Pin It

1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE

A) Reglementarea societatilor comerciale.
Dreptul comun in materia societatilor comerciale este reprezentat de Legea 31/1990 privind societatile comerciale , republicata in 17.11.2004, modificata prin Legea 302/24.10.2005 publicata in M.O. din 27.10.2005
Este alcatuita din 8 titluri: dispozitii generale, constituirea societatilor comerciale, functionarea societatilor comerciale- cu dispozitii generale si specifice fiecarui tip de societate, modificarea societatilor comerciale, excluderea si retragerea asociatilor, dizolvarea , fuziune, divizare; lichidrea societatilor comerciale,infractiuni; dispozitii finale si tranzitorii.
In afara acesteia mai exista reglementari speciale pentru anumite tipuri de societati: societatile de asigurare - Legea 32/2000, societatile bancare- Legea 58/1998. Societatile comerciale fara personalitatea juridica sunt reglementae de : asociatiile familiale- Legea 300/2004, asociatiile in participatiune- Codul comercial.
B) Definitia
Pornindu-se de la dispozitiile Codului civil care defineste societate civila ca fiind "contractul prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun , cu scopul de a imparti foloasele ce ar putea deriva", societatea comerciala reprezinta o grupare de persoane constituita in bara unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri , pentru realizarea de fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii profitului realizat.
C) Formele societatilor comerciale
Actele de comert se pot realiza fie de catre comerciantul persoana fizica, fie prin asocierea acestora in cadrul unor societati comerciale fara personalitate juridica- asociere in participatiune, asociatie familiala, fie sub forma societatilor comerciale beneficiind de personalitate juridica, constituite in temeiul Legii 31/1990.
Astfel art.1 din aceasta lege arata ca in vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale. Se consacra principiul potrivit caruia o societate comerciala constituita potrivit legii 31/1990 poate avea ca obiect numai realizarea de acte de comert .
Legea permite insa constituirea societatilor comerciale numai in una din urmatoarele forme:
- societatea in nume colectiv,
- societatea in comandita simpla
- societatea in comandita pe actiuni
- societatea pe actiuni
- societatea cu raspundere limitata.
Societatea in nume colectiv
-sunt societati intuitu personae, constituite dintr-un numar mic de persoane intre care exista relatii de incredere; sunt considerate "societati inchise".
- legea nu prevede un minimum de capital social, dar se pot aporta bunuri de orice fel: numerar, natura sau creante
-capitalul este divizat in parti sociale, numite in doctrina " parti de interes", de valoare egala, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si in principiu sunt netransmisibile. Cesiunea partilor sociale sau transmiterea lor in caz de deces al unui asociat opereaza numai daca in actul constitutiv ala societatii s-a prevazut in mod expres aceasta posibilitate.
-asociatii raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile sociale, astfel incat acestea sunt garantate cu patrimoniul social si cu patrimoniul asociatilor Raspunderea este solidara, in sensul ca daca patrimoniul social nu este suficient pentru plata datoriilor societatii, creditorii pot solicita si obtine de la oricare dintre asociati plata intregii creante, urmand ca cel care a facut plata sa aiba drept de regres impotriva celorlalti asociati corespunzator participarii lor la beneficii si pierderi; solidaritatea exisa numai in raport cu creditorii sociali, intre asociati, obligatiile fiind divizibile. Raspunderea este nelimitata, in sensul ca fiecare asociat raspunde pentru datoriile sociale inclusiv cu bunurile proprii.
Pozitia asociatului ce raspunde solidar si nelimitat este asemanatoare fidejusorului cu anumite particularitat. Ei pot fi executati direct si in temeiul unei hotarari a judecatorului sindic in cazul procedurii falimentului- vezi si completeaza Legea 64/1995
Aceasta raspundere este subsidiara, creditorii avand obligatia sa se indrepte mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si numai daca societatea nu le plateste in termen de 15 zile de la data punerii in intarziere creditorii socialei se vor putea indrepta impotriva asociatilor.
-conducerea revine adunarii generale care adopta hotararile cu unanimitate de vot;
- administrarea si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii se face de catre unul sau mai multi administratori , asociati sau terti.
- controlul activitatii economico- financiare de regula, se realizeaza de catre asociati , acestia avand posibilitatea sa desemneze unul sau mai multi cenzori.
-dizolvarea: cauze generale, cauze specifice: moartea, incapacitatea, falimentul, retragerea au excluderea unui asociat,
Societatea in comandita simpla
Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati:
-comanditati, care au aceeasi raspundere ca si asociatii din societatea in nume colectiv, adica raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile sociale; ei lucreaza sub comanda comanditarilor si sunt cei administreaza efectiv societatea si o reprezinta in relatiile cu tertii
-comanditari, raspund numai in limita aportului la capitalul social; au puterea de comanda a societatii, finanteaza societatea, fara a participa in mod direct la coordonarea si administrarea patrimoniului acesteia
