Pin It
 1. COMUNICAREA – aspecte generale

 

Comunicarea verbală foloseşte drept cod cuvintele limbii, care este cel mai sofisticat sistem de semnificaţii folosit de membrii unei societăţi. Cuvintele (lexicul) şi regulile de operare cu aceste semnificaţii (gramatica) fac posibilă nu numai comunicarea, ci şi dezvoltarea intelectului uman. Comunicarea verbală poate fi orală (se adresează analizatorului vizual) sau scrisă (se adresează analizatorului vizual).

Competenţa lingvistică este nivelul abilităţii unei persoane de a-şi transpune gândurile, trăirile, intenţiile în cuvinte sau de a înţelege un mesaj receptat. Atunci când emiţătorul (E) şi receptorul (R) au competenţe lingvistice diferite este nevoie ca cel care a iniţiat comunicarea să-şi „ajusteze” mesajul la nivelul de înţelegere al receptorului, deci să dispună de competenţă socio-comunicaţională.  De exemplu, un savant are un nivel deosebit de înalt al competenţei lingvistice în domeniul săi ştiinţific, dar dacă nu va transmite cunoştinţele pe care le deţine pe înţelesul studenţilor săi, aceştia nu vor înţelege aproape nimic.

Putere şi comunicare. În funcţie de natura situaţiei şi de trecutul relaţiei dintre participanţii la comunicare, conţinutul şi forma pe care o iau mesajele diferă. Orice cultură posedă modele lingvistice specifice unui anumit statut sau unui anumit rol: cuvintele folosite, topica frazei sunt diferite atunci când ne adresăm unui şef sau unui subaltern, unui public larg sau restrâns, persoanelor apropiate sau celor pe care nu le cunoaştem et. Folosirea acestor modele de către emiţător semnalează implicit receptorului informaţii despre atitudinea, sentimentele, intenţiile lui, despre apartenenţa la un anumit grup social (etnie, profesie, clasă socială), precizează natura relaţiei interpersonale sau a interacţiunii. Formula de adresare exprimă distanţa psihologică şi socială dintre interlocutori: în cultura noastră, folosim persoana a II-a singular şi numele de botez în relaţiile apropiate, informale, între parteneri cu statut egal sau apropiat şi persoana a II-a plural, numele de familie şi eventual titlul, funcţia sau o altă formulă de politeţe pentru cei cu statut social mai înalt sau cu care relaţia este mai distantă.

 

Normele de adresare diferă de la o cultură la alta, chiar de la o clasă socială la alta (exemple?). Într-un grup, statusul social al vorbitorilor este marcat implicit prin frecvenţa comunicărilor: cei cu statut mai ridicat vorbesc mai des şi mai mult, dar totodată lor li se adresează mai multe comunicări.

Prin modul în care tratăm mesajele provenite de la interlocutor, ne putem manifesta confirmarea, disconfirmarea sau chiar rejecţia faţă de persoana lui (DeVitto, 1996, pp. 106-108). Exprimarea implicită a consideraţiei noastre faţă de celălalt se face prin semnale nonverbale de recunoaştere (ascultarea atentă, contact vizual, atingere, zâmbet) şi prin modul în care ne exprimăm verbal (sublinierea contribuţiilor celuilalt în discuţie, răspuns la întrebările sale). Exprimarea lipsei de consideraţie pentru celălalt utilizează aceleaşi coduri, dar în sens opus: nu-l băgăm în seamă, nu-l privim, nu ascultăm ce spune, nu-i răspundem la întrebări, ne angajăm într-un monolog, îl întrerupem atunci când vorbeşte.

 

Limba ca sistem de simboluri şi semnificaţii. Ideile şi simţămintele noastre pot fi înţelese de alte persoane numai în măsura în care le exprimăm într-un mesaj inteligibil pentru ele. Similaritatea de semnificaţii este asigurată de utilizarea unor coduri comune interlocutorilor.

 

[Repertoriul individual al E cu rep indv al R se intersectează, intersecţia reprezentând rep comun celor implicaţi în comunicare. Acesta trebuie să conţină o limbă comună, un limbaj comun, un fond de informaţii comun, cunoştinţe etc...]

 

Comunicarea verbală utilizează limba ca sistem de semnificaţii împărtăşite de către comunicatori. Prin intermediul cuvintelor limbii şi a regulilor gramaticale de organizare a cuvintelor în propoziţii şi fraze putem exprima şi înţelege semnificaţii complexe. Asocierea cuvânt-semnificaţie este bazată pe convenţii sociale.

Cuvintele (conceptele) utilizate în comunicare pot avea semnificaţii mai mult sau mai puţin abstracte. În procesul de comunicare este important ca interlocutorii să-şi regleze nivelul de abstractizare al cuvintelor utilizate, pentru a evita situaţiile de neînţelegere. Cu cât limbajul utilizat este mai abstract, cu atât semnificaţiile pe care le atribuie interlocutorii cuvintelor sunt mai diferite, cu cât el este mai concret, cu atât posibilitatea de a se referi la lucruri diferite se reduce.

Uneori utilizăm un nivel mai abstract al exprimării pentru a evita să-l punem pe interlocutor într-o postură stânjenitoare: în loc să-i reproşăm unui subaltern că a scris un raport prea lung, neclar şi plin de greşeli, putem să-i sugerăm că, în general rapoartele trebuie să fie scurte şi să aibă o formă îngrijită.

