1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1. Prezentare generală a cadrului de reglementare

 

Domeniul asigurărilor este reglementat de o serie de acte legislati ve şi normati ve. Principalul act legislativ in domeniul asigurărilor este Legea cu privire la asigurări. Acest act legislativ reglementează modul de organizare şi funcţionare a asigurărilor, reasigurărilor şi a intermediarilor in asigurări şi/sau reasigurări, precum şi supravegherea acti vităţii acestora. Nu sunt acoperite asigurările sociale de stat,asigurările obligatorii de asistenţă medicală, asigurările obligatorii pentru unele categorii de persoane şi fondurile nestatale de pensii.

Activitatea de asigurare în Republica Moldova se împarte în trei categorii mari:

 1. a) asigurări generale,
 2. b) asigurări de viaţă,
 3. c) reasigurare exclusivă.

Activitatea de asigurare (reasigurare) este condiţionată de existenţa unui capital minim social al asiguratorului (reasiguratorului) care este de 15 milioane lei pentru acti vitatea de asigurări generale, un capital minim de cel puţin 1,5 ori mai mare pentru asigurări de viaţă şi de cel puţin 2 ori mai mare pentru acti vitatea de reasigurare exclusivă.

 

Supravegherea activităţii de asigurări

Activitatea de supraveghere a pieţei financiare nebancare este exercitată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare Comisia Naţională). Este o autoritate autonomă, care răspunde în faţa Parlamentului, inclusiv prin intermediul prezentării raportului anual de activitate. Mandatul Comisiei Naţionale este de a asigura stabilitatea, transparenţa, siguranţa şi eficienţa sectorului fi nanciar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară. În domeniul asigurărilor Comisia Naţională deţine competenţă de control al companiilor de asigurări şi al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova. Printre atribuţiile Comisiei Naţionale sunt adoptarea de acte care reglementează domeniul pieţei de asigurări în Republica Moldova, inclusiv ţinerea evidenţei contractelor de asigurări, modalitatea de transfer a portofoliilor, ţinerea registrelor, cooperarea la nivel internaţional cu instituţii specializate pentru implementarea politicii de stat în domeniul asigurărilor, aplicarea sancţiunilor, inclusiv a amenzilor, prescripţiilor pentru participanţii pe piaţa de asigurări, inclusiv remedierea financiară, reorganizarea sau declararea insolvabilităţii asigurătorilor (reasiguratorilor) şi a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

2. Participanţii pieţei de asigurări

 

Evoluţia numărului şi structurii participanţilor pieţei de asigurări diferă de la ţară la ţară şi depinde de politicele şi reglementările în domeniul asigurărilor, de capacitatea sistemului politic, nivelul de dezvoltare economică şi socială, gradul de capitalizare şi, in unele cazuri, de factorii mediului extern apropiat al ţării.

Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurări, nr. 407-XVI din 21.12.2006 noţiunea de participanţi ai pieţei de asigurări nu putea fi definită, deoarece, în calitate de componentă

structurală a pieţei, majoritatea categoriilor de participanţi, în special cei profesionişti , lipseau (cu excepţia asigurătorilor şi asiguraţilor). Interesul autorităţilor de conformare a prevederilor legale la

standardele europene, au determinat ca Legea actuală să prevadă reglementarea activităţii tuturor

participanţilor pieţei de asigurări.

Participanţi ai pieţei de asigurări sunt reprezentaţi de persoanele fi zice şi juridice, precum şi de organismele fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi, incheie tranzacţii sau efectuează operaţiuni pe piaţa de asigurări, exercitî nd drepturi şi executî nd obligaţii rezultate din lege, contract sau alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor civile. Din cele menţionate, rezultă că, participanţii pe piaţa asigurărilor includ atî t parti cipanţii profesionişti , stabiliţi prin legislaţie, cît şi alte categorii, şi anume:

 • • asigurătorii/reasigurătorii sau companiile de asigurări/reasigurări;
 • • intermediarii in asigurări şi/sau reasigurări;
 • • asiguraţii sau persoanele asigurate;
 • • actuarul.

În Republica Moldova, dinamica numărului de parti cipanţi a fost determinată de maturizarea şi consolidarea pieţei prin modifi carea cadrului legislativ, în special, cel aferent capitalizării companiilor de asigurare.

În conformitate cu prevederile Legii, asigurătorii trebuie să desfăşoare acti vităţi specializate: fie numai de asigurări generale, fi e numai de asigurări de viaţă. Excepţiile de la aceste norme se referă numai la asigurătorii care au fost autorizaţi pină la intrarea în vigoare a Legii.

3. Indicatori financiari şi economici

 

Cerinţa legislaţiei in vigoare de a majora capitalul social a avut drept efect stabilirea unei creşteri esenţiale,după anul 2007, a majorităţii indicatorilor bilanţieri ai pieţei naţionale de asigurări. Recapitalizareapieţei, urmată de creşterea rezervelor şi a primelor brute subscrise au condus la atingerea unui nivel al acti velor pieţei de peste 1,8 miliarde lei şi a capacităţii de autofi nanţare a asigurătorilor (raportul între acti vele nete şi totalul de acti ve) de la 35% in 2007 la 53% in 2009 şi 55% în primele 9 luni ale anului 2010.

