Pin It

Un cod etic reprezintă totalitatea documentelor cu caracter de “lege interioară” prin care se urmăreşte respectarea misiunii organizaţiei şi se punctează regulile ce trebuie să reglementeze comportamentul angajailor.Un cod etic stabileşte obligaţiile care derivă din lege dar şi pe cele care rezultă din raporturile de muncă. Orice cod etic bine formulat va cuprinde în principiu următoarele capitole:

 • declaraţia managerului, care va cuprinde principiile pe care acesta doreşte să funcţioneze organizaţia
 • prezentarea detaliată a principiilor etice ale organizaţiei
 • stabilirea responsabilităţilor care revin în acest context angajaţilor
 • prezentarea standardelor de conduită şi a modului de implementare a lor
 • sumarul codului etic
 • formularul tip al angajamentului scris al salariaţilor prin care aceştia se obligă să respecte codul adoptat

În cazul instituţiilor publice codurile etice sunt formulate prin lege, în timp ce în cadrul firmelor private acestea sunt propuse de către management şi vor diferi între ele în funcţie de specificul ramurii, de personalitatea managerilor şi de anvergura afacerilor.

Iniţial, codurile etice au avut caracter profesional fiind legate de deontologia profesiunilor pentru că mai târziu ele să fie generalizate la nivelul firmelor şi al corporaţiilor. Prin intermediul codurilor etice se încearcă astfel să se rezolve anumite conflicte de interese în interiorul organizaţiilor dar şi relativ la furnizori, clienţi sau mediul social. Aceste coduri nu vor cuprinde percepte pur teoretice ci se vor referi direct la experienţa practică a organizaţiei respective. Totuşi aceste coduri vor avea un caracter relativ general, deoarece este practic imposibil să cuprinzi toate particularităţile activităţilor.

În principiu, un cod de etică se poate defini ca fiind un document formal care statuează normele şi credintele, prezintă valorile obiective şi principiile promovate de către o firmă, reflectând gradul de cultura al firmei respective. Principalele însuşiri ale unui cod etic ar fi:

 • să definească clar idealurile şi obligaţiile organizaţiei şi să fie riguroase în acelaşi timp;
 • să fie subordonate interesului public;
 • să fie oneste şi specifice organizaţiei;
 • să fie girate de către o autoritate legittima;
 • să prevadă şi pedepse sau penalizări;
 • să cuprindă o listă de priorităţi ale firmei;
 • să nu contravină legilor în vigoare;
 • să fie posibil de îndeplinit;
 • să fie concise şi accessibile.

Autoritatea care trebuie să iniţieze şi să gireze realizarea unui cod de etică este  “Managementul”. În acest scop se va desemna un colectiv care să întocmească toate actele necesare şi care se va axa pe experienţa altora (se va raporta la coduri mai vechi), apoi se va axa pe valorile organizaţiei şi pe sugestiile angajaţilor. După ce aceste documente vor fi întocmite, ele vor trebui supuse dezbaterii întregului colectiv de angajaţi. Managerii şi colectivul stabilit vor da forma finală documentelor ţinând cont atât de valorile firmei cât şi de propunerile angajaţilor şi nu în cele din urma de “filosofia managementului”.

În cele ce urmează vom da un exemplu concludent de cod etic al concernului suedez ERICSSON:

 

CODUL DE ETICĂ ÎN AFACERI

 

O privire generală asupra politicilor şi liniilor directoare fundamentale ale Grupului, ce coordonează atât relaţiile noastre pe plan intern, cât şi cele cu investitorii noştri.

 

Alte detalii şi reglementări privitoare la zonele de operaţii specificate se găsesc în cuprinsul documentelor Politicile Grupului[1] şi Liniile directoare ale Grupului[2], precum şi în cadrul instrucţiunilor aflate pe plan local.

