Pin It

Iniţial, a fost în competenţa Curţii de Conturi, şi se exercita prin Secţia de control preventiv, la ordonatorii pricipali de credite. Prin OUG. nr. 119/1999 atribuţiile de control preventiv la ordonatorii principali de credite au fost date în competenţa Ministerului Economiei şi Finanţelor şi se exercită prin controlori delegaţi, numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru fiecare  instituţie publică al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite - al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, al bugetelor fondurilor speciale, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operati uni specifice Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Prin normele metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor Publice au fost stabilite:

- tipurile de operaţiuni ale ordonatorilor principali de credite ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat, aceleaşi cu cele supuse controlului financiar preventiv propriu;

- limitele valorice peste care se fectueză controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operaţiuni, ce pot diferi de la o instituţie publică la alta;

- documentele justificative care trebuie să însoţească diferitele tipuri de operaţiuni;

- modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operaţiune.

Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra proiectelor de operaţiuni care au fost avizate deja de controlul financiar preventiv propriu. Practic, asupra acestora se exercită un control financiar preventiv dublu, intern şi extern.

4.2.1. Viza de control financiar preventiv se acordă sau se refuză în scris, pe formular tipizat şi trebuie să poarte semnătura şi sigiliul personal al controlorului delegat competent.

Refuzul de viză intervine când în urma verificărilor se stabileşte că proiectul de operaţiune ce face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.

Regimul juridic al refuzului de viză este următorul:

- intenţia de refuz trebuie comunicată, în scris şi motivat, ordonatorului principal de credite, acesta având posibilitatea de a aduce argumente pentru efectuarea operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viză;

- opinia exprimată a ordonatorului principal de credite naşte obligaţia controlorului financiar delegat de a solicita opinia neutră a 3 controlori delegaţi de la alte instituţii publice, opinia acestora fiind doar consultativă;

- competenţa de a hotărî soluţia finală aparţine în exclusivitate controlorului delegat, argumentele şi opiniile sus menţionate având numai un rol consultativ;

- pentru oricare situaţie, refuzul de viză trebuie să fie exprimat în scris şi să fie motivat.

După înregistrarea refuzului de viză, operaţiunile vizate de acesta nu pot fi înregistrate în contabilitate, deci nu îşi pot urma cursul pentru care au fost iniţiate, trebuind să fie respectată procedura reglementată de OUG. nr. 119/1999.