Pin It

Are calitatea de administrator al bunurilor altuia persoana care este împuternicită, prin legat[1] sau prin convenție, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu îi aparține. Administratorul persoană fizică trebuie să aibă capaciatte deplină de exercițiu.

          Potrivit legii, actului constitutiv sau înțelegerii ulterioare a părților sau împrejurărilor concrete administrarea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

           Remunerația administratorului este stabilită prin lege, act constitutiv sau înțelegere ulterioare a părților, în lipsa acestora prin hotărâre judecătorească. Hotărârea judecătorească va trebui să țină seama de obiciul locului și, în lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor prestate de administrator.

          Persoana care acționează ca un administrator, fără să fi primit autorizație în acest sens nu are drept la remunerație, fiindu- -i aplicbile regulile de la gestiunea de afaceri (art. 794 Cod civil).

          Administrarea este de trei feluri: simplă, deplină și colectivă

          ü Administrarea simplă (art. 795 - 799 Cod civil)

 Persoana împuternicită cu administrare simplă este obligată să efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum și actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite conform destinației lor obișnuite.

          Administratorul are următoarele atribuții:

          - să culeagă fructele bunurilor și să exercite drepturile aferente administrării acestora (art. 796 alin. 1 Cod civil);

          - să încaseze creanțele administrate, eliberând chitanțele corespunzătoare și exercite drepturile aferente valorilor mobiliare pe care le are în administrare, precum și dreptul la vot, de conversie și de răscumpărare (art. 796 alin. 2 Cod civil);

          Administratorul are următoarele obligații:

          - să continue modul de folosire sau de exploatare a bunurilor frugifere fără a schimba destinația acestora (art. 797 alin. Cod civil);

          - să investească sumele de bani aflate în administrarea sa în conformitate cu dispozițiile referitoare la plasamentele considerate prudente (art. 798 alin. 1 Cod civil);

          Administratorul are dreptul să modifice investițiile efectuate anterior dobândirii de către acesta a calității sale. 

          Administratorul are dreptul să autorizeze acte de dispoziție  cu privire la bunurile aflate în administrarea sa în condițiile art. 799 Cod civil.

          ü Administrarea deplină (art. 800 - 824 Cod civil). Persoana împuternicită cu administrarea deplină este obligată să conserve și să exploateze în mod profitabil bunurile, să sporească patrimoniul sau să realizeze afectațiunea masei patrimoniale, în măsura în care aceasta este în interesul beneficiarului.

          Administratorul are următoarele drepturi, care se circumscriu puterilor sale:

          - să înstrăineze, cu titlu oneros, bunurile, sau să le greveze cu un drept real;

          - să schimbe destinația bunurilor, precum și să efectueze orice alte acte necesare sau utile, inclusiv orice formă de investiție.

          Regimul juridic al administrării. Prin ,,regimul juridic al administrării,, se înțelegem: obligațiile administratorului față de beneficiar, drepturile administratorului și obligațiile administratorului, respectiv, ale beneficiarului în raporturile cu terții

          Obligațiile administratorului față de beneficiar sunt prevăzute în lege, actul constitutiv sau în înțelegerea ulterioară a părților. Acestea sunt:

          - obligația de diligență, onestitate și loialitate. Administratorul trebuie să acționeze față de bunurile date în administare ca și cum este proprietarul acestor bunuri; de asemenea, trebuie să acționeze cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmărit (art. 803 Cod civil);

          - obligația de evitare a apariției unui conflict între interesul său propriu și obligațiile sale de administrator (art. 804 Cod civil);

          - obligația de anunțare a conflictului de interese; Administratorul este obligat să îl anunțe de îndată pe beneficiar despre orice interes pe care l-ar avea într-o anumită activitate și care este de natură să îl pună într- situație de conflict de interese (art. 805 Cod civil);

          - obligația de a ține o evidență a bunurilor sale proprii distinctă de cea a bunurilor preluate în administrare. Obligația există chiar dacă nu a fost întocmit un inventar (art. 807 Cod civil);

          - obligația de imparțialitate a administratorului dacă există mai mulți beneficiari, concomitenți sau succesivi, ținând cont de drepturile și interesele fiecăruia dintre ele (art. 811 Cod civil).