 

Tabla de materii

 

 

Scrisoare din partea Preşedintelui

4

Principiile noastre călăuzitoare

5

Responsabilitatea noastră în ceea ce priveşte îndeplinirea prevederilor

6

Informarea asupra încălcării reglementărilor

6

Tratarea angajaţilor cu respect şi protejarea drepturilor omului

7

Respectarea legilor, regulilor şi reglementărilor

8

Comunicare şi informare despre detaliile financiare

9

Abordarea conflictelor de interese

10

Protecţia şi folosirea judicioasă a bunurilor companiei

12

Protecţia informaţiilor

13

Protejarea mediului înconjurător

14

Obligaţiile noastre colective în calitate de cetăţeni responsabili

15

Scrisoare din partea Preşedintelui

 

Stimaţi colegi:

 

Integritatea şi etica au fost întotdeauna privite ca fi ind elemente caracteristice ale modului în care

Ericsson înţelege să-şi conducă afacerile. Valori cum ar fi încrederea şi loialitatea au rădăcini adânci în cadrul culturii noastre colective. Relaţiile bune dintre colegi şi relaţiile pe care le avem cu investitorii noştri sunt de o importanţă fundamentală pentru noi. Dând dovadă de o integritate ireproşabilă şi un comportament etic vom asigura, de asemenea, şi încrederea continuă de care ne bucurăm din partea clienţilor noştri.

 

Toţi angajaţii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi liniile directoare specifi cate în cuprinsul

Codului nostru de Etică în Afaceri. Prin studiul acestui Cod de Etică în Afaceri şi aplicarea sa în activitatea de zi cu zi, vă asumaţi partea dumneavoastră individuală de responsabilitate şi sarcina de a vă oferi sprijinul la sedimentarea ideii că activitatea noastră comercială se desfăşoară în stricta concordanţă cu prevederile codului.

 

 

 

 

Carl-Henric Svanberg

Preşedinte şi Director general

Mai 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiile noastre călăuzitoare

 

În cadrul companiei Ericsson, în derularea activităţii noastre, împărtăşim asumarea angajamentelor

până la cel mai înalt nivel de integritate şi etică. Integritatea şi etica au caracterizat întotdeauna modul în care înţelegem să ne desfăşurăm activitatea. Lucrul sub imperiul unui puternic simţ al integrităţii este un element esenţial pentru menţinerea încrederii şi credibilităţii pe care ne-o acordă clienţii, partenerii, angajaţii, acţionarii şi alţi investitori.

 

Crearea unui mediu de transparenţă în procesul de derulare al afacerilor constituie o prioritate pentru noi toţi. Codul nostru de etică în afaceri reprezintă promisiunea noastră de a ne desfăşura activitatea cu căldură şi încredere deplină în înţelegerile încheiate şi în comunicările adresate pieţei de desfacere.

 

Ne aşteptăm ca şi compania să îşi desfăşoare activitatea în concordanţă cu principiile stipulate in cuprinsul acestui Cod şi ca toţi, de la membrii Consiliului Director şi echipa de management executiv, la fi ecare angajat, să fi e făcut răspunzător de îndeplinirea acestor standarde.

 

Codul nostru de etică în afaceri conţine reglementări referitoare la asumarea responsabilităţilor individuale şi împărţite, precum şi a responsabilităţilor în ceea ce priveşte relaţiile cu clienţii, partenerii, furnizorii, angajaţii, acţionarii şi alţi investitori şi cuprinde:

 • Respectarea legilor, regulilor şi reglementărilor (inclusiv legislaţiei comerciale locale)
 • Protejare informaţiilor confi denţiale şi a celor referitoare la drepturile de proprietate, precum şi a celor referitoare la clienţii şi vânzătorii noştri
 • Protejarea şi folosirea corespunzătoare a bunurilor companiei
 • Tratarea angajaţilor cu respect şi protejarea drepturilor omului
 • Abordarea conflictelor de interesse
 • Promovarea unui climat de corectitudine, integritate, acurateţe, operativitate şi lizibilitate în întocmire, în efectuarea rapoartelor fi nanciare sau a altor comunicări de natură publică
 • Protejarea mediului înconjurător
 • Sprijinirea unei atitudini pozitive faţă de informarea imediată despre orice dovadă de comportament ilegal sau în afara eticii

 

 

 

 

 

Responsabilitatea noastră în ceea ce priveşte îndeplinirea prevederilor

 

Fiecăruia dintre noi i se impune să studieze şi să aplice prevederile acestui Cod, precum şi să respecte şi să aplice toate legile în vigoare, precum şi politicile şi liniile directoare stabilite în interiorul Grupului Ericsson.

Nerespectarea acestui lucru poate avea ca tragerea la răspundere pe linie civilă şi infracţională, ce va da naştere la acţiuni disciplinare împotriva celor vinovaţi, mergându-se până la desfacerea contractului de muncă.