 

Denotativ şi conotativ. Cuvintele au două tipuri de semnificaţii, care se combină în realizarea înţelesului global al comunicării verbale: denotaţia este semnificaţia obiectivă, de dicţionar, valabilă pentru toţi vorbitorii, iar conotaţia este semnificaţia subiectivă, încărcată emoţional, pe care o atribuim unui cuvânt. Conotaţia este sursa cea mai frecventă a neînţelegerilor în situaţiile de comunicare: aceeaşi propoziţie capătă înţelesuri diferite, în funcţie de conotaţiile pe care interlocutorii le atribuie fiecărui cuvânt.

 

Context şi limbaj. Repertoriul de semnificaţii de care dispune o persoană îi permite găsirea nivelului de limbaj şi a tipului de exprimare cerute de fiecare situaţie. Contextul interacţiunii sociale include situaţia în care se găsesc partenerii, relaţia existentă între ei şi personalităţile lor. Se spune despre oamenii care au competenţă socio-comunicaţională că ştiu să vorbească şi cu un gunoier şi cu un ministru şi să se facă pe deplin înţeleşi, adică ştiu să-şi adapteze, în mod flexibil, nivelul de limbaj şi tonul. În fiecare situaţie, în funcţie de natura relaţiei – formală sau informală, de istoria relaţiei şi de perspectivele ei de viitor, de locul şi de timpul în care se derulează interacţiunea utilizăm anumite cuvinte şi anumite exprimări, mai familiare în situaţii informale, mai ceremonioase în cele formale. Ce spunem şi cum spunem despre noi diferă dacă vorbim unui vechi prieten, unui posibil partener de afaceri, unui angajator într-un interviu de angajare sau unei persoane cu care avem intenţia să dezvoltăm o relaţie intimă.

În comunicarea orală mai ales, semnificaţia ideilor exprimate este completată de contextul în care au fost spuse. Unele propoziţii au înţeles numai dacă interlocutorii iau în consideraţie toate elementele de context care le acompaniază.

Limbajul nu numai că depinde de context, dar şi creează un context: dacă ne adresăm cuiva la persoana a doua plural ducem interacţiunea în registrul formal, dacă utilizăm persoana a doua singular, automat interacţiunea devine mai caldă, mai familiară. Exemplu de comunicare în contexte diferite: un bărbat se poate adresa unei persoane de sex feminin în autobuz cu „păpuşico”, dar dacă face acest lucru cu o colegă de serviciu cu care relaţia este pur formală, apelativul va fi interpretat ca o ofensă, ca o încercare de umilire, ca un limbaj sexist sau chiar ca hărţuire sexuală, deoarece se consideră că acesta este tonul pe care sunt interpelate persoanele de moralitate îndoielnică.

 

Cultură şi comunicare. Există culturi, cum sunt cea germană, nord-americană sau canadiană, în care limbajul utilizat este foarte precis, direct – culturi slab contextuale, în timp ce în alte culturi – cum sunt cea japoneză, franceză, română, limbajul este mai abstract, mai indirect şi aluziv – culturi puternic contextuale (ap. Gallois & Callan, p. 44).

În culturile slab contextuale se consideră că o comunicare bună presupune lucruri spuse clar, într-o ordine logică, fără ambiguităţi, în aşa fel încât să nu fie nevoie ca interlocutorul să ştie ceva în plus pentru a înţelege mesajul. Culturile colectiviste valorizează mult armonia şi bunele relaţii în interiorul grupului şi o delimitare clară a celor din „interior” de cei din „exterior”. Participanţii la comunicare trebuie să posede informaţii suplimentare, să fie nişte „iniţiaţi” pentru a descifra mesajul (id., pp. 44-45).

 

Neînţelegerile provin din faptul că aceste reguli referitoare la cât de explicită trebuie să fie exprimarea sunt învăţate de fiecare dintre noi în mod implicit, de-a lungul zecilor de mii de acte de comunicare de-a lungul vieţii, şi ni se pare că ele sunt evidente pentru toată lumea, fără a ne gândi că în alte spaţii culturale există poate alte reguli, pe care nu le cunoaştem, şi în conformitate cu care se poartă interlocutorul nostru.

 

 1. Comunicarea nonverbală – aspecte generale

 

Concomitent cu comunicarea verbală, fiecare participant la procesul de comunicare foloseşte o serie de alte coduri, nonverbale, care au rolul de a acompania şi nuanţa semnificaţiile, de a le contextualiza, în general de a facilita înţelegerea intenţiilor emiţătorului. Fiecare copil învaţă, prin impregnare şi imitaţie, înaintea codurilor lingvistice, o serie de elemente expresive cu valoare de comunicare (simboluri nonverbale), pe care participanţii la o cultură le folosesc ca pe un „limbaj” implicit, în sensul că nu este nevoie ca cineva să le descrie în mod explicit pentru a fi înţelese. Principalele componente ale comunicării nonverbale sunt: înfăţişarea, utilizarea spaţiului şi a timpului, expresia facială, privirea, gesturile, atingerile, paralimbajul. Fiecăreia dintre aceste componente îi sunt ataşate sisteme de simbolizare: cum mă exprim prin felul în care mă îmbrac şi mă mişc, cum organizez mobilierul în încăperi, cum mă apropii sau mă depărtez de interlocutor în timpul conversaţiei, cum zâmbesc sau mă încrunt, felul în care pronunţ frazele pentru a-l face pe celălalt să înţeleagă, într-un mod complex şi nuanţat, simultan şi în paralel cu frazele pe care i le spun, cine şi cum sunt eu, ce emoţii, atitudini sau intenţii am, ce cred despre mine, despre el şi despre situaţie, cum doresc să fiu tratat.

Analiştii comunicării susţin că informaţiile pe care le receptăm din comunicarea nonverbală au o pondere mai mare decât cele din zona verbală a comunicării în realizarea semnificaţiei totale a actului de comunicare. De multe ori cuvintele spun una şi nonverbalul alta. Fără să ştie în mod explicit acest lucru, majoritatea oamenilor preferă, atunci când au lucruri importante de comunicat, întâlnirile faţă în faţă, în care „pot vedea ochii” interlocutorului, deoarece numai astfel consideră că au înţeles pe deplin ceea ce celălalt avea de spus.

