Pin It

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea acordarii unui regim vamal se poate face prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea unor proceduri simplificate, dupa cum urmeaza:

 • procedura de declarare incompleta – care permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri justificate, o declaratie in care nu sunt inscrise toate datele si informatiile potrivit normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt anexate toate documentele necesare acordarii regimului vamal solicitat, potrivit reglementarilor in vigoare;
 • procedura de declarare simplificata – care permite plasarea marfurilor sub un       regim vamal solicitat pe baza prezentarii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii simplificate globale; 
 • procedura de vamuire la destinatie – care permite plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat in locurile desemnate de titularul operatiunii comerciale sau in alte locuri stabilite de autoritatea vamala.

 

Procedura de declarare incompleta

Aceasta procedura permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri justificate, o declaratie in care nu sunt inscrise toate datele si informatiile potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt anexate toate documentele necesare acordarii regimului vamal solicitat, potrivit reglementarilor in vigoare.

 

Procedura de declarare simplificata

Aceasta procedura se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Directia Generala a Vamilor. Ea permite plasarea marfurilor sub un regim vamal solicitat pe baza prezentarii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii simplificate globale.

Autoritatea pentru utilizarea procedurii de declarare simplificate poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt in imposibilitatea de a prelucra declaratia vamala in sistemul informatic vamal
 • au angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata personal specializat in declararea marfurilor
 • au valoarea estimata a marfurilor contractate la extern de minimum 10 milioane $, conform contractelor comerciale
 • nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala
 • au organizate evidentele proprii intr-o forma agreata de autoritatea vamala, in asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior emiterii autorizatiei
 • nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale.

 

Procedura de vamuire la destinatie

Aceasta procedura simplificata de vamuire se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Directia Generala a Vamilor, care permite plasarea  marfurilor sub regimul vamal solicitat in locurile desemnate de titularul operatiunii comerciale sau in alte locuri stabilite de autoritatea vamala.

Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la destinatie poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane,  care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au angajat cu contrac individual de munca pe perioada nedeterminata personal specializat in declararea marfurilor si sunt conectati la reteaua informatica a biroului vamal
 • au valoarea estimata a marfurilor contractate la extern de minimum 10 milioane $, conform contractelor comerciale
 • nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala
 • au organizate evidentele proprii intr-o forma agreata de autoritatea vamala, in asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior emiterii autorizatiei
 • nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale
 • dispun de amplasamente, echipamente si personal necesare manipularii marfurilor, precum si de infrastructura informatica adecvata.

 

Procedurile simplificate de vamuire aplicate in Romania pot fi structurate astfel:

 • Proceduri simplificate de vamuire la import
 • Proceduri simplificate de vamuire pentru regimurile suspensive
 • Procedurile simplificate aplicabile la incheierea unui regim vamal suspensiv
 • Procedurile simplificate de vamuire la export.

 

Procedurile simplificate de vamuire la import

Procedura de declarare incompleta la import poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:

 • marfurilor prohibite
 • bunurilor care potrivit reglementarilor legale se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare
 • marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
 • marfurilor supuse accizelor
 • marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune
 • marfurile care fac obiectul operatiunilor de leasing.

Titularul declaratiei incomplete de import este obligat sa depuna o declaratie completa in cadrul termenului de 30 de zile (prelungit exceptional cu maximum 120 de zile de la solicitarea declarantului), la acelasi birou vamal unde a fost depusa declaratia incompleta.

 

Procedura declararii simplificate la import

In vederea obtinerii autorizarii se va intocmi o cerere scrisa care va cuprinde:

 • denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala
 • regimul vamal pentru care se solicita autorizatia
 • birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea
 • pozitiile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita procedura de declarare simplificata
 • motivele temeinic justificate care fac imposibila prelucrarea declaratiilor vamale in sistemul informativ vamal.

Dosarul de autorizare se va depune la Directia Generala a Vamilor si va cuprinde, pe langa cererea pentru eliberarea autorizatiei de utilizare a procedurii de declarare simplificate, si documentele urmatoare:

 • certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
 • certificatul de inregistrare fiscala
 • statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului
 • cazierul judiciar al persoanelor fizice romane care reprezinta legal societatea comerciala
 • documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor de autorizare a procedurii declararii simplificate la import
 • cate o declaratie-angajament pentru fiecare dintre birourile vamale unde se solicita autorizarea de utilizare a procedurii simplificate de vamuire
 • avizul birourilor vamale pe langa care se solicita autorizarea.

Autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata stabileste birourile vamale competente pentru acceptarea declaratiei simplificate, precum si marfurile pentru care se aplica procedura.

In vederea emiterii autorizatiei, Directia Generala a Vamilor va verifica cererea si documentele anexate. Daca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii vamale simplificata se va intocmi in doua exemplare si va fi semnata de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Un exemplar se inmaneaza solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta DGV. Indiferent de numarul regimurilor vamale si al birourilor vamale pentru care se solicita autorizarea, se va emite o singura autorizatie.

Pentru derularea procedurii de declarare simplificata la import se parcurg urmatoarele etape:

 • constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale pentru o perioada care acopera termenul de depunere a declaratiei simplificate globale; cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de declarare simplificata, pentru fiecare marfa, plata si incasarea taxelor vamale de import
 • declararea marfurilor la biroul vamal
 • plata taxelor vamale de import
 • depunerea declaratiei simplificate globale si regularizarea platii taxelor vamale de import.

