1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Contractul de vanzare

Contractul de vanzare este acel contract prin care o parte, vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun celeilalte parti, cumparatorul care se obliga sa plateasca pretul bunului

Este un contract sinalagmatic, oneros, comutativ, de principiu consensual si translativ de proprietate

Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege.

Legea – codul civil - prevede incapacitati de a cumpara si incapacitati de a vinde (art. 1654-1656 Cciv.)

 

Realizarea unui consimtamant valabil  presupune obligatoiu manifestari de vointa in cunostinta de cauza.  Doctrina si practica insista asupra oblligatiei partilor de a se infroma  asupra conditiilor in care isi asuma obligatiile de a vinde si de a cumpara.

Regula informarii  este dedusa din texte generale ale codului civil

In domeniul profesional obligatia de infromare rezulta din prescriptiile legii speciale: OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor.

 

Bunul vandut trebuie sa existe ori sa poata exista in viitor;  sa fie in circuitul civil; sa fie licit; sa fie determinat ori determinabil;  sa fie proprietatea vanzatorului

Domeniul ativitatilor economice pune in discutie foarte adesea regimul juridic al vanzarii bunurilor viitoare, a bunurilor ce urmeaza sa fie procurate de vanzator ; uzantele comerciale insista asupra conditiilor de valabilitate a unor astfel de contracte care fundamenteaza operatiile speculative.

Pretul trebuie sa fie stabilit in bani, sa fie determinat ori determinabil;  sa fie real.

 

Vanzatorul asuma obligatia de a transmite proprietatea  bunului ori a dreptului vandut; de a preda bunul;  si de a garanta  pentru evictiune si vicii

Garantiile privind calitatea bunurilor vandute – in relatia profesionisti cumparatori -   sunt reglementate detaliat prin legea nr. 296/2004, modificata (privind  codul consumului)

 

Cumparatorul trebuie sa plateasca pretul vanzarii; sa preia bunul cumparat; si sa suporte cheltuielile vanzarii.

 

Domeniul economic cunoaste formule speciale de vanzare precum

-              Vanzarea bunurilor de gen

-              Vanzarea bunurilor in bloc

-              Vanzarea pe incercate

-              Vanzarea pe gustate

-              Vanzarea in rate si cu rezerva proprietatii

-              Vanzarea cu optiunea rascumpararii

-              Vanzarea de drepturi litigioase; problema retractului litigios

-              Vanzarea in afara spatiilor comerciale (OUG nr. 34/2014)

 

 

  1. Contractul de mandat comercial

 

Problematica reprezentarii

Reprezentarea este o operatiune prin care o persoana numita reprezentant incheie acte juridice cu tertii, in numele si pe seama altei persoane, reprezentat,  cu consecinta ca efectele actelor juridice incheiate se produc pe seama reprezentatului.

Reprezentarea presupune existenta imputernicirii de a reprezenta, intentia de a reprezenta si vointa valabila a reprezentantului, precum si a reprezentatului

Actele realizate prin reprezentare produ efecte directe intre tert si reprezentat; prin urmare actul nu produce efecte pe seama reprezentantului, acesta din urma ramanand strain de  de actul astfel incheiat.

 

Contractul de mandat

Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.

Mandatul este un contract consensual si intuitu personae

Poate fi oneros sau gratuit; in materie comerciala este totdeauna oneros.

Mandatul este cu sau fara reprezentare.

Mandatul fara reprezentare presupune ca mandatarul se obliga sa incheie actele in nume propriu dar in interesul mandantului, pe seama acestuia

In efectele contractului de mandat cu reprezentare regasim mecanismele si efectele specifice ale reprezentarii

Mandatul fara reprezentare face ca un contract incheiat astfel sa nu produca efecte intre tert si mandant; efectele cu tertii  se produc in totalitate pe seama mandatarului

Cu toate acestea, mandantul, substituindu-se mandatarului, poate exercita drepturile de creanta nascute din executarea mandatului, daca si-a executat propriile sale obligatii fata de mandatar.