 

Funcţiile comunicării nonverbale

Comunicarea nonverbală o acompaniază pe cea verbală, constituind „canavaua” pe care se „brodează” semnificaţia globală a mesajelor. Ea îndeplineşte o serie de funcţii complementare comunicării verbale (Harris, p. 128):

 • Repetiţie – a spune şi a arăta în acelaşi timp cum anume se face un lucru (gesturi ilustratoare) menţin trează atenţia interlocutorului şi îl ajută să înţeleagă şi să memoreze mai bine conţinutul mesajului verbal.
 • Substituire – a utiliza un simbol nonverbal în locul unuia verbal (gesturi emblemă) poate avea aceeaşi semnificaţie: a arăta cuiva simbolul OK în loc să-i spui că a făcut o treabă bună sau a-l bate uşor pe spate pentru a-l consola, în loc să-i spui „lasă că trece şi asta”.
 • Accentuare – tonul vocii sau zâmbetul care însoţesc o frază pot accentua semnificaţia ei.
 • Contrazicere – utilizarea unei expresii faciale contrară spuselor poate crea efecte comice, poate semnifica o glumă etc.
 • Reglare – utilizarea unei gesturilor adaptoare reglează derularea interacţiunii dintre două persoane: interlocutorii se pot invita unul pe altul să ia cuvântul dintr-o privire, un gest făcut cu mâna sau cu capul.
 • Completare – utilizarea limbajului nonverbal poate adăuga noi semnificaţii spuselor: zâmbetul sigur pe sine poate da mai multă greutate cuvintelor, interlocutorul considerând că eşti sigur pe ceea ce spui; încruntarea şi tonul răstit completează gravitatea unei ameninţări.

Deşi există semnificaţii general-umane ale unor expresii faciale sau ale unor gesturi, fiecare cultură îşi are propriile reguli de semnificare, care sunt învăţate de toţi indivizii în cursul procesului de enculturare sau de aculturare. Grupurile organizaţionale au şi ele reguli particulare referitoare la semnificaţia elementelor de comunicare nonverbală care sunt, la rândul lor, învăţate în cursul procesului de socializare organizaţională.

Adoptând normele de comunicare verbală şi nonverbală, individul îşi precizează, într-o manieră implicită, poziţia pe care o adoptă în interacţiunea socială şi dorinţa sa de a fi tratat în conformitate cu această poziţie de către ceilalţi participanţi la comunicare. Cunoaşterea particularităţilor de comunicare nonverbală ale unui grup este esenţială pentru o persoană din exterior care se doreşte să comunice eficient cu membrii săi.

 

 

 

 1. Corpul ca mijloc expresiv

 

Înfăţişarea

         Prima impresie pe care ne-o produce întâlnirea faţă în faţă cu o persoană rezultă din ceea ce vedem (înfăţişarea şi mişcările) şi auzim (ce spune şi cum spune). Alura unei persoane, felul cum este îmbrăcată, fizionomia, ne dau indicii intenţionate sau neintenţionate despre gen, vârstă, eventual categorie socio-economică, felul în care percepe persoana situaţia şi se raportează la ea. Ne pregătim înfăţişarea pentru fiecare situaţie importantă, de multe ori chiar ne străduim să ne modificăm înfăţişarea astfel încât să producem impresia dorită.

Statura şi conformaţia corpului.

Există o întreagă tipologie psihosomatică naivă care a rezistat de-a lungul timpului şi care a fost un punct de plecare pentru cercetările de psihofiziologie, de psihologia personalităţii, de neuro-psiho-endocrinologie; se consideră că oamenii înalţi şi slabi sunt „moi”, lipsiţi de vlagă şi stângaci, cei mici şi slabi sunt dinamici şi ambiţioşi, cei graşi – veseli şi buni, cei slabi – posaci şi răutăcioşi etc. Există studii care arată că persoanele înalte sunt, de regulă, mai bine plătite decât cele scunde (mai ales în firmele în care relaţiile cu clienţii necesită o anumită „prestanţă” conferită de înălţime). Menţinerea siluetei şi a aparenţei de sănătate şi bună formă fizică este cu atât mai importantă cu cât postul este mai înalt.

Tunsoarea şi pieptănătura.

Modul în care bărbaţii şi femeile îşi aranjează părul variază în funcţie de modă, de vârstă şi preferinţele personale, dar constituie întotdeauna un mod de exprimare a personalităţii, de gestionare a impresiei, de comunicare cu ceilalţi. În cazul organizaţiilor cu o cultură puternică există prescripţii implicite sau explicite referitoare la pieptănătură, ca de altfel şi la alte aspecte ale înfăţişării, deoarece aceste organizaţii vor să comunice mediului social o anumită „imagine” publică prin intermediul fiecărui angajat: dacă imaginea este una sobră, conservatoare este de aşteptat ca angajaţii să aibă o înfăţişare conservatoare, adică bărbaţii să fie tunşi clasic, iar femeile să nu poarte pieptănături extravagante. Totuşi, femeile au, atât în societate, cât şi la locul de muncă, o mai mare libertate de a se exprima prin pieptănătură decât bărbaţii.