Declaratia simplificata globala se intocmeste in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii:

 • un exemplar este destinat titularului
 • un exemplar este destinat biroului vamal
 • un exemplar este destinat colectarii elementelor de informatie statistica.

Biroul vamal efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in declaratia simplificata globala cu cele cuprinse in declaratiile simplificate si, daca conditiile legale sunt indeplinite, agentul vamal semneaza si aplica stampila individuala.

Pentru declararea marfurilor in procedura de declarare simplificata, declarantul poate apela la serviciile unui comisionar in vama.

In exercitarea activitatii de declarare a marfurilor, comisionarul in vama poate fi mandatat de declarant sa efectueze total sau partial operatiunile de vamuire in numele sau.

 

 

 

Procedura vamuirii la destinatie la import

Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se acorda pe baza unei cereri scrise, care va cuprinde:

 • denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
 • regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;
 • birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea;
 • pozitiile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita utilizarea procedurii de vamuire la destinatie.

Dosarul de autorizare va fi depus la Directia Generala a Vamilor.

Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie eliberata stabileste birourile vamale competente pentru vamuirea la destinatie si marfurile pentru care se aplica procedura.

Daca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se va intocmi in doua exemplare si va fi semnata de catre directorul general al DGV.

Pentru derularea procedurii de vamuire la destinatie la import se parcurg urmatoarele etape:

 • constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate pentru o perioada de justificare; cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de vamuire la destinatie, pentru fiecare marfa, plata si incasarea taxelor de import si a tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiilor vamale
 • constituirea garantiei necesare acoperirii taxelor de import, in cazul in care pana la stabilirea regimului vamal marfurile intra intr-un depozit necesar cu caracter temporar
 • obtinerea declaratiilor vamale preautentificate
 • evidenta declaratiilor vamale preautentificate
 • dirijarea marfurilor la sediul declarantului
 • avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor
 • descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele declarantului
 • declararea marfurilor la biroul vamal
 • justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal.

 

Procedurile simplificate de vamuire pentru regimurile suspensive

Antrepozitul vamal

Procedura de declarare incompleta in cazul regimului de antrepozit vamal poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia celor prezentate mai sus. Pentru marfurile restrictionate declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare operatiunii de vamuire.

Procedura de declarare simplificata in cazul regimului de antrepozit vamal este similara cu procedura declararii simplificate la import.

Conditiile si dosarul de autorizare, emiterea si anularea autorizatiei de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie sunt aceleasi ca in cazul regimului vamal de import.

 

Perfectionarea activa; Transformarea sub control vamal; Admiterea temporara

Marfurile care beneficiaza de procedura de declarare incompleta, de declarare simplificata sau de vamuire la destinatie in cazul regimurilor de perfectionare activa, de transformare sub control vamal si de admitere temporara au parte de proceduri similare cu cele prezentate in cadrul procedurilor de import.

 

Perfectionarea pasiva

In cazul marfurilor declarate pentru export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva, pentru procedurile de declarare incompleta si de declarare simplificata se vor lua in considerare prevederile aplicabile marfurilor declarate pentru export, din cazul regimului vamal de import.

In cazul procedurii de vamuire la destinatie, pentru marfurile declarate pentru export temporar in cadrul regimului vamal de perfectionare pasiva se vor aplica prevederile din cazul regimului vamal de export.

 

Procedurile simplificate aplicabile la incheierea unui regim vamal suspensiv

La incheierea regimurilor vamale de perfectionare activa, admitere temporara si transformare sub control vamal pot fi aplicate procedurile simplificate prevazute pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.

In cazul importului marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfectionare pasiva pot fi aplicate procedurile simplificate referitoare la importul marfurilor.

In cazul incheierii regimului de antrepozit vamal pot fi aplicate procedurile simplificate pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.

 

Procedurile simplificate de vamuire la export

Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive justificate se impune expedierea urgenta a marfurilor, iar titularul declaratiei vamale de export nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii vamale in procedura normala.

Titularul declaratiei incomplete de export este obligat sa depuna o declaratie completa in cadrul termenului de 30 de zile (prelungit exceptional cu maximum 120 de zile la solicitarea declarantului), la acelasi birou vamal unde a fost depusa declaratia incompleta de export.

Procedura de declarare simplificata la export este similara cu procedura simplificata la import.

Conditiile de autorizare a procedurii vamuirii la domiciliu la export sunt aceleasi cu cele prezentate la procedurile simplificate de vamuire in Romania. La acestea se adauga urmatoarele conditii:

 • agentii economici sunt autorizati in calitate de pricipal obligat pe langa biroul vamal pentru operatiunile de export
 • agentii economici sunt exportatori autorizati in baza protocoalelor de reguli de origine din acordurile incheiate de Romania

Dosarul de autorizare, emiterea si anularea autorizatiei de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu la export sunt aceleasi ca in cazul regimului vamal de import.

Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu la export se parcurg urmatoarele etape:

 • constituirea unui depozit banesc in contul biroului vamal de plecare, care sa asigure plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate intr-o perioada de justificare
 • obtinerea declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale
 • completarea declaratiilor preautentificate
 • transmiterea la biroul vamal a informarii de incercare
 • incarcarea si sigilarea mijlocului de transport
 • justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale

Exportul temporar sau reexportul marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza, de asemenea, cu respectarea etapelor de mai sus.