Mandantul poate revendica bunurile mobile dobandite pe seama sa de catre mandatarul care a actionat in nume propriu, cu exceptia bunurilor dobandite de terti prin efectul posesiei de buna-credinta.

Daca bunurile dobandite de mandatar sunt imobile, acesta este obligat sa le transmita mandantului. In caz de refuz, mandantul poate solicita instantei de judecata sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de transmitere a bunurilor dobandite.

 

Creditorii mandatarului nu pot urmari bunurile dobandite de acesta in nume propriu, dar pe seama mandantului, daca mandatul fara reprezentare are data certa si aceasta este anterioara luarii oricarei masuri asiguratorii sau de executare.

 

Modelul specific contratului de mandat fara reprezentare in regasim in contractele de  comision si de consignatie, amandoua specifice  activitatilor comerciale.

 

In contractul de comision, comisionarul se obliga fata de comitent sa incheie acte juridice cu tertii, in numele comisionarului dar pe seama  comitentului si isi asuma   fata de terti obligatiile ce rezulta din aceste contracte.

Contractul de consignatie este o varietate a contractului de comision care are ca obiect vanzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului in acest scop.

Pretul la care bunul urmeaza sa fie vandut , prin consignatie, este cel stabilit de partile contractului de consignatie sau, in lipsa, pretul curent al marfurilor de pe piata relevanta, de la momentul vanzarii.

 Consignantul poate modifica unilateral pretul de vanzare stabilit, iar consignatarul va fi tinut de aceasta modificare de la momentul la care i-a fost adusa la cunostinta in scris.

In lipsa de dispozitii contrare ale contractului sau ale instructiunilor scrise ale consignantului, vanzarea se va face numai cu plata in numerar, prin virament sau cec barat si numai la preturile curente ale marfurilor,

 

 

  1. Contractul de report

Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpara de la reportat cu plata imediata titluri de credit si valori mobiliare circuland in comert si se obliga, in acelasi timp, sa revanda reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeasi specie, la o anumita scadenta, in schimbul unei sume determinate.

 Contractul de report se incheie prin remiterea titlurilor sau valorilor mobiliare, iar daca acestea sunt nominative, prin indeplinirea formalitatilor necesare pentru transmiterea lor.

Este un contract sinalagmatic, oneros si real.

Valabilitatea contractului de report presupune:

-              Sa existe  un acord de vointa al partilor in sensul ueni vanzari imediate a unor titluri de credit si a unei revanzari la termen si la un pret determinat

-              Manifestarile de vointa de vanzare si de revanzare sa fie simultane si intre aceiasi subiecti (reportator si reportat)

-              Vanzarea si revanzarea  sa aiba ca obiect titluri sau valori mobiliare ce circula in comert

 

Reportul este un contract translativ de proprietate;: transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor ce fac obiectul comertului.

In lipsa de stipulatie contrara, drepturile accesorii conferite de titlurile si valorile mobiliare date in report, precum dobanzile si dividendele ajunse la scadenta in timpul duratei reportului, se cuvin reportatorului.

 

Reportatorul este obligat sa exercite optiunea (  inteleasa ca instrument financiar derivat- cu prerogativele si sarcinile specifice) pe seama reportatului in timpul reportului, daca titlurile acorda un asemenea drept, in conditiile legii speciale.

 Reportatul trebuie sa puna la dispozitia reportatorului fondurile necesare, cu cel putin 3 zile inainte de scadenta termenului de optiune. Daca reportatul nu indeplineste aceasta obligatie, reportatorul trebuie sa vanda dreptul de optiune in numele si pe seama reportatului.

 

Daca in timpul reportului urmeaza a se efectua varsaminte in contul titlurilor si valorilor mobiliare care fac obiectul reportului, reportatul trebuie sa puna la dispozitia reportatorului sumele necesare, cu cel putin 3 zile inainte de scadenta varsamintelor. In caz contrar, reportatorul poate proceda la lichidarea silita a contractului.

