Pin It

Profitul întreprinderii (beneficiu) reprezintă acea «parte a veniturilor care rămâne după ce s-au efectuat toate cheltuielile legate de producţie (achiziţie materii prime, plata salariilor si a obligaţiilor sociale) si după ce s-au remunerat ceilalţi factori de producţie» (Onofrei Mihaela, Finanţele întreprinderii). După efectuarea acestor deduceri o parte din acest profit este datorat statului sub forma impozitului pe profit. Suma rămasa constituie profitul net ce va fi distribuit asociaţilor sau acţionarilor sub forma de dividende, iar restul este păstrat pentru autofinanţare pentru creşterea capacitaţilor de producţie.

Profitul reprezintă diferenţa intre venituri si cheltuieli sau diferenţa intre «preţul cu ridicata si costul produsului, lucrării sau serviciului, plus taxa pe valoarea adăugata (acciza)» (Onofrei Mihaela, Finanţele întreprinderii).

Pr = Încasări – Cheltuieli ;

Pr = PR- (PC + TVA).

Pr – profitul;

PR – preţ cu ridicata;

PC – preţ de cost (costuri);

TVA – taxa pe valoarea adăugata.

Normal ar fi ca profitul sa se determine ca diferenţa între veniturile înregistrate (care sunt mai mari) si cheltuielile mai mici (decât veniturile), venituri si cheltuieli pe care le realizează o unitate economica intr-o anumita perioada de timp (luni, semestre, trimestre, ani) in funcţie de intervalul in care se face analiza. „Veniturile se referă la cele obţinute din vânzarea produselor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, iar cheltuielile se refera la cele ocazionate de realizarea veniturilor” (Onofrei Mihaela, „Finanţele întreprinderii”).

Profitul poate fi de asemenea privit ca un excedent de venituri peste nivelul costurilor. Daca luam in considerare mărimea si destinaţiile profitului acesta are o importanta deosebita nu numai pentru agentul economic ci şi pentru întreaga societate, economie. Interesul constă în reducerea cheltuielilor şi majorarea veniturilor. Astfel, reducerea cheltuielilor este văzuta ca un mod de scădere a preturilor de vânzare, fapt ce ar genera creşterea puterii de cumpărare a monedei naţionale şi implicit a nivelului de trai al întregii societăţi. Nivelul profitului pune în evidenţă cât de eficientă e activitatea pe care o desfăşoară agenţii economici, „a folosirii activului economic si al pasivului, respectiv al capitalului economic si a celui financiar”( Onofrei Mihaela, Finanţele întreprinderii”).

Pierderile se obţin atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. Aceasta situaţie este „anormală” când preţul de vânzare este mai mic decât costurile înregistrate, fapt ce contrazice  principiul rentabilităţii si pe cel al  creşterii economice.

Privit la nivel macroeconomic profitul nu înseamnă numaidecât creşterea numărului locurilor de munca sau a investiţiilor aşa cum se credea în anii 90’. Unele întreprinderi au adoptat o alta politica: scăderea numărului de salariaţi şi deci a cheltuielilor cu salariile fapt ce va duce la obţinerea unor profituri substanţiale.

Veniturile şi cheltuielile unei perioade sunt determinate de existenţa a trei domenii de activitate în cadrul firmei:

  • activitatea de exploatare (reprezintă activitatea de baza ce are loc intr-o întreprindere si se refera la realizarea profitului din sectoarele industrial, investiţional, comercial sau prestări servicii);
  • activitatea financiara (reprezintă participaţiile la capitalurilor altor societati si alte acţiuni de plasament);
  • activitatea excepţionala (operaţiile de gestiune si cele de capital care nu sunt legate de activitatea normala si curenta).

Dacă luăm în considerare cele trei grupe de activităţi din cadrul unei firme atunci rezultatul financiar înregistrat de aceasta va avea următoarea structura:

Rezultat din exploatare = venituri din exploatare – cheltuieli din exploatare;

Rezultat financiar = venituri financiare – cheltuieli financiare;

Rezultat excepţional = venituri excepţionale – cheltuieli excepţionale.

În acest caz rezultatul exerciţiului va fi egal cu diferenţa dintre totalul veniturilor (exploatare, financiare, excepţionale) si totalul cheltuielilor (excepţionale, financiare, excepţionale).

Rezultatele financiare ale întreprinderii pot fi evidenţiate prin intermediul soldurilor intermediare de gestiune (cascada soldurilor intermediare de gestiune). La întocmirea acestei cascade sunt preluate informaţiile din contul de rezultate al întreprinderii. In general acesta se prezintă în forma din tabelul Tab. 1.

Sintetizând, pentru o perioadă de activitate dată (de obicei un exerciţiu financiar), ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri (ca surse de îmbogăţire) şi cheltuieli (ca surse de sărăcire), contul de profit şi pierdere arată cum s-a ajuns de la starea patrimonială iniţială la cea finală, reflectate în bilanţurile de la începutul şi sfârşitul exerciţiului (realizează legătura dintre bilanţul iniţial şi cel final).

În contul de profit şi pierdere, rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere) se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasării sau plăţii acestora. Acest aspect conduce la diferenţierea fluxurilor de venituri şi cheltuieli din cadrul contului de profit şi pierdere în două categorii: fluxuri de venituri încasabile/cheltuieli plătibile şi fluxuri calculate.

Veniturile încasabile cuprind veniturile încasate în cursul exerciţiului şi veniturile de încasat în exerciţiul următor (livrările de bunuri, executările de lucrări, prestările de servicii ca şi produsele, lucrările, serviciile în stoc, executarea unor obligaţii din partea terţilor, venituri excepţionale din operaţii de gestiune, din cesiunea imobilizărilor, etc.).

Cheltuielile plătibile cuprind cheltuielile plătibile în cursul exerciţiului şi cheltuielile  de plătit în exerciţiul următor (cheltuieli cu materialele şi serviciile procurate din afară şi consumate, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligaţii de către întreprindere, cheltuieli excepţionale privind operaţiile de gestiune, impozitul pe profit). Veniturile încasabile/cheltuielile plătibile, majorează şi respectiv diminuează rezultatul net şi trezoreria, în timp ce veniturile şi cheltuielile calculate nu au influenţă decât asupra rezultatului, fără a afecta direct trezoreria întreprinderii (reluări asupra provizioanelor, cote părţi din subvenţii pentru investiţii virate asupra rezultatului exerciţiului, amortizări şi provizioane calculate, valoarea net contabilă a elementelor de activ cedate). Veniturile şi cheltuielile calculate pot influenţa trezoreria întreprinderii numai sub incidenţa unor aspecte fiscale.

Conţinutul informaţional al contului de profit şi pierdere permite aprecierea performanţelor întreprinderii, evaluate prin soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanţare şi riscul economic.

Tab. 1. Contul de rezultate al întreprinderii[2]

CHELTUIELI

VENITURI

   (-)Consumuri externe (de la terţi);

   (-)Variaţia stocurilor materiale;

(+)Vânzări (cifra de afaceri), la preţ de facturare, fara TVA;

(±)Producţia stocata la cost complet;

(+)Producţia imobilizata la cost de producţie;

(+)Subvenţii de exploatare;

(+)Reluări asupra provizioanelor;

(+)Alte venituri de exploatare;

(+)Venituri financiare;

(+)Venituri excepţionale.

(=)Valoarea adăugata:

   (-)Salarii si alte cheltuieli sociale;

   (-)Impozite, taxe, vărsăminte;

(=)Excedentul brut al exploatării:

   (-)Amortizări si provizioane calculate;

   (-)Alte cheltuieli de exploatare;

(=)Profit din exploatare:

     

   (-)Cheltuieli financiare;

(=)Profit curent

   (-)Cheltuieli excepţionale;

   Participarea salariaţilor la profit

   Impozit pe profit

(=)Profit net

Exemplu: Contul de profit si pierdere al întreprinderii „X” pe anul 2005 si 2004

 

2004(mii RON)

2005(mii RON)

Cifra de afaceri

Venituri din producţia stocata

Venituri din producţia de imobilizări

Alte venituri din exploatare

4.150.265.100

   127.300.045

       6.755.890

           32.435

4.000.390.200

   190.767.450

       8.432.500

           71.900

TOTAL venituri din exploatare

4.284.353.470

4.199.662.050

Cheltuieli materiale si mărfuri

Cheltuieli lucrări si servicii terţi

Impozite, taxe, vărsăminte

Cheltuieli personal

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizări si provizioane

3.145.273.990

   375.432.100

    47.200.050

  290.300.650

         75.600

   77.254.322

   3.249.585.400

  299.434.825

    34.350.800

   240.000.000

           71.240

     73.742.867

TOTAL cheltuieli pentru exploatare

3.935.536.712

 3.897.185.132

REZULTAT din EXPLOATARE

  348.816.758

(profit)

    302.476.918

(profit)

TOTAL venituri financiare

     83.443.880

         70.050.000

Cheltuieli cu dobânzile

Diferenţe de curs valutar si alte

    185.000.000

    200.775.400

       186.000.000

     150.473.277

TOTAL cheltuieli financiare

    385.775.400

     336.473.277

REZULTAT FINANCIAR

   302.331.520

(pierdere)

   266.423.277

(pierdere)

REZULTAT CURENT

      46.485.238

(profit)

       36.053.641

(profit)

TOTAL venituri excepţionale

        1.245.150

           920.500

TOTAL cheltuieli excepţionale

        3.412.545

       1.245.678

REZULTAT EXCEPTIONAL

       2.167.395

(pierdere)

         325.178

(pierdere)

VENITURI TOTALE

  4.369.042.500

 4.270.632.550

CHELTUIELI TOTALE

  4.324.724.657

  4.234.904.087

Rezultat brut al exerciţiului

      44.317.843

(profit)

      35.728.463

(profit)

Impozit pe profit(16%)

         7.090.854,88

          5.716.554,08

REZULTAT NET

       37.226.988,12

(profit)

        30.011.908.92

(profit)

Profitul poate fi definit după mai multe accepţiuni:

  • accepţiunea legislativa. Profitul reprezintă diferenţa dintre venituri si cheltuieli. Este un câştig legitim, legal. El apare ca urmare a respectării legilor conform cărora sunt evidenţiate in contabilitate toate veniturile si toate cheltuielile obţinute. Daca unele venituri sau cheltuieli nu au fost înregistrate profitul se numeşte nelegitim sau nelegal;
  • venit rezidual;
  • remunerare a factorilor de producţie.

 

[1] Vintilă, Georgeta, Gestiunea financiara a întreprinderii, ed Didactica si pedagogica, Bucureşti, 2005

[2] Bucataru, “Gestiunea financiara a intreprinderii”,