De asemenea, problema recapitalizării companiilor (o bună parte din profitul realizat de companii putea fi folosit pentru majorarea capitalului statutar), precum şi concurenţa de a obţine o imagine mai buna pe piaţă, a condus la creşterea rezultatului financiar per total pe piaţă cu 130% în 2008 şi cu 33,2% în primele 9 luni ale anului 2010. Creşterea rezervelor de daune de aproape 2 ori se datorează în speţă consemnărilor CNPF referitoare la incorectitudinea creării şi menţinerii acestei categorii de rezerve de unele companii.

În acest sens, trebuie să menţionăm că valoarea rezervelor de daune neavizate este insuficientă dacă se compară cu riscurile asumate, deoarece metoda de calculare nu are la bază un argument actuarial, adică de legătură cu riscurile asumate.

Creşterea permanentă a ratei de solvabilitate (nivel recomandabil al ratei de solvabilitate este de 50%), în perioada de analiză, şi constatarea unei rate medii mult peste nivelul recomandabil (de 50%) ne demonstrează incă odată că businessul companiilor de asigurare nu este în corelaţie cu capitalizarea

lor. Prin urmare, exigenţele de conformare ale capitalului cu prevederile legii nu au reuşit să contribuie

la creşterea corespunzătoare a afacerilor, înregistrindu-se în final un surplus de capital nevalorificat.

Pentru a putea depăşi această stare de lucruri întreprinderile urmează să valorifice respectivul capital

prin investiţii suplimentare şi extinderea afacerii. Un argument în plus în acest sens este confirmat şi

de valoarea ROE şi ROA, care manifestă în ultimele perioade tendinţe de scădere.

Profitul net realizat în anul 2009 de asigurătorii din piaţă a fost de 159 milioane lei, ceea ce reprezintă,

raportat la anul 2008, o evoluţie negativă în valoare relativă de circa 13%. De asemenea, pierderile

contabilizate de asigurători s-au cifrat la 13,3 milioane lei. Astfel, rezultatul agregat al “contului de

profit şi pierdere” pentru piaţa de asigurări a fost de 146 milioane lei. Un număr de 16 companii de

asigurare au înregistrat profit . În acest sens, “societăţile campioane” au fost MOLDASIG şi

ASITO. Totodată, un număr de 8 asigurători au înregistrat pierderi, cele mai mari fiind consemnate de

DONARIS GROUP şi AFES-MOLDOVA.

În procesul desfăşurării activităţii, asigurătorii consumă resurse financiare şi este necesar de verificat dacă aceste resurse sunt utilizate într-un mod efi cient pentru a obţine rezultatul financiar, care va asigura finanţarea investiţiilor necesare şi acoperirea obligaţiilor de asigurare. În acest sens, vom analiza doi indicatori de eficienţă, şi anume, rentabilitatea capitalului propriu (ROE) şi a activelor (ROA). După anul 2006, pe fundalul unui capital social redus şi al unor rezerve de asigurare subevaluate, cea mai mare valoare a ROE şi ROA a fost inregistrată în anul 2008, de peste 35%, respectiv 15,3%, niveluri considerate în arealul european destul de înalte.

Încetinirea creşterii profitului şi majorările de capital social, au condus, în ultima perioadă la reducerea valorilor indicatorilor de rentabilitate analizaţi .

 

Situaţia sectorului de asigurări din economie denotă calitatea mecanismelor unei economii de piaţă precum şi nivelul de trai al populaţiei. În 2007, pieţei de asigurări din R. Moldova i-a revenit doar 1,36% din PIB, iar densitatea asigurărilor a fost de 12,2 EURO pe când în România această cifră este de 80 EURO. Astfel, piaţa de asigurări din ţară cunoaşte cel mai scăzut nivel de dezvoltare dintre ţările Europei Centrale şi de Est ceea ce reflectă situaţia economică per ansamblu din R. Moldova.

Noua Lege cu privire la asigurări care a intrat în vigoare la 6 aprilie 2007, a marcat o nouă etapă în procesul de maturizare a sectorul de asigurări din ţară. Conform acestei legi, companiile de asigurări sunt obligate să-şi majoreze eşalonat pe parcursul a 5 ani volumul capitalului social până la cel puţin 15 milioane lei, iar până la 6 aprilie  acestea erau deja obligate să deţină un capital social minim de 4 milioane lei. Stabilitatea şi solvabilitatea financiară a unei companii de asigurări depinde în primul rând de volumul capitalului propriu, iar capitalul social constituie o componentă esenţială a acestuia. Astfel, este de aşteptat că noua reglementare va contribui la consolidarea sectorului de asigurări. Care este impactul acestei legi şi cum se dezvoltă piaţa de asigurări la un an de la adoptarea acesteia.

