Pin It

Misiunea defineşte ţelul (scopul) firmei care apoi se dezvoltǎ într-un set de obiective.

Obiectivele sunt deziderate pentru care se lucreazǎ intens pe baza unor planuri în vedrea realizǎrii scopului declarat. Ele apar ca descrieri detaliate ale felului în care va fi atins scopul.

Obiectivele nu trebuie confundate cu scopul. Obiectivele sunt întotdeuna subordonate unui scop fixat anterior. Obiectivele trebuie sǎ fie mǎsurabile pentru a permite evaluarea şi controlul performanţelor firmei.

 1. Clasificarea obiectivelor

Aceasta se face dupǎ mai multe criterii:

 1. Dupǎ forma pe care o îmbracǎ:

a.1) Obiective “prag” – aceste  stabilesc un nivel minim acceptabil al obiectivului

       (Exemplu: rentabilitatea capitalului propriu sǎ fie minim 8%);

a.2) Obiective ţintǎ – acestea fixeazǎ un nivel dorit a fi atins (Exemplu: creşterea

       anualǎ a cifrei de afaceri cu 12%).

 1. Din punct de vedere al conţinutului obiectivelor acestea se împart în douǎ categorii:

b.1) Obiective economice care se referǎ la:

      - câştigul pe activitate (alimentaţie, cazare);

      - volumul profitului;

      - rata profitului;

      - cifra de afaceri totalǎ şi pe activitǎţi;

      - calitatea produselor sau serviciilor.

b.2) Obiective sociale care se referǎ la:

      - controlul poluǎrii;

      - cooperarea cu autoritǎţile;

      - salarizarea şi condiţiile de muncǎ;

      - satisfacerea clienţilor (calitate, preţuri, satisfacţie);

      - relaţiile cu furnizorii.

 

 1. Dupǎ orizontul de timp la care se referǎ obiectivele:

c.1) Obiective strategice se fixeazǎ pentru o perioadǎ de peste 5 ani şi indicǎ

       poziţia la care aspirǎ sǎ ajungǎ firma dupǎ o perioadǎ de 5-10 ani;

c.2) Obiective tactice – fixate pentru o perioadǎ de 1-3 ani;

c.3) Obiective operaţionale – fixate pentru maxim 1 an.

 1. Din punct de vedere al nivelului organizaţional la care se adreseazǎ existǎ douǎ tipuri de obiective:

d.1) Obiective ale firmei ce se referǎ la firmǎ în ansamblul ei;

d.2) Obiective funcţionale ce privesc funcţiunile de bazǎ ale firmei (cercetare-dezvoltare, producţie, vânzǎri marketing, de personal, financiarǎ).

 1. Importanţa stabilirii obiectivelor

Stabilirea corectǎ a obiectivelor este importantǎ deoarece oferǎ managementului firmei o serie de avantaje:

 1. Obiectivele determinǎ creşterea performanţelor angajaţilor. Se estimeazǎ cǎ atunci când se stabilesc obiective stimulative, mobilizatoare performanţele pot creşte cu 10-25% sau chiar mai mult. Aceste creşteri au fost identificate la toate categoriile de salariaţi: muncitori din producţie, vânzǎtori, ingineri, funcţionari şi manageri.
 2. Obiectivele ajută la crearea unei imagini clare asupra rezultatelor aşteptate. Cu ajutorul obiectivelor angajaţii firmei îşi pot forma o idee clară despre ceea ce trebuie să realizeze. Fără obiective ei ar putea devia de la direcţia de acţiune necesară.
 3. Obiectivele srijină îndeplinirea funcţiei de control deoarece ele reprezintă repere pentru evaluarea activităţii, iar atunci când rezultatele nu sunt corespunzătoare se pot lua măsuri de corectare. Se poate spune că obiectivele îi ajută pe angajaţi să se autoevalueze, iar pe manageri să controleze activităţile conduse.
 4. Creşterea gradului de motivare a angajaţilor. Îndeplinirea obiectivelor, sentimentul de împlinire, recunoaşterea muncii de către ceilalţi şi unele recompense acordate pentru rezultatele obţinute constituie elemente motivaţionale care duc la creşterea gradului de antrenare în realizarea sarcinilor încredinţate.

                        4.3. Ierarhizarea obiectivelor

            Firmele comerciale au de regulă trei nivele la care se stabilesc obiective:

 1. Nivelul superior al managementului (top management) – la care se stabilesc obiectivele strategice.
 2. Nivelul mediu al managementului (middle management) – la care se stabilesc obiective tactice.
 3. Nivelul inferior al managementului (lower management) – la care se stabilesc obiective operaţionale.

 

 1. Obiectivele strategice reprezintă rezultatele finale viitoare stabilite la nivel de firmă de către managementul de nivel superior. Aceste obiective se adresează întregii firme (Exemplu: Calitatea ridicată a produselor coroborată cu livrarea la timp a acestora). Peter Drucker a sugerat că firma comercială trebuie să-şi fixeze obiective pentru cel puţin opt domenii importante.

Tabelul nr. 1 Cele opt domenii pentru care firma comercială trebuie să-şi fixeze obiective

Nr.

Domeniile importante

Descrierea acestor domenii

1.

Poziţia pe piaţă

- cota dorită din piaţa existentă şi din alte pieţe, precum şi serviciile furnizate pentru câştigarea loialităţii clienţilor.

2.

Inovarea

- înnoirea produselor, serviciilor şi tehnologiilor

3.

Resursele umane

- recrutarea, perfecţionarea şi creşterea performanţelor managerilor şi executanţilor;

- atitudinea angajaţilor;

- relaţiile cu sindicatele.

4.

Resurselefinanciare

- sursele de capital şi modul lor de utilizare.

5.

Resursele materiale

- echipamentele de producţie şi modul lor de utilizare în realizarea produselor şi serviciilor.

6.

Productivitatea

- consumurile de resurse raportate la venituri.

7.

Responsabilitatea socială

- responsabilitatea faţă de comunitate şi perseverenţa în adoptarea unui comportament etic.

8.

Profitabilitatea

- nivelul de rentabilitate şi alţi indicatori ai situaţiei financiare.

 • Obiectivele tactice sunt ţinte viitoare sau rezultate finale viitoare stabilite de managementul de nivel mediu pentru activităţile anumitor departamente. La acest nivel, obiectivele trebuie stabilite astfel încât, îndeplinirea lor să ducă la realizarea obiectivelor strategice. Obiectivele tactice sunt mai precise decât cele strategice (Exemplu: O firmă ce furnizează subansamble pentru industria de automobile îşi poate fixa ca obiectiv tactic să devină furnizorul principal pentru cei mai importanţi producători ai zonei respective).Calitatea de furnizor principal al unei firme poate constitui un avantaj în negocierea cu alte firme şi conduce deobicei la creşterea vânzărilor şi preţurilor.
 • Obiectivele operaţionale reprezintă ţinte sau rezultate finale viitoare stabilite de managerii de nivel inferior pentru activităţile specifice (Exemplu: Pentru firma furnizoare amintită, managerii de nivel inferior pot stabili ca obiective operaţionale – “0 defecte şi 0 minute întârziere la livrare”).Cele trei niveluri la care se stabilesc obiectivele (superior, mediu şi inferior) formează ierarhia obiectivelor. În această ierarhie obiectivele trebuie astfel sincronizate încât eforturile depuse în întreaga firmă să conducă la realizarea obiectivelor principale ale acesteia. Pentru a se îndeplini obiectivele tactice trebuie realizate obiectivele operaţionale. Similar, pentru atingerea obiectivelor strategice trebuie îndeplinite obiectivele tactice.