Pin It

Controlul financiar preventiv delegat se organizează şi se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice prin controlorii delegaţi. Ministrul finanţelor publice numeşte pentru fiecare instituţie publică în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, unul sau mai mulţi controlori delegaţi în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii instituţiei publice respective. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai  mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice ale Ministerului Finanţelor Publice. Numirea controlorilor delegaţi se face prin ordin al ministrului finanţelor.

Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanţelor se stabilesc:

  • tipurile de operaţiuni ale ordonatorilor principali de credite ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;
  • limitele valorice peste care se efectuează controlul financiar preventiv delegat pe tipuri de operaţiuni;
  • documentele justificative care trebuie să însoţească diferitele tipuri de operaţiuni;
  • modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operaţiune; tipurile de operaţiuni ce se supun controlului şi după caz, limitele valorice corespunzătoare acestora pot diferi de la o instituţie publică la alta.

Controlorii delegaţi exercită viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operaţiuni vizate în prealabil de către controlul financiar  preventiv propriu al instituţiei publice.

Controlorii   delegaţi   îşi   desfăşoară   activitatea   la   sediul   instituţiilor publice la care au fost numiţi. Instituţiile publice asigură controlorului/controlorilor delegaţi spaţiul de lucru şi dotarea necesară, precum ;i cooperarea  personalului  propriu,  îndeosebi  a  celui  din   compartimentul contabil pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor de control.

În cazul absenţei temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanţelor publice numeşte un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absenţei acestuia.

Operaţiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai însoţite de viza de control financiar preventiv delegat. Viza se acordă sau se refuză în scris, pe formular   tipizat,   şi   trebuie   să   poarte   semnătura   şi   sigiliul   personal   al controlorului delegat competent.

Înainte de a emite un refuz de viză, controlorul delegat are obligaţia să informeze, în scris, în legătură cu intenţia sa pe ordonatorul principal de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul principal de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul vizei, opinia neutră asupra cazului este formulată de o echipă de trei controlori delegaţi de la instituţii publice diferite de cea în cauză, echipă constituită ad-hoc prin grija controlorului financiar-şef. Opinia neutră se motivează şi se formulează în scris şi are un rol consultativ, soluţia finală fiind în competenţa exclusivă a controlorului delegat competent potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuţiilor de control financiar preventiv delegat.

Controlul financiar preventiv delegat se efectuează în termenul cel mai scurt, permis de durata efectivă a verificărilor necesare, astfel încât să nu afecteze desfăşurarea în bune condiţii şi în termen a operaţiunii al cărei proiect se supune controlului financiar preventiv delegat.

Perioada maximă pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv delegat este de trei zile lucrătoare de la prezentarea proiectului unei operaţiuni, însoţit de toate documentele justificative. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada aceasta cu maxim cinci zile lucrătoare, pe baza unu: referat de justificare pe care are obligaţia să îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar-şef şi ordonatorului principal de credite.

Controlorul delegat este funcţionar public, angajat al Ministerului Finanţelor Publice. Numărul de posturi de controlor delegat se stabileşte de către ministrul finanţelor publice, în funcţie de necesităţi, în limita numărului total de posturi şi a bugetului anual aprobate.

Pot fi încadrate în funcţia de controlor delegat numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minim şapte ani. Candidaţii pentru funcţia de controlor delegat trebuie să prezinte cazier judiciar, informaţii şi recomandări din care să rezulte că au un profil moral şi profesional corespunzător cerinţelor funcţiei.

Controlorii delegaţi nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea, inclusiv cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiţi.

Controlorilor  delegaţi le  sunt interzise  exercitarea,  direct  sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcţia de expert judiciar sau arbitru desemnat de părţi într-un arbitraj.

Funcţia  de  control delegat este incompatibilă cu orice altă  funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. De asemenea,  se interzice  controlorilor delegaţi să  facă parte din partide politice  sau să desfăşoare activităţi publice  cu caracter politic.  Controlorii delegaţi care se găsesc în situaţiile de mai sus, au obligaţia să informeze de îndată, în scris ministrul finanţelor şi controlorul financiar şef.

Atribuţiile controlorului delegat sunt, în principal, următoarele:

  • exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operaţiuni ale ordonatorului principal de credite în conformitate cu ordinul de numire şi cu normele metodologice;
  • supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor;
  • informarea directă a ministrului finanţelor publice, prin rapoarte lunare, cu privire la  situaţia curentă a angajamentelor  efectuate, la vizele  acordate şi situaţiile de refuz de viză; câte o copie de pe raportul respectiv se transmite întotdeauna controlorului financiar şef şi ordonatorului principal de credite pe lângă care este numit;
  • elaborarea de propuneri şi proiecte privind perfecţionarea controlului financiar preventiv;
  • participarea la activităţile corpului controlorilor delegaţi;
  • îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

Controlorul delegat nu se pronunţă asupra oportunităţii ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat şi este obligat să-şi exercite atribuţiile cu bună-credinţă şi cu deplină responsabilitate. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sancţionat sau trecut în altă funcţie.

Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent. El raportează în mod direct ministrului finanţelor şi nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv delegat.

De asemenea, controlorul delegat este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

Evaluarea activităţii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza   informaţiilor   cuprinse   în   rapoartele   anuale   privind   activitatea controlorilor delegaţi, rapoartele auditului intern şi rapoartele Curţii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat, se păstrează pe toata durata exercitării de către acesta a atribuţiilor funcţiei. Ministrul finanţelor publice demite deîndată controlorul delegat care a înregistrat un calificativ „insuficient” sau de trei ori consecutiv calificativul „satisfăcător”.

În funcţie de performanţele profesionale atestate de calificativele înregistrate în baza evaluărilor anuale şi de vechime în funcţie, controlorii delegaţi se încadrează în gradele profesionale I, II, III. Cerinţele minime şi condiţiile promovării de la un grad profesional la altul, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor.

Corpul  controlorilor delegaţi  se  organizează  şi  funcţionează  ca  un compartiment distinct în subordinea ministrului finanţelor publice şi cuprinde ansamblul controlorilor delegaţi.

Corpul controlorilor delegaţi asigură în principal:

  • aplicarea şi dezvoltarea principiilor şi practicilor avansate de bună conduită financiară;
  • colaborarea şi schimburile profesionale între controlori;
  • colaborarea şi schimburile profesionale cu alte structuri de profil interne şi internaţionale.

Corpul controlorilor delegaţi este condus de controlorul financiar şef şi de doi adjuncţi.

Controlorul financiar şef şi adjuncţii săi sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului pentru un mandat de şase ani pe baza propunerii nominale făcute de către ministrul finanţelor în urma intervievării a şase candidaţi desemnaţi din rândul controlorilor delegaţi de către corpul controlorilor delegaţi, în şedinţă plenară, cu majoritate simplă. La data şedinţei plenare de desemnare a celor şase candidaţi este obligatoriu ca numărul controlorilor delegaţi încadraţi efectiv şi efectiv prezenţi la şedinţă, să fie cel puţin jumătate din numărul de posturi de controlor delegat.

Aceeaşi persoană nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcţia de controlor financiar şef; de asemenea, aceeaşi persoană nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcţia de controlor financiar şef adjunct.

Controlorul financiar şef îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

  • susţine, în faţa ministrului finanţelor publice a Guvernului şi a altor autorităţi soluţiile date în exerciţiul atribuţiilor sale de către oricare controlorii delegaţi;
  • organizează sistemul informaţional şi urmăreşte realizarea în mod efectiv şi în timp util a schimbului de informaţii între controlorii delegaţi;
  • organizează şi urmăreşte colectarea, prelucrarea şi înregistrarea statistică a informaţiilor privind activitatea de control financiar preventiv şi efectuează evaluarea acestora;
  • dispune măsuri pentru aplicarea în activitatea controlorilor delegaţi a principiilor şi practicilor avansate de bună conduită financiară şi pentru valorificarea propunerilor şi contribuţiilor acestora la dezvoltarea şi la perfecţionarea de standarde în domeniu;
  • asigură îndrumarea metodologică în domeniul controlului financiar preventiv;
  • prezintă Guvernului rapoarte privind activitatea controlorilor delegaţi care trebuie să cuprindă o analiză a modului de soluţionare a refuzurilor de viză de control financiar preventiv delegat, precum şi propunerii de îmbunătăţire a legislaţiei financiare;
  • evaluează activitatea fiecărui controlor delegat şi propune ministrului finanţelor publice acordarea aprecierilor anuale;
  • alte atribuţii, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Referitor la acordarea vizei de control financiar preventiv delegat, persoana în drept să acorde această viză are dreptul şi obligaţia de a refuza viza în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operaţiuni care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei. Refuzul de viză trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris şi de asemenea trebuie să se ţină o evidenţă a proiectelor de operaţiuni refuzate la viză de control financiar preventiv delegat.

Refuzul de viză al controlorului delegat nu are caracter de blocare a operaţiunii financiare. În cazul ordonatorilor aparţinând administraţiei centrale, operaţiunea poate fi efectuată numai în baza unei hotărâri a Guvernului. În cazul altor categorii de ordonatori, operaţiunea poate fi efectuată numai în baza deciziei pe proprie răspundere a ordonatorului de credite, cu sesizarea Ministerului Finanţelor Publice care va trebui să efectueze o inspecţie în scopul evaluării impactului acestei decizii.

Documentele  referitoare  la  operaţiuni  supuse  controlului  financiar preventiv şi care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate, făcând excepţie documentele privind operaţiile refuzate la viză de control financiar preventiv propriu sau delegat, dar efectuate pe răspunderea ordonatorului de credite şi cele refuzate la viză de control financiar preventiv delegat, dar autorizate prin hotărâre a Guvernului. Documentele referitoare la operaţiile efectuate doar pe răspunderea ordonatorului de credite sau autorizate prin hotărâre a Guvernului se înregistrează distinct într-un cont în afara bilanţului.