1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Piata asigurarilor reprezinta un cadru unde se desfasoara operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale, cit si locul unde se intilnesc cererea si oferta de asigurari.  Prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a serviciului de asigurare ce se exprimă în apărarea intereselor atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice.

    În particular, piaţa de asigurări din Republica Moldova are drept scop să permită asigurătorilor să-şi conducă operaţiunile comerciale parţial degajaţi de consecinţele unei eventuale pierderi, respectiv avarieri ale mijloacelor de transport sau ale bunurilor transportate.

   Asigurările pe teritoriul actual al Republicii Moldova încep din anul 1871, prin prezenţa în Basarabia a filialelor societăţilor de asigurare ruseşti. Mai putem menţiona crearea în anul 1923 a societăţii cooperatiste de asigurare “Vulturul”, care însă a existat destul de puţin, trecînd cu sediul la Bucureşti. După instalarea regimului sovietic asigurările s-au aflat în sistemul Gosstrah-ului, un sistem unic de asigurări de stat – sistem rigid de asigurare, care de cele mai multe ori a dus la tipizarea raporturilor de asigurare şi limitarea cadrului acestuia, pe prim plan fiind puse interesele statului. Este evident faptul ca Republica Moldova este mult rămasă în urmă din toate punctele de vedere în raport cu fostele ţări socialiste din Europa Centrală cu care se află în concurenţă pentru investiţii străine directe, accesul la finanţări internaţionale pentru dezvoltarea infrastructurii.Piaţa de asigurări din Republica Moldova a apărut în anul 1991 în baza cârmuirii Asigurării de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, formând apoi Compania comercială „QBE ASITO”. La începutul anului 1997 pe piaţa de asigurări activau mai mult de 50 de companii. Apoi după înregistrarea companiilor au rămas să activeze 33 de companii de asigurări care îndeplinesc mai mult de 80 genuri de servicii de asigurări.

   O caracterizare, din perspectiva internă, a sectorului asigurărilor în Republica Moldova nu poate ignora evoluţia câtorva indici, unele mutaţii organizaţionale cu implicaţii pe piaţa asigurărilor, fiscalitatea şi concurenţa în asigurări.

     Pe parcursul anilor 1993 - 2002 s-au produs un sir de modificari ireversibile capatind un aspect de piata concurentiala. Toate evenimentele desfăşurate pe arena economică a ţării au influenţat şi productivitatea "acestei industrii specifice", industrie ce produce, promovează şi realizează o gamă largă de produse deosebite, care asigură populaţiei încredere în ziua de mâine, o senzaţie de stabilitate atât de importantă în condiţiile generate de regulile dure dar obiective ale economiei de piaţă.

Rezultatele înregistrate în anul 2002 au fost determinate de o uşoară creştere a economiei în general, în special a volumului PIB, a venitului mediu al populaţiei, cât şi de o stabilitate relativă pe piaţa valutară. În pofida sporirii semnificative a volumului de prime încasate în total în anul 2000, contribuţia serviciilor de asigurări la formarea PIB s-a redus cu 0,04%, ceea ce reprezintă 0,83% din valoarea acestui indicator. În acelaşi an au crescut uşor cheltuielile suportate pentru serviciile de asigurare pe locuitor în valoare medie de 44,16 lei faţă de 36,5 lei în anul 2000. Este de menţionat că valoarea maximă a acestui indicator a fost înregistrată în anul 1997, când a ajuns la 37,5 lei (8,05 USD) pe locuitor. În dinamica acestui indicator se observă dependenţa lui directă de PIB pe locuitor exprimat în monedă naţională (Tabelul nr.1).

              Sursa: Datele Departamentului de Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova

          * PIB în preţuri curente

          ** Numărul mediu anual al populaţiei

Locul companiei "ASITO-TRAFIC" S.A. (reorganizată prin asociere cu "QBE ASITO" S. A.), care în anul 1999 ocupa poziţia a doua a clasamentului, a fost luat în anul 2000 de societatea "GALAS" S.A. - companie recent lansată pe piaţă, care în scurt timp a reuşit să cucerească o cotă în mărime de 10,4%.

