel în societăţile în nume colectiv. De asemenea, regulile societăţii nume colectiv sunt valabile şi în legătură cu reprezentarea societăţii în comandită simplă.

În anumite condiţii, comanditarii pot face operaţii pe seama societăţii. Astfel, comanditarul poate încheia operaţii pe baza unei procuri speciale pentru operaţii determinate, dată de reprezentanţii societăţii şi înregistrată în registrul comerţului. Pentru operaţiunile făcute comanditarul răspunde nelimitat şi solidar faţă de terţi.

Drepturile asociaţilor diferă, în funcţie de calitatea pe care o au:

- există drepturi comune tuturor asociaţilor (de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor, dreptul la dividende, dreptul la restituire a valorii aportului la dizolovarea şi lichidare societăţii);

- comanditaţii pot folosi fondurile societăţii, pot îndeplini sarcinile de administrator, pot fi salariaţi ai societăţii (îndelinind anumite funcţii: ex: contabil casier , dar numai dacă nu intră în raporturi juridice cu terţii (administraţia externă) ;

- comanditarii au drept de supraveghere şi control în societate (art. 89 alin. 2 şi 3 LSC). Scopul prevederilor legale este de a sublinia că asociaţii comditaţi nu sunt excluşi de la supravegherea şi controlul gestiunii .

Toţi asociaţii au obligaţia de a efectua aportul social, încălcarea oligaţiei atrage răspunderea şi chiar excluderea asociatului, art. 65 alin. 2, respectiv, art. 217 lit. a din Legea nr. 31/1990,  şi de a nu aduce atingere patrimoniului societăţii.

Comanditaţii au obligaţia de a nu face concurenţă societăţii, obligaţie ce nu cade în sarcina comanditarilor.

Comanditaţii răspund nelimitat, solidar şi subsidiar pentru datoriile societăţii. Deci, comanditaţii au răspundere similară cu cea a asociaţilor din societăţile în nume colectiv. Comanditarii au o răspundere limitată pentru datoriile sociale (în limita aportului social subscris).

Regulile de cesiune a părţilor sociale, de retragere din societate, de excludere, de dizolvare şi lichidare specifice societăţii în nume colectiv sunt aplicabile şi pentru societatea în comandită simplă .

Regulile  de dizolvare şi lichidare a societăţii în comandită simplă sunt  prevăzute în art. 227 şi 237 din Legea nr. 31/1990.

Cazurile speciale de dizolvare a societăţii în comandită simplă sunt prevăzute în art. 229 din Legea nr. 31/1990: „(1) Societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi, când, datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur.(2) Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.(3) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică şi societăţilor în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni, dacă acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar”.

Potrivit prevederilor art. 230 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, dacă un asociat comanditat decedează şi dacă nu există convenţie contrară, societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, după ultimul bilanţ contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, în afară de cazul când moştenitorii săi nu preferă să rămână în societate în această calitate.

 

Bibliografie

 

  1. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediţia a V-a , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
  2. Costin, M., Jeflea, Corina Aura.,  Societăţile comerciale de persoane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995
  3. Georgescu, I.L., Drept comercial român, vol II. Societăţile comerciale, Editura Soccec, Bucureşti, Bucureşti, 1948
Loading...