Managerilor noştri li s-au încredinţat responsabilităţi adiţionale. Prin acţiunile lor, aceştia trebuie să demonstreze importanţa respectării prevederilor acestui Cod. Conducerea subordonaţilor prin puterea exemplului este de o importanţă extremă, fi ind vizibilă şi accesibilă pentru angajaţii care au întrebări de ordin etic sau doresc să informeze asupra unor posibile încălcări. Managerii trebuie să asigure respectarea Codului prin măsurile disciplinare care se impun. Managerii nu trebuie să treacă cu vederea comportamentul lipsit de etică. Derogările de la acest Cod de etică în afaceri trebuie să fi e acordate pe baza analizei fiecărui caz, însă numai în circumstanţe extraordinare. Derogările de la prevederile acestui Cod cu referire la angajaţi pot fi făcute numai de către un membru al Echipei de Management a Grupului. Orice derogare de la prevederile acestui Cod în ceea ce priveşte directorii noştri, directorul general sau alt oficial superior cu responsabilităţi în raportarea pe linie financiară pot fi făcute numai de către Consiliul nostru Director sau de Comitetul potrivit, stabilit din cadrul

Consiliului Director.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarea asupra încălcării reglementărilor

 

Sunteţi încurajat să informaţi despre orice mod de comportare de care consideraţi, cu bună credinţă, a fi în situaţia de a viola legislaţia în vigoare şi Codul de etică în afaceri, în relaţiile cu managerul dumneavoastră sau în funcţie de procedura stabilită pe plan local. În eventualitatea în care managerul dumneavoastră este implicat în situaţia pe care doriţi s-o raportaţi sau nu poate ori nu a acordat atenţia potrivită preocupărilor dumneavoastră, vi se cere să raportaţi acest lucru unui manager de rang superior sau să procedaţi potrivit procedurilor stabilite pe plan local pentru astfel de situaţii. De la manageri se aşteaptă implicarea în mod serios în abordarea cazurilor şi lucrul eficient pentru a asigura o rezolvare satisfăcătoare a acestora, în concordanţă cu normele etice şi valorile promovate de Grup, precum şi orice obligaţii statutare sau de reglementare. Problemele în puse sub semnul discuţiei, referitoare la aspecte de contabilitate incorectă sau elemente de audit, cum ar fi prezumţia de încălcare a reglementărilor referitoare la contabilitate, controale ale contabilităţii interne şi elemente de audit, desfăşurate de acei angajaţi care se afl ă în poziţii relevante de efectuare şi supervizare a contabilităţii sau a gestionării problemelor de audit, pot fi de asemenea raportate în concordanţă cu procedura de avertizare whistleblower care se găseşte la Informarea asupra încălcării reglementărilor[1] pentru probleme interne.

Ericsson nu va accepta nici o discriminare sau represalii la adresa şi împotriva angajaţilor pentru faptul de a fi raportat presupuse încălcări ale prevederilor, cu bună credinţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratarea angajaţilor cu respect şi protejarea drepturilor omului

 

În scopul de a proteja drepturile omului şi a promova condiţii echitabile de desfăşurare a activităţii, condiţii sigure de muncă, gestionarea responsabilă a problemelor de protecţie a mediului şi standarde etice de un înalt nivel, Codul nostru de conduită va fi aplicat în procesul de producţie, furnizare şi sprijinire a promovării produselor şi serviciilor Ericsson peste tot în lume.

Oricărei persoane posesoare a calităţii de lucrător pentru Ericsson trebuie să i se respecte drepturile elementare ale omului şi nu trebuie să fi e forţat să sufere din punct de vedere fi zic sau psihic din pricina activităţii depuse, în nici un fel. Recomandăm ca toţi angajaţii să aibă permisiunea ca, în mod liber şi legal, să formeze asociaţii în funcţie de opţiunile proprii, având şi dreptul la negocieri colective.  Ericsson nu acceptă exploatarea prin muncă a copiilor.

Niciun angajat nu va trebui să fi e discriminat din motive cum ar fi , de exemplu, rasă, culoare, sex, orientare sexuală, stare civilă, stare de graviditate, statut parental, religie, opinii politice, naţionalitate, etnie, origine socială, statut social, handicap, vârstă sau apartenenţă la asociaţii. Toţi angajaţii trebuie să cunoască termenii de bază şi condiţiile impuse de locul lor de muncă.