Celelalte caracteristici prezentate la SNC sunt valabile si pentru aceasta forma de societate.
Societatea pe actiuni
- este o societate de capitaluri, elementul esential nefiind calitatea persoanei asociate ci capitalul aportat de aceasta, el prezentand mai multa relevanta.
- sunt societati mari, fiind necesar un numar de minim 5 actionari la constituire;
- capitalul social minim este de 25.000 Euro in echivelent lei la dat subscrierii, la cursul BNR, si se poate constitui numai in bani si natura;
- se constituie atat prin subscriptie instantanee, ca orice alta societate comerciala, dar prin subscriptie publica;
- capitalul social este impartit in actiuni reprezentate prin titluri negociabile, transmisibile atat pe pietele financiare organizate- bursele de valori cat si pe piete neorganizat, mai ales cele necotate la bursa; se transmit prin acte intre vii si prin acte mortis causa, fara sa fie necesar acordul celorlalti actionari;
- raspunderea actionarilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare, obligatiile sociale fiind garantate numai cu patrimoniul societatii.
- conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala si se face pe principiul majoritatii voturilor actionarilor si nu al majoritatii;
- administrarea societatii se realizeaza de catre un consiliu de administratie si eventual un comitet de directie; este posibil ca administrarea societatii sa se faca si de un singur administrator;
- controlul activitatii se realizeaza in mod obligatoriu , de o comisie de cenzori
- dizolvarea: pentru cauze generale si speciale ( scaderea numarului de asociati sau a capitalului sub minimul prevazut de lege)
Societatile in comandita pe actiuni
Presupun impartirea actionarilor in 2 categorii:
- comanditatii care au raspundere solidara si nelimitata pentru datoriile sociale,
- comanditarii care au raspundere limitata doar la aportul lor social.
- obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii si patrimoniul asociatilor comanditati, care au o raspundere subsidiara, solidara si nelimitata;
Celelalte aspecte sunt comune cu ale societatii pe actiuni.
Societatea cu raspundere limitata
- este o forma intermediara, mixta intre societatile de persoane si cel de capitaluri, imprumutand trasaturi de la ambele
- se bazeaza pe increderea intre asociati si de aceea partile sociale nu sunt liber transmisibile;
- se poate constitui si sub forma unui societati unipersoanle, cu asociat unic.
- capitalul social este de minim 2.000 Ron se constituie din aporturi care pot consta in bani sau natura;
- se divide in parti sociale, de valoare egala, de minimum 10 Ron; ele nu sunt titluri negociabile, nu sunt liber transmisibile; pentru cesiunea acestora fiind necesare respectarea conditiilor cerute de legea 31/1990;
- raspunderea asociatilor este limitata numai la aportul la capitalul social; obligatiile sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social.
- conducerea este asigurata de adunarea generala a asociatilor, iar hotararile acesteia se adopta cu o dubla majoritatea: majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.
- administrarea societatii se realizeaza prin intermediul unui sau mai multor administratori,
- controlul este asigurat fie direct de catre asociatii care nu au calitatea de administratori sau de catre cenzori cand numarul asociatilor este mai mare de 15
- dizolvarea se realizeaza atat din cauze generale ,cat si din cauze specifice;
D) Clasificarea societatilor
Exista mai multe criterii de clasificare:
Dupa natura societatii sau dupa prevalenta elementului personal sau cel material:
- societati de persoane : SNC, SCS;
- societati de capitaluri: SA, SCA
- societatea mixta: SRL
Diferentele apar cu privire la : aporturi, posibilitatea transmiterii partilor de interes, actiunilor, raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale, cauzele de dizolvare.
Dupa intinderea raspunderii asociatilor:
- societati in care asociatii au o raspundere limitata : SRL, SA, asociatii comnditari;
- societati in care asociati au raspundere nelimitata: SNC, asociatii comanditati;
Dupa impartirea capitalului si structura acestuia:
- societati la care capitalul social divide in parti de interes - SNC, SCS, respectiv parti sociale SRL.
- societati al caror capital social se divide in actiuni.
Puncte comune: se cuvin in proportiile stabilita in actul constitutiv, in schimbul aportului la capitalul social; confera dreptul asociatilor de a participa la adunarile generale si de a vota; confera dreptul la dividende; in caz de excludere sau retragere, precum si in cazul dizolvarii si lichidarii societatii dreptul la contravaloarea aportului lor. Diferenta se releva in modul de transmitere: partile de interes nu sunt transmisibile, partile sociale sunt transmisibile in mod exceptional in conditiile prevazute de legea 31/1990, actiunile pot fi transmise in mod liber. Partile de interes se transmit prin mijloace de drept civil spre deosebire de actiuni care daca sunt nominative au un regim restrictiv.
Dupa posibilitatea emiterii titlurilor de valoare:
-societati care pot emite titluri de valoare: SA, SCA- emit actiuni care materializeaza dreptul asupra unei fractiuni din capitalul social , fiind totodata si titluri de valoare negociabile, titluri de credit- si obligatiuni- fractiuni ale unui imprumut contractat de societate.