Îmbrăcămintea

Hainele constituie un însemn al diferenţierii sociale, dar totodată constituie un mod de exprimare a persoanei: putem deduce statutul socio-economic şi chiar ocupaţia cuiva după tipul de îmbrăcăminte pe care o poată – persoanele cu un statut economic ridicat îşi „afirmă” constant acest statut purtând haine scumpe, elegante şi de bună calitate, persoanele cochete au un mod special de a fi elegante şi de a atrage atenţia persoanelor de sex opus, prin croiala îmbrăcămintei, culorile pe care le poartă, accesorii, etc. Prin îmbrăcăminte comunicăm celorlalţi aşteptările noastre asupra modului în care dorim să fim trataţi: un costum clasic comunică dorinţa noastră de a ne relaţiona la nivel oficial, o îmbrăcăminte mai puţin „formală” poate fi interpretată ca intenţie de a da o notă mai caldă, mai personală relaţiei.

În situaţii de interviu, purtarea îmbrăcămintei formale comunică angajatorului capacitatea candidatului de a înţelege cerinţele formale privind ţinuta şi disponibilitatea de a adopta standardele organizaţiei şi contribuie la formarea impresiei despre personalitatea lui. Organizaţiile au tendinţa de a respinge, încă de la angajare, indivizii care nu se „potrivesc” la înfăţişare cu imaginea pe care ele o promovează.

Încrederea pe care o inspiră o persoană şi capacitatea sa de se impune depind de hainele pe care le poartă: un experiment al lui Bickman, din 1974, a demonstrat că, indiferent de genul vârsta, rasa şi statutul economic al subiecţilor, ei erau mai predispuşi să fie oneşti cu persoanele ale căror haine indicau un statut social ridicat decât cu persoanele al căror statut social părea modest.

Complicele experimentatorului lăsa o monedă în telefonul public şi întreba apoi subiecţii care telefonau după el dacă au găsit moneda. Subiecţii au returnat moneda în proporţie de 77% atunci când complicele era bine îmbrăcat şi doar în 38% atunci când complicele era prost îmbrăcat (ap. Harris, pp. 140-141).

În perspectivă organizaţională, hainele îndeplinesc mai multe funcţii: confort şi siguranţă, decenţă şi expresie culturală (Harris, p. 139). Confortul şi mai ales siguranţa sunt supuse unor reguli explicite în majoritatea organizaţiilor productive – în funcţie de natura activităţii, angajaţii poartă haine şi diverse dispozitive de protecţie. Funcţia de decenţă este exprimată prin reguli scrise sau nescrise: la locul de muncă angajaţii trebuie să-şi exprime statutul şi personalitatea în limitele impuse de organizaţie şi în conformitate cu imaginea publică pe care organizaţia o promovează. În funcţie de tipul de activitate al organizaţiei, definiţia ţinutei „acceptabile”, chiar „recomandabile” variază – sunt recomandate sau interzise croieli, accesorii, culori etc. Expresia culturală: dincolo de variabilitatea individual, unele evenimente şi contexte sociale presupun reguli mai mult sau mai puţin stricte pentru participanţi în ceea ce priveşte ţinuta formală – există evenimente şi contexte în care se impune sacoul, cămaşa şi cravata, rochia lungă; în unele locuri publice sunt afişate avertismente referitoare la ţinuta obligatorie.

Uniforma. Multe profesii impun purtarea unei ţinute standardizate, uneori până în cele mai mici amănunte. Armata, justiţia, poliţia, biserica, spitalele, căile ferate, utilizează uniforme care simbolizează putere, autoritate, credibilitate şi competenţă, adică principalele elemente ale misiunii lor sociale.

         Înfăţişare şi prestigiu profesional. Înfăţişarea, modul de a se îmbrăca al doctorilor şi accesoriile pe care le poartă constituie un element esenţial al comunicării medic-pacient şi, în ultimă instanţă, al terapiei. „Recuzita” doctorilor constând din halat alb, stetoscop, ecuson, are un puternic efect în comunicarea ideii de putere şi statut. Un studiu al lui Cope (1987), publicat în revista Achives of Internal Medicine, arată că pacienţiisunt mai dispuşi să urmeze recomandările medicului (credibilitate) şi să considere că vor fi bine trataţi dacă medicul are o înfăţişare conformă cu stereotipul social: este îmbrăcat corespunzător statutului său profesional, nu este supraponderal şi nu are părul prea lung, dacă este bărbat. (ap. Harris, 1993, p. 141).

Organizaţiile, mai ales cele din sfera serviciilor, comunică prin intermediul uniformei nu numai o imagine publică care reflectă personalitate companiei, ci şi simbolul calităţii şi uniformităţii serviciului oferit.

Postura Poziţia corpului (postura) face parte din mijloacele de comunicare nonverbală şi, la fel ca şi în cazul expresiilor emoţionale, în timp, se consolidează posturi specifice care sunt interpretate ca trăsături de personalitate: capul ţinut plecat şi spatele gârbovit sunt interpretate ca depresie şi umilinţă, capul dat pe spate şi spatele drept ca aroganţă, mândrie, autoritate ş.a.m.d. În timpul conversaţiei, varierea poziţiei corpului poate să comunice interlocutorului lucruri diferite: aplecarea trunchiului înspre înainte poate semnifica interes pentru ceea ce el tocmai spune şi conversaţia devine mai „caldă”, mai apropiată, aplecarea înspre înapoi poate semnifica detaşare şi conversaţia se „răceşte”.