Pe locul trei s-a situat "MOLDOVA-ASTROVAZ" S.R.L. cu 7,2% din piaţă, substituind compania "AFES" S.R.L. care a fost nevoită să coboare pe treapta a 5-a a topului cu 5,06%. Este de menţionat că locul patru a fost ocupat de compania "MOLDAGRO" S.R.L.

Societatea "CARAT" S.A., datorită creşterii volumului de prime încasate cu 32,6% faţă de anul 1999, a reuşit să-şi menţină ferm poziţia a 6-a a clasamentului, cumulând 4,2% din volumul primelor încasate. Creşterea de 2,4 ori a volumului de prime încasate faţă de anul trecut i-a permis companiei "DONARIS GROUP" S.A. să ajungă de pe locul 13 pe locul 7.

Cu două trepte mai sus s-a ridicat compania "EXIM-ASINT" S.A. care a ocupat locul 8. Societatea "GARANŢIE" S.A.„ mărindu-şi volumul de prime încasate de aproape 18 ori faţă de anul 1999, s-a situat pe locul 9, cota de piaţă fiind egală cu 2,5%. "GARDENIE" S.A., înregistrând o descreştere semnificativă a volumului de prime cumulate cu 21% faţă de anul 1999, a coborât de pe poziţia a 5-a pe ultimul loc al topului primelor zece companii ce operează pe piaţa de asigurări a Republicii Moldova.

Rezultatele înregistrate de primele zece companii reflectă dominaţia evidentă a acestora pe piaţa de asigurări, însumând o pondere de 82% din volumul primelor cumulate pe asigurarea directă în total.

Tabel nr. 2     Asigurătorii principali conform rezultatelor anului 2002

Compania de asigurare

Primele primite din asigurarea directă

Primele primite din reasigurare

Capitalul statutar achitat

Rezervele şi fondurile de asigurare

QBE ASITO

71983,5

164,9

46515,3

29523,5

AFES-M

18052,9

1949,9

4105,0

6570,4

Donaris-Group

15799,5

5688,5

6685,5

2094,1

Moldova-Astrovaz

11628,1

274,2

1000,0

12273,0

Galas

11488,5

1101,1

2010,0

2837,6

MoldCargo

9874,4

915,6

2200,0

5780,1

Artas

8975,6

0,0

2646,9

5307,1

Carat

6505,1

913,4

1000,0

4847,4

Garanţie

6104,3

217,4

895,2

1527,8

Exim-Asint

5259,9

0,0

1924,0

2372,9

    Piaţa asigurărilor constituie un concept dinamic, cu valenţe practice pe plan economic, financiar şi legislativ, o generaţie nouă a industriei financiare şi de sine stătător în condiţiile economiei de tranziţie. Cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează activitatea de asigurare constituie piaţa asigurărilor, unde elementele specifice sunt asigurătorul, asiguratul şi riscurile care-i însoţesc. Studiile efectuate demonstrează că relaţiile de asigurări prezintă un gen de activitate particular, care poate proteja populaţia din punct de vedere economic şi îi poate acorda susţinere socială pe termen lung.

Parametrii asigurărilor sunt oferta de asigurare. Astfel, asigurătorul lansează oferta de asigurare în temeiul unei legi, în cazul asigurărilor obligatorii sau în virtutea unui contract, în cazul asigurărilor facultative. Asiguratul îşi manifestă cererea de asigurare în funcţiile de propriile interese, putere financiară sau chiar în virtutea legii, în cazul asigurărilor obligatorii. Prin urmare, elaborarea şi implementarea proiectelor noi de asigurare presupun timp şi eforturi din partea tuturor celor implicaţi. Spre exemplu, compania "QBE ASITO" a ajuns la concluzia că s-au creat condiţiile favorabile pentru implementarea unui produs de asigurare nou, care după toţi parametrii s-ar deosebi de produsele existente. Astfel, în urma colaborării fructuoase a specialiştilor companiei "QBE ASITO" şi companiei de reasigurări "Munich RE", care şi-au asumat protejarea completă a riscurilor, a rezultat o societate mixtă de asigurări de viată.Oferta de asigurare este susţinută de societăţile comerciale de asigurare, persoane juridice autorizate legal să funcţioneze pe piaţa asigurărilor şi care au capacitatea financiară corespunzătoare. Lipsa ofertei de asigurare, indiferent de cauze, generează alternative de autoprotecţie, autoasigurare sau acţiuni de economisire.

