Pin It

Planificarea a apărut relativ recent. Noţiunea de plan s-a introdus ca me­todă de bază prin care se urmăresc obiectivele creşterii economice şi pentru ca anticiparea în realizarea acestor obiective să aibă asigurate resursele nece­sare. Apoi ea a intrat în practica curentă şi a celorlalte sectoare de activitate, inclusiv în sectorul sanitar.

Nu orice plan înseamnă planificare. Ea se aplică pentru a asigura rezol­varea unor probleme stabilite cu un scop bine determinat şi constă în elabo­rarea şi conducerea pe bază de plan a realizării unor opţiuni pentru atingerea scopului.

Cînd intenţionăm să facem, să ameliorăm ceva în viitorul imediat sau în­depărtat, stabilirea obiectivului este însoţită şi definitivată de compatibilitatea conjucturală şi de asigurarea resurselor. Aceste două condiţii sînt esenţiale. Fără încadrarea în realităţi şi posibilităţi, scopul este inoportun sau nerealiza­bil. Se impune selectarea obiectivului dintr-o listă de necesităţi conform sco­pului, corelării cu sectoarele interne şi externe ce asigură materialele, banii, tehnicitatea, cadrele etc.

Planificarea constituie o serie de operaţiuni de stabilire, execuţie şi de evaluare a îndeplinirii obiectivului în scopul ameliorării unei situaţii în viitor. Esenţa metodei constă în a hotărî, înainte de a executa, atît ce, cu ce, cum şi în ce termen, cît şi întreaga suită de operaţiuni necesare pentru a se realiza scopul. Documentul care conţine datele, operaţiile şi activităţile ce se anticipează se numeşte plan. El însumează totalitatea prevederilor de dezvoltare, concretizate în sarcini şi obiective ce trebuie înfăptuite într-o perioadă de timp, precum şi mijloacele de realizare a acestora, constituind un cadru coordonat şi echilibrat.

Planul serveşte drept instrument principal în conducerea şi executarea activită­ţilor proiectate, precum şi în aprecierea îndeplinirii acestora.

Prin stabilirea anticipată a principalelor ameliorări în sănătatea populaţiei în raport cu resursele colectivităţii şi executarea acestor prevederi pentru asigu­rarea viitorului, planificarea reprezintă o metodă ce permite a lucra cu un scop şi a nu lucra „în derivă”, zi de zi. Planificarea este, în acelaşi timp, un proces care permite schimbări pentru obţinerea de ameliorări; este o activitate multi- disciplinară ce se desfăşoară sistemic pentru realizarea obiectivului stabilit.