Gesturile

         Mişcările pe care le facem cu întregul corp sau doar cu unele segmente ale lui îndeplinesc funcţii de comunicare diferite:

 • gesturile ilustratoare – au rolul de întărire a mesajului verbal (exemplu: negarea prin clătinarea capului sau a palmei); ele nu au înţeles propriu, semnificaţia lor putând fi înţeleasă numai prin asociere cu cuvintele pe care le-au însoţit;
 • gesturile adaptoare – indică stări emoţionale, dar nu fac parte decât segvenţial din comportament (exemplu: ne acoperim ochii când nu vrem să vedem ceva sau întoarcem capul); ele sunt neintenţionate şi, de multe ori greu de controlat;
 • gesturile regulatoare – reglează alternanţa intervenţiilor într-o conversaţie (exemplu: în timp ce punem o întrebare, privim interlocutorul în ochi, dar apoi coborâm privirea spre gură, pentru a-i indica faptul că aşteptăm să răspundă);
 • gesturile emblemă – înlocuiesc mesajul vrbal (au un înţeles de sine stătător) şi constituie convenţii specifice unei anumite culturi (exemplu: semnul făcut cu degetele pentru OK, semnul V de la victorie).

Gesturile emblemă sunt de obicei strict ritualizate – plecăciunea şi salutul se fac în concordanţă cu tipul de interacţiune: salutăm cu gesturi diferite o persoană necunoscută atunci când intrăm într-o încăpere, un şef, o persoană pe care o admirăm dar nu o cunoaştem prea bine, colegii, prietenii, părinţii, fraţii. Desigur, în fiecare din situaţiile enumerate mai sus folosim, simultan cu gestul emblemă, o anumită formulă verbală de salut, potrivită tipului de relaţie şi situaţiei în care are loc interacţiunea.

Fiind elemente ale conduitei expresive, gesturile vorbesc de la sine despre trăirile afective şi despre temperamentul unei persoane, la fel ca şi expresia sau postura: o persoană care gesticulează amplu, intrând în spaţiul nostru personal sau chiar intim este prcepută ca impulsivă, autoritară / agresivă; gesturile puţine indică stăpânire de sine sau temperament flegmatic; mersul apăsat este semn de hotărâre, fermitate, furie; mersul pe vârfuri – fire flexibilă, dinamică sau chiar intrigantă; paşii „târşiţi” indică lene sau depresie etc.

 

 

Faţa ca mijloc expresiv

 

Fizionomia

Fiecare din noi avem tipuri de fizionomie care „ne plac / nu ne plac” şi care constituie repere în evaluarea fizionomiei celuilalt: asemănarea cu „tipul pozitiv” duce la o impresie favorabilă, în timp ce asemănarea cu „tipul negativ” duce la o impresie defavorabilă; „judecarea” persoanei celuilalt după fizionomie este influenţată şi de o serie de prejudecăţi, transmise prin tradiţie sau „teoretizate” de lucrările de frenologie[1] şi de cele de fiziognomonie[2], despre legătura dintre trăsăturile somatice şi fizionomice, pe de-o parte şi cele aptitudinale şi de caracter[3] pe de altă parte. A avea o fizionomie plăcută, care să denote tinereţe şi sănătate este o caracteristică dezirabilă pentru orice persoană care îşi caută un post sau vrea să promoveze în carieră. Fizionomia poate fi „ajutată” prin intermediul cosmeticii şi al operaţiilor estetice, de aceea tot mai multe persoane, inclusiv bărbaţii, recurg la aceste servicii.

 

Mimica

Mimica este dată nu numai de exprimarea afectelor şi emoţiilor momentului, ci şi de „sedimentarea” în timp, a celor mai frecvente expresii emoţionale în ridurile de expresie: persoanele cu riduri la colţurile externe ale ochilor sunt percepute ca mai simpatice, deoarece aceste riduri sunt asociate expresiei zâmbitoare a feţei; persoanele cu cute verticale pe frunte sunt percepute ca dominatoare şi autoritare (expresie asociată atitudinilor imperative); cele cu cute orizontale – ca naive şi nu prea inteligente (expresie asociată mirării, nedumeririi); cele cu cute în forma literei Ω (omega) între sprâncene – ca melancolice; cele cu cute în jurul gurii – ca pretenţioase şi veşnic nemulţumite (gura „pungă”) ş.a.m.d.

Expresia facială este modalitatea de comunicare nonverbală cea mai complexă, datorită faptului că reflectă trăirea emoţională şi, prin aceasta, îndeplineşte o funcţie reglatorie intrapersonală şi interpersonală. Datorită regulilor de afişare /expresie (coduri nonverbale), învăţate de participanţii la comunicare de la cea mai fragedă vârstă, expresia facială constituie un limbaj secundar, prin care se comunică intenţionat şi explicit celuilalt stările emoţionale, atitudinile şi intenţiile noastre. Elementele mobile ale feţei (sprâncenele, ochii, gura) se pot mişca într-o varietate de combinaţii care au semnificaţii distincte.

 

Expresiile emoţionale fundamentale sunt înnăscute. Caracterul universal al expresiei afectelor a fost pus în evidenţă de un studiu al lui P. Eckman (1972) efectuat pe un trib primitiv din Noua Guinee, care nu avusese nici un contact cu civilizaţia albă: membrilor tribului li s-au arătat poze ale unor persoane de rasă albă care exprimau diferite afecte; pentru a echivala semnificaţia afectului, li se spunea o scurtă povestioară care descria natura afectului şi le se cerea să indice poza care înfăţişa acea emoţie. Alegerile lor erau corecte în proporţii foarte apropiate de cele ale lotului martor, constituit din populaţie newyorkeză, ceea ce a dus la conclizia că , pe lângă similarităţi în decodificarea expresiilor emoţionale existau similarităţi şi în privinţa folosirii unor expresii similare în culturi diferite. S-au constatat diferenţieri în ambele populaţii, în sensul că identificarea era mai bună în cazul copiilor decât al adulţilor şi al femeilor decât al bărbaţilor. (ap. Feldman 1985, pp. 87-90)

 

Afectele fundamentale (surpriză, furie, bucurie etc.) sunt exprimate în mod reflex, prin mecanisme neuromusculare înnăscute, comune tuturor oamenilor dar, pe măsură ce e dezvoltă abilităţile cognitive ale copilului (percepţie, gândire) el învaţă şi devine capabil să exprime emoţii complexe (prin controlul conştient al musculaturii faciale) în sensul intensificării, atenuării, neutralizării sau chiar compunerii deliberate de expresii emoţionale, nu întotdeauna concordante cu trăirea reală!