 1. CONTRACTUL DE SOCIETATE

  A) Caractere specifice (elementele esentiale) ale contractului de societate comerciala
  Cele 3 elemente care permit calificarea unui contract ca fiind de societate sunt: existenta aportului asociatilor, intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala- affectio societatis si participarea tuturor la realizarea si impartirea beneficiilor si pierderilor.
  Aporturile asociatilor
  Aportul este bunul pe care fiecare asociat se obliga sa-l transmita societatii comerciale, in conditiile legii si ale actului constitutiv, in vederea formarii sau majorarii capitalului social, in schimbul unor actiuni sau parti sociale.
  Momentul asumarii obligatiei de aport se numeste subscriere si este momentul semnarii actului constitutiv iar momentul executarii se numeste varsarea capitalului /efectuarea varsamantului. Legea stabileste in mod imperativ raportul dintre aportul subscris si cel varsat in momentul constituirii societatii comerciale in cazul SA si SCA: capitalul social varsat de fiecare actionar nu poate fi mai mic de 30% din capitalul social subscris, restul urmand sa fie varsat in 12 luni de la data inmatricularii.
  Aportul poate fi in numerar, in natura sau in industrie.
  Aportul in numerar : reprezinta o suma de bani pe care asociatul se obliga sa o transmita societatii si este obligatoriu pentru toate formele de societate.
  Aportul in natura este permis la toate tipurile de societati si poate consta in bunuri imobile si mobile, corporale si incorporale.
  Aportul in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva a bunurilor in stare de utilizare .Se poate transmite fie dreptul de proprietate fie dreptul de folosinta.
  Daca aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil corporal si se transmite dreptul de proprietate aceasta devin proprietatea societatii din momentul inmatricularii ei in Registrul Comertului, inmatriculare care se face pe baza unei incheieri a judecatorului delegat dupa efectuarea controlului legalitatii constituirii societatii.
  Riscul pierii fortuite a bunului este suportat, conform regulii generale in materia obligatiilor, de proprietarul bunului - res perit domini. Aceasta insemna ca daca bunul piere inainte de inmatricularea societatii debitorul nu va fi considerat liberat de obligatia de aport si va trebui sa aduca un alt bun identic sau cand acest lucru nu mai este posibil o suma de bani.
  In cazul in care bunul care a constituie obiectul aportului a fost adus in folosinta raporturile dintre societate si asociat sunt guvernate de regulile de la locatiune iar societatea dobandeste asupra bunului doar un drept de creanta astfel incat la dizolvarea si lichidarea societatii el va fi restituit asociatului care l-a adus.
  Bunul poate fi adus si cu titlu de uzufruct, societatea dobandind un drept real asupra bunului care ii confera posibilitatea de a folosi si de a culege fructele, asociatul pastrand dreptul de a dispune de bun.
  Aportul in creante nu este permis la societatile cu raspundere limitata, societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si societatile in comandita pe actiuni.
  Regulile care guverneaza raporturile dintre societatea cesionara si asociatul cedent sunt cele din materia cesiunii de creanta reglementate de art 1391 si urmatoarele din Codul civil cu unele derogari, in sensul ca asociatul garanteaza solvabilitatea debitorului cedat la data scadentei creantei. In consecinta asociatul-cedent nu va fi liberat, nu se va considera ca si-a executat obligatia de aport decat in momentul in care societatea obtinut plata creantei.
  Unele particularitati ale aportului in natura apar in situatiile in care dreptul de proprietate asupra bunului subscris apartine mai multor persoane: bunurile proprietate devalmasa si bunurile proprietate pe cote parti.
  Sotii pot participa impreuna ca asociati la aceeasi societate comerciala sau se pot constitui societati de catre unul din soti cu terte persoane cu conditia de a nu fi incalcat regimul comunitatii de bunuri. Opinia majoritara este ca sotii pot contribui la constituirea societatii nu numai cu bunuri proprii ci si comune. In cazul in care bunul este imobil este necesar si acordul expres al celuilalt sot; daca bunul este mobil, in temeiul art 35 al din Codul familiei-prezumtia de mandat tacit reciproc de reprezentare acordul este prezumat.
  Asociatii coproprietari ai unui bun proprietatea comuna pe cote parti pot aduce bunul ca aport la capitalul social. In acest caz potrivit art 83 , asociatii sunt tinuti solidar sa-si indeplineasca obligatia de varsare a aportului prin predarea efectiva a bunului catre societate . In cazul SNC si SCS , aportul fiecarui asociat va fi individualizat valoric corespunzator cotei sale de proprietatea iar in cazul SRL fiecarui asociat i se va atribui un numar corespunzator de parti sociale.
