Pin It

În contextul accentuării abordării sistematice a inovării în cadrul organizaţiilor, studiile din ultimul deceniu referitoare la măsurarea inovării se concentrează tot mai mult pe o abordare holistică, care are în vedere atât rezultatele din inovare cât şi factorii care le determină. Au fost create în acest scop mai multe modele de analiză, dintre care pot fi amintite: Diamond, Bain Innovation Assessment, IMP³rove Europe Innova, Innovation for Growth, Innovation Radar, InnoCERT, InnoBizz etc. (Gamal ş.a., 2011; Borocki ş.a., 2013). Deşi diferite ca structură şi focalizare, aceste modele au ca element comun faptul că iau în considerare majoritatea dimensiunilor sistemelor de inovare prezentate în capitolele anterioare: strategie, procese, organizare, resurse, cultură organizaţională. În cadrul fiecărui model, evaluarea performanţelor se face pe baza unui set de criterii şi descriptori asociaţi componentelor analizate, al căror nivel se stabileşte prin punctaje, conform grilei de evaluare. Tabelul 7.1 prezintă sumar criteriile şi scala de evaluare pentru patru dintre modelele de evaluare a sistemelor de inovare.

Analiza sistematică a maturităţii sistemelor şi performanţelor din inovare permite măsurarea progresului şi sprijină managementul în fundamentarea deciziilor de îmbunătăţire a sistemului de inovare. Evaluarea implică şi compararea cu alte firme, respectiv cu cele mai bune practici, luate în considerare la calibrarea grilei de evaluare. Punctajul total permite aprecierea globală a organizaţiei, în unele modele realizându-se şi clasificarea organizaţiilor după performanţele din inovare.

Tabelul 1. Modele de evaluare a sistemelor de inovare

Model

Criterii

Grila de

 
   

evaluare

 

Diamond

Strategie, Procese, Organizare,

1- 7

 

(Tidd ş.a., 2002;

Legături, Învăţare

 

niveluri

 

Gamal ş.a. 2011)

   
     

Innovation Management

Viziune şi strategia de inovare;

   

Resurse; Structura organizatorică;

10

 

Health Check

 
   

Cultură şi climat; Procesul de

niveluri

 

(Arthur D. Little, 2009)

 

inovare

   
     
       

Open Innovation

Climatul pentru inovare;

5

 
   

Maturity Framwork

capacitatea parteneriatelor;

 

niveluri

 

(Enkel ş.a., 2011)

procesele interne

 
   
       

Bain Innovation

Strategie; Organizare; Generarea

   

şi dezvoltarea ideilor;

4

 

Assessment

 
   

Managementul portofoliului;

niveluri

 

(Almquist ş.a., 2013)

 

Scalare/ evaluare

   
     
       

Ca exemplu poate fi dat modelul Global Innovation Excellence, propus de cunoscuta firmă de consultanţă în management Arthur D. Little (Thuriaux-Alemánş.a., 2013). Prin structura sa (Fig.7.4), modelul de excelenţă permite înţelegerea diferitelor componente ale sistemului de inovare, care sunt grupate în două categorii: componente concentrate în principal pe aspecte strategice (B, C, D, E, F), respectiv activităţile operaţionale necesare pentru atingerea rezultatelor (G, H). Sondajele realizate pe baza acestui model explorează în adâncime procesele şi metodele utilizate de companii în managementul inovării şi arată cum acestea contribuie la succesul în inovare. Analiza răspunsurilor aduce o nouă lumină asupra unei întrebări cheie: ce tehnici de managementul inovării sunt mai importante pentru a realiza o mai bună recuperare a investiţiilor în inovare? Rezultatul este important pentru orice companie care doreşte să rămân ă competitivă.

Modelul Global Innovation Excellence” a fost aplicat în 201 0 şi 2012, pentru peste 650 de companii. Una dintre concluziile importante ale acestor studii este că în orice industrie, indiferent de diversitatea în ceea ce priveşte produsele, clienţii şi dinamica, există o strâns ă corelaţie între performanţele din inovare şi modul în care se realizează managementul inovării. Analizele au furnizat, de asemenea, informaţii privind cele mai bune practici în managementul inovării, care pot duce la îmbunătăţirea performanţelor din inovare.

Ultimul model de evaluare prezentat în acest capitol, IMP³rove Europe Innova (Engel ş.a., 2008), se adresează cu precădere întreprinderilor de talie mică şi medie. IMP³rove este un model de evaluare creat printr-un program european, a cărui dezvoltare vizează îmbunătăţirea capabilităţilor şi performanţelor din inovare ale IMM-urilor din Europa. Proiectul a fost lansat în anul 2006, ca instrument online de autoevaluare a performanţelor în managementul inovării şi benchmarking. Ulterior i s-au adăugat funcţii noi – furnizarea de servicii de consultanţă şi coaching pentru IMM-uri, pentru îmbunătăţirea managementului inovării. Serviciile de consultanţă se adresează atât întreprinderilor cât şi sectorului public.

Evaluarea IMP³rove este complexă, include strategia de inovare, organizarea şi cultura inovării, secvenţele procesului de inovare, precum şi factorii de influenţă - managementul proiectelor, managementul resurselor umane şi managementul cunoştinţelor. Evaluarea permite analiza sistematică a performanţelor din inovare ale companiei, bazată pe un chestionar structurat şi formalizat, finalizată prin sublinierea punctelor tari şi a punctelor slabe în raport cu cele mai bune practici (benchmarking), şi formularea de recomandări de îmbunătăţire, în urma discuţiilor cu experţi

IMP³rove. Întregul proces –înregistrarea, evaluarea, serviciile de consultanţă şi feedback-ul – sunt realizate online, prin interme diul platformei IMP³rove. Platforma IMP³rove conţine, de asemenea, mai multe informaţii valoroase, cum ar fi instrumente de management, studii de caz şi materiale de instruire, care pot fi citite online sau descărcate de pe platforma IMP³rove (https://www.improve-innovation.eu/ IMM / valoare-uri / Publicații/).

Studiile IMP³rove au evidenţiat lipsa unei abordări sistematice privind inovarea în IMM-uri şi impactul mare al consultanţei în managementul inovării asupra profitului. În plus, discuţiile cu consultanţii IMP³rove au evidenţiat lipsa conştientizării importanţei managementului inovării în IMM-uri. Credinţa răspândit ă este că inovarea se referă la succesul unui proiect individual de inovare, de regulă o idee nouă de produs care se vinde bine. Furnizarea de servicii de sprijin se desfăşoară după ce întreprinderea a trecut printr-un proces structurat care acoperă analiza managementului inovării şi după ce a primit primele servicii de consultanţă.

După cum rezultă din exemplele date, evaluarea sistematică a performanţelor din inovare şi a maturităţii sistemului de management al inovării ocupă un loc important în cadrul managementului inovării, asigurând informa ţii utile pentru identificarea ariilor prioritare de îmbunătăţire, monitorizarea progresului şi analize comparative. Dezvoltarea unor astfel de procese răspunde cerinţelor din standardul european CEN/TS 16555-1– Innovation Management System, înscriindu-se totodată în logica îmbunătăţirii continue, specifică managementului modern.