1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Capitalul BCE este subscris de băncile centrale naţionale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE şi totalizează 10 760 652 402,58 EUR. Părţile subscrise de fiecare BCN la acest capital se calculează pe baza unei grile de repartiţie. Aceasta reflectă ponderea fiecărei ţări în totalul populaţiei şi produsul intern brut al UE – în proporţii egale. BCE ajustează aceste ponderi la fiecare cinci ani sau ori de câte ori noi state membre aderă la UE, pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană.

De la 1 ianuarie 1999, dată ce marchează debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare, grila de repartiţie a capitalului s-a modificat de patru ori: la 1 ianuarie 2004 şi la 1 ianuarie 2009 s-a efectuat câte o actualizare cincinală; alte modificări au fost făcute la 1 mai 2004 (cu ocazia aderării Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei şi Sloveniei) şi la 1 ianuarie 2007 (cu ocazia aderării Bulgariei şi României la UE).

Profiturile şi pierderile nete ale BCE sunt repartizate între BCN din zona euro, conform prevederilor articolului 33 din Statutul SEBC şi al BCE. Astfel, profitul net al BCE se transferă în urmatoarea ordine:

  • sumă stabilită de Consiliul Guvernatorilor şi care nu poate depăşi 20% din profitul

      net este transferată la fondul general de rezervă în limita a 100% din capital;

  • profitul net rămas se distribuie actionarilor BCE proporţional cu cotele vărsate la

      capital.

În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de rezervă al BCE şi, dacă este necesar, după decizia Consiliului Guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu şi în limita veniturilor monetare repartizate băncilor centrale naţionale.

Băncile central naţionale din afara zonei euro nu au dreptul să participe la repartizarea profiturilor BCE şi nici nu sunt răspunzatoare pentru acoperirea pierderilor BCE.

            Capitalul vărsat8 de BCN din zona euro se ridică la 5 196 932 289,36 EUR şi este repartizat astfel (tabel 1):

Tabel 1

BCN din zona euro (de la 1 ianuarie 2011)

BCN

Grila de repartiţie %

Capital vărsat (EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256

180 157 051,35

Deutsche Bundesbank

18,9373

1 406 533 694,10

Eesti Pank

0,1790

13 294 901,14

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1107

82 495 232,91

Bank of Greece

1,9649

145 939 392,39

Banco de España

8,3040

616 764 575,51

Banque de France

14,2212

1 056 253 899,48

Banca d'Italia

12,4966

928 162 354,81

Central Bank of Cyprus

0,1369

10 167 999,81

Banque centrale du Luxembourg

0,1747

12 975 526,42

Central Bank of Malta

0,0632

4 694 065,65

De Nederlandsche Bank

3,9882

296 216 339,12

Oesterreichische Nationalbank

1,9417

144 216 254,37

Banco de Portugal

1,7504

130 007 792,98

Banka Slovenije

0,3288

24 421 025,10

Národná banka Slovenska

0,6934

51 501 030,43

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2539

93 131 153,81

Total

69,7915

5 196 932 289,36

Sursa: Eurostat

Pe lângă participarea la capitalul BCE , Statutul prevede obligaţia băncilor centrale naţionale din zona euro de a transfera către aceasta rezerve oficiale (în aur 15% şi în valută 85%-USD şi JPY) într-un plafon maxim de 50 miliarde euro  într-o proporţie corespunzătoare contribuţiei lor la capitalul băncii. În schimbul acestei contribuţii, fiecare BCN a fost creditată de BCE cu echivalentul în euro.Chiar în urma acestui transfer, de mari proporţii, băncile centrale naţionale rămân cu rezerve valutare suficiente, acestea ridicându-se numai pentru cele 11 ţări în zona euro iniţial, la peste 324 miliarde euro(în valută echivalent a 215 miliarde euro şi 109 miliarde euro aur) după cum sugerează tabelul următor(tabel 2).Trebuie notat faptul că, în urma trecerii la euro, pentru unele bănci centrale- care aveau anterior rezerve

_________________________

8www.ecb. europa.eu/ecb/orga/capital

valutare substanţiale în monedele comunitare, în special în mărci germane- o parte din activele în valută s-au transformat în active în moneda nationala(euro).

Rezervele valutare oficiale ale BCN din zona euro iniţiala(UE11) la 31 decembrie 1997, în miliarde euro (tabel 2):

Tabel 2

Ţara

Rezerve valutare în valute din afara UE

Rezerve în aur

Total

Austria

13

4

17

Belgia

10

4

15

Finlanda

6

1

7

Franţa

18

28

46

Germania

59

32

90

Irlanda

6

0

6

Italia

27

22

49

Luxemburg

-

-

-

Portugalia

8

6

14

Olanda

14

9

24

Spania

54

3

58

Total UE 11

215

109

324

Sursa:J.P.Morgan, citat dupa Papadia Francesco; Santini Carlo, La Banque Centrale Europeene,Banque Editeur, Paris, 1999, p.99.

Loading...