Societăţile comerciale care activează pe piaţa asigurărilor pot fi societăţi cu capital integral de stat, privat sau mixt sau alte categorii instituţionale.In Republica Moldova în anul 2000 erau înregistrate 43 de companii de asigurare.

    Evoluţia numărului şi structurii participanţilor pieţei de asigurări diferă de la ţară la ţară şi depinde de politi cele şi reglementările în domeniul asigurărilor, de capacitatea sistemului politi c, nivelul de dezvoltare economică şi socială, gradul de capitalizare şi, în unele cazuri, de factorii mediului extern apropiat al ţării.

         Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurări, nr. 407-XVI din 21.12.2006 noţiunea de parti cipanţi ai pieţei de asigurări nu putea fi defi nită, deoarece, în calitate de componentă structurală a pieţei, majoritatea categoriilor de parti cipanţi, în special cei profesionişti , lipseau (cu excepţia asigurătorilor şi asiguraţilor). Interesul autorităţilor de conformare a prevederilor legale la standardele europene, au determinat ca Legea actuală să prevadă reglementarea acti vităţii tuturor parti cipanţilor pieţei de asigurări. Parti cipanţi ai pieţei de asigurări sunt reprezentaţi de persoanele fi zice şi juridice, precum şi de organismele fără personalitate juridică, care desfăşoară acti vităţi, încheie tranzacţii sau efectuează operaţiuni pe piaţa de asigurări, exercitî nd drepturi şi executî nd obligaţii rezultate din lege, contract sau alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor civile. Din cele menţionate, rezultă că, parti cipanţii pe piaţa asigurărilor includ atit participanţii profesionişti , stabiliţi prin legislaţie, cît şi alte categorii, şi anume:

  • • asigurătorii/reasigurătorii sau companiile de asigurări/reasigurări;
  • • intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;
  • • asiguraţii sau persoanele asigurate;
  • • actuarul.

În Republica Moldova, dinamica numărului de participanţi a fost determinată de maturizarea şi consolidarea pieţei prin modifi carea cadrului legislati v, în special, cel aferent capitalizării companiilor de asigurare. În conformitate cu prevederile Legii, asigurătorii trebuie să desfăşoare acti vităţi specializate: fi e numai de asigurări generale, fi e numai de asigurări de viaţă. Excepţiile de la aceste norme se referă numai la asigurătorii

care au fost autorizaţi pînă la intrarea în vigoare a Legii. Conform datelor stati sti ce, la moment pe piaţa locală de asigurări acti vează 24 de asigurători, din care 22 de companii sau 92% sunt specializate pe segmentul de asigurări generale (de accidente, bunuri, auto, etc.) şi numai 2 companii licenţiate („Grawe Carat Asigurări” S.A. şi „Sigur-Asigur” S.A.), desfăşoară activităţi simultane/combinate de asigurări generale şi de viaţă.Compania „Asito”S.A. nu deţine licenţă pentru desfăşurarea acti vităţii în categoria „asigurare de viaţă”, însă continuă să administreze contractele pe asigurările de viaţă contractate pînă la data intrării în vigoare a Legii cu privire la asigurări, în condiţiile în care legislaţia nu interzice aceste acti vităţi. Companiile de asigurări generale practică toate formele de asigurare. Poliţele unit-linked nu sunt populare, astfel că produsele asigurătorilor de viaţă sunt de natură clasică, cu parti cipare la investi ţie. Nu există asigurători care practi că exclusiv asigurări de viaţă. Această situaţie se datorează unui şir de factori. În special, datorită interesului redus al populaţiei faţă de asigurările de viaţă specifi cat, pe de o parte, prin nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaţiei, or aceste asigurări necesită dispunerea,permanentă şi pe termen lung de resurse fi nanciare peste nivelul mediu pe ţară, iar pe de altă  parte, cerinţele mari de capitalizare a asigurătorilor care practi că asigurări de viaţă exclusive. Absenţa reasigurătorilor care desfăşoară acti vitate exclusivă de reasigurare este determinată de lipsa necesităţii unor astfel de companii, deoarece asigurătorii pot desfăşura şi acti vitate de reasigurare, adicăde primire a riscurilor în reasigurare sau de asigurare a asigurătorului direct. De asemenea, ţinînd cont de faptul că nu există restricţii referitoare la transmiterea riscurilor în reasigurare peste hotare, în scopul creşterii încrederii în produsele administrate, precum şi în vederea asigurării unei prudenţialităţi elevate,

companiile locale de asigurări, aproape în totalitate transmit riscurile asigurate în reasigurare către reasigurătoriieuropeni recunoscuţi.

