1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Oferta turistică,în calitate de categorie corelativă a pieţei turistice, constituie, în multe situaţii, mobilul determinant al efectuării actului turistic.

Distincţia ce trebuie evidenţiată între oferta şi producţia turistică porneşte de la definirea celor doi termeni. Astfel, oferta turistică este reprezentată de cadrul şi potenţialul natural şi antropic, de echipamentul de „producţie" a serviciilor turistice, de ansamblul bunurilor materiale şi serviciilor destinate consumului turistic, de forţa de muncă specializată în activităţile specifice, infrastructura turistică şi de condiţiile de comercializare (preţ, facilităţi, etc.).

Producţia turistică este dată de ansamblul de servicii ce mobilizează forţa de muncă, echipamentul turistic şi bunurile materiale şi care se materializează într-un consum efectiv.

Deci, oferta presupune nu numai producţia turistică, ci şi existenţa factorilor naturali adecvaţi.

Relaţia ofertă turistică - producţie turistică este marcată de o serie de particularităţi, care o diferenţiază de aceeaşi relaţie existentă pe piaţa bunurilor materiale:

- producţia turistică poate fi cel mult egală cu oferta, în timp ce, pe piaţa bunurilor materiale, oferta este cel mult egală cu producţia;

  • oferta turistică există şi independent de producţie, pe când producţia turistică nu se poate realiza în afara ofertei; în schimb, oferta bunurilor materiale nu se poate detaşa de existenţa unei producţii;
  • structura ofertei turistice nu coincide întodeauna cu structura producţiei turistice, în timp ce structura ofertei de bunuri reflectă structura producţiei respective;
  • oferta turistică e fermă - există atât timp cât există şi elementele ce o compun, pe când producţia turistică este efemeră, ea există atât timp cât se manifestă consumul şi încetează odată cu încheierea acestuia.

Relaţia dintre cele două elemente este foarte complexă, de intercondiţionare reciprocă, oferta fiind sursă a producţiei turistice, iar producţia fiind cea care dă viaţă, mobilizează oferta.

Caracteristicile ofertei

Aşa cum rezultă şi din definiţiile prezentate, oferta turistică are un caracter complex şi eterogen, fiind alcătuită din mai multe componente, ce se pot structura astfel:

  1. potenţialul turistic, ca element de atracţie a cererii turistice, format din totalitatea resurselor naturale şi antropice ale unei zone;
  2. echipamentul turistic, alcătuit din ansamblul activelor fixe şi circulante ce concură la satisfacerea nevoilor turiştilor;
  3. serviciile prestate turiştilor şi bunurile oferite acestora spre consum, bunuri cu destinaţie turistică exclusivă;
  4. forţa de muncă, cea care transformă din potenţiale, în efective, celelalte elemente sus-menţionate.

Complexitatea ofertei turistice (şi a producţiei, în egală măsură), este dată şi de numărul mare de prestatori sau „fabricanţi" ai produselor turistice. Faptul că produsul turistic este format dintr-un ansamblu de servicii, fiecare cu specificul său, face adeseori imposibilă furnizarea, de către un singur producător, a tuturor prestaţiilor generate de consumul turistic. De aceea, prestatorii sunt puternic specializaţi, au profile diferite, uneori chiar interese diferite şi, chiar, un mod de organizare distinct. Astfel, la realizarea produsului turistic participă societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate cazarea, masa, transportul, agrementul, „fabricarea" călătoriilor turistice (tur-operatorii); de asemenea, pot participa organisme şi asociaţii cu vocaţie socială, organisme locale şi teritoriale etc.

Pe lângă această specializare puternică a prestaţiilor de servicii turistice, trebuie să menţionăm şi faptul că, între aceştia, predomină întreprinderile mici şi mijlocii, fapt care a şi dus la o fărâmiţare excesivă a ofertanţilor de servicii turistice. Aşa cum se poate constata, însă, aceasta nu exclude posibilitatea regrupării lor în organisme puternice, bine individualizate, ce pot domina piaţa turistică, la un moment dat.

O altă caracteristică a ofertei turistice, cu multiple implicaţii în realizarea actului turistic, o reprezintă rigiditatea acesteia. Această particularitate este datorată, în primul rând, inadaptabilităţii (adaptabilităţii reduse) la variaţiile cantitative şi calitative ale cererii turistice.

Imposibilitatea deplasării ofertei, ce presupune mobilitatea consumatorului, şi nu a produsului turistic, constituie o altă particularitate a ofertei turistice. De asemenea, oferta turistică nu poate fi stocată - odată neconsumată, ea se pierde, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pentru agenţii economici ofertanţi, în sensul promovării produselor turistice şi adaptării acestora la mutaţiile intervenite în structura cererii.

Oferta turistică este dependentă de echipamentele turistice, de numărul şi structura forţei de muncă. Investiţiile (atât materiale, cât şi umane) în industria turistică, sunt foarte costisitoare, fapt ce nu permite înlocuirea rapidă a acestora, pentru a se adapta la mobilitatea cererii turistice.

După cum se poate observa din analiza caracteristicilor ofertei şi producţiei turistice, neconcordanţa, în timp şi spaţiu, a cererii, cu oferta turistică, poate fi generatoarea unor efecte economice şi sociale de mare amploare, ce se concretizează în: satisfacerea necorespunzătoare a aşteptărilor turiştilor, neutilizarea echipamentelor turistice şi, ca atare, prelungirea duratei de amortizare a acestora şi încetinirea ritmului de înlocuirea a capacităţilor uzate fizic sau moral etc.

Dar, prin eforturile conjugate ale organizatorilor şi prestatorilor de servicii turistice, printr-o bună cunoaştere a tendinţelor în evoluţia cererii turistice, se poate profita, în anumite limite, de o altă caracteristică a ofertei turistice: posibilitatea substituirii unui tip de ofertă cu altul. Acestea presupune, însă ca, şi motivaţiile turistice să se poată substitui, la un moment dat, dar mai ales ca elementele componente ale ofertei să aibă un caracter polifuncţional, să satisfacă alternative de consum diverse.

Loading...