 

 1. Eckman a cerut subiecţilor din acelaşi trib să exprime aceleaşi afecte ca şi cum li s-ar întâmpla lor. Expresiile au fost înregistrate video şi au fost arătate unor subiecţii din SUA. Identificările au fost, şi în acest caz, în mare parte corecte, cu unele excepţii pentru frică şi surpriză. Explicaţia acestor fenomene ar fi datorată, în viziunea autorului, faptul că fiecare afect sau emoţie declanşează un set de impulsuri nervoase care activează anumiţi muşchi faciali, contribuind la „afişarea” unei expresii emoţionale concordante cu trăirea afectivă respectivă (program neurologic de expresie facială), lucru remarcat încă de Darwin în secolul trecut. Regulile de expresie pe care copilul le învaţă pentru a comunica trăiri afective mai complexe (emoţii curente, emoţii complexe, sentimente) au rolul de a preveni manifestarea programului neurologic în forma sa pură (ap. Feldman, op. cit. p. 90)

 

Există diferenţe individuale în privinţa expresivităţii emoţionale, dar variabilitatea este totuşi ghidată de norme specifice unei anumite culturi sau subculturi. Mai puţin reglementate decât expresia facială, gesturile şi tonul vocii trădează în mare măsură emoţiile reale, fiind mai puţin controlabile voluntar.

 

Privirea

Contactul vizual dintre două persoane furnizează o serie de informaţii de context importante pentru interpretarea mesajelor parvenite pe celelalte canale: direcţia privirii poate indica interesul sau intenţiile interlocutorului; mişcările oculare sunt şi ele sugestive în privinţa trăirilor şi intenţiilor. Privirea directă, ochi-în-ochi, este semnul atenţiei pe care ţi-o acordă celălalt şi avertizează asupra formei de interacţiune ce va urma (eventualele intenţii agresive, faptul că doreşte să-ţi spună ceva sau dimpotrivă, aşteaptă un răspuns). În culturile vestice contactul vizual semnifică deschidere spre comunicare, iar evitarea lui este interpretată ca nesinceritate, tendinţa de a-şi ascunde intenţiile. Unele culturi orientale au norme care interzic să priveşti în ochi o persoană mai în vârstă, de sex opus sau superioară ca statut social, gestul având semnificaţia de sfidare, lipsă de maniere şi de respect.

 

A „sorbi din ochi” nu este o figură de stil. Într-un experiment de psihologie socială a fost studiată relaţia dintre mărimea pupilei şi intensitatea atracţiei interpersonale: au fost arătate mai multor subiecţi două variante de fotografie ale unei persoane, într-una din ele pupilele fiind retuşate pentru a părea mai largi. Deşi aceasta era singura deosebire dintre cele două variante, în mod constant subiecţii relatau că în poza „retuşată” persoana pare mai simpatică, mai atrăgătoare. Deosebirea dintre cele două fotografii nu era sesizată la nivel conştient, dar oamenii sunt atraşi de privirea care comunică interes şi atracţie. (ap. G.A. Miller 1974, p. 265).

 

Frecvenţa şi durata contactului vizual. Privirea are importante funcţii de comunicare în registrul afectiv: frecvenţa şi durata ei pot fi semn de simpatie, de atracţie, într-un context pozitiv şi provoacă reciprocitatea trăirii, pe câtă vreme într-un context negativ, frecvenţa mare sau durata excesivă a privirii pot fi interpretate ca semne de agresivitate şi provoacă scăderea atracţiei. Privirea insistentă poate fi neplăcută şi pentru că în tot regnul animal ea este un semn de dominare. Mărimea pupilei, ca automatism de acomodare al analizatorului vizual, provoacă fenomene de simpatie (pupile dilatate) sau antipatie (pupile contractate). Diferenţa nu este sesizată conştient, dar contribuie la formarea percepţiei şi la interpretarea globală a celuilalt.

Chiar în contexte pozitive sau neutre, este greu de suportat o privire insistentă, de aceea interlocutorii alternează, pentru scurte perioade de timp, direcţia privirii de la ochii celuilalt la spaţiul înconjurător, fără ca acest lucru să creeze impresia de nesinceritate. Nu „intercalarea” contactului vizual cu pauze este cea care dă impresia de nesinceritate, ci frecvenţa prea mare a alternanţei sau durata prea mare a pauzelor în raport cu aşteptările interlocutorilor în situaţia dată şi în contextul relaţional concret.

 

Comunicarea vocală – paralimbajul

 

Vocea

Vocea comunică prin înălţime, timbru şi intonaţie, informaţii despre starea afectivă de moment, dar pe baza acestor informaţii facem inferenţe şi despre felul de a fi al unei persoane în general: o voce ascuţită, răstită, va fi interpretată ca aparţinând unei persoane labile emoţional şi revendicative; o voce joasă ca expresie a unei firi calme şi cumpătate, intonaţia vioaie ca dinamism ş.a.m.d. Persoanele care lucrează cu vocea (profesori, terapeuţi, medici, speakeri, politicieni, vânzători, militari) au deprinderea de a-şi regla intensitatea şi registrul vocii în funcţie de audienţă şi de natura situaţiei. Ele utilizează vocea şi elementele expresive vocale ca pe nişte instrumente cu ajutorul cărora îşi ating scopurile interacţionale: a convinge, a motiva, a încuraja, a consola, a se impune, a obţine conformarea. La telefon, fără a vedea persoana, ne putem da seama de nivelul de educaţie şi de apartenenţa persoanei la o astfel de ocupaţie numai ascultându-i vocea.

Comunicarea vocală este intrinsec legată de vorbire, având nenumărate aspecte care particularizează semnificaţia acesteia. Acelaşi cuvânt dobândeşte înţelesuri diferite în funcţie de pronunţia folosită, intonaţie, accente, inflexiuni ale vocii, timbru, ritmul vorbirii, pauze semnificative. Vorbirea pe un ton ridicat şi cu multe inflexiuni trădează iritare şi dorinţa de a domina într-o dispută, pronunţia răspicată şi tare a cuvintelor trădează (comunică) mânie, încetineala şi monotonia – plictiseală etc.

 

Accentul pus pe un anume cuvânt poate nuanţa semnificaţia unei propoziţii, după cum se poate vedea în exemplul de mai jos:

 • Directorul a spus că salariile vor fi majorate la toamnă
 • Directorul a spus că salariile vor fi majorate la toamnă
 • Directorul a spus că salariile vor fi majorate la toamnă
 • Directorul a spus că salariile vor fi majorate la toamnă
 • Directorul a spus că salariile vor fi majorate la toamnă

 

Pe lângă funcţia de comunicare a stărilor emoţionale, indicii vocali furnizează interlocutorului o serie de informaţii suplimentare despre originea socială a vorbitorului, intenţii, atitudini faţă de interlocutor şi faţă de situaţie etc. Şi constituie un canal important de comunicare directă, faţă în faţă, dar mai ales în cea intermediată de telefon, de exemplu, când suntem lipsiţi de indicii nonverbali vizuali (mimică, gesturi) care să completeze semnificaţia mesajului. La cele mai de sus se adaugă şi alte semnale vocale, mici icnete de surpriză, oftaturi, mormăieli de aprobare sau dezaprobare, de interes sau de încurajare a interlocutorului, sunete de „umplutură” (vocal fillrs) „îîî”, „ăăă” care trădează preocuparea vorbitorului de a găsi formularea potrivită, eventual deruta sau o ideaţie mai greoaie.

 

Discordanţa dintre cuvinte şi diferitele aspecte ale comunicării nonverbale poate fi un indiciu de nesinceritate: minciuna este trădată prin contact vizual diminuat, mai multe încuviinţări din cap, zâmbete mai rare, mai multe gesturi şi mişcări ale corpului, direcţionarea redusă în orientarea posturală, modificări în cadenţa vorbirii (vorbire mai rară, cu şovăieli, bâlbâieli), ridicarea vocii şi o latenţă mai mare în răspunsuri. Totuşi, nu toate cazurile în care cineva prezintă astfel de modificări ale comportamentului nonverbal este vorba de minciună; ele survin şi atunci când persoana este foarte emoţionată sau iritată.

 

Pauzele nongramaticale (există şi pauze gramaticale, care constituie punctuaţia „sonoră”, la capătul unor secvenţe de propoziţie sau de frază) pe care vorbitorul le interpune în discursul său furnizează indicii despre discursul interior (pauze în punctele critice), căutarea termenilor (pauze înaintea unor termeni neobişnuiţi, aleşi cu grijă), planul comunicării.

 

Expresivitatea comunicării electronice scrise

Comunicarea scrisă tradiţională (pe hârtie) dispune şi ea de mijloace expresive de factură verbală (utilizarea figurilor de stil, genul de limbaj ales, conotaţiile cuvintelor, semnificaţia contextuală) şi paraverbală (semnele de punctuaţie). Aceste mijloace expresive suplinesc mimica, gestica şi celelalte componente nonverbale din comunicarea orală. La începuturile comunicării scrise prin internet, interlocutorii s-au găsit adeseori în situaţia de a nu se înţelege, mai ales când încercau să glumească, deoarece atribuiau semnificaţii diferite mesajelor, în absenţa indicilor nonverbali care nuanţează înţelegerea în comunicarea orală.

:-) zâmbet, :-( încruntare, `-) a face cu ochiul.

 

Aceasta a dus la inventarea unor expresii grafice ale emoţiilor, care pot fi scrise utilizând caracterele existente pe tastatură – emoticoane (termen provenit din „emotion icons” – emoticons sau smileys în engleză), care reproduc, într-o formă simbolică, expresiile faciale care completează mesajul scris.

 

Utilizarea simbolică a spaţiului

 

Normele spaţiale

Utilizarea deliberată sau spontană a unei anumite distanţe în comunicarea directă constituie o formă de comunicare nonverbală a distanţei sociale (diferenţă de status) şi/sau psihologice dintre interlocutori. Zonele de interacţiune variază, ca dimensiune, de la o cultură la alta, dar nu sunt structurate pe patru niveluri de proximitate:

 • Zona intimă (aproximativ 45 cm), rezervată relaţiilor foarte apropiate, presupune atingerea (eventuală) şi mirosirea celuilalt; vedem cele mai mici detalii ale feţei, imperfecţiunile, etc. Pătrunderea unor persoane „străine” în această zonă produce nervozitate: înghesuiala din mijloacele de transport în comun la ore de vârf este un mediu propice izbucnirii conflictelor, deoarece toată lumea este stânjenită de contactul fizic (extrem de dezagreabil, de regulă) cu necunoscuţi şi tensionată de efortul de a-l suporta.
 • Zona personală (aproximativ 90 cm), în care au acces persoane cunoscute şi apropiate, dar nu intime (prieteni, colegi) este zona la limita căreia interlocutorul încă mai poate simţi mirosul corpului şi / sau al parfumului nostru. Fiecare dintre noi avem o „bulă personală” care ne însoţeşte pretutindeni şi în interiorul căreia ne simţim în siguranţă.
 • Zona oficială sau socială (aproximativ 120 cm) în care au loc interacţiunile în sensul cel mai larg, între parteneri care se cunosc, dar nu au relaţii apropiate, este cu atât mai mare cu cât distanţa socială este mai mare.
 • Zona publică (de regulă peste 150 cm) presupune simpla existenţă într-un spaţiu comun fără nici o relaţie directă. Dacă cineva vi se adresează de la o distanţă mai mare de 2 m (distanţă de la care personale sunt doar saluturile) înseamnă că vrea ca toată lumea să audă ce vă spune. Distanţa normală pentru o comunicare oficială dintre un individ şi un grup este de 3-6 m, sub această distanţă fizică fiind imposibilă menţinerea distanţei psihologice necesare acestui tip de comunicare.

În comunicarea cu persoane aparţinând unor culturi diferite, neînţelegerile sunt generate nu numai de imperfecţiunea comunicării lingvistice (unul sau ambii parteneri nu sun vorbitori nativi ai limbii în care are loc comunicarea – de exemplu un român şi un japonez vorbind limba engleză), ci şi de aspecte ale comunicării nonverbale, pentru care cele două culturi au norme diferite.

Fiecare interlocutor are tendinţa să folosească în mod neconştientizat propriile „coduri nonverbale” (pe care le-a învăţat încă din pruncie şi care au devenit parte integrantă a deprinderilor  sale comportamentale) atât în exprimarea proprie (emisie), cât şi în „descifrarea” comportamentului celuilalt (recepţie). În interacţiuni pozitive creşterea proximităţii este asociată creşterii atracţiei, pe când în interacţiuni negative creşterea proximităţii duce la creşterea respingerii şi a agresivităţii.

Deosebirile dintre modul în care interpretează fiecare participant la comunicare spaţialitatea pot afecta derularea comunicării verbale. Dacă aveţi o conversaţie oficială cu cineva dintr-o cultură „distantă” şi apare, la un moment dat o stare de stânjeneală inexplicabilă, discuţia trenează, interlocutorul încearcă să interpună diferite obstacole între el şi dumneavoastră (îşi încrucişează braţele, se dă un pas înapoi, se „refugiază” îndărătul unui scaun sau al unei mese), înseamnă că aţi intrat în spaţiul lui intim sau personal şi el se simte incapabil să continue conversaţia până nu restabileşte distanţa potrivită pentru tipul de comunicare respectiv.

Există culturi „distante” cum sunt cele occidentale (în special cele anglo-saxone) sau cele extrem-orientale (chineză sau japoneză), care au distanţe interpersonale mari (nu este permisă atingerea celuilalt decât în interacţiuni intime) şi culturi mai puţin distante, cum este şi a noastră, care permit „intruziunea” în spaţiul intim al celuilalt în derularea unor comunicări personale sau chiar oficiale. Chinezii, de exemplu, detestă să fie atinşi, bătuţi pe spate în semn de prietenie sau să dea mâna. Când cel care iniţiază comunicarea are o poziţie socială mai înaltă, distanţa spaţială nu este legată de discrepanţa de statut, el simţindu-se liber să adopte ce distanţă psihologică doreşte. Dacă iniţiatorul comunicării este de rang social mai jos decât interlocutorul, comportamentul lui este constrâns de normele de politeţe, el trebuind să păstreze distanţa „potrivită” sau chiar să accepte violarea sau contaminarea!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

 1. Dinu, M. : Comunicarea – repere fundamentale, Editura Algos, 2000
 2. Paillart, : Spaţiul public şi comunicarea, Bucureşti, Editura Polirom, 2003
 3. Rogojinaru, A.: Teme de Relaţii Publice, Bucureşti, Editura Ars Docemdi, 2000
 4. Mariş, M. (ed.): Administraţie publică, Accent, Cluj, 2002
 5. Vera, B. : Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înţelege, Gemma Pres, 1998

 

[1] Frenologie („phrenos” = gândire, spirit + „logos” = ştiinţă, studiu despre, gr.) = teorie iniţiată de Fr. J. Gall (1796) conform căreia ar exista o legătură directă între forma şi dimensiunile diferitelor regiuni ale craniului şi diferite „facultăţi” psihice ale individului; au fost întocmite chiar „hărţi frenologice” pe care sunt reprezentate localizări ale acestor „facultăţi”, cu „fose” (adâncituri) şi „bose” (ridicături) responsabile de geniu, criminalitate, nebunie, ş.a.m.d. Un impuls deosebit a fost dat acestui domeniu de lucrările italianului C. Lombroso (1836-1909) despre criminalitate („Omul delicvent”, „Crima, cauzele şi remediile ei”).

[2] Fiziognomonie („physis” = natură + „gnomon” = ştiutor, ghicitor, gr.) = „ştiinţă” promovată mai ales de J.K. Lavater (1741-1801), care încerca să determine trăsăturile de personalitate după conformaţia corpului şi a feţei.

[3] Conform conceptelor fiziognomice se consideră că: fruntea înaltă este semn de inteligenţă, cea joasă de prostie; nasul coroiat este semn de fermitate, cel cârn de naivitate; ochii mici şi apropiaţi indică şiretenie, cei mari şi depărtaţi credulitate şi nu prea multă inteligenţă; o gură mică, cu buzele strânse – semn de răutate, o gură mare cu buzele pline – semn de senzualitate; o bărbie mare, pregnantă – semn de voinţă; o bărbie retractată – semn de lipsă de voinţă ş.a.m.d.