1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Republica Moldova este o ţară afectată profund de fenomenul migraţional, o parte considerabilă a forţei de muncă este plecată peste hotare, iar remitenţele contribuie substanţial la PIB. Ponderea mare a populaţiei economic active migrate, creşterea intensităţii fenomenului, impactul migraţiei asupra securităţii demografice, sociale şi economice a determinat factorii de decizie să întreprindă un şir de măsuri menite să gestioneze eficient fenomenul. Printre aceste măsuri s-ar putea menţiona: adoptarea cadrului juridic naţional, ratificarea mai multor convenţii internaţionale cu privire la migraţie şi la piaţa forţei de muncă, elaborarea unor mecanisme eficiente de gestionare şi control al fluxurilor migraţioniste, dezvoltarea cooperării bi şi miltilaterale cu ţările de destinaţie, cooperarea cu organismele internaţionale specializate, monitorizarea procesului de reîntoarcere şi reintegrare a lucrătorilor emigraţi în R. Moldova, consolidarea legăturilor cu diaspora etc. Astfel, cadrul juridic naţional cu privire la migraţie include:

  • Concepţia politicii migraţionale a R. Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1386-XV din 11.10.2002;
  • Legea cu privire al migraţie nr. 1518-XV din 06.12.2002;
  • Legea cu privire la migraţia de muncă nr. 180-XVI din 10.07.2008 etc.

Această din urmă lege a intrat în vigoare la 01.01.2009 şi cuprinde prevederi importante referitoare la imigrare, angajarea provizorie în muncă a cetăţenilor R. Moldova în străinătate, reglementarea activităţii agenţiilor private de angajare în străinătate, stipularea clauzelor minime ce trebuie să le conţină contractele individuale de muncă etc. În acelaşi timp R. Moldova a ratificat 41 convenţii ale OIM care reglementează piaţa muncii în complex. Tot în acest context se înscriu şi măsurile de cooperare cu organismele internaţionale:

  • Colaborarea cu Programul MIGRANT al OIM în cadrul proiectului „Eliminarea Traficului de fiinţe umane din R. Moldova prin măsuri ale pieţei muncii";
  • Crearea centrelor informaţionale privind piaţa muncii;
  • Elaborarea, publicarea şi diseminarea ghidurilor cu informaţia specifică despre ţara de destinaţie, a pliantelor privind riscurile migraţiei nereglementate etc.

Toate aceste reglementări, proiecte, programe, acţiuni au drept scop monitorizarea fenomenului migraţional şi orientarea acestuia către cetăţenii R. Moldova, întrucât este recunoscut unanim contribuţia pozitivă a migraţiei pentru creşterea şi revitalizarea economică, fiind de datoria statului să gestioneze eficient acest fenomen.

Deşi datele oficiale atestă un număr mic al migranţilor (tab. 2.), studiile experţilor precum şi unele date cu privire la remitenţe şi la evoluţia indicatorilor demografici atestă un număr mult mai mare al acestora.

Tabelul 3. Evoluţia migraţiei în R. Moldova în intervalul 2001-2008 (persoane)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Emigranţi

бб4б

б592

737б

7166

6827

6685

7172

6988

Imigranţi

1293

1297

162G

1706

2056

1968

2070

2749

Repatriaţi

14б2

1б14

12S5

1816

1131

1608

1763

2023

Total

9201

9403

10281

10688

10014

10261

11005

11760

 

Sursa: Anuarul Statistic al R. Moldova, 2002-2009.

 

Astfel datele ultimului recensământ au arătat că un număr de 273 mii persoane cu domiciliul în R. Moldova erau absente. Majoritatea persoanelor temporar absente erau plecate la muncă sau în căutarea unui loc de muncă - 88,7%, la studii - 6,5%, din alt motiv 4,8%. Datele experţilor şi studiilor realizate arată că numărul emigranţilor ar fi de cel puţin 2 ori mai mare variind între 400 şi 600 mii persoane. Bărbaţii emigranţi constituiau 57% comparativ cu femeile (2004).

Direcţiile principale ale migraţiei, conform datelor recensământului, sunt F. Rusă - 56,2%, Italia - 19,4, România - 3,9%, Portugalia - 3,5%, Ucraina - 3,1%, Turcia - 3%. Restul sunt plecaţi în alte state, ponderea fiind mai mică de 3%. Migraţia externă a R. Moldova până la obţinerea independenţei avea o singură direcţie - spre est, actualmente vectorul migraţional se îndreaptă tot mai mult spre vest.

Cauza principală a migraţiei rămâne a fi cea economică. Atât timp cît nivelul de dezvoltare economică va rămâne în urmă, precum şi diferenţele mari de remunerare faţă de statele vecine sau mai dezvoltate, tendinţele migraţionale se vor menţine la cote înalte.

Loading...