În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Munca operativă şi de contabilitate este organizată în unităţile teritoriale ale băncilor comerciale. Contabilitaea propriu-zisă este ţinută la nivelul cerinţelor băncilor comerciale din Direcţiile Generale sau Direcţiile de Specialitate, Contabilitate şi Informatică etc.

În unitaţile operative există serviciul sau biroul contabilitate. Munca este organizată pe grupe, după felul şi volumul operaţiunilor.

Salariaţii din serviciul sau biroul de contabilitate răspund pentru respectarea dispoziţiile legale şi normelor de lucru cu privire la primirea, verificarea şi păstrarea documentelor şi înregistrarea acestora în conturile corespunzătoare.

Modul de organizare a muncii de repartizare a sarcinilor se face la aprecierea directorilor şi contabilului şef.

Repartizarea conturilor şi lucrărilor pe salariaţi se face de către şeful serviciului contabilitate (biroului) cu aprobarea scrisă a contabilului şef.

Semestrial se face rotirea salariaţilor în administrarea conturilor. Se interzice salariaţilor să ţină conturi ale rudelor de grad I sau II. Se interzice şi ţinerea de către salariaţi a evidenţei contabile a firmelor ce au conturi deschise la această bancă.

Principalele sarcini ale personalului cu atribuţii de control la ghişeu:

 • primeşte de la clienţi şi de la celelalte grupe, documentele de decontare pentru analiză, verificare şi înregistrarea lor conform normelor contabile;
 • efectuează controlul bancar la ghişeu asupra tuturor documentelor de casă şi de decontare primite;
 • verifică documentele de casă din punct de vedere al simbolizării corecte, al destinaţiei şi provenienţei fiecărei sume;
 • analizează explicaţiile din documentele de plată( scopul plaţii, natura operaţiunilor);
 • verifică borderourile prezente pentru încasarea cecurilor eliberate din carnete şi dacă filele au fost grupate corect pe platitori şi pe băncile care îi servesc. Tot aici se urmăreşte dacă au fost corect menţionate unităţile bancare unde este contul beneficiarului sumei;
 • în cazul cecurilor eliberate din credite, sau a ordinelor de plată decontate din credite, se verifică dacă plăţile se referă la obiectul creditului acordat;
 • înregistrează documentele de încasare şi plăţi în jurnalele de casă, la sfârşitul zilei totalizează jurnalele şi întocmeşte recapitulaţia pe capitole ale planului de casă;
 • urmăreşte încasarea dobânzilor şi rambursarea creditelor la scadenţă;
 • trece la restanţă pe cele la care nu s-au respectat scadenţele;
 • păstrează contractele de credit;
 • aplică ştampila triunghiulară şi semnează pe documentele care se anexează la extrasele de cont;
 • menţionează numărul filelor de extrase şi data eliberării acestora;
 • eliberează extrasele de cont;
 • ţine fişele centralizatoare pentru conturile sintetice în afara bilanţului (dacă operaţiunile nu sunt editate pe calculator), întocmeşte situaţiile lunare de control al soldurilor înafara bilanţului;
 • grupează situaţiile lunare de control al soldurilor contului în afara bilanţului (dacă operaţiunile nu sunt editate pe calculator);
 • grupează documentele în mape pe conturile stabilite şi le predă la calculator împreună cu o bandă de control;
 • verifică situaţiile primite de la calculator;
 • la primirea notelor de contabilitate anexe la situaţia dobânzilor, verifică dacă la toate conturile la care se percep dobânzi s-au primit notele de contabilitate;
 • asigurară păstrarea fişelor conturilor analitice până la arhivare;
 • răspunde de utilizarea şi păstrarea ştampilelor;

Principalele sarcini ale personalului ce efectuează operaţiuni proprii şi decontări reciproce între sedii (DRS):

Pentru operaţiuni administrative gospodăreşti:

 • întocmeşte documentele pentru înregistrarea operaţiunilor în conturi;
 • întocmeşte ordine de încasare, de plată de contabilitate;
 • virează C.A.S. şi reţinerile legale din salarii, contribuţia băncii la fondul de şomaj, fondul pentru sănătate, fondul de risc şi de accidente;

