Pin It

Definiţia sistemului informaţional poate provoca două reacţii opuse. Pentru unii el se asociază cu calculatoarele. Din punctul de vedere al altora, aceasta este o noţiune abstractă, ce desemnează mecanisme de gestiune a unei organizaţii. Generalitatea extremă a celui din urmă punct de vedere ne apro­pie la maximum de o definiţie destul de operaţională.

Sistemul informaţional al unei organizaţii este ansamblul mijloacelor şi procedurilor al căror obiectiv explicit sau rezultat implicit este de a le crea membrilor organizaţiei o imagine a stării şi funcţionării organizaţiei date.

Astfel, un sistem informaţional posedă un obiectiv destul de formal de­finit: a permite unei unităţi date, unui observator de a acumula cunoştinţele dorite despre o altă unitate, la fel definită, observată. În cazul nostru, aceste două unităţi nu-s decît un singur obiect pe care-l numim organizaţie.

Observatorul poate lua cunoştinţă de situaţia unui sistem (a unei orga­nizaţii) prin intermediul mesajelor emise de către obiectul observat. Acest schimb informaţional poate avea forme multiple, nici una din care nu trebuie
exclusă. Observarea poate fi directă (de exemplu, vizuală) sau poate fi o pro­cedură mai mult sau mai puţin complexă. Acest punct de vedere asupra siste­mului informaţional ne conduce la unele reflecţii cu privire la rolul sistemului informaţional.

Perceperea realităţii prin intermediul mijloacelor informaţionale ne per­mite explicarea unui sistem informaţional sub următoarele 2 aspecte:

           aspectul de oglindă sau de un filtru perfect ne oferă o imagine intactă a realităţii;

           aspectul de ecran formează membrilor organizaţiei capacitatea de percepere directă şi oferă, sub formă de semnale, o imagine puţin diferită de realitate într-un moment dat.

Aceste puncte de vedere pun accentul pe exactitatea şi capacitatea unui sistem informaţional de a furniza o imagine corectă a realităţii.

Deci, reducerea cunoaşterii realităţii la o simplă percepere a semnalelor prezente nu e suficientă pentru a le oferi managerilor organizaţiei instrumente de control şi dirijare. Aceasta reduce sistemul informaţional la rolul de instru­ment de măsurare.

Definirea sistemului informaţional conform unei sau altei teorii, al unui sau altui domeniu poate să ducă la omiterea unor caracteristici ale lui, la o în­gustare a sensului sistemului informaţional.

O altă definiţie determină sistemul informaţional ca un set de elemente sau echipamente interconectate ce colectează (prin intrare), manipulează, stochează (prin procesare) şi repartizează (prin ieşire) date şi informaţii tot aşa de bine ca şi un mecanism cu reacţie inversă.

Vom face o mică analiză a acestor componente:

           Intrarea. Prin intrare se înţelege capacitatea sistemului informaţional de a recepţiona şi stoca datele primare. Intrarea poate avea mai multe forme, poate fi un proces manual sau automatizat.

           Procesarea. În sistemele informaţionale procesarea transformă datele primare în ieşiri utilizabile. Procesarea poate fi manuală sau asistată de calculator.

           Ieşirea. În sistemele informaţionale mijloacele de ieşire produc şi eliberează informaţie utilă sub formă de documente sau rapoarte. Ie­şirile, la fel, pot fi de natură diferită (la un calculator: display, impri­mantă etc.).

           Legătura inversă (feedbackul). În sistemele informaţionale legătura inversă este o ieşire utilizată pentru a face, ajuta sau schimba alte in­trări sau procesări (de exemplu, poate fi organizat un control automa­tizat al diapazonului datelor, care ar detecta greşelile de introducere sau altă natură, comise de către om).

Un alt punct de vedere în definirea sistemului informaţional este cel al managementului, activitate care îl foloseşte cel mai mult şi pentru care este indispensabil.

Sistemele infor­maţionale sînt acele sisteme care utilizează tehnologii informaţionale pentru colectarea, transmiterea, stocarea, regăsirea, manipularea, vizualizarea in­formaţiei, folosite în unul sau mai multe procese de management.

Sistemul informaţional asistat de calculator este cel mai actual şi tot mai pe larg utilizat în activitatea organizaţiilor.

Un sistem informaţional computerizat foloseşte echipamente şi teh­nologii computerizate, se interconectează şi interoperează cu mijloace teh­nice (HARD), mijloace programate (SOFT), baze de date, telecomunicaţii, oameni şi proceduri.