 

Lichidarea reportului se va face inauntrul celei de a doua zile de lucru ce urmeaza scadentei.

Daca la scadenta termenului reportului partile lichideaza diferentele, facand plata, si reinnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce difera prin calitatea sau specia lor ori pe un alt pret, atunci se considera ca partile au incheiat un nou contract.

 

 

 

 

  1. Contractul de cont curent

Contractul de cont curent este acela prin care partile, denumite curentisti, se obliga sa inscrie intr-un cont creantele decurgand din remiteri reciproce, considerandu-le neexigibile si indisponibile pana la inchiderea contului.

Soldul creditor al contului la incheierea sa constituie o creanta exigibila. Daca plata acestuia nu este ceruta, soldul constituie prima remitere dintr-un nou cont si contractul este considerat reinnoit pe durata nedeterminata.

 

Este un contract consensual, oneros si sinalagmatic.

 

Prin contractul de cont curent, proprietatea remiterilor se transfera primitorului, prin inregistrarea acestora in cont.

Obligatiile nascute din remiterile anterioare se noveaza si creantele reciproce se compenseaza pana la concurenta debitului si creditului, sub rezerva platii soldului creditor.

Dobanzile curg pentru fiecare suma de la data inscrierii in cont pana la incheierea contului si se socotesc pe zile, daca partile nu convin altfel.

Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor pentru operatiunile inscrise in cont sunt la randul lor incluse in cont, daca nu se prevede expres contrariul.

 

Incheierea contului curent si lichidarea soldului se fac la scadenta prevazuta in contract sau la momentul incetarii contractului de cont curent. Partile pot decide termene intermediare de incheiere a contului, iar in acest caz soldul creditor se inscrie ca prima partida in noul cont.

 Soldul creditor constituie o creanta lichida si exigibila la care se va calcula dobanda conventionala de la data incheierii contului, daca nu este trecuta intr-un cont nou. Daca soldul nu este trecut intr-un cont nou, se va calcula, in lipsa de stipulatie contrara, dobanda legala, de la data incheierii contului.

 

Extrasul sau raportul de cont trimis de un curentist celuilalt se prezuma aprobat, daca nu este contestat de acesta din urma in termenul prevazut in contract sau, in lipsa unui termen, intr-un termen rezonabil dupa practicile dintre parti sau potrivit uzantelor locului. In lipsa unor astfel de practici sau uzante, se va tine seama de natura operatiunilor si situatia partilor.

Aprobarea contului nu exclude dreptul de a contesta ulterior contul pentru erori de inregistrare sau de calcul, pentru omisiuni sau dubla inregistrare, in termen de o luna de la data aprobarii extrasului sau raportului de cont ori de la incheierea contului, sub sanctiunea decaderii. Contestarea contului se face prin scrisoare recomandata trimisa celeilalte parti in termenul de o luna.

 

Numai soldul creditor rezultat la incheierea contului curent poate fi supus executarii sau popririi pornite contra unuia dintre curentisti.

Creditorii oricaruia dintre curentisti pot solicita instantei sa dispuna, pe cale de ordonanta presedintiala, incheierea inainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea soldului rezultat in favoarea curentistului debitor.

 

 Contractul de cont curent inceteaza de drept la expirarea termenului convenit expres de parti in cuprinsul contractului sau ulterior, prin conventie separata incheiata in forma scrisa.

In cazul contractului incheiat pe durata nedeterminata, fiecare parte poate declara incetarea acestuia la incheierea contului, instiintand-o pe cealalta parte cu 15 zile inainte. Daca partile nu au convenit altfel, contractul de cont curent pe durata nedeterminata se considera ca are ca termen intermediar de incheiere a contului ultima zi a fiecarei luni.

 In caz de incapacitate, insolventa sau moarte, oricare dintre curentisti, reprezentantul incapabilului sau mostenitorul poate denunta contractul instiintand cealalta parte cu 15 zile inainte.

Loading...