    Din datele stati sti ce, se observă o creştere anuală cu peste 13 companii de brokeraj. Dacă în anul 2008 pe piaţa internă acti vau 32 brokeri, atunci la sfî rşitul lunii septembrie, anul 2010, acti vau 59 companii.Totuşi, comparînd nivelul de dezvoltare şi importanţa

participanţilor la piaţa de asigurări în economia. Indicatorul statistic care poate reprezenta cel mai pertinent numărul asiguraţilor este „numărul de poliţe de asigurare”. Creşterea în fiecare an de analiză a numărului de poliţe în vigoare, denotă faptul că interesul pentru acoperirea riscurilor specifi ce fi ecărei persoane creşte permanent. Astfel în numai 2 ani, numărul poliţelor în vigoare a crescut cu peste 114 mii poliţe de asigurare, înregistrînd o creştere medie anuală de aproape 12% şi cuanti fi cînd circa 723,6 mii asiguraţi la sfî rşitul anului 2009. Conform estimărilor, la sfîrşitul anului 2010, numărul asiguraţilor ar putea creşte şi mai consistent, fiind reprezentaţi de circa 900 mii poliţe, cu o creştere faţă de perioada similară precedentă de peste 24%.Tendinţa descendentă a numărului de asigurători este determinată, în cea mai mare parte, de creşterea periodică a cerinţelor de capitalizare şi de conformare la sistemului complex de reglementare al activităţii de asigurare. Prin urmare, aceste reglementări au redus numărul de asigurători atît după anul 2002, cît şi după 2007.

La finele anului 2002 pe piaţa serviciilor de asigurare activau 49 companii de asigurare, 14 din acestea fiind cu participare străină în capitalul social. Urmare a modifi cării Legii nr. 1508-XII din 15.06.1993 cu privire la asigurări, la capitolul ce ţine de majorarea capitalului social al companiilor de asigurare de la 300 mii pînă la minimum 2 mil. lei, numărul operatorilor pe piaţă scade, ajungînd la sfî rşitul anului 2005 pînă la numai 32 companii de asigurare, care deţin în total pe piaţă un capital social stabilit in mărime 207,7 milioane lei. Noile prevederi ale Legii, intrate în vigoare la 06 aprilie 2007, care prevăd majorarea periodică a capitalului social minim şi reorganizarea asigurătorilor cu formă organizatorico-juridică de „societate cu răspundere limitată” în „societate pe acţiuni” au accelerat repetat reducerea numărului de asigurători şi, respectiv, la consolidarea pieţei de asigurări, de la 33 companii în 2007 la numai 24 la sfî rşitul lunii septembrie 2010.

                                        2.2 Dinamica primelor de asigurare

    Piaţa asigurărilor din Republica Moldova este, după volum, cea mai mică din regiunea Europei Centrale şi de Est. De altfel, avînd în vedere numărul scăzut de locuitori (3,56 milioane), precum şi dimensiunile reduse ale ţării, piaţa de asigurări nu se va ridica niciodată la mărimea statelor europene cu tradiţie în domeniul economic per ansamblu.

În ciuda condiţiilor social-economice dificile, în perioada anilor 2000 – primele 9 luni ale anului 2010, industria asigurărilor a înregistrat o tendinţă de creştere, cu excepţia anului 2009, afectat de criza financiară mondială (tabelul 3). Sectorul asigurărilor tinde să devină unul competitiv, deşi nu a atins cote performante. Este şi firesc, întrucît asigurările în spaţiul nostru nu cunosc tradiţii remarcabile în sensul celora din ţările europene.