Elaborarea unui sistem informaţional poate fi asemuită cu zidirea unei case. Casa poate fi destinată unei familii sau mai multor familii, poate fi mai mică sau mai mare, poate avea 2 dormitoare sau 25, poate costa 10000$ sau 10000000$. Totul depinde de necesităţile locatarilor, de bani, de factorii de construcţie şi ecologici din mediu.

Aidoma diferitor tipuri de case, sistemele informaţionale sînt de diferite tipuri. Acest exemplu demonstrează elocvent următoarele fenomene ce ţin de sistemele informaţionale:

           în una şi aceeaşi organizaţie pot exista diferite sisteme informaţiona­le;

           unele din aceste sisteme pot fi independente, altele - interconectate (dependente);

           un grup de sisteme informaţionale poate fi privit ca un singur sis­tem;

           sistemele informaţionale pot fi conectate între ele prin mijloace teh­nice de comunicaţii, prin intermediul reţelelor.

Clasificarea sistemelor informaţionale poate fi făcută după mai multe criterii: după tip, nivelul organizaţional, ariile de funcţionare şi activitatea ce o susţine. Astfel:

           După tip se deosebesc sisteme informaţionale:

           manuale;

           automatizate;

           computerizate;

           combinate.

           După nivelul organizaţional sistemele informaţionale se clasifică în:

           departamentale;

           organizaţionale;

           înterorganizaţionale.

           În una şi aceeaşi organizaţie sistemele informaţionale se deosebesc după ariile de funcţionare:

           contabile;

           financiare;

           ale activităţii de producţie;

           ale marketingului;

           ale managementului resurselor umane.

           După activitatea ce o susţine, clasificarea sistemului informaţional se prezintă în felul următor:

           sistem de procesare a afacerilor (Transaction Processing System - TPS) - suportul activităţilor de bază ale organizaţiei;

sistem informaţional al managementului (Management Information System - MIS) - asistă managerii funcţionali (nivelul funcţional al managementului);

sistem de automatizare a oficiului (Office Automation System - OAS)

      ajută lucrătorii din oficii;

sistem de suport al grupului (Group Support System - GSS) - ajută lucrătorii dintr-un grup de lucru;

sistem de suport al activităţii de elaborare a deciziilor (Decision Sup- port System - DSS) - susţine managerii şi analiştii; sistem informaţional executiv (Executiv Information System - EIS)

      ajută executanţii;

sistem de susţinere a inteligenţei (Inteligent Support System - ISS)

      ajută colaboratorii ce se ocupă cu cercetări ştiinţifice, cu elaborarea programelor prin utilizarea sistemelor expert (Expert System - ES) sau a sistemelor de inteligenţă artificială (Artificial Neural Network

      ANN).

Ultima metodă de clasificare a sistemelor informaţionale împreună cu nivelurile de management, pe care aceste sisteme le asistă

În final, vom da răspuns la o întrebare importantă din punctul nostru de vedere: de ce se studiază sistemele informaţionale?

Cunoaşterea de către manageri şi factorii de decizie a tuturor aspectelor sistemelor informaţionale asigură succesul organizaţional, inclusiv profitul şi reducerea cheltuielilor; contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a activită­ţii, inclusiv la avansarea în cariera personală. Sistemele informaţionale joacă un rol important în organizaţiile de afaceri (business). Dacă aveţi cunoştinţe solide despre business, e absolut necesar să înţelegeţi importanţa sistemelor informaţionale pentru organizaţie.

Un sistem informaţional eficient poate avea un impact asupra succesului strategic al organizaţiei. Cunoştinţele în domeniul sistemelor informaţionale vă vor oferi posibilitatea să avansaţi sub aspect profesional.

Sistemele informaţionale utilizate cu eficienţă pot ajuta organizaţia pe diferite căi. Unele din beneficii sînt următoarele:

          o siguranţă mai bună;

          servicii mai bune;

          avantaj competitiv;

          mai puţine erori;

          acurateţe mai mare;

          calitate mai mare a produselor;

          îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

          îmbunătăţirea comunicaţiilor;

          creşterea eficienţei;

          creşterea productivităţii;

          o administrare de nivel superior;

          posibilităţi mai mari;

          reducerea necesarului de braţe de muncă;

          decizii financiare juste;

          un control superior al operaţiilor;

          decizii manageriale de nivel superior.