Pin It

În scopul asigurării concurenţei în condiţiile inegalităţii economice şi posibilităţilor juridice a părţilor, avocaturii i-a revenit obligaţiunea ce reiese din art.26 al Constituţiei Republicii Moldova (29 iulie 1994) de a acorda asistenţă juridică din oficiu, gratis, persoanelor în cazurile numite de organele de cercetare penală şi a instanţelor judiciare, prevăzute şi în dispoziţiile Codului de procedură penală.

Asistenţa juridică din oficiu, gratis pentru client nu înseamnă fără plată pentru avocat. În astfel de cazuri remunerarea avocaţilor se face din contul Asociaţiilor, colegiilor, barourilor avocaţilor, precum şi a statului.

Odată cu aceasta în prezent statul nu-şi îndeplineşte obligaţiunea constituţională, prevăzute şi de alte acte normative internaţionale de a finanţa asistenţa juridică din oficiu – avocaţilor nu li se compensează (ori cu mari întîrzieri ) chiar şi acele taxe mici, prevăzute de Regulamentul cu privire la remunerarea  muncii avocaţilor din contul statului. Datorită acestui fapt, multe instituţii de avocatură ce există demult, înţelegînd importanţa socială deosebită a profesiei de onoare, acordă asistenţă juridică cetăţenilor din fondurile proprii. Astfel de binefacere este prevăzută şi la Capitolul 3 p.5 din statutul „Asociaţiei de Criminologie” din Moldova, organizaţie obştească fondată în 1995 la baza-i de activitate fiindu-i principiile democraţiei, colegialităţii, publicităţii. La momentul actual membrii Asociaţiei muncesc pentru realizarea sarcinilor de bază:

  • realizarea potenţialului uman şi ştiinţific al societăţii (colaboratorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor, lucrătorilor practici ai organelor de drept, politicienilor, cetăţenilor ) vizînd controlul asupra criminalităţii şi altor deviaţii sociale negative;
  • fondarea unui sistem eficient de asigurare ştiinţifică a activităţii ce ţine de controlul social asupra criminalităţii;
  • dezvoltarea multilaterală a ştiinţei criminologice, răspîndirea şi utilizarea practică a ei în scopul apărării drepturilor omului, intereselor de stat şi obşteşti de atentatele infractorice.