1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conform Tratatului care instituia Comunitatea europeană şi statutele SEBC şi BCE, Eurosistemul s-a constituit cu scopul de a se obţine stabilitatea preţurilor în zona euro. În aceleaşi documente, se face şi următoarea precizare: fără a prejudicia acest obiectiv, Eurosistemul susţine şi politicile economice generale în Comunitate în vederea atingerii unor obiective ca: o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice, o creştere economică susţinută şi non-inflaţionistă cu respectarea mediului înconjurător, un grad ridicat de convergenţă a performanţelor economice în statele membre, un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă şi o protecţie socială sporită.

În vederea realizării obiectivelor propuse, Eurosistemul acţionează conform principiului unei economii de open market, cu concurenţă liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor.

În ipoteza unui conflict între obiectivele urmărite de BCE, obiectivul stabilităţii preţurilor prevalează în faţa celorlalte obiective care vor fi tratate cu importanţa pe care BCE o consideră necesară.

Principalele sarcini7 ale Eurosistemului sunt:

 • definirea şi implementarea politicii monetare în zona euro;
 • conducerea operaţiunilor de schimb;
 • păstrarea şi administrarea rezervelor oficiale ale statelor membre;
 • asigurarea unei bune funcţionări a sistemelor de plăţi;
 • emisiunea de bancnote cu circulaţie legală în zona euro;
 • aprobarea volumului emisiunii de monede euro de către statele membre care au

      adoptat euro.

În plus, Eurosistemul:

 • contribuie la o bună conducere a politicilor promovate de autorităţile competente

      în ceea ce priveşte controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi stabilitatea

      sistemului financiar;

 • îndeplineşte un rol consultativ pe lângă Comunitate şi autorităţile naţionale în

      domenii ce ţin de competenţa sa, în particular în probleme de drept comunitar sau

      naţional;

 • colectează informaţiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor sale de la

      autorităţile naţionale competente sau chiar direct de la agenţii economici;

 • este reprezentat în domeniul cooperării internaţionale şi participă în instituţiile

      monetare internaţionale.

Functiile BCE:

Emisiunea monetară

Euro a devenit moneda comună a peste 300 milioane de europeni începând din

l ianuarie 1999. Bancnotele şi monedele euro au început să circule efectiv la data de l ianuarie 2002.

 Din punct de vedere legal, atât Banca Centrală Europeană cât şi băncile centrale naţionale participante la Eurosistem au dreptul de a emite bancnote şi monede euro.

_________________________

7http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/mission-eurosys.en.html

În practică, însă, doar băncile centrale naţionale emit şi retrag din circulaţie bancnotele şi monedele euro, întrucât Banca Centrală Europeană nu are casierie şi nu efectuează operaţiuni cu numerar. Aşadar, emitenţii legali ai monedei unice-europene sunt ţările participante la zona euro, prin intermediul băncilor centrale.

Definirea şi implementarea politicii monetare unice

Potrivit articolului 105(1) din Tratatul de la Maastricht obiectivul fundamental al Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene îl reprezintă menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a prejudicia stabilitatea preţurilor Sistemul European al Băncilor Centrale poate acorda sprijin politicii economice generale promovată în Uniunea Europeană, pentru a contribui la atingerea obiectivelor acesteia, care vizează un nivel înalt al ocupării forţei de muncă şi o creştere economică sustenabilă şi neinflaţionistă.

            Tratatul de la Maastricht precizează în mod clar că asigurarea stabilităţii preţurilor constituie cea mai importantă contribuţie pe care o poate aduce politica monetară la crearea unui mediu economic favorabil şi la obţinerea unui nivel înalt al ocupării forţei de muncă.

În urmărirea obiectivelor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale acţionează în concordanţă cu principiile economiei de piaţă libere şi a liberei concurenţe, favorizând alocarea eficientă a resurselor.

