1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin Tratatul de la Maastricht s-a hotărât ca după instituirea Uniunii Monetare Europene, politica monetară să fie condusă de Sistemul European al Băncilor Centrale, al cărui obiectiv principal va fi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Principiul în conformitate cu care acţionează SEBC este acela al unei economii de piaţă deschisă, unde concurenţa este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor. Pe scurt, statisticile SEBC respectă principiile imparţialităţii, obiectivităţii, independenţei profesionale, eficienţei costurilor, confidenţialităţii statistice, reducerii la minimum a sarcinii de raportare şi calităţii ridicate a rezultatelor (inclusiv în ceea ce priveşte fiabilitatea acestora) definite in continuare.

           „Imparţialitate” înseamnă că statisticile SEBC trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod neutru. De asemenea, toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal în ceea ce priveşte accesul la statistici, pentru a menţine încrederea publicului în integritatea deciziilor de politică monetară care au la bază aceste statistici.

„Obiectivitate” înseamnă că statisticile SEBC trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod sistematic, fiabil şi just. Acest principiu implică respectarea standardelor profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor adoptate faţă de utilizatori şi respondenţi.

„Independenţa profesională” are două dimensiuni în contextul funcţiei statistice a SEBC. În primul rând, independenţa SEBC este garantată prin articolul 108 din Tratat şi articolul 7 din Statut.

Aceasta se aplică tuturor misiunilor îndeplinite de SEBC şi împiedică imixtiunile politice în îndeplinirea funcţiei statistice de către SEBC. În conformitate cu Statutul, SEBC nu poate „solicita sau accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau a organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism”. În al doilea rând, elaborarea statisticilor SEBC trebuie să îndeplinească criteriul independenţei ştiinţifice, care presupune că alegerea surselor, definiţiilor, metodologiilor şi tehnicilor statistice pentru dezvoltarea şi elaborarea statisticilor SEBC, precum şi deciziile legate de calendarul şi conţinutul tuturor formelor de difuzare trebuie să se bazeze numai pe consideraţii statistice.

„Eficienţa costurilor” înseamnă că costurile pe care le implică elaborarea de statistici SEBC trebuie să fie proporţionale cu beneficiile acestora, iar resursele trebuie utilizate în mod optim. Atunci când este posibil, informaţiile colectate trebuie să fie obţinute din registrele sau sursele aflate la dispoziţie.

„Confidenţialitatea informaţiilor statistice” înseamnă protejarea informaţiilor statistice confidenţiale referitoare la unităţi statistice individuale, care sunt colectate de membrii SEBC direct de la agenţii de raportare sau indirect de la autorităţile SSE sau de la alte entităţi naţionale/internaţionale. Informaţiile statistice confidenţiale transmise între o autoritate SSE şi un membru SEBC nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele exclusiv statistice, de exemplu în scopuri administrative sau fiscale, în cadrul unor acţiuni în justiţie sau în vederea verificării sau a aplicării de sancţiuni în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul nr. 2533/98 al Consiliului. Aceste informaţii trebuie să fie accesibile numai personalului care îndeplineşte atribuţii statistice în domeniul specific la care se referă informaţiile. De asemenea, SEBC trebuie să ia toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice şi organizatorice care sunt necesare pentru protejarea informaţiilor statistice confidenţiale împotriva divulgarii sau utilizarii ilegale.

,,Reducerea la minimum a sarcinii de raportare” înseamnă că SEBC trebuie să adopte proceduri corespunzătoare pentru a permite îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor, reducând în acelaşi timp la minimum sarcina agenţilor de raportare, fără a compromite calitatea statisticilor SEBC.

„Calitatea  ridicată a rezultatelor (inclusiv fiabilitatea)” înglobează următoarele cinci principii: relevanţă; acurateţe şi fiabilitate (inclusiv stabilitate); consecvenţă (sau coerenţă) şi comparabilitate; actualitate (inclusiv punctualitate) şi accessibilitate şi claritate:

  • „Relevanţă” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să răspundă nevoilor explicite sau implicite ale utilizatorilor. Aceste nevoi se pot modifica în timp ca urmare a schimbărilor din mediul economic.
  • „Acurateţe şi fiabilitate (inclusiv stabilitate)” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să furnizeze informaţii exacte şi fiabile cu privire la fenomenele pe care intenţionează să le măsoare. „Acurateţea” poate fi definită ca gradul de apropiere între rezultatele statistice şi valoarea reală (necunoscută) a variabilei măsurate, în timp ce „fiabilitatea” se referă la gradul de apropiere între estimările revizuite ale unei statistici date şi valoarea iniţială publicată.
  • „Consecvenţă şi comparabilitate” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să fie consecvente (1) în timp; (2) în cadrul setului de date difuzat într-o singură publicaţie; (3) între mai multe seturi de date şi (4) între diferite frecvenţe ale aceluiaşi set de date; de asemenea, acestea trebuie să fie, după caz, (5) comparabile cu statisticile din alte regiuni şi ţări. În acest context, coerenţa informaţiilor statistice se referă la gradul în care este posibilă combinarea acestora cu alte informaţii statistice într-un cadru analitic amplu şi în timp. Statisticile consecvente facilitează, de asemenea, comparaţiile internaţionale. Utilizarea de concepte, clasificări şi populaţii-ţintă standard promovează coerenţa, la fel ca şi utilizarea unei metodologii comune în sondaje.
  • „Actualitate (inclusiv punctualitate)” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să fie disponibile în timp util şi la momentul oportun; „actualitatea” se referă la intervalul dintre momentul în care informaţiile devin disponibile şi producerea evenimentului sau a fenomenului pe care îl descriu acestea, în timp ce „punctualitatea” se referă la intervalul dintre data difuzării datelor şi data la care acestea ar fi trebuit difuzate.
  • „Accesibilitate şi claritate” înseamnă că informaţiile privind datele şi metadatele trebuie prezentate într-o formă clară şi inteligibilă şi trebuie să fie uşor accesibile tuturor utilizatorilor.

   Prin modul de concepere, precum şi prin perfecţionările aduse în perioada de după 1999, cadrul operaţional al politicii monetare unice s-a dovedit eficient17 , aspect ce poate fi evidenţiat prin plasarea, în general a ratei dobanzii pe termen  foarte scurt  de pe piaţa monetara în apropierea ratei dobanzii marginale stabilită de Consiliul Guvernatorilor pentru operaţiunile principale de refinanţare.

Loading...