Recomandăm ca toţi angajaţii care beneficiază de acelaşi nivel de experienţă, performanţă şi calificare să primească acelaşi nivel de salarizare pentru o activitate similară efectuată, în ceea ce priveşte aspectele de muncă privitoare la acei salariaţi care execută activităţi lucrative identice, în condiţii de lucru similare.

Starea de sănătate a muncitorilor şi siguranţa locului de muncă vor reprezenta întotdeauna preocupări de prim ordin. Aceasta se aplică tuturor aspectelor referitoare la locul de muncă, cum ar fi acelea privitoare la etichetarea sau manipularea substanţelor chimice, nivelul de zgomot, temperatură, ventilaţie, iluminare, precum şi calitatea şi accesul la instalaţiile sanitare.

Ericsson sprijină iniţiativa Naţiunilor Unite Global Compact1, care se referă la domenii ca drepturile omului, standarde laboral, gestionarea problemelor de protecţie a mediului şi a măsurilor împotriva corupţiei. În scopul de a face acest angajament mai clar pentru clienţii, partenerii, angajaţii, acţionarii noştri, precum şi pentru alţi investitori, Codul nostru de conduită are ca punct de  plecare cele zece principii ale Global Compact[2] şi este disponibil pentru public pe www.Ericsson[3].

           

Furnizorilor şi subcontractorilor acestora li se va solicita să respecte Codul de conduită şi, la rândul lor, să verifce aplicarea prevederilor acestuia.

 

Respectarea legilor, regulilor şi reglementărilor

 

Ericsson va îndeplini toate legile şi reglementările care îşi găsesc aplicarea în domeniul de afaceri al acestei companii. În afacerile desfăşurate de Ericsson se pot întâlni o mare varietate de aspecte juridice. Este responsabilitatea fiecărui angajat căutarea soluţiei adecvate în ceea ce priveşte cerinţele de specialitate şi orice alte aspecte ale domeniului juridic.

Afacerile internaţionale – Există legi şi reglementări specifice care se aplică procesului de participare la afacerile internaţionale. Angajaţii implicaţi în tranzacţiile legate de afaceri internaţionale trebuie să fi e familiarizaţi şi să accepte aplicarea tuturor legilor şi reglementărilor interne şi internaţionale de profil. Angajaţii Ericsson implicaţi în tranzacţiile legate de afaceri internaţionale trebuie, de exemplu, să aibă cunoştinţă de reglementările în vigoare referitoare la problemele de export – import, prevederile împotriva boicotului, embargoul comercial şi sancţiuni în vigoare.

Acţiuni anti-trust – Ericsson este dedicat promovării competiţiei corecte. Competiţia corectă reprezintă fundamentul dezvoltării şi inovării în afaceri. Toţi angajaţii Ericsson vor fi în continuă competiţie pe piaţa liberă, cu toată vigoarea şi caracterul constructiv posibil, însă cu permanenta aplicare a legii în vigoare în fiecare dintre ţările în care operează compania Ericsson. Problemele juridice anti-trust trebuie să fie gestionate în concordanţă cu politica promovată de Group Function Legal Affairs, a cărui funcţie este de a fi responsabil pentru gestionarea şi coordonarea acestor aspecte, atunci când acestea se iniţiază sau se realizează în orice alt fel, de către un tribunal sau altă autoritate.

Rapoartele contabile şi financiare – Ericsson trebuie să urmeze în mod strict principiile şi standardele activităţii contabile, să folosească informaţii corecte şi complete în întocmirea rapoartelor financiare, şi să aibă elemente adecvate de proceduri şi control intern, pentru a se asigura ca rapoartele contabile şi financiare să respecte legile, reglementările şi cerinţele referitoare la cotizaţiile la bursă. Trebuie să faceţi tot ceea ce este posibil pentru a sprijini eforturile depuse de companie în acest domeniu.

Vânzarea internă – Toţi angajaţii Ericsson vor acţiona pentru respectarea cu stricteţe a tuturor regulilor şi reglementărilor în vigoare referitoare la vânzarea internă şi manipularea acţiunilor. Nu vi se va permite ca, direct sau indirect, să vindeţi sau să cumpăraţi acţiuni sau titluri de valoare de la nici o companie cotată la bursă, inclusiv Ericsson, câtă vreme sunteţi în posesia de informaţii  interne privitoare la compania respectivă sau să dezvăluiţi informaţii din interior vreunei persoane din cadrul sau din afara companiei Ericsson, cum ar fi familia, prietenii, colaboratorii sau alte persoane pentru care acele informaţii nu sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor pentru Ericsson. “Informaţii interne” reprezintă informaţii care nu sunt destinate publicului, element care este de aşteptat să aibă un efect semnificativ în procesul de tranzacţionare al acţiunilor respective sau al titlurilor de valoare.

