1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Este bine cunoscut faptul că în activitatea de investiţii, chiar mai sever decât în ori care altă activitate economică: cercetare, proiectare, producţie, servicii etc, cheltuielile se evidenţiază cu o maximă rigurozitate, aceasta, pe de o parte se datorează faptului că în marea majoritate capitalul investit este împrumutat, pentru care se plăteşte o dobândă, iar pe de altă parte faptului că odată proiectul de investiţii materializat în construcţii, utilaje, etc. devine ireversibil în condiţii avantajoase. De regulă, erorile săvârşite în proiectarea sau edificarea lucrărilor de investiţii sunt deosebit de păguboase, generând uneori mari cheltuieli suplimentare pentru corectare.

Stabilirea cheltuielilor de investiţii precum şi a efectelor acestora, rezultate ca urmare a materializării unui proiect, exprimă de fapt calculul de eficienţă economică al proiectului de investiţii analizat.

Într-o economie concurenţională, în care cererea şi oferta pieţei este elementul hotărâtor în buna desfăşurare a activităţii economice, compararea rezultatelor, a efectelor economice cu eforturile depuse, adică cu costurile aferente este o necesitate a unui management eficient, raţional. Practica economică a demonstrat faptul că o evaluare a eficienţei economice a unei investiţii se poate realizeze numai prin analiza, şi compararea în comun a eforturilor şi a efectelor acesteia.

De fapt, efectele economice ale unui proiect care urmează a fi pus în operă pot fi calculate doar pe baza rezultatelor obţinute de la obiective similare realizate în ţară sau străinătate, la care se au în vedere posibilităţile de perfecţio­nare aplicabile proiectului, eventualele devalorizări posibile şi nu în ultimul rând condiţiile socio-politice ale perioadei şi perspectivei, luate în calcul pe un orizont de timp suficient de mare, astfel încât să acopere cel puţin previzional, durata normată de viaţă a obiectivului.

Deci, în activitatea de investiţii se operează cu informaţii având un avansat grad de certitudine în ceea ce privesc eforturile, costurile investiţionale, şi cu niveluri, valori, mărimi, intensităţi, de regulă previzionate în ce priveşte efectul.

Dat fiind specificul activităţii de investiţii şi ca urmare a documentaţiilor şi a proiectelor tehnice elaborate, putem cunoaşte cu o anumită anticipaţie şi cu suficient de mare exactitate mărimea eforturilor economice, adică costurile de realizare a obiectivului, în schimb mărimea efectelor scontate ca urmare a realizării investiţiei, a rentabilităţii acesteia şi în general a eficienţei lor este rezervat doar viitorului şi prezintă un anumit nivel de incertitudine şi risc.

Datorită viitorului incert, după cum am arătat, al rezultatelor obiectivului de investiţii, sunt necesare investigaţii asupra viitorului, ca astfel să se poată determina nivelul de risc al investiţiei. în acest sens se vor face aprecieri în legătură cu posibilele schimbări ce pot surveni în legătură cu cererea pieţei, cu preţul acceptat de ea, cu nivelul de calitate solicitat, cu productivitatea ce se cere - deci implicit cu îmbunătăţirile tehnologice ce se impun, etc, funcţie de care se încearcă o estimare a nivelului rentabilităţii ce se poate obţine. în consecinţă, pentru ca o investiţie ce se realizează pe baza unor calcule de profit şi a unei rate a rentabilităţii să aibă sorţi de izbândă este necesar ca aceşti indicatori să fie ajustaţi cu indicatorii de risc posibil. Numai aşa investitorul poate fundamenta deciziile cele mai realiste, evitând surprizele neplăcute.

În schimb, în vederea prevenirii sau evitării unor consecinţe nedorite în ce priveşte decizia de investire, un manager profesionist va elabora o serie de calcule probabilistice sau simulări de stări şi situaţii care să-i permită o estimare cu un grad mare de exactitate a unor modificări de cereri ale pieţei cu privire la cantitate, preţ, calitate, etc.

În această conjunctură, ce precede luarea unei decizii de investire, în care elementul dominant şi hotărâtor este realizarea unui câştig, a unei profitabilităţi cât mai mari, este evidentă necesitatea evaluării oricărui proiect din punct de vedere al eficienţei economice.

De fapt, evaluarea oricărui proiect de investiţii urmăreşte în primul rând costurile şi încasările realizate de agentul economic, iar apoi implicaţiile acestora în ansamblul economiei naţionale. întrucât pentru orice investiţie viitorul este mai mult sau mai puţin incert, calculele de eficienţă trebuie să cuprindă şi evaluarea riscului pe care îl implică investiţia, risc ce urmează a fi asumat atât de agentul economic cât şi de banca finanţatoare, de furnizorul de utilaje, într-un cuvânt de toţi coparticipanţii la realizarea obiectivului.

Loading...