În 2007 volumul primelor de asigurare subscrise a fost superior celui din 2006 cu 29,4%. Iar în primul trimestru al anului 2008, volumul primelor subscrise a crescut cu 35% în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Totuşi, apar multe întrebări la capitolul calităţii acestei creşteri. Or, în Republica Moldova companiile de asigurări îşi construiesc afacerile în mare parte pe baza asigurărilor „CASCO”, răspunderii civile auto şi „Carte Verde”.

Prin urmare, tendinţele de creştere a pieţei asigurărilor în Republica Moldova nu reflectă o creştere calitativă a învestiţiilor în economie sau a nivelului de trai, ci influenţa altor factori, după cum urmează:

 1. Integrarea Europeană a României care a dus la obligativitatea asigurării pentru călătorii în străinătate şi a majorat tarifele la asigurarea „Cartea Verde” ca urmare a echivalării cu tarifele aplicate în spaţiul European unic.
 2. Seceta din 2007 a îndemnat agricultorii să-şi asigurile bunurile şi recolta. Prin urmare, în 2007 asigurarea bunurior agricole a cunoscut o creştere de 3,5 ori faţă de 2006.
 3. Dificultăţile întâmpinate de multe întreprinderi exportatoare cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti au determinat acestea să-şi asigure riscurile financiare, valoarea cărora a crescut în 2007 de 2,4 ori faţă de 2006.
 4. Creşterea popularităţii vânzărilor în leasing a automobilelor noi, precum şi prelungirea contractelor existente, a cauzat creşterea pieţei pentru asigurarea „Casco” care a devenit o condiţie obligatorie la încheierea contractului de leasing. Prin urmare, încasările din asigurarea „Casco” au crescut cu 41,58% în 2007 faţă de 2006.

Astfel, putem constata că trendul ascendent urmărit în ultimii ani pe piaţa de asigurări din R. Moldova este determinat de creşterea vânzărilor pentru câteva produse de asigurare de bază, însă rămâne o problemă diversificarea spectrului de servicii prestate de către companiile de asigurări.

Activitatea companiilor de asigurări are o credibilitate publică modestă. Din cauza lipsei de informare, mai ales în localităţile rurale, aceasta se asociază în primul rând cu asigurarea de sănătate, RCOA, Carte Verde şi CASCO. Prin urmare, clienţii principali a companiilor de asigurări din rândurile persoanelor fizice sunt cei ce posedă mijloace auto şi/sau cei ce pleacă peste hotare. Astfel, în 2007 circa 60% din incasări au fost colectate pe baza asigurărilor mijloacelor auto (RCOA, CASCO, Carte Verde), iar peste jumătate de contracte au fost încheiate pe baza asigurărilor obligatorii.

O altă deficienţă a pieţei de asigurări din R. Moldova rămâne a fi rata scăzută de despăgubiri în comparaţie cu alte state. În 2007, aceasta a constituit 32,5% – aproximativ de 2 ori mai mică decât în ţările europene. Cauza este că fie companiile de asigurări se eschivează de la plata despăgubirilor, fie primele sunt prea înalte. Dacă vom analiza raportul dintre volumul despăgubirilor de asigurare efectuate şi a primelor încasate pentru anul 2007 de către principalele 10 companii de asigurări, vom constata faptul că rata de despăgubire a companiilor-lider este cu mult mai inferioară decât cea a companiilor ce ocupă o cotă de piaţă mai mică. Aceasta se explică, pe de o parte prin faptul că pe piaţa asigurărilor mai persistă concurenţa neloială din partea liderilor de piaţă, iar pe de altă parte, prin politica de penetrare şi marketing agresiv promovate de unele companii mai mici.

La capitolul învestiţii străine directe, piaţa de asigurări din Republica Moldova devine tot mai interesantă pentru companiile care sunt lideri regionali şi mondiali din domeniu. Acest fapt a fost demonstrat de venirea pe piaţă a concernului austriac Grawe care a fuzionat cu compania de asigurări „Carat”, iar firma fiică a holdingului rus „Rosgosstrah”, compania cipriotă „Linekers”, a cumpărat 80% din acţiunile companiei „Moldasig” – liderul pe piaţa conform volumului de prime încasate. Noua lege cu privire la asigurări va spori interesul investitorilor străini pentru piaţa de asigurări deoarece odată cu sporirea capitalului social al companiilor creşte şi credibilitatea acestora în faţa investitorilor graţie sporirii nivelului solvabilităţii şi stabilităţii financiare a companiilor de asigurări.

Piaţa moldovenească de asigurări pare să se afle în pragul unor schimbări majore, posedând încă un bogat potenţial neexplorat. Perioada sa de „adolescenţă” se încheie. Noua lege cu privire la asigurări, prin sporirea exigenţelor la capitalul social, va elimina de pe piaţă companiile slabe, ce nu se vor putea conforma noilor cerinţe. Aceasta va spori gradul de concentrare pe piaţa de asigurări precum şi calitatea serviciilor prestate. Exigenţele sporite pentru capitalul social va atrage interesul investitorilor străini pentru aceasta piaţă, care încep a privi mai serios starea de lucruri de pe piaţa de asigurări din R. Moldova.

Loading...