1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Profitul brut obţinut în urma activităţii desfăşurate de firma este impozitat, iar suma rămasă, concretizată în profitul net este repartizată de proprietari în conformitate cu interesele lor.

Profitul brut nu este identic cu profitul impozabil. Profitul impozabil reprezintă diferenţa intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri, din care se scad veniturile si cheltuielile neimpozabile, la care se adaugă apoi cheltuielile nedeductibile.

Veniturile neimpozabile care intervin in calculul profitului impozabil sunt: diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune, veniturile din anularea obligaţiilor unei persoane juridice, dacă obligaţiile se anulează în schimbul titlurilor de participare la respectiva persoana juridică.

Cheltuielile deductibile sunt: cheltuielile de cercetare-dezvoltare, cele sociale în limita unei cote de până la 12% aplicată asupra fondului de salarii realizat (ajutoare de naştere, pentru înmormântare, pentru boli grave), cheltuieli pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor, cele efectuate pentru protecţia muncii şi prevenirea bolilor profesionale, cheltuieli de reclamă şi publicitate precum şi contravaloarea produselor oferite ca mostre, cheltuieli pentru marketing, studiul pieţei, participarea la târguri şi expoziţii, cheltuieli reprezentând tichete de masa acordate angajaţilor, cheltuieli cu provizioane şi rezerve, amortizarea mijloacelor fixe, cheltuielile cu dobânda în cazul în care gradul de îndatorare este mai mic decât unu.

Cheltuielile nedeductibile sunt: amenzile, confiscările, majorările de întârziere si penalităţile datorate către autorităţi, cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creanţelor incerte sau in litigiu neîncasate pentru partea neacoperita din provizion.

Profitul impozabil = profitul brut  - venituri neimpozabile – cheltuieli deductibile + cheltuieli nedeductibile.

La acest profit impozabil se aplica cota de 16% pentru a se determina impozitul pe profit.

Impozit pe profit = 16% * profitul impozabil;

Profitul net = profitul impozabil – impozit pe profit.

Repartizarea profitului net se realizează după destinaţiile hotărâte de Adunarea Generala a Acţionarilor pentru:

  • Plata dividendelor către proprietari (acţionari sau asociaţi);
  • Dezvoltarea, modernizarea capacitaţilor de producţie (reinvestire);
  • Cointeresarea personalului angajat;
  • Desfăşurarea de activităţi culturale sau sportive.
Loading...