  Daca bunul subscris ca aport constituie obiect al dreptului de proprietate pe cote- parti, este necesar acordul expres al tuturor coproprietarilor, chiar daca numai unul dintre coproprietari subscrie aportul si dobandeste calitatea de asociat, deoarece este obligatoriu sa fie transferat societatii intreg dreptul de proprietate asupra bunului. Prin exprimarea consimtamantului lor respectivii coproprietari nu dobandesc calitatea de asociati, o atare calitate fiind dobandita dor de cel care a subscris bunul ca aport, dar isi asuma implicit o obligatie solidara cu coproprietarul asociat fata de societate ca si cum ei insisi ar avea caliatea de asociati. Astfel potrivit art.83 "cand aportul apartine mai multor persoane ele sunt obligate solidar fata de societate si sunt obligate sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor, decurgand din acest raport.". In consecinta coproprietarul care dobandeste calitatea de asociat prin subscrierea ca aport a bunului proprietate comuna va fi si reprezentantul, mandatarul celorlalti coproprietari pentru exercitarea drepturilor societare.
  Aportul in munca (industrie) - consta in munca sau activitatea pe care asociatul promite sa o efectueze in societate, avand in vedere competenta si calificarea sa, deci de a desfasura o munca in contul societatii sau de a presta un serviciu, inclusiv diligentele sau demersurile facute de fondatori in timpul constituirii societatii.
  Acest tip de aport este permis numai in societatea in nume colectiv si asociatilor comanditati . Aceste prestatii in munca nu pot constitui aport la formarea si majorarea capitalului social; ele reprezinta un aport social pentru care asociatul care il presteaza va participa, conform actului constitutiv la impartirea beneficiilor si a activului social. Daca in actul constitutiv nu exista stipulat acest lucru asociatul care presteaza munca va avea dreptul la o cota la beneficii si pierderi egala cu cea a asociatului care a adus in societate cota cea mai mica de capital
  B) Atacarea actului subscrierii aportului:
  1. Creditorul asociatului care a subscris bunul poate uza de actiunea oblica - art 974 Cod civ. pentru readucerea bunului in patrimoniul asociatului debitor daca asociatul debitor insolvabila ar avea posibilitatea sa invoce nulitatea actului constitutiv si nu actioneaza in acest sens.
  2. Actiunea in anularea actului subscrierii exercitata reglementata de Legea 64/1995 privind reorganizarea judiciara si falimentul permite anularea actelor de subscriere frauduloase si sa recupereze aportul debitorului. Pentru a se retine frauda este suficient s ca debitorul sa fi fost constient ca prin aportul adus la capitalul societatii comerciale se aduce un prejudiciu creditorilor sai. Nu este necesara dovada dolului si nici a complicitatii la frauda a celorlalti asociati.
  3. Actiunea revocatorie pauliana reglementata de art. 975 Cod.civ.poate fi exercitata de creditorul asociatului care a subscris aportul cu scopul de al sustrage urmaririi creditorului, creandu-si sau agravandu-si starea de insolvabilitate.
  4. Actiunea in declararea simulatiei aportului poate fi introdusa atat de societate cat si de alte persoane interesate. Se considera fictiv : aportul cu privire la un bun de catre asociatul care nu este proprietarul bunului, aportul subscris sub conditie suspensiva sau rezolutorie pur potestativa., aportul unui bun grevat de o datorie apropiata de valoarea lui sau superioara, aportul unui bun grevat de interdictia de a instraina.
  C) Sanctiunea neexecutarii obligatiei de aport
  Potrivit art.65 al.2 din Legea 31/1990 asociatul care intarzie sa depuna aportul social va fi raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul era in numerar, el va fi obligat si la dobanda legala la suma datorata de la data scadentei. Astfel se observa ca prin derogare de la regula instituita de art 1088 Cod civil potrivit caruia in cazul "neexecutarii obligatiilor banesti daunele interese ce se cuvin nu pot cuprinde decat dobanda legala" in aceasta situatie pe langa dobanda legala se acorda si daune interese-despagubiri menite sa acopere prejudiciul produs. Posibilitatea acestui cumul este prevazut tot de acelasi art 1088 Cod civil care pe langa regula instituie si 3 situatii de exceptie cand daunele interese in cazul neexecutarii obligatiilor banesti pot cuprinde mai mult decat dobanda legala: in materie comerciala, de fidejusiune si de societate. Aceasta prevedere este reluata de Legea 31/90 care in art 65 al 2 prevede acest cumul in mod expres.
  Cu privire la data de la care curge aceasta dobanda art 65 al 2 care prevede curgerea de la scadenta reia regula din art 43 Cod comercial potrivit caruia "datoriile comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din ziua in care devin exigibile" nefiind necesara punerea in intarziere pentru curgerea dobanzilor.
  Cand obiectul aportului il constituie o creanta , daca societatea nu a putut incasa creanta prin urmarirea debitorului cedat, asociatul va fi obligat atat la despagubiri cat si la dobanda legala din ziua scadentei creantei. Deci asociatul va datora suma si dobanzile legale la aceasta , de la data scadentei si despagubiri pentru prejudiciul cauzat societatii.
  O alta sanctiune care se poate aplica este aceea a excluderii asociatului culpabil. Astfel potrivit art 217 , in cazul societatea cu raspundere limitata, societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla poate fi exclus asociatul care pus in intarziere, nu si-a executat obligatia de aport.
  In cazul societatii pe actiuni si a societatii in comandita pe actiuni , cand nici in urma somatiei actionarii nu au facut varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor fie anularea actiunilor.
  De asemenea, administratorul societati cu raspundere limitata care incepe operatiuni in numele societatii inainte sa se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social savarseste infractiune care se sanctioneaza cu amenda penala sau cu inchisoare de la o luna la 1 an.
  D) Capitalul social
  Aporturile asociatilor reunite formeaza capitalul social al societatii si constituie un element al patrimoniului societatii.La momentul constituirii societatii activul patrimonial se confunda cu capitalul social.
  Din punct de vedere juridic capitalul social reprezinta gajul general al creditorilor societatii, in sensul ca in patrimoniul societatii trebuie sa existe bunuri a caror valoare sa fie cel putin in limita capitalului social,
  Capitalul social este fix pe toata durata societatii iar in cazul in care activul social se diminueaza sub o anumita limita, datorita folosirii sale in desfasurarea activitatii legea prevede obligatia reintregirii activului sau reducerii capitalului social, mai inainte de a se face vreo distribuire sau repartizare de beneficiu. Capitalul social trebuie sa fie real adica bunurile care constituie aporturile asociatilor sa intre efectiv in patrimoniul societatii precum si asigurarea permanenta in patrimoniul societatii a unor bunuri care sa aiba cel putin valoarea capitalului social.
  Capitalul social se divide in fractiuni egal denumite in functie de tipul de societate: parti de interes, parti sociale, actiuni.
  Patrimoniul societatii cuprinde activul social ( fond social) - bunurile aduse ca aport in societate si cele dobandite pe parcursul societatii si pasivul social- obligatiile societatii .
  Veritabila garantie a creditorilor societatii o reprezinta patrimoniul societatii., deoarece in cazul nerespectarii obligatiilor sociale creditorii vor urmari bunurile aflate in patrimoniul societatii. Limita urmariri este data de capitalul social, deoarece prin publicitatea contractului de societate , tertii au luat cunostinta de capitalul social.
 2. F) Exercitarea in comun a activitatii comerciale - affectio societatis
  Prin affectio societatis s-a inteles:
  -esenta societatii, deoarece aceasta se realizeaza in interesul comun al partilor;
  -animus de a forma o societate in vederea exercitiului in comun a unei activitati;
  Un alt element caracteristic este exercitarea in comun a activitatii comerciale. Absenta vointei de activa in comun poate avea drept consecinta calificarea gruparii de persoane ca fiind o alta operatiune lucrativa- cartel.
  In orice forma de societate aceasta intentie a asociatilor de a colabora in desfasurarea activitatii comerciale se concretizeaza in dreptul de a lua parte la deliberari si decizii si la dreptul de control asupra activitatii societatii. Nu se refera la desfasurarea activitatilor ce constituie obiectul de activitate al societatii comerciale ,asa cum este el stabilit in actul constitutiv..
  G) Participarea la realizarea si impartirea beneficiilor si pierderilor
  Cota parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. Profitul nu se confunda cu dividendele.
  Pentru a se distribui dividende profitul trebuie sa fie real, adica societatea sa fi inregistrat un excedent, adica o suma mai mare decat capitalul social, deoarece nu se pot distribui dividende din capitalul social. De asemenea trebuie sa fie util, adica sa fie ramas dupa intregirea capitalului social daca a fost cazul ( cand activul patrimonial s-a micsorat in cursul exercitiului financiar) si dupa constituirea fondului de rezerva. Din profitul obtinut destinatiile legale sunt: fondul de rezerva, reintregirea capitalului social, repartizarea catre asociati-dividende.
  Daca potrivit situatiei financiare nu exista profit nu se pot distribui dividende asociatilor; ele au un caracter fictiv si distribuirea lor atrage raspunderea penala si civila.
  In cazul in care dividendele au fost distribuite cu incalcarea acestor reguli societatea are o actiune in restituire impotriva asociatilor care au cunoscut sau in imprejurarile date ar fi trebuit sa cunoasca neregularitatea distribuirii. Actiunea este prescriptibila in termen de 3 ani de la data distribuirii.
  De asemenea fondatori, administratorii , reprezentantul legal sau directorii societatii care au primit sau platit dividende din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta sunt sanctionati cu inchisoarea.
  Repartizarea beneficiilor se face proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, asa cum a fost stabilita prin actul constitutiv. Partile pot deroga de la aceasta regula si stabili alte proportii.
  Legea interzice asa numita clauza leonina prevazuta de art 1513 Cod civ care prevede ca este nul contractul de societate prin care un asociat isi stipuleaza totalitatea castigurilor sau unul ori mai multi asociati sunt scutiti sa participe la suportarea pierderilor.
  In cazul prestatilor in munca cu titlu de aport social, unii asociati au dreptul la un dividend suplimentar ci vor avea dreptul la o cota din profit sau pierderi egala cu a asociatului care a adus in societate cota de capital ea mai mica, daca in actul constitutiv nu s-a prevazut altceva.
  Actiunile preferentiale cu dividend prioritar , fara drept de vot, nu sunt aducatoare de un dividend superior celui atribuit actiunilor ordinare; ele acorda actionarului numai prioritatea incasarii dividendului, care este prelevat inaintea beneficiului distribuibil al exercitiului financiar " inaintea oricarei alte prelevari"
  Daca din situatia financiara anuala rezulta ca societatea a realizat profit , acesta va fi repartizat de catre adunarea asociatiilor pe destinatii legale: reintregirea capitalului social, formarea fondului de rezerva, reinvestirea prin majorarea capitalului social, distribuirea de dividende, etc.
  Ele se platesc la data stabilita de adunarea generala a asociatilor sau de legi speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatie financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. Adunarea generala a asociatilor nu poate avea loc mai tarziu de 4 luni de la data incheierii anului calendaristic.. Daca societatea nu iti executa obligatia de plata a dividendelor la scadenta ea " va plati o penalitate egala cu dobanda legala".
  In cazul transmiterii actiunilor si partilor sociale, "dividendele ce se cuvin dupa data transmiterii lor apartin cesionarului, afara de cazul in care partile au convenit altfel."
  H) Conditiile de valabilitate ale contractului de societate comerciala
  Ca orice contract pentru a produce efecte trebuie incheiat in mod valabil, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.
  Consimtamantul
  Este necesar consimtamantul a cel putin doua persoane, cu exceptia societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni- minimum 5 si a SRL cu unic asociat.
  Consimtamantul nu trebuie sa fie afectat de vicii,:
  Cei care isi exprima consimtamantul pentru incheierea contractului de societate se numesc fondatori; acestia sunt persoane care semneaza contractul de societate sau cele care au un rol determinant in constituirea societatii. Fondatorii pot fi persoane fizice sau juridice, comercianti sau necomercianti, de cetatenie sau nationalitate romana.
  Nu pot fi fondatori persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiunea frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare, luare de mita sau infractiuni prevazute in legea 31/1990
  Capacitatea partilor
  Persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice, adica sa aiba capacitate deplina de exercitiu, asa cum se prevede expres in art 6 din legea 31/1990.
  Obiectul contractului
  Obiectul contractului de societate nu se confunda cu obiectul societatii
  Obiectul contractului il constituie prestatiile la care s-au obligat partile: aporturile asociatilor. El trebuie sa fie determinat sau determinabil, sa constea intr-o prestatie a celui care se obliga, real, posibil, moral si sa nu contravina regulilor de convietuire sociala.
  Obiectul societatii consta in activitatile pe care urmeaza sa le realizeze societatea respectiva, faptele de comert pe carele va desfasura societatea respectiva: productie, comert, import-export, prestarea de serviciu, executarea de lucrari.
  Obiectul societatii trebuie sa fie comercial, in caz contrar societatea va fi civila. Obiectul de activitate al societatii trebuie aratat in actul constitutiv al societatii prin indicarea activitatilor respective asa cum apar ele in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN -Ordinul 601/2002, clasa 4 cifre.
