1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Procesul de reformă a sistemului administrativ constituie o realitate de netăgăduit a perioadei de după anul 1990 şi ca oricare alt proces de reformă structurală el nu poate fi considerat niciodată încheiat şi perfect.

            Chiar în momentul de faţă sistemul administraţiei publice din România se află într-o perioadă de continuă schimbare şi modernizare, elementul catalizator constituindu-l resursele umane din acest domeniu, ceea ce implică specializarea personalului, simplificarea procedurilor administrative etc., cu alte cuvinte practicarea unui management modern al personalului şi activităţii în general.

            Este cunoscut şi recunoscut faptul că, prin excelenţă administraţia publică este chemată să fie permanent în slujba cetăţeanului, adică să ofere servicii prompte şi de calitate. Astfel, unele servicii publice sunt asigurate direct de către administraţia publică locală (ex. servicii de stare civilă, impozite şi taxe, autorizări, eliberarea paşapoartelor, cărţilor de identitate, a carnetelor de şofer, etc.), iar pentru asigurarea altora (furnizarea energiei termice, transportul în comun, colectarea gunoaielor menajere, etc.) înfiinţează servicii publice specializate, pe care le conduce şi coordonează în mod direct.

             O mare parte a acestor servicii sunt asigurate de către o categorie specializată de resurse umane, denumită funcţionari publici, de a căror prestaţie depinde calitatea serviciilor şi mulţumirea publicului.

            Iată de ce, este necesară o schimbare corespunzătoare în modul de abordare a activităţilor de formare şi perfecţionare a personalului din serviciile publice şi a managementului în acest domeniu, care ar avea ca efect un plus de performanţă şi ar crea în acelaşi timp premisele necesare pentru:

  • elaborarea unor strategii şi politici flexibile de personal;
  • atragerea, menţinerea şi motivarea funcţionarilor competenţi;
  • schimbarea viziunii asupra profesiunii şi carierei de funcţionar public;
  • crearea unui sistem coerent care să răspundă aşteptărilor salariaţilor privind avansarea în carieră;
  • definirea clară a elementelor unui post ca parte integrantă a sistemului administrativ şi evaluarea după criterii de performanţă.

            Atribuţiile deosebite ce revin angajaţilor din serviciile publice, atât celor care deţin funcţii de conducere, cât şi de execuţie, aduc pe prim-plan problema competenţei, a pregătirii şi perfecţionării lor profesionale în mod temeinic şi într-un  cadru organizat.

            Informatizarea şi automatizarea tot mai accentuată a activităţilor din sfera serviciilor publice, sporirea eficienţei şi eficacităţii acestora, nu poate fi realizată decât cu funcţionari bine pregătiţi din punct de vedere profesional, care să aibă în permanenţă cunoştinţe la nivelul dezvoltării contemporane, a ştiinţei şi tehnicii de specialitate.

            O astfel de cerinţă este de permanentă actualitate, dacă avem în vedere faptul că în sfera serviciilor publice îşi desfăşoară activitatea un număr important de salariaţi, cu profesii şi nivel de studii foarte variate, cu grade diferite de înţelegere şi conştientizare a rolului social ce le revine.

            La unii funcţionari din serviciile publice se manifestă atitudini de formalism şi birocraţie, de comoditate şi reticenţă la schimbare, cu efect negativ asupra organizaţiei. În alte situaţii, în special în relaţiile cu publicul, se confundă funcţia publică cu un bun personal, atitudine care are de asemenea, consecinţe negative în plan social şi instituţional.

            Remedierea acestor carenţe se poate realiza într-un cadru organizat de pregătire şi perfecţionare profesională a salariaţilor din administraţia publică şi din serviciile acesteia, cu caracter continuu şi specializat, pe categorii de personal, şi care are în acelaşi timp rolul de a actualiza şi îmbunătăţii cunoştinţele de specialitate, cu efect direct asupra performanţelor în activitate.

            Pentru ca acest proces să se bucure de reuşită, este necesar ca măsurile politice, juridice, economice, etc., să fie acompaniate de eforturi continue care să vizeze schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor personalului din serviciile publice, prin promovarea cu curaj a managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor publice.

Loading...