     Potrivit datelor oficiale, după creşteri permanente anuale, pînă în anul 2008, cînd a fost atins momentul maxim de prime brute subscrise (837.2 mil. lei echivalentul a circa 54,4 mil. euro), piaţa de asigurări a raportat o uşoară diminuare a volumului de afaceri în anul 2009 cu 2,5%, pentru ca în primele 9 luni ale anului 2010, raporturile companiilor de asigurări să indice din nou o creştere cu circa 14,6%, faţă de perioada similară a anului precedent.Ajustî nd evoluţiile înregistrate la valoarea infl aţiei, constatăm

o nivelare a tendinţei de creştere. Astfel, în primele 9 luni ale anului 2010, puterea de cumpărare a primelor brute subscrise (ritmul de dinamică în termeni reali) a crescut cu numai 9,7%, dacă comparăm  cu creşterea nominală de 14,6%.

  Tabelul 3.Evolutia primelor brute subscrise (PBS) pe sectoare (categorii) de asigurari

            Nota: * comparatia este fata de 9 luni, anul 2009

           Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)

    În ceea ce priveşte structura pieţei asigurărilor, în contextul separării companiilor de profi l în funcţie de sectorul de acti vitate (asigurări de viaţă sau generale), de remarcat este ascensiunea conti nuă după anul 2002 a sectorului de asigurări de viaţă, ritmul de dinamică al căruia, cu mici excepţii, în perioada anilor 2002-2009 prevalează comparati v cu sectorul de asigurări generale sau non-viaţă. Totuşi, creşterea numărului investitorilor străini, consolidarea pieţei de asigurări, sporirea numărului de intermediari specializaţi în vînzarea poliţelor de viaţă nu au făcut încă din asigurările de viaţă, per ansamblu, un produs solicitat de către cetăţenii Republicii Moldova.Printre principalele probleme care au condus la un astfel de rezultat modest sunt, în primul rînd, nivelul de trai scăzut al populaţiei, deoarece aceste asigurări sunt considerate scumpe şi necesită existenţa siguranţei privind disponibilitatea veniturilor sufi ciente pe termen lung (10-20 ani), iar în al doilea rînd, conform opiniei unor experți din domeniu, ar putea fi încrederea redusă a potenţialilor asiguraţi în asigurările de viaţă.

       Efectele crizei economice se resimt în special în afacerile sectorului asigurărilor de viaţă, unde dependenţa de veniturile populaţiei este una semnificativă. Astf el, raportat la primele nouă luni ale anului 2009, s-a consemnat o încetinire a creşterii PBS pe acest sector (3,9%), comparati v cu dinamica asigurărilor generale.în sectorul asigurărilor de viaţă dispun de licenţa doar 2 companii, GRAWE Asigurari de viaţă – liderul sectorului viaţă şi Sigur-Asigur, în ti mp ce unele conti nuă să administreze poliţele contractate anterior (ASITO, Astera Grup), fără a deţine licenţă. Întrucît legea cu privire la asigurări a modificat modalitatea de licenţiere a acti vităţii de asigurări, stabilind cerinţe privind licenţierea separată pentru acti vităţi de asigurare de viaţă şi asigurări generale, iar înainte de adoptarea acesteia întreprinderile de asigurări au putut încheia contracte de asigurări de viaţă şi  asigurări generale, pentru a nu se prejudicia interesele clienţilor care au încheiat contracte de asigurări de viaţă, s-a permis cu titlu de excepţie existenţa acestor contracte de asigurări de viaţă şi după intrarea în vigoare a legii cu privire la asigurări.

   Dintre toate clasele de asigurări generale, ponderea cea mai mare, în toată perioada de după 2001 au deţinut-o cele auto (CASCO şi răspunderi civile auto), acestea reprezentî nd în anul 2009, mai bine de 66% din totalul pieţei (circa 500 milioane lei) (fi gura 3). De altfel, clasele de asigurare care aparţin segmentului auto ocupă primele trei poziţii într-un top al “celor mai bine vîndute poliţe de asigurare”, pe primul loc regăsindu-se asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă- RCA (24% din totalul pieţei), acestea fi ind urmate de poliţele de cea externă - Carte Verde (19%), respectiv cele CASCO (23%). Celelalte clase de asigurări generale, de bunuri, sănătate, accidente şi răspundere civilă generală, au înregistrat ponderi reduse şi extrem de reduse, de 12%, 5%, 4% şi respectiv 1%.

Loading...