 

Comunicare şi informare despre detaliile financiare

 

Este important să aveţi un nivel de înţelegere ridicat în ceea ce priveşte performanţele operaţionale şi financiare ale unităţii dumneavoastră, pentru a vă creşte nivelul de implicare în procesul de îmbunătăţire al operaţiilor efectuate. Acesta trebuie să fi e în concordanţă cu politica de informare publică asupra elementelor de natură financiară promovată de Ericsson şi cerinţele legale, specificată în documente precum politici şi regulamente interne, cotarea la bursă şi regulile de raportare a bursei şi autorităţi de supervizare a titlurilor de valoare. Obligaţia Ericsson de a-şi îndeplini aceste cerinţe defineşte modul de gestionare a ştirilor materiale care ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acţiunilor. Comentariile referitoare la performanţele financiare atinse şi prospecţiunile realizate, vor fi făcute către terţe părţi numai de către purtători de cuvânt oficiali, aşa după cum au fost autorizaţi prin directiva referitoare la purtători de cuvânt şi în conformitate cu activităţile sprijinite de Group Function Communication.

Purtătorii de cuvânt autorizaţi sunt desemnaţi să reprezinte compania în exterior. Dumneavoastră nu veţi face comentarii, în numele companiei, despre Ericsson sau afacerile acesteia, în relaţiile cu presa, investitorii, analişti financiari sau din domeniul industriei, consultanţi externi, în paginile de dialog neoficial de pe Internet sau în cadrul altor forumuri publice, fără aprobare din partea Group Function Communication.

Angajaţii implicaţi în activitatea de raportare financiară vor furniza întotdeauna notificări integrale, echitabile, corecte, operative şi clare în rapoartele pe care compania Ericsson le va întocmi si înainta către agenţii guvernamentale, autorităţi sau în alte comunicări publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea conflictelor de interese

 

În cadrul companiei Ericsson, luăm deciziile de afaceri mai degrabă pe baza analizei celor mai profitabile interese ale Grupului, decât pe consideraţii personale sau de relaţii. Un conflict de interese apare atunci când există orice element care interferează cu sau influenţează exercitarea unei judecăţi independente a unui angajat în cel mai bun interes al companiei Ericsson. Trebuie să evităm situaţiile în care interesul nostru personal poate intra în conflict cu, sau chiar să şi pară a fi în conflict cu interesele Grupului.

Situaţiile care urmează reprezintă exemple ale unor situaţii despre trebuie în mod special să se ia cunoştinţă:

Ocazii de afaceri – Nu veţi putea prelua afaceri pentru dumneavoastră dacă acestea sunt similare cu îndatoririle asumate faţă de Ericsson, dacă acest lucru este contrar intereselor companiei Ericsson. Nu veţi folosi în alt mod proprietatea sau informaţiile aparţinând companiei Ericsson sau funcţia dumneavoastră în cadrul Ericsson, în scopul câştigului personal.

Alt loc de muncă – Orice alt loc de muncă deţinut în afara companiei Ericsson, retribuit sau nu, trebuie să nu lezeze desfăşurarea în bune condiţii a activităţii depuse în cadrul Ericsson. Nu este permisă angajarea în rezolvarea intereselor unor afaceri exterioare care să ia din timpul de lucru şi atenţia afectate responsabilităţilor deţinute în cadrul Ericsson sau care să implice prestarea de activităţi în timpul programului de lucru la Ericsson. Evitaţi orice potenţial conflict de interese prin neacceptarea angajării de către nici o altă organizaţie de telecomunicaţii sau din partea furnizorilor, contractorilor, agenţilor, clienţilor sau concurenţilor companiei Ericsson.

Apartenenţa la consilii de conducere şi alte afiliaţii externe – Activitatea desfăşurată în cadrul unui consiliu de directori sau a unui corp de conducere similar al unei companii cu scop lucrativ sau al unei agenţii guvernamentale nu este un aspect permis, atât timp cât aceasta creează un conflict de interese. Orice asemenea activitate desfăşurată trebuie să fie aprobată în prealabil de managerul dumneavoastră. Serviciul în consilii de conducere pentru organizaţiile non-profit sau în slujba comunităţii nu necesită o aprobare prealabilă decât dacă există posibilitatea vreunui potenţial conflict de interese cu compania Ericsson.

