1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Băncile centrale naţionale ale statelor membre ale zonei euro, fac parte integrantă din Eurosistem şi au personalitate juridică în conformitate cu legislaţia din ţările respective.Ele îndeplinesc atribuţiile încredinţate Eurosistemului, conform orientărilor şi instrucţiunilor BCE. De asemenea, BCN contribuie la activitatea Eurosistemului şi a SEBC prin participarea la diverse comitete ale acestora. Guvernatorii BCN ale Eurosistemului sunt membri de drept ai Consiliului Guvernatorilor BCE.

Repartizarea competenţelor în cadrul Eurosistemului a avut la bază principiul descentralizării, conform căruia BCE apelează la BCN, în măsura considerată posibilă şi adecvată, pentru a efectua operaţiunile implicate de atribuţiile Eurosistemului.

Descentralizarea9 Eurosistemului prezintă anumite avantaje semnificative :

  • BCE beneficiaza de competenţele, infrastructura şi capacităţile operaţionale ale

      băncilor centrale naţionale din Eurosistem;

  • Băncile centrale naţionale facilitează comunicarea dintre BCE şi cetăţenii din

      zona euro, deoarece utilizează limbile ţarilor din care provin şi cunosc culturile  

      acestora;

  • băncile centrale naţionale asigură instituţiilor de credit din fiecare ţară accesul la

      reţeaua de bănci centrale, ceea ce consituie un aspect important, având în vedere   

      dimensiunea zonei euro şi relaţiile de lungă durată dintre comunităţile bancare

      naţionale şi băncile centrale naţionale respective.

           BCN ale Eurosistemului efectuează operaţiuni de politică monetară, asigură

decontarea plăţilor scripturale interne şi transfrontaliere, supraveghează sistemele naţionale de plăţi, realizează operaţiuni de gestionare a rezervelor internaţionale în nume propriu şi în calitate de agenţi ai BCE. De asemenea, ele răspund în mare măsură de colectarea de date statistice naţionale, precum şi de emiterea şi procesarea bancnotelor euro în respectivele ţări, asigură explicarea către public a deciziilor de politică monetară, analizează şi prezintă impactul politicii monetare unice asupra economiei naţionale.

            BCN pot să îndeplinească pe propria răspundere şi funcţii care nu au legătură cu Eurosistemul, cu exceptia cazurilor în care Consiliul Guvernatorilor consideră că funcţiile respective sunt incompatibile cu obiectivele şi atribuţiile Eurosistemului. Asemenea funcţii variază de la o ţară la alta, conform legislaţiei naţionale. De exemplu, anumite BCN sunt implicate în supravegherea instituţiilor financiare din ţările lor şi/sau îndeplinesc rolul de trezorier al statului.

            Independente de puterea politică, BCN nu au libertate deplină de acţiune pentru că deciziile sunt adoptate la nivelul BCE, cu toate că ele participă întrucât guvernatorii lor sunt membri ai Consiliului Guvernatorilor BCE.

BCN ale statelor membre ale UE, care nu participă la zona euro, sunt parte integrantă

a SEBC şi au un statut special, fiind responsabile cu politica monetară naţională respectivă.

_________________________

9ECB-Monthly Bulletin 10th anniversary of the ECB, 2008, pag. 9

Guvernatorii lor nu sunt membri ai Consiliului Guvernatorilor BCE şi nu participă la procesul de adoptare a deciziilor cu privire la activităţile centrale ale Eurosistemului.

            Astfel, BCN respective nu sunt implicate în realizarea politicii monetare unice şi a funcţiilor legate de aceasta. Pe de altă parte, apartenenţa lor la SEBC implică o strânsă colaborare (prin Consiliul General al BCE) cu Eurosistemul în anumite domenii.

De pildă, prin participarea la Mecanismul Cursului de Schimb II, BCN ale statelor membre ale UE, care nu fac parte din zona euro cooperează cu Eurosistemul în materie de politică monetară şi de curs de schimb. De asemenea, potrivit Statutului SEBC, toate BCN ale statelor membre UE trebuie să-şi aducă contribuţia la colectarea datelor statistice şi să coopereze cu BCE în scopul elaborării lucrărilor statistice ale acesteia.

Loading...