Pentru operaţiuni (decontări reciproce) între sedii şi decontări interbancare (O.I.S.):

 • primeşte de la grupele operative, documentele de decontare înscrie pe ele codul sediului băncii destinatare şi le predă spre prelucrare la calculator;
 • primeşte documentele care privesc titluri de conturi deschise la alte bănci din aceeaşi localitate, le grupează pe bănci şi întocmeşte benzi de control;
 • predă documentele împreună cu benzile pentru verificare şi semnare de către economistul coordonator;
 • clasează şi arhivează documentele în mape pe sedii.

Principalele atribuţii ale economistului coordonator:

La grupele de ghişeu:

 • verifică şi semnează documentele de casă şi de decontare;
 • urmăreşte permanent circuitul documentelor din cadrul grupei;
 • efectuează controlul asupra viramentelor;
 • efectuează controlul asupra exactităţii înregistrărilor de solduri;
 • urmăreşte rambursarea dobânzilor şi comisioanelor neîncasate în termen pe măsura creării de disponibilităţi în conturi;
 • centralizează recapitulaţiile din jurnalele de casă pe capitolele planului de casă;
 • controlează permanent eliberarea sau remiterea la timp a extraselor de cont către titular;
 • verifică situaţia contabilă şi statistică;
 • prelucrează normele şi instrucţiunile noi;
 • răspunde de arhivarea corectă.

La grupele de evidenţă proprii şi decontări între sedii:

 • pregăteşte actele pentru ordonanţarea cheltuielilor generale;
 • execută lucrările ce rezultă din hotărârile judecătoreşti, proprii şi decizii de reţinere;
 • prezintă contabilului şef propuneri privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia;
 • efectuează controlul asupra virării la timp a C.A.S., contribuţiilor la fondu de şomaj, asupra reţinerilor legale din salarii, a sumelor datorate pentru aprovizionări, executări şi servicii;
 • participă la întocmirea balanţei de verificare ale conturilor în afara bilanţului;
 • urmăreşte lichidarea la timp a avansurilor spre decontare, debitelor şi creditelor;
 • primeşte de referenţi documentele, le semnează şi le restituie;

Contabilul şef nu-l poate înlocui pe directorul sucursalei sau filialei.

Băncile, ca intermediar în valorificarea capitalului, se caracterizează prin aceea că, axându-se pe un capital propriu, relativ mic, mobilizează pe calea creditului, resurse (în principal depozite, în diferite condiţii, şi credite de la alte bănci) ce reprezintă obiectul operaţiunilor sale pasive.

Pe de altă parte, prin operaţiunile active, băncile utilizează aceste resurse pentru acordarea de credite agenţilor economici sau prin achiziţia de valori mobiliare, de regulă bonuri de tezaur, operaţiune frecventă şi cu pondere în activitatea bancară în majoritatea ţărilor cu economie de piaţă.

Optimizarea activităţii bancare implică o valorificare superioară a resurselor mobilizate de bancă prin angajarea unor operaţiuni active aducătoare de maximum de profit.

Succesul activităţii bancare este strâns legat de corelarea eficientă, armonioasă, între activele şi pasivele existente.

Compararea şi corelarea activelor cu pasivele se desfăşioară pe două planuri:

 • pe planul duratei de mobilizare şi angajare a resurselor;
 • pe planul preţurilor creditului.

Durata de mobilizare şi angajare a disponibilităţilor este strâns legat de poziţia de lichiditate a băncii şi devine mijloc de operare pentru evitarea riscului de lichiditate.

În acest cadru, categorisirea pasivelor şi activelor ca şi compararea lor se face ţinând seama de durata de angajare, altfel spus de durata de maturizare, de ajungere la scadenţă a creanţei.

Pentru a avea condiţii de lichiditate, banca trebuie să-şi asigure echilibrarea în numerar pe ansamblul ei şi pe fiecare segment de durată.

Loading...