Pin It

O importanţă deosebită pentru practica medicală o poate avea cunoaşterea celor, pe care Leonhard Karl i-a numit personalităţi accentuate.

Printre însuşirile „firii" omeneşti, Leonhard diferenţiază cele, care conduc la simple variaţii ale individualităţii, de cele propriu-zis accentuate, cele, care manifestă tendinţa de a aluneca spre anormal.

Prin personalităţi anormale se înţelege acei oameni, care, chiar în lipsa unor împrejurări exterioare nefavorabile, au dificultăţi în adaptarea la cerinţele vieţii.

Fireşte că personalităţile accentuate manifestă un mare interes pentru clinica psihiatrică, variaţii puternice, într-un sens sau altul intrând în domeniul nevrozelor, al psihopatiilor şi chiar al psihozelor. Dar ele au interes tot mai mare pentru clinicianul de orice specialitate, deoarece prezintă dificultăţi în adaptarea la boală, formează obstacole în interacţiunea medic-pacient şi în calea tratamentului, favorizează apariţia unor stări morbide (nu numai psihosomatice, ci şi somatice).

Cercetările efectuate în clinica berlineză a lui Leonhard au demonstrat că cca 50% din populaţie poate fi considerată ca „neieşind din comun", iar cealaltă jumătate ca „accentuată". Deci, Karl Leonhard, psihiatru german, a efectuat emperimente şi a ajuns la concluzia că mulţi oameni posedă accentuări de caracter.

Accentuarea de caracter este o exprimare excesivă a anumitor trăsături de caracter şi a combinaţiilor lor, prezentând variante ale normei, mărginite cu patologiile.

Accentuările de caracter diferă de psihopatii prin faptul că lipseşte manifestarea celor trei simptome proprii psihopatiilor, prezente concomitent:

  • caracterul stabil în timp;
  • manifestarea simptomelor în orice situaţie;
  • dezadaptarea situaţiilor.

Accentuările de caracter pot trece unele în altele sub influenţa:

  • climatului psihologic în familie; m mediului social;

m activităţii de bază a subiectului; m sănătăţii fizice.

  1. Leonhard deosebeşte următoarele accentuări de caracter:
  • tipul hipertimic; m tipul cicloid;

m tipul epileptoid; m tipul isteroid (demonstrativ); m tipul schizoid; m tipulpsihoastenic; m tipul paranoic; m tipul senzitiv; m tipul instabil; m tipul conformist; m tipul labil; m tipul astenic.

Tipul hipertimic caracterizează oamenii egoişti, ambiţioşi, mobili, comunicabili, gălăgioşi. La aceste persoane predomină dispoziţia bună cu tendinţe de euforie sau disforie, bunătatea sufletească. Ei sunt optimişti, cu iniţiativă, nu duc lucrul până la capăt în cazul emoţiilor, incapacitatea de a se concentra la o anumită activitate, neurotici, merg la risc, sunt brutali şi amabili.

în linii generale, hiperticii nu suportă lucrul migălos, singurătatea, tind spre fapte amorale, neprevăzute. Sunt lideri ai companiilor, dacă nu au prieteni cad în depresie, nu se răzbună, dacă au jignit, nu-şi cer scuze. Poate avea succes, dar prevalează infantilismul, nu-şi pot concentra atenţia, întârzie. Dacă are necesitatea de ceva, hipertinicul se linguşeşte, în procesul activităţii se distrage uşor, are lacune în cunoştinţe, nu învaţă sistematic, dar timp de 1-2 zile poate compensa cunoştinţele. E necesar de exclus din activitate monotonia, este nevoie de stimulare. Relaţiile sexuale superficiale. Partenerul este un obiect de schimb; activitatea sexuală e considerată drept o distracţie. Sunt predispuşi spre alcoolizare.

Se recomandă ca aceste persoane să fie implicate în activităţi ce necesită multă comunicare: sport, teatru.

