Pin It

Veniturile din activităţi independente cuprind:

  • veniturile din profesii liberale (cabinete medicale, de avocatură, expertiză contabilă, contabil autorizat, arhitect, etc.);
  • veniturile comerciale, respectiv venituri din fapte de comerţ sau din prestarea serviciilor;
  • venituri din proprietate intelectuală;

Aceste venituri pot fi realizate atât individual, cât şi sub diferite forme de asociere, fără a da naştere unei persoane juridice.

Veniturile din activităţi independente se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă condusă de contribuabili. Se conduc, Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

Venitul net impozabil se calculează ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului.

Venitul brut cuprinde:

- sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii economice;

- veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

- câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

- veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

- veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.

În veniturile brute nu se includ:

- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;

- sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;

- sumele primite ca despăgubiri;

- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Regimul chltuielilor

Cheltuielile aferente veniturilor realizate au regimuri diferite de deducere. Ele pot fi deductibile integral, cu deducere limitată şi nedeductibile.

Cheltuieli deductibile

Pentru a putea fi deductibile din punct de vedere fiscal, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului;

- să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

- să respecte regulile privind amortizarea;

- cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

  1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
  3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

Unele cheltuieli au deductibilitate limitată:

- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform legii.

- cheltuielile de protocol calculate calculate în limita legală, (2% din diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile);

- suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;

- cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;

- pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

- cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

- contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană;

- prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echiva­lentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană;

- cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

- dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;

- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria sau rata de leasing  în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amorti­zarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar;

- cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita legală.

- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Sunt considerate cheltuieli nedeductibile:

- sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uz personal;

- cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;

- impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

- cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele recunoscute;

- donaţiile;

-amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;

- dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobili­zări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprin­să în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale;

-  cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;

- sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare;

- impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;