Conducerea operaţiunilor valutare

Eurosistemul derulează operaţiuni valutare în zona euro, acestea putând fi de două feluri:

 • intervenţii valutare - pot fi realizate direct de Banca Centrală Europeană (centralizat) şi/sau de băncile centrale naţionale (descentralizat), acţionând în interesul Băncii Centrale Europene însă, în ambele cazuri obiectivul final al operaţiunii este acelaşi, aceste intervenţii trebuie derulate fără a prejudicia obiectivul stabilităţii preţurilor.

Intervenţiile pe piaţa valutară pot fi efectuate în contextul relaţiilor de schimb valutar la nivel de instituţii între euro şi monedele ţărilor din afara Uniunii Europene (de exemplu, dolarul american şi yenul japonez). Privitor la aceste monede, există două posibile alternative:

 1. Acorduri formale: Consiliul ECOFIN poate încheia acorduri formale asupra unui sistem al ratei de schimb pentru euro.
 2. Orientări generale: Consiliul ECOFIN poate formula orientările generale pentru politica cursului de schimb al Eurosistemului.
 • tranzacţii comerciale (precum operaţiuni de vânzare a veniturilor în valută din dobânzi).

Totodată, Sistemul European al Băncilor Centrale răspunde de deţinerea şi gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre.

Promovarea bunei funcţionări a sistemului de plăţi în zona euro

Banca Centrală Europeană, împreună cu băncile centrale ale statelor din zona euro au implementat sistemul electronic de plăţi TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), care permit procesarea plăţilor transfrontaliere exprimate în moneda euro. TARGET este un sistem RTGS (Real Time Gross Settlement system), adică un sistem de decontare brută în timp real pentru moneda euro, fiind utilizat pentru decontarea operaţiunilor băncilor centrale, transferuri interbancare de mare valoare şi alte plăţi exprimate în euro.

TARGET a fost creat prin interconectarea sistemelor naţionale RTGS şi a mecanismului de plăţi al Băncii Centrale Europene (European Central Bank Payment Mechanism), devenind operaţional începând din ianuarie 1999. Lansarea monedei unice necesita funcţionarea unui sistem de decontare brută în timp real pentru zona euro, care:

 • să furnizeze procedurile de plăţi necesare implementării politicii monetare unice;
 • să promoveze un mecanism eficient şi solid de plăţi în euro.

În vederea îmbunătăţirii actualului sistem pentru a satisface nevoile utilizatorilor pe termen lung şi a pregătirii sale în contextul lărgirii, în perspectivă, a zonei euro, Eurosistemul dezvoltă în prezent viitoarea generaţie a TARGET, care va fi denumită TARGET 2.

Colectarea de informaţii statistice

În vederea îndeplinirii responsabilităţilor sale, Banca Centrală Europeană, asistată de băncile centrale naţionale, colectează informaţiile statistice necesare fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici. În acest scop, Banca Centrală Europeană colaborează cu instituţiile şi organismele Uniunii, cu autorităţile membre ale statelor membre şi cu organismele internaţionale.

Unul dintre principiile călăuzitoare ale Băncii Centrale Europene este cel al transparenţei, considerat ca având o importanţă crucială. Aceasta este asigurată prin furnizarea publicului larg şi pieţelor a tuturor informaţiilor referitoare la strategia sa, la evaluările pe care le efectuează, precum şi la procedurile şi deciziile pe care le adoptă, într-o manieră deschisă, clară şi de actualitate. Pentru a minimiza riscul neînţelegerii semnalelor transmise prin deciziile adoptate, Banca Centrală Europeană publică, periodic, date detaliate cu privire la operaţiunile derulate.

Cooperarea în domeniul supravegherii bancare

Banca Centrală Europeană poate oferi sfaturi şi poate fi consultată de către Consiliul European, Comisia Europeană sau de către autorităţile competente ale statelor membre în scopul implementării legislaţiei comunitare referitoare la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi la stabilitatea sistemului financiar. Potrivit prevederilor articolului 105(6) ale Tratatului de la Maastricht, Banca Centrală Europeană poate îndeplini sarcini specifice legate de politicile de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare din zona euro.

Loading...