Tipul cicloid se deosebeşte prin schimbarea frecventă a dispoziţiei pe o anumită perioadă de timp (5-7 zile). La etapa dispoziţiei bune este vesel, cu iniţiativă, îndeplinesc uşor activităţi. La etapa indispoziţiei devine pasiv, îngândurat, irascibil, indiferent, supărăcios, mohărât.

în linii generale, cicloidul este foarte ataşat de familie, însă deseori se îndepărtează de persoanele apropiate şi sunt iniţiatorii conflictelor. Calităţile, ce atrag atenţia altor persoane, sunt: seriozitatea, simţul datoriei şi al dreptăţii.

Activităţile, în care ei ar trebui implicaţi, necesită condiţii, în care nu se schimbă radical situaţiile. în relaţiile sexuale are probleme, are nevoie de stimulare. Simte nevoia de a fi dirijat, de a „fi ţinut în mâini".

Tipul epileptoid. De mici copii sunt responsabili spre acurateţe deosebită, păstrează îmbrăcămintea, ocroteşte tot ceea ce-i aparţine. Prevalează tendinţa de a păstra ordinea, nu acceptă observaţiile altora.

Sunt observatori, agresivi, răutăcioşi, energetici, explozibili, cruzi, păstrează jignirea cu dorinţa de a se răzbuna. Nu are grijă de părinţi, e orientat spre amorul propriu. Nu vor să se supună, se răzbună, dacă sunt ştirbite interesele proprii.

în relaţiile cu alte persoane sunt reţinuţi, îşi fac greu prieteni, dar îi păstrează un timp îndelungat. Se deosebesc prin felul de a-şi pune anumit scop, astfel fiind punctuali, pedanţi şi foarte atenţi faţă de propria personalitate.

Pentru a evita conflictele e necesar de a feri aceste persoane să fie conducători, responsabili de activitate. Ele nu se străduie să înţeleagă nenorocirea altora. Sunt foarte exacte şi raţionale.

în relaţii intime sunt reci, cruzi sexuali, agresivi, sadişti, mazohişti, migăloşi, suspicioşi, încordaţi, geloşi.

în familie tind să fie lideri, să fie stimaţi, nu recunoaşte greşeala, nu-şi cere scuze. Apropiaţilor li se cere să fie răbdători, tacticoşi, să nu atragă atenţie la acurateţea exagerată.

Tipul isteroid se străduie să fie mereu în centrul atenţiei. Nu se sfieşte, nu ştie ce este timiditatea, îi place măsurile artistice, în copilărie iubeşte să recite poezii, să cânte, să danseze. Doreşte să se evidenţieze din masa de oameni, le place să fie lăudat şi înalt apreciat.

Se caracterizează prin egocentrism, egoism, este orientat spre atingerea scopului, ager, activ, energic, minciunos, demagog, îi place să rişte, activitatea se aseamănă cu jocul de teatru, este orientat spre satisfacerea dorinţelor, supraapreciere proprie, mereu în centrul atenţiei. Are nevoie de mulţi prieteni, care-1 susţin, are nevoie mereu de sfat. Primeşte satisfacere de la comunicare. Nu suportă să fie demascat, se răzbună pe aceste persoane.

Au succese în viaţă. Dacă nu li se acordă atenţie, reacţionează nervos. Calităţile, ce pot provoca conflict: lăudăroşie, capacitatea „de a se îmbolnăvi" în situaţii responsabile, poate fi un intrigant. Este bine să fie lideri. Viaţa sexuală o joacă ca un teatru. Pentru a evita conflictul nu trebuie să lezăm amorul propriu, talentul, aptitudinile, care are dorinţa de a le arăta.

Tipul schizoid se caracterizează prin orientarea spre propriul Eu. Persoanele de acest tip preferă singurătatea, omit jocurile gălăgioase şi activitatea în comun. îşi aleg prietenii mai în vârste.

La vârsta pubertară se închide în sine, nu vorbeşte cu mama, cu tata; sunt visători. La orice fenomen se străduiesc să dea o lămurire filosofică, cu termeni complicaţi, calmi, serioşi, vorbesc puţin, au interese şi ocupaţii stabile. La prima vedere sunt deştepţi în activitatea creatoare, au o productivitate sporită de muncă, se străduiesc în atingerea scopului, dar nu este atins, deoarece cunoştinţele sunt unilaterale. Complică faptele, obosesc foarte repede, scade energia, sunt reci, nu au emoţii profunde.

Dacă e impus să îndeplinească ceva, insuccesul îl duce la tulburări neurotice, uşor se îmbolnăveşte. Sunt neîncrezuţi, sunt capabili de a avea sentimente profunde, anticipat faţă de alt sex, tendinţa spre anonism, se căsătoresc târziu, relaţii reci.

Nu suportă tensiunea nervoasă, supraîncordarea. Sfera emoţională este slab dezvoltată. Pot fi traumaţi, influenţaţi foarte uşor şi obida o ţin un timp îndelungat şi devin opsedaţi de ea. Au un număr mic de prieteni, la care înaintează cerinţe exagerate. Ei nu pot stabili relaţii de prietenie, nu se pot deschide altor persoane, intră uşor în conflicte. Nu sunt buni conducători. Este necesar să-i atragem în discuţie, să fie orientaţi la exprimarea părerilor despre prieteni, relaţia cu alt sex. Ei trebuie să fie implicaţi în activităţi ce presupun un cerc mic de comunicare, joc de şah. E necesar ca subiectul să fie orientat la cercetările ştiinţifice.

Tipul psihoastenic încă din copilărie este timid, fricos, suspicios. Apar interese mature în perioada timpurie 6-7 ani. De asemenea evoluează diferite fobii faţă de oameni necunoscuţi, obiecte, frica de a rămâne singur în întuneric, în casă.

Trăsăturile dominante ale acestui tip sunt: neîncredere în forţele proprii, anxietate sporită, stare de ipohondrie (depresie). Se caracterizează prin seriozitate, acurateţe, sunt sârguincioşi, raţionali, autocritici, nehotărâţi, lipsiţi de iniţiativă, cu tendinţa de a pune totul la îndoială. Sunt foarte superstiţioşi şi cred în lucruri inventate.

în orice activitate se includ atent şi sunt sârguincioşi. Rezultatele obţinute le verifică îndelungat după enciclopedii, dicţionare. Preferă lucrul liniştit, curat, monoton. Mereu se îndoiesc, au frică sporită de responsabilitate faţă de activitate, preferă lucruri migăloase, liniştite. Sunt orientaţi spre profesia de contabil, croitor, unde e necesar lucru manual.

în relaţiile intime sunt retraşi, neîncrezuţi în sine, au probleme sexuale. Nu face dedicaţie de dragoste, nu se poate apropia de persoana iubită. Pentru înlăturarea inferiorităţii e necesar de organizat psihoterapia cognitiv-comportamentală. Se analizează situaţiile, care au avut insucces, se compară şi se evidenţiază esenţialul să-şi dea singur părerea de cel dezavantaj al neîncrederii, care a condus la insucces.

Tipul paranoic. E sporită orientarea spre un scop chiar din copilărie. Sunt serioşi, anxioşi, îngrijoraţi, visători.

în cadrul activităţii sunt energici, individuali, acţionează cu siguranţă, colaborează cu alte persoane, care au scopuri similare. Dacă este ofensat de cineva, îl înlătură complet din viaţa personală şi chiar poate să-i pricinuiască ceva rău.

Sunt irascibili, agresivi, supărăcioşi, mai ales când cineva le creează probleme în atingerea scopurilor. Emoţional sunt reci şi nu se pot apropia spiritual de alte persoane.

Sunt conflictuali, puţin comunicabili, nesentimentali. Li se pare că lucrul, care-1 fac, e cel mai important, e necesar de a-1 orienta spre activitatea, din care va avea profit.

în relaţiile cu alte persoane sunt cruzi, se străduiesc să domine, să asuprească. Sunt foarte categorici în concepţiile lor. Prietenia cu sexul opus determină o continuă prelungire a atingerii scopului propus. Sunt brutali, reci, lipsiţi de gingăşie. Nu suportă să fie lezat amorul propriu.

Activează mai mult singuri, fiindcă le vine greu să găsească parteneri să lucreze în grup. Sunt înfumuraţi şi răzbunători. E necesar să organizăm cu ei discuţii de suflet, să le formăm convingerea în aceste discuţii.

Tipul senzitiv. De mic este fricos, orientat spre lumea internă. Este o fire sfioasă, se teme de singurătate, întuneric, animale, evită locurile gălăgioase. Se ataşează de persoanele, cu care se deprinde.

în copilărie sunt nişte copii casnici. Nu le place să plece în companii, să-şi schimbe colectivul, prietenii.

Sunt timizi, le este propriu sentimentul de inferioritate. Sunt autocritici, se subapreciază, sunt liniştiţi, buni la inimă, atenţi faţă de alţi oameni, cu sentimentul datoriei; sunt disciplinaţi, responsabili, cinstiţi, cu cerinţe sporite faţă de sine, suspicioşi, închişi în sine, uşor se supără şi retrăiesc adânc insuccesele. Se străduiesc să aibă puţini prieteni, însă se ataşează foarte strâns de ei; sunt gingaşi şi supuşi.

Ca parteneri în dragoste sunt aleşi de alte persoane. Au probleme în dragoste, din motivul timidităţii şi neîncrederii în sine.

Orice activitate se străduie s-o îndeplinească la nivel superior, ca să nu jignească partenerii de lucru, profesorii. Activităţile lor preferate: arta, medicina, îngrijirea plantelor şi animalelor, educaţia copiilor.

Au nevoie să fie încurajaţi. Şcoala pentru ei este o povară. E necesar să-i creăm condiţii pentru a obţine succes. Nu trebuie incluşi în competiţii şi activităţi responsabile.

Tipul instabil. Din fragedă copilărie este o fire instabilă, are probleme comportamentale, sunt neascultători, hipermobili.

Se caracterizează prin sociabilitate scăzută, sunt buni la inimă, deschişi, serviabili, emoţionali. Se adaptează uşor la condiţii noi de viaţă. Sunt nişte persoane nestatornice; în procesul activităţii pot să uite de scopul final şi să se ocupe de lucruri străine.

Specific este că uşor cad sub influenţă, atenţia este instabilă, se distrag de la lucru. Nu învaţă sistematic, au nevoie de ajutor de la adulţi pentru a-i atrage în micromediul, în care persoanele sunt sârguincioase.

Dacă nu sunt controlaţi, sunt leneşi, evită conflictele, mint pentru a ieşi din situaţii, trăiesc cu ziua de azi, abandonează activităţile, care necesită încordare intelectuală.

Sunt lipsiţi de forţe de voinţă şi au tendinţa de a-şi petrece timpul liber în distracţii şi companii. Se laudă, atribuindu-şi calităţi, pe care nu le au. Sunt fricoşi, făţarnici, iresponsabili.

în relaţiile cu alţi oameni sunt nestatornici, nu pot avea încredere în ei. Relaţiile de prietenie sunt de scurtă durată. îşi schimbă repede prietenii şi uşor se acomodează cu alţii noi. Relaţiile sexuale prezintă pentru ei o distracţie.

Aceste persoane au un regim foarte strict de activitate, control riguros, în copilărie tutelare strictă. Imită persoanele, care îi susţin, deci dacă are un prieten cu familie trainică şi el va fi aşa.

Tipul conformist acceptă tot ceea ce i se propune. Dacă nimereşte sub influenţă, imediat neagă ce a acceptat anterior şi îşi formează o altă părere.

El nu-şi expune propria părere niciodată, ci acceptă părerea liderului, a autorităţii, a tradiţiei, a majorităţii. Viaţa lui decurge sub deviza „Să fiu ca toţi, să gândesc ca toţi". Este specifică acomodarea la orice mediu sau grup de oameni.

Se caracterizează prin faptul că sunt persoane prietenoase, bune la inimă, blânde, îngăduitoare, sunt buni executori, nu intră în conflict, nu critică pe nimeni. Sunt ascultători, dar lipsiţi de voinţă, au o autocritică scăzută.

Principala slăbiciune este că îşi schimbă uşor părerea, distruge uşor stereotipurile formate şi frecvent evoluează psihozele reactive, psihopatiile.

în comunicare cu alte persoane uşor contactează şi îşi fac prieteni, stimează liderii, îi emit în comportare, pretind la prietenii, însă prietenii nu prezintă mare interes pentru tipul conform. Relaţiile intime nu au importanţă pentru acest tip. Ei au nevoie din partea partenerului de gingăşie şi tutelă paternă.

în procesul activităţii e nevoie de stimulat permanent, de menţionat succesul şi activitatea, pe care o manifestă. De obicei sunt muncitori, inovatori, creatori, dacă sunt sub conducerea unui adult cu autoritate.

Pentru evitarea relaţiilor conflictuale e necesar să atragem această persoană într-o educaţie conformă. Este necesar de a orienta acest tip spre acţiuni, unde ar putea lua decizia de unul singur.

Tipul labil. Din copilărie se caracterizează prin labilitatea (schimbarea) dispoziţiei sub influenţa unui cuvânt, gest sau privire. Dispoziţia lui se poate schimba de câteva ori pe zi. Este bun la inimă, sociabil, sensibil, mărinimos. Se deosebeşte de ceilalţi prin sentimente adânci, relaţii sincere cu cei, care îl iubesc. în caz de dispoziţie rea, este irascibil, nervos, conflictual.

Comunicarea cu alte persoane depinde de dispoziţie. Dacă are dispoziţie bună, atunci comunică cu mare plăcere, povesteşte mai mult despre sine, însă la o observaţie netacticoasă cade în depresie sau chiar stopează prietenia.

Tipul labil este capabil de o prietenie sinceră, devotată. Uşor se ataşează de alte persoane, sentimente adânci după ataşare, relaţii sincere, este cinstit cu persoana, care o iubeşte, indiferent de dispoziţie. La el este dezvoltat simţul compătimirii şi altruismul.

Anxietate sporită, uşor plângăreţi, pentru autoapreciere poate să brutalizeze persoana, care îi face observaţii şi netacticoşii. Cel mai mult retrăieşte pentru trădarea din partea persoanei iubite, în caz de psihotraumă, se dezorientează în viaţă.

Intuiţie bună, uşor se pot modifica la condiţii. Dacă se îndrăgostesc cu adevărat, sunt foarte sinceri. în relaţii cu partenerii sunt capabili să iubească din inimă, cu o durată lungă de timp. Partenerii trebuie să le susţină dispoziţia bună.

Pentru dezvoltarea normală e necesar de înlăturat situaţia, în care labilul are concurenţă, aceste situaţii, care i-ar putea leza amorul propriu. Să nu-1 impunem, când n-are dispoziţie, să-i înlăturăm situaţia, care n-are succes ca să nu se descurajeze, să-i acordăm atenţie. Să înlăturăm situaţia, în care prevalează neîncrederea, unde sunt întâmplări neplăcute, situaţii critice, pedeapsa s-o înlăturăm.

Activităţile recomandate acestui tip: artă, sport, profesii de tip om-natură, om-om.

Tipul astenic se caracterizează prin sensibilitate sporită, neurotism. Aceste persoane dorm rău, n-au poftă de mâncare, sunt capricioşi, fricoşi şi plângăreţi.

Sunt sensibili la sunetele puternice, la lumină puternică, este irascibil şi oboseşte uşor. Nu suportă gălăgia, companiile; specific pentru ei prevalează frica de a se îmbolnăvi. în colectiv ei sunt disciplinaţi, liniştiţi, ordonaţi, modeