Pin It

Sistemul bancar al Moldovei, începând cu anul 1991, funcţionează la două niveluri. Primul - Banca Naţională a Moldovei (B.N.M.), care exercită funcţiile băncii centrale de emisie a ţării, efectuează reglarea, supraveghează activitatea bancară şi determină politica monetar-creditară şi valutară a ţării.

Funcţiile de bază ale B.N.M. sunt:

- determinarea politicii financiar-creditare;

- reglarea circulaţiei banilor în numerar şi a masei totale de bani;

- determinarea politicii valutare a statului, de asemenea admiterea şi efectuarea controlului asupra activităţii persoanelor juridice abilitate cu dreptul de a efectua operaţii valutare;

- eliberarea autorizaţiilor pentru băncile comerciale referitoare la efectuarea activităţii bancare şi controlul regulat al acestei activităţi;

- determinarea nivelului rezervelor minime pentru băncile comerciale;

- fixarea cotelor procentuale şi a cursului valutar;

- dirijarea rezervelor valutare ale statului;

- controlul valutar.

Banca Naţională a Moldovei este organ independent faţă de Guvern, persoană juridică autonomă, supusă nemijlocit Parlamentului. Activitatea ei este dirijată de  Consiliul administrativ al băncii.

Banca Centrală efectuează supravegherea de consolidare a fiecărei bănci comerciale, reieşind din standardele, stabilite de către Comitetul din Bazel. În timpul de faţă ea refinanţează băncile comerciale prin intermediul licitaţiilor de credite.

Banca Naţională participă la licitaţiile publice de la Bursa valutară pentru a menţine cursul stabil al valutei naţionale în dependenţă de situaţia economică.

Al doilea nivel al sistemului bancar la 1.01.1990 era reprezentat de 27 bănci comerciale şi 3 filiale ale băncilor străine. Ele efectuează eliberarea creditelor şi operaţiuni cu caracter universal de deservire a persoanelor juridice şi fizice.

Băncile comerciale se crează pe baza capitalului acţionar, autonom faţă de organele puterii şi administraţiei de stat, care obţin licenţe din partea Băncii Naţionale pentru efectuarea operaţiunilor bancare.

Un număr mare (13) de bănci comerciale au format Asociaţia băncilor din Moldova din care 4 bănci: S.A."Moldova-Agrobanc", S.A."Mold­incombanc", S.A. "Banca Socială" şi S.A."Banca de economii" au fost create prin transformarea în societăţi pe acţiuni a fostelor bănci de stat specializate. Câteva bănci foarte mari au fost create pe baza capitalului privat şi mixt - "Petrolbanc", S.A."Victoriabanc", S.A. "Intreprinzbanc", S.A."Gagauzbanc" şi S.A."Mo­biasbanc".

Multe bănci au în raioanele republicii filiale şi oficii. Toate băncile au conturi de corespondenţă directă cu bănci din diferite ţări (SUA, Germania, Austria, Israel, Turcia etc.), precum şi din  ţările-membre ale C.S.I.

19 bănci acţionare comerciale realizează operaţii valutare, dintre care 13 posedă licenţe generale de efectuare a operaţiunilor cu valuta străină, inclusiv la Bursa interbancară. De rând cu Banca Naţională a Moldovei membri ai Asociaţiei mondiale de corespondenţă financiară  au devenit S.A."Gagauzbanc", "Petrolbanc", S.A."Moldova-Agrobanc", S.A. "Moldindconbanc", S.A. "Banca de Economii", S.A. "Universalbanc", S.A."Fintorgbanc", fapt ce le permite de a transfera şi recepţiona operativ mijloacele băneşti în valută străină ale clienţilor.

Conform legislaţiei în vigoare Banca Naţională asigură din punct de vedere  metodic şi efectuează coordonarea şi controlul activităţii băncilor comerciale.

Spre exemplu, în anul 1995 Banca Naţională a efectuat 14 controale complexe şi 33 controale tematice la băncile comerciale din republică, ceea ce a permis studierea profundă a activităţii acestora. Începînd cu 1.07.1995, Banca Naţională a Moldovei publică lunar date privind rezultatele activităţii băncilor comerciale, permiţând astfel  fiecărui agent economic să obţină operativ informaţia referitoare la starea financiară a băncii care îl deserveşte şi gradul riscului la care se expune colaborînd cu ea.

Suma totală a activelor băncilor comerciale la 1 ianuarie 1996 a constituit 2818 milioane lei şi a sporit faţă de 1 ianuarie 1995 de 1,5 ori.

Datorită politicii promovate de Banca Naţională, în ultimii ani s-a menţinut relativ stabil cursul leului moldovenesc faţă de principalele valute străine, s-a redus rata dobînzilor la creditele bancare şi rata inflaţiei. Cursul leului se stabileşte liber în cadrul licitaţiilor valutare interbancare.

Toate băncile au contracte cu firme audit, inclusiv  internaţionale, ceea ce face să crească prestigiul lor în rândurile  creditorilor şi deponenţilor. În republică se desfăşoară activitatea  pentru  trecerea la planul de conturi internaţionale.

Decurge activ procesul de creare a infrastructurii bancare pe baza sporirii înzestrării tehnice, creşterii reţelelor de computere interne şi interbancare, automatizării operaţiunilor bancare. Specialiştii trec cursuri de perfecţionare în străinătate.

În strânsă legătură cu sistemul financiar-bancar se dezvoltă şi elementele infrastructurii pieţei - bursele, firmele audit, centrele-business de informare şi consultare, companiile de asigurare etc.

În republică sunt înregistrate circa 70 organizaţii, ce dispun de licenţe cu drept de prestare a serviciilor de asigurare a averii, bunurilor şi persoanelor, de asemenea şi de asigurare a responsabilităţii civile personale. Cele mai mari companii de asigurare sunt: "ASITO", "ORATEH", "Compasinter", "Real-asigur", "Garant", "Fora".

În republică activează Bursa de valori, Bursa valutară interbancară, circa 300 case de schimb, 43 fonduri investiţionale, 10 companii fiduciare, 14 fonduri investiţionale de depozit, 7 companii fiduciare de depozit, 19 firme audit. Activează Comisia de stat pentru hârtiile de valoare.