  Exista activitati pentru care in prealabil avizul organului de stat competent- de exemplu in cazul comercializarii de produse farmaceutice este necesar avizul Ministerului sanatatii, pentru desfasurarea operatiunilor bancare avizul prealabil al BNR.
  Exista si operatiuni care sunt interzise initiativei private si implicit nu pot constitui obiect de activitate nici al societatii comerciale(- activitatile care, potrivit legii penale, constituie infractiuni sau sint contrare unor alte dispozitii legale cu caracter imperativ; activitatile care constituie, in conditiile stabilite de lege, monopol de stat; fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice in alt scop decit ca medicament; remedii secrete (vrajitorie, ghicitorie); imprimarea hartilor cu caracter militar; fabricarea sau comercializarea de aparatura utilizata in activitatea de interceptare de convorbiri telefonice ori de codificare, fara avizul Ministerului de Interne sau cu incalcarea acestui aviz;- fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvente radioelectrice, fara avizul Ministerului Comunicatiilor sau cu incalcarea acestui aviz.).
  Exista activitati care nu pot constitui obiect al unei societati comerciale: avocatura, medicina, educatia si invatamantul, activitatile fara scop lucrativ, asociatiile stiintifice.
  Cauza contractului de societate
  Motivul incheierii contractului-scopul incheierii acestuia este participarea fiecarui asociat la rezultatele activitatii comerciale desfasurate in comun, adica la impartirea beneficiilor si pierderilor. Cauza consta in intentia asociatilor de a se asocia pentru derularea impreuna a unor fapte de comert . Cauza trebuie sa fie licita , morala si in concordanta cu regulile de convietuire sociala.
  Contractul de societate se incheie sub forma inscrisului sub semnatura privata, se semneaza de catre toti asociatii sau de catre fondatori, dupa caz, si se depune la ORC. Forma autentica a actului constitutiv este necesara doar in urmatoarele situatii.
  - printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
  -se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla
  -societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica;
  In cazul nerespectarii conditiilor de fond prevazute de art. 948 Cod civil sanctiunea care intervine, potrivit dreptului comun este nulitatea contractului de societate
  In cazul in care unul din asociati este incapabil sau consimtamantul sau este afecta de vicii , acest aspect va afecta numai raportul juridic care il priveste pe acest asociat, raporturile cu ceilalti asociati ramanand valabile. Sanctiunea nulitatii priveste numai raportul viciat, iar nu contractul de societate in intregul sau.
  I) Cuprinsul contractului de societate
  Legiuitorul stabileste in art.7 - pentru societatile in nume colectiv, societatile in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata - respectiv in art.8 - pentru societatile pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni care sunt clauzele contractului de societate. Sanctiunea nerespectarii acestor dispozitii consta in respingerea cererii de inmatriculare a societatii de catre judecatorul delegat.
  Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
  a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;
  b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
  c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
  d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
  e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
  f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
  g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
  h) durata societatii;
  i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
  Actul constitutiv al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni trebuie sa cuprinda urmatoarele prevederi
  a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;
  b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
  c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
  d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
  e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
  f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
  g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;
  h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
  i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
  j) durata societatii;
  k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
  l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
  m) avantajele rezervate fondatorilor;
  n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
  o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicata in monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societaþi comerciale ce pot fi constituite.

Societaþi comerciale se vor constitui in una din urmatoarele forme:

 1. - Societati in nume colectiv;
 2. - Societati in comandita simpla;
 3. - Societati in comandita pe acþiuni;
 4. - Societati pe actiuni;
 5. - S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).

Fiecare dintre acestea trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa inþelegem si sa recunoastem cerinþele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte.

 1. Societati in nume colectiv

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societaþii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociaþilor.

Trasaturile acestui tip de societate sunt:

 • numarul minim de membri asociaþi este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate;
 • capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociaþilor (in bani si /sau natura ), fiind divizat in parþi sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu excepþia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);
 • raspunderea asociaþilor, pentru obligaþiile sociale, este solidara si nelimitata;
 • toþi asociaþii au calitate de comercianþi, se considera, in practica, ca asociaþii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;
 • fiecare din asociaþi poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinþa a clauzei solidaritaþii dintre asociaþi;
 • asocierea lor le confera posibilitatea de a face comerþ sub nume colectiv.

Denumirea unei astfel de societaþi trebuie sa cuprinda cel puþin numele unuia dintre asociaþi si menþiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

 1. Societaþi in comandita simpla

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata þi solidara a asociaþiilor comanditaþi; comanditarii raspund numai pana la concurenþa aportului lor.

La constituirea acestui tip de societate primeaza increderea reciproca dintre asociaþi. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociaþi: comanditaþi si comanditari.

Comanditaþii

 • au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;
 • raspund nelimitat si solidar pentru obligaþiilefirmei;
 • numele lor este inclus in denumirea societaþii comerciale;
 • reprezinta elementul activ al societaþii;
 • au calitatea de comercianþi.

Comanditarii

 • contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitandu-se la nivelul acestuia;
 • nu au calitatea de comercianþ, deci nu pot interveni in relaþiile comerciale ale societaþii cu terþi si cu bancile;
 • nu au dreptul sa participe la conducerea societaþii decat in cazuri speciale, prin procura, in acest caz raspunzand, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditaþilor;
 • numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei;
 • au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilanþul, contul de profit si pierderi, registrele comerciale etc..

Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente in contul bacar si in cecurile emise de o societate.

Obligaþiile asociaþilor:

 • obligaþiile sunt garantate cu patrimoniul social;
 • comanditaþii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societaþii, cu averea lor prezenta si vitoare;
 • comanditarii raspund numai pana la concurenþa aportului lor de capital.

Astfel, creditorii pot sa isi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietaþile) companiei, daca raman neplatiþi dupa ce toate proprietaþile au fost epuizate; ei ar putea, in termeni legali, sa ia in posesie proprietatea personala aparþinand unuia dintre comanditaþi.

 

 

 1. Societaþi in comandita pe acþiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este imparþit in acþiuni, iar obligaþiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociaþilor comanditaþi, comanditarii fiind obligaþi numai la plata acþiunilor.

Nu orcine incepe o afacere doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de persoane vor fi atrase sa formeze o societate in comandita pe acþiuni. Elementul determinant al unei astfel de societaþi este capitalul, nu persoana asociaþilor. Capitalul social este imparþit in acþiuni de valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea in comandita simpla cat si cu cele pe acþiuni.

Asociaþii sunt comanditaþi si comanditari,cu precizarea ca in acest caz, comanditarii raspund faþa de datoriile si obligaþiile societaþii numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.

Capitalul social este reprezentat prin acþiuni. Aportul asociaþilor poate fi in bani si/sau natura, dar este evaluat si materializat in acþiuni.

Obligaþiile, datoriile societaþii in comandita pe acþiuni sunt garantate cu:

 • patrimoniul societaþii;
 • raspunderea nelimitata si solidara a comanditaþilor;
 • comanditarii sunt obligaþi numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.
 1. Societatea pe acþiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acþionarii sunt obligaþi numai la plata acþiunilor lor.

Aceste societaþi sunt societaþi comerciale al caror capital social este divizat in acþiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societaþii comerciale, ea permiþand acumularea de capitaluri pentru realizarea de societaþi mari - industriale, comerciale, bancare.Aportul de capital al funcþionarilor poate fi in bani sau natura, fiind insa evaluat si materializat in acþiuni.

Cerinþele de formare a societaþilor pe acþiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor tipuri de societaþi, prin lege fiind stabilite o serie de cerinþe, privind modul de constituire si funcþionare a acestora.

Conducerea societaþilor pe acþiuni este realizata de Consiliul de Administraþie si de Adunarea Generala a Acþionarilor.

 1. Societate cu raspundere limitata – S.R.L.

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaþii sunt obligaþi numai la plataparþilor sociale.

In acest caz, capitalul societaþii este divizat in parþi sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parþi sociale, precum si de patrimoniul societaþii.