          În timpul exercitării calității sale, administratorului îi revin următoarele interdicții:

          - nu va putea deveni parte la niciun contract având ca obiect bunurile administrate sau să dobândescă, altfel decât prin succesiune, orice fel de drepturi aupra bunurilor respective sau împotriva beneficiarului (art. 806 Cod civil);

          - de nu folosi în propriul său avantaj bunurile administrate, precum și datele sau informațiile care îi parvin în virtutea administrării (art. 808 Cod civil);

          - de a nu dispune ce titlu gratuit de bunurile sau drepturile care îi sunt încredințate, cu excepția cazului în care interesul unei bune administrări o impune (art. 809 Cod civil);

          Potrivit art. 810 Cod civil, pe lângă obligații administratorul are și drepturi, spre exemplu, de a reprezenta în justiție, astfel:

          - poate sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor și

          - poate interveni în orice cerere sau acțiune având drept obiect bunurile administrate.

          Administratorul are dreptul să solicite instanței judecătorești, pentru motive temeinice, să fie dispensat de îndeplinirea obligației privind inventarul, garanțiile și asigurarea, dacă o astfel de obligație a fost stabilită în sarcina sa, prin lege sau prin hotărâre judecătorească (art. 818 Cod civil).

          De asemenea, ținând seama de faptul că serviciul administratorului este gratuit sau de circumstanțele asumării răspunderii, instanța judecătorească poate reduce întinderea limitelor răspunderii și despăgubirilor datorate de acesta (art. 812 Cod civil).

          Obligațiile administratorului față de terți se materializează sub formă de răspundere ale acestuia, astfel:

          - administratorul este personal răspunzător față de terții cu care contractează dacă se obligă în nume propriu (art. 813 alin. 2 Cod civil),

          - administratorul este personal răspunzător față de terții cu care a contractat dacă depășește puterile care i-au fost conferite, iar terții nu au cunoscut faptul depășirii puterilor  sau beneficiarul  nu a ratificat în mod expre aceasta (art. 814 Cod civil).

          De asemenea, beneficiarul răspunde față de terți pentru prejudiciile pricinuite în mod culpabil de administrator în exercitarea atribuțiilor sale numai până la concurența câștigului obținut.

          ü Administrarea colectivă

          Dacă legea sau actul de desemnare nu prevede altfel, pot fi desemnate mai multe persoane în calitate de administartori.

          De regulă, în acest caz hotărârile se iau prin voința majorității acestora.

          În situații speciale hotărârile se vor adopta astfel:

          - actele de conservare vor putea fi efectuate în mod individual de către administratori, ceea ce înseamnă că pentru astfel de acte administratorii pot hotărî, în mod valabil, individual;

          - actele de administrare a bunurilor altuia vor putea fi făcute, în caz de urgență, cu autorizarea instanței judecătorești, dacă nu se pot lua hotărâri în mod valabil din cauza opunerii constante  a unora dintre administratori;

          Dacă neânțelegerile dintre administratori persistă și administrarea este serios afectată instanța, la solicitarea oricărei persoane interesate una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la art. 826 Cod civil[2].

          În privința răspunderii administratorilor pentru îndeplinirea obligațiilor lor, ca regulă aceasta este solidară, iar în cazul în care atribuțiile sunt repartizate prin lege, actul de desemnare sau hotărâre judecătorească, fiecare administrator este răspunzător doar pentru partea sa de administrare, deci divizibilă.

          Delegarea

          Administratorul își poate delega parțial atribuțiile sau poate împuternici un terț să îl reprezinte la încheierea unui act determinat (art. 829 alin. 1 Cod civil).

          Nu se poate delega unei terțe persoane administrarea generală sau exercițiul unei puteri discreționare (cu excepția cazului în care delegarea se face către un administrator)

 

[1] Împuternicirea prin legat (sau testament) produce efecte dacă este acceptată de administratorul desemnat (art. 792 alin. 2 Cod civil).

[2] Măsurile sunt: stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a hotărârilor,  repartizarea atribuțiilor între administratori, conferirea votului decisiv, în caz de paritate de voturi, unuia dintre administratori, înlocuirea administratorului sau, după caz, a administratorilor cărora le este imputabilă situația creată.