Activităţi politice – Ericsson nu va face contribuţii sau plăţi şi nu va susţine în vreun alt mod, direct sau indirect, partidele sau comitetele politice ori politicieni independenţi. Nu veţi putea face nici o contribuţie în scopuri politice în numele companiei Ericsson sau prin intermediul folosirii de fonduri sau resurse colective.

Cadouri, beneficii, rambursări şi divertisment – Nici un angajat al Ericsson nu va putea oferi sau accepta cadouri, beneficii, rambursări sau posibilităţi de divertisment către sau din partea unei terţe părţi, prin care ar putea da naştere la încălcarea legii sau care ar putea afecta sau ar părea că afectează capacităţile profesionale în realizarea activităţii sau a îndatoririlor respective pentru Ericsson sau pentru o terţă parte.

Mită, comisioane ilegale, etc. – Nimeni nu va putea, direct sau indirect să solicite sau să accepte, să ofere sau să dea nici un fel de mită sau comisioane ilegale sau alt beneficiu ilegal sau în afara eticii către angajaţi sau alţi reprezentanţi sau asociaţi ai Ericsson sau orice altă terţă parte. Orice astfel de ofertă sau propunere de aranjament trebuie să fi e imediat raportată administraţiei Grupului.

Aducerea la cunoştinţă despre apariţia conflictului de interese – Ericsson solicită ca angajaţii să aducă la cunoştinţă acele situaţii sau tranzacţii care se presupun pe baza analizei judicioase că ar putea prezenta riscul apariţiei de conflicte interese. Dacă aveţi bănuiala că sunteţi implicat într-o afacere sau în orice alt aranjament care prezintă un conflict de interese, ori ceva pe care alte persoane l-ar putea percepe în urma analizei judicioase ca fiind un conflict de interese trebuie să raportaţi acest lucru managerului dumneavoastră sau factorilor de răspundere din cadrul Group Function Legal Affairs. Managerul dumneavoastră şi Group Function Legal Affairs vor lucra împreună cu dumneavoastră pentru a stabili dacă este vorba în cazul în speţă de un conflict de interese şi dacă este aşa, care ar fi cea mai potrivită manieră de abordare a problemei. Deşi tranzacţiile sau aranjamentele care prezintă riscul de conflicte de interese nu sunt interzise în mod automat unele din tranzacţiile de acest fel pot fi nedorite şi, pentru anumite persoane, cum ar fi membrii de conducere superioară, astfel de tranzacţii sau aranjamente pot necesita aprobarea din partea Comitetului de Audit al Consiliului Director sau o întrunire a deţinătorilor de acţiuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecţia şi folosirea judicioasă a bunurilor companiei

 

Ericsson deţine o largă varietate de bunuri şi valori, cuprinzând bunuri fi zice, informaţii patentate şi proprietăţi intelectuale. Sunteţi responsabil pentru protejarea proprietăţii companiei Ericsson care v-a fost încredinţată şi pentru acordarea de sprijin pentru protejarea bunurilor şi valorilor Ericsson în general.

Pentru a face acest lucru trebuie să aveţi cunoştinţă şi să înţelegeţi pe deplin directivele de securitate

ale companiei Ericsson. Trebuie să fi ţi vigilent şi să raportaţi orice pierdere sau risc de pierdere ce ar putea fi suferită de proprietatea companiei Ericsson la departamentul pentru securitate sau managerul dumneavoastră, imediat ce aceste situaţii intră în atenţia dumneavoastră.

În cele ce urmează puteţi găsi anumite instrucţiuni referitoare la manipularea internă şi externă a informaţiilor, sistemele de comunicaţie şi proprietatea intelectuală.

Proprietatea intelectuală – Proprietatea intelectuală cuprinde o varietate de proprietăţi, cum ar fi programe de computer, documentaţie tehnică şi invenţii. Anumite elemente de proprietate intelectuală sunt sau pot fi făcute să fi e subiectul unei protecţii speciale prin drepturile de autor, drepturi de patent, drepturi de marcă înregistrată, etc.

