1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În condiţiile economiei de piaţă informaţiile furnizate de evidenţa contabilă stau la baza procesului decizional atît în interiorul, cît şi în exteriorul întreprinderii. În interiorul întreprinderii evidenţa contabilă constituie un mijloc de comunicare indispensabil prin intermediul căruia conducătorii de diferite ranguri comunică unul cu altul, determină locul pe care-l ocupă întreprinderea gestionată şi corectitudinea strategiei alese, precum şi caracteristici comparative ale eficacităţii utilizării resurselor.

Bilanţul contabil al unei societăţi comerciale poate fi reprezentat schematic

în felul urmator:

ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate: - a) imobilizări materiale

-  b) imobilizări nemateriale

-  c) imobilizări financiare

1.  Capital propriu

2.  Alte fonduri proprii

3.  Rezerve

4.   Sume din reevaluări bilanţiere

5.  Datorii pe termen lung şi mediu

6.   Credite comerciale

2. Active circulante: - a) stocuri diverse

-  b) acont şi avans asupra comenzilor

-  c) creanţe clienţi

-  d) valori imobiliare de plasament

-  e) disponibilităţi baneşti

7.   Credite bancare pe termen scurt

8.  Conturi de regularizare

3. Conturi de regularizare

 

16

Bilanţul prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind:

  • activele - resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice;
  • capitalul propriu - mărimea rămasă în activele entităţii după scăderea datoriilor;
  • datoriile - obligaţii actuale ale entităţii provenite din fapte economice trecute a căror stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.

În bilanţ totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu şi datoriilor.

Activele sînt prezentate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii exigibilităţii.

Sistemul de indicatori, care caracterizează activitatea financiară şi patrimonială a întreprinderii într-o perioadă de timp este reprezentată în bilanţul contabil. Pentru ca bilanţul contabil să fie întocmit just, trebuie ca operaţiile economice să fie reflectate în contabilitate corect. Este necesar, ca fiecare operaţie economică sau financiară consemnată într-un document, să fie supusă unei anale contabile, înainte de înregistrarea ei în contabilitate.

Analiza contabilă constă în cercetarea pe baza de documente justificative a fiecărei operaţii economice sau financiare în parte, în scopul stabilirii conturilor corespondente şi a părţii acestora - debit sau credit - în care urmează să se înregistreze operaţia respectivă concomitent cu suma înregistrată.

Loading...