1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În cadrul contractului de împrumut, împrumutătorul se obligă să împrumute sau să transmită cu drept de proprietate bani sau bunuri fungibile către împrumutat care este a 2-a parte contractanta, iar împrumutatul la rîndul sau se obligă să restituie obiectul contractului în volumul stipulat în contract (dacă obiect al contractului sînt banii se poate stabili de a rambursa aceeaşi sumă sau cu o dobîndă) în modul, termenul şi conform altor condiţii stipulate în contract în conformitate cu art.867 CC. Contractul dat este consensual, sinalagmatic, gratuit conform art.867 alin.2, dacă legea (împrumutul de la lombard şi asociaţiile de împrumut) sau contractul nu prevede altceva. Acest contract este cu executare successiva şi translativ de proprietate. În principiu este un contract comutativ, însă totuşi se observă şi caracterul riscant (aliatoriu). Elementele contractului:

În calitate de părţi sînt împrumutătorul şi împrumutatul unde fiecare trebuie să fie în dependenţa de bunul împrumutat ce formează obiect al contractului, persoană cu capacitate de exerciţiu necesară pentru a încheia asemenea contract. Împrumutătorul trebuie să fie proprietar al obiectului contractului. Atunci cînd în calitate de împrumutător apare lombardul sau asociaţiile de împrumut ale cetăţenilor acest contract poate fi incehiat cu împrumutatul care este cetăţean al RM, sau cetăţean străin.

Împrumutatul devenind proprietar al bunului împrumutat suportă toate riscurile legate de pieirea fortuită a bunurilor împrumutate. Obiectul contractului sînt banii şi alte bunuri fungibile (consumtibile). Forma contractului:

Forma contractului se supune normelor generale cu privire la forma actului juridic. În ce priveşte banii, codul civil în cadrul studiului contractului de împrumut nu stipulează expres că împrumutul banilor trebuie făcut în formă scrisă însă în cadrul apariţiei unui litigiu necatind la faptul măririi sumei împrumutate, probă cu martori nu are valoare probatorie în instanţă. Termenul contractului:

Termenul contractului se stabileşte de către părţi şi conform art.871 şi 872 CC, termenul are importanţă mai ales în cazurile contractului de împrumut cu dobîndă. Drepturile şi obligaţiile părţilor.

Împrumutătorul este obligat să transmită bunul sau banii conform contractului încheiat între părţi art.868 CC, prevede că împrumutătorul este obligat să repare prejudiciul cauzat împrumutatului, în cazul neexecutarii obligatiunii de a da bunul. Împrumutătorul răspunde pentru obiectul cu vicii.

Contractul de împrumut reprezintă o înţelegere (acord) conform căreia împrumutărorul se obligă să dea în prorpietate împrumutatului bani sau alte bunuri fungibile, iar ultimul se obligă să restituie aceiaşi sumă de bani sau bunuri de acelaş gen, calitate sau cantitate.

Contractul de împrumut este un contract consensual, fiind valabil încheiat la momentul realizării acordului de voinţă asupra tuturor condiţiilor esenţiale.

Împrumutul este un contract sinalagmatic, dînd naştere la obligaţii reciproce pentru ambele părţi.

Împrumutul este un contract cu titlu gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.Împrumutul acordat de lombard sau de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor este întotdeauna oneros, în virtutea prevederilor legale.

Împrumutul este un contract translativ de proprietate, împrumutatul devenind proprietarul bunurilor împrumutate şi suportînd riscurile pieirii fortuite.

Legislaţia în vigoare prevede posibilitatea acordării împrumutului fără a specifica destinaţia, precum şi acordarea împrumuturilor cu destinaţie specială. Astfel, asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor acordă împrumuturi cu destinaţie specială (Legea privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor din 18 februarie 1998). În acest caz împrumutătorul are posibilitatea să supravegheze utilizarea împrumutului după destinaţie de către împrumutat.

Împrumutătorul are dreptul să renunţe la executarea obligaţiilor contractuale conform art.870 CC în caz de înrăutăţirea situaţiei sale materiale, sau în caz de înrăutăţirea situaţiei materiale a împrumutatului. Promisiunea de a contracta sau antecontractul poate fi revocată de promitent (împrumutătorul) în cazul în care situaţia materială a împrumutatului s-a înrăutăţit substanţial. Acest drept i se garantează împrumutătorului chiar şi în situaţia cînd înrăutăţirea stării materiale a împrumutatului s-a produs înainte de încheierea contractului şi a devenit cunoscută împrumutătorului ulterior. Situaţia materială a împrumutatului urmează de demonstrat prin probe convingătoare , care ar confirma faptul, că împrumutatul nu ar putea restitui împrumutul, în caz contrar vor urma consecinţele prevăzute de art.868 Cod civil. În ce priveşte restituirea împrumutului, împrumutătorul are dreptul să ceară dobîndă, dacă împrumutatul nu-şi execută obligaţia de restituire în timp. împrumutatul trebuie să restituie obiectul contractului în termenul şi în valoarea stabilită în contract cu sau fără dobîndă şi duce răspundere conform prevederilor contractuale şi condiţiilor legale stabilite la art.869-874 CC. Răspunderea împrumutătorului pentru viciile bunului în conformitate cu regulile de răspundere a comodantului. Cheltuielile de conservare a bunului sunt în seama împrumutatului ca proprietar.

Împrumutătorul este răspunzător de daunele cauzate prin viciile ascunse ale bunului - cunoscute de el şi necomunicate împrumutatului; la fel ca şi comodatul este lipsit de importanţă practică, căci bunurile fungibile şi consumtibile numai în mod excepţional pot provoca daune.

Loading...