Proprietatea intelectuală reprezintă pentru compania Ericsson un bun de o valoare extremă şi trebuie să fie tratat cu grija adecvată. Trebuie să urmaţi şi, în cazul în care apar îndoieli, trebuie să căutaţi instrucţiuni despre modul în care trebuie să acţionaţi pentru a proteja acest bun valoros.

Proprietatea intelectuală creată de dumneavoastră prin îndeplinirea atribuţiilor postului este transferată şi cedată companiei Ericsson potrivit legii şi / sau contractul de angajare sau alt acord, cu excepţiile specificate în cadrul convenţiilor internaţionale, legilor şi înţelegerii dumneavoastră cu Ericsson.

Folosirea sistemului de comunicaţii al companiei Ericsson – Sistemul de comunicaţii al Ericsson, incluzând conexiunile la Internet, va fi folosit pentru derularea afacerilor companiei Ericsson sau pentru alte scopuri ocazionale autorizate de directivele în vigoare ale managementului dumneavoastră sau ale Grupului, precum şi de instrucţiunile ce-şi găsesc aplicarea. Asiguraţi-vă întotdeauna că urmaţi instrucţiunile referitoare la mânuirea de parole şi coduri PIN ce vi se repartizează. Folosirea inacceptabilă a sistemului de comunicaţii al companiei Ericsson cuprinde procesarea, trimiterea, recuperarea, accesarea, afişarea, stocarea, tipărirea sau răspândirea printr-o altă modalitate, de material şi informaţie ce se dovedeşte a fi fraudulentă, de hărţuire, de ameninţare, ilegală, rasială, cu orientare sexuală, obscenă, de intimidare, defăimătoare sau care în orice alt mod nu este conformă cu o conduită profesională.

La părăsirea companiei Ericsson – Trebuie să înapoiaţi toate bunurile încredinţate de către Ericsson, cum ar fi documentaţia şi orice mijloc de stocare a datelor ce ar conţine informaţii aparţinând Ericsson. Veţi rămâne constrâns de restricţiile referitoare la folosirea şi divulgarea de informaţii aparţinând Ericsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecţia informaţiilor

 

Protecţia informaţiilor confidenţiale şi a celor aparţinând Ericsson şi clienţilor şi vânzătorilor noştri

 

Angajaţii Ericsson au acces la informaţiile posedate de Ericsson şi uneori şi la cele deţinute de terţe părţi. Astfel de informaţii pot fi informaţii fi nanciare, planuri de afaceri, informaţii tehnice, informaţii despre angajaţi şi clienţi, precum şi alte tipuri de informaţii. Accesul fără autorizare, folosirea şi dezvăluirea pot dăuna companiei Ericsson sau unei terţe părţi şi, ca urmare, nu sunteţi autorizat să accesaţi, să folosiţi sau să dezvăluiţi informaţii decât dacă aţi fost autorizat în mod corespunzător s-o faceţi. Ori de câte ori sunteţi în dubiu referitor la nivelul de autorizare deţinut, căutaţi instrucţiuni lămuritoare în acest sens.

Iată câteva reguli care să vă ajute la protejarea informaţiilor companiei Ericsson:

 1. Nu dezvăluiţi altora informaţii care nu au fost făcute publice de către Ericsson, cu excepţia acelora destinate următoarelor categorii de personal:

(i) persoane ce lucrează pentru Ericsson şi au acces în desfăşurarea activităţii lor la tipul de informaţii la îndemână şi care au motive întemeiate să aibă informaţia,

(ii) oricine altcineva autorizat de către Ericsson să fi e primitorul respectivei informaţii sau

(iii) persoane cărora dumneavoastră, în procesul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, conform atribuţiilor de serviciu, le veţi încredinţa acele informaţii.

 1. Nu accesaţi, duplicaţi reproduceţi sau folosiţi, direct sau indirect, informaţii aparţinând Ericsson, în altă situaţie decât în cursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi desfăşurării activităţii de lucru pentru Ericsson.
 2. La aflarea oricărei situaţii de folosire incorectă sau tratament necorespunzător al unor informaţii confidenţiale, veţi încunoştinţa despre acest lucru managerul dumneavoastră şi veţi coopera în strânsă colaborare cu Ericsson pentru protejarea acelor informaţii.
 3. Nu stocaţi informaţii referitoare la compania Ericsson pe computere particulare sau alte mijloace de informare care nu sunt furnizate de către Ericsson.
 4. Dacă aveţi nevoie să scoateţi informaţii în afara clădirilor Ericsson pentru a vă îndeplini sarcinile de serviciu, trebuie să înapoiaţi respectivele informaţii atunci când misiunea avută în afara clădirilor Ericsson s-a încheiat. Nu vă este permisă stocarea informaţiilor în aparate de la dumneavoastră de acasă sau în oricare altă parte.

 

 

 

 

 

Protejarea mediului înconjurător

 

Mediul înconjurător reprezintă un domeniu foarte important pentru noi şi pentru investitorii noştri, iar compania Ericsson a depus o muncă activă în ultimii ani, pentru a minimiza amprenta sa asupra mediului înconjurător, din punct de vedere ecologic. Obiectivul principal al Grupului în ceea ce priveşte problemele de mediu este reprezentat de reducerea consumului de energie al produselor

sale şi oferirea clienţilor noştri cele mai efi ciente produse din punct de vedere energetic de pe piaţă.

Sistemul de gestiune a problemelor de mediu se bazează pe standardul ISO 14001 şi este integrat Sistemul de Administrare al Grupului Ericsson. Activitatea globală a companiei Ericsson în ceea ce priveşte problemele de mediu se realizează prin implementarea Politicii de mediu a Grupului, care presupune din partea companiei Ericsson asumarea mai multor angajamente, astfel:

 • Creşterea nivelului de cunoştinţe despre mediul înconjurător la toţi angajaţii
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii depuse în favoarea mediului înconjurător
 • Îndeplinirea cerinţelor legale în domeniul mediului înconjurător
 • Folosirea tehnicilor legate de ciclul de viaţă drept instrumente călăuzitoare
 • Folosirea „proiectării în favoarea mediului” pentru obţinerea de rezultate reale
 • Cooperarea cu elementele circuitului furnizorilor, pentru a evita riscurile asupra mediului înconjurător
 • Păstrarea unei legături de comunicare activă cu investitorii, pentru a obţine informaţii operative despre acţiunile comune realizate

Este responsabilitatea dumneavoastră să trataţi aspectele legate de protecţia mediului înconjurător într-o manieră profesională, precum şi de a ajuta compania Ericsson să dezvolte şi să implementeze ocaziile de afaceri deţinute, pe care le poate oferi sectorul nostru energetic, în scopul de a crea o societate mai uşor de întreţinut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile noastre colective în calitate de cetăţeni responsabili

 

Ne străduim să fi m cetăţeni responsabili în acele comunităţi unde derulăm afaceri. Aceasta implică din partea noastră să manifestăm sensibilitate la problemele de natură socială şi de mediu înconjurător şi să furnizăm investitorilor noştri răspunsuri adecvate la întrebările esenţiale ale acestora.

Ca lider mondial în industria telecomunicaţiilor, compania Ericsson consideră că produsele şi serviciile pe care le oferă au capacitatea de a oferi beneficii extraordinare societăţii. În acelaşi timp, este foarte important să se manifeste un comportament responsabil, din punct de vedere etic şi social. Manifestăm grijă faţă de persoanele care iau parte la procesul de producţie şi sprijinire a realizării serviciilor şi produselor noastre peste tot în lume. Ne străduim să creştem productivitatea şi să micşorăm impactul asupra mediului înconjurător în acele comunităţi în care ne desfăşurăm activitatea.

Are o mare importanţă faptul că marca Ericsson este întotdeauna asociată cu respectul pentru drepturile omului, lucrul în condiţii corecte şi sigure, precum şi găsirea de soluţii sănătoase din punctul de vedere al problemelor legate de mediul înconjurător.

Compania Ericsson îmbrăţişează prevederile iniţiativei United Nations’ Global Compact[4], ce acoperă domeniile privitoare la drepturile omului, standardele de lucru, gestiunea problemelor de mediu înconjurător şi aspecte legate de lupta anti-corupţie.

 

[1] http://internal.ericsson.com/page/hub_inside/support/security/incident_reporting/rep_viol.jsp

[2] http://www.unglobalcompact.com

[3] http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/society/code_conduct.shtml

 

[4] http://www.unglobalcompact.com

 

[1] Politicile Grupului: http://internal.ericsson.com/page/hub_inside/company/management_and_control/group_policies/index.jsp

[2] Liniile directoare ale Grupului:

http://internal.ericsson.com/page/hub_inside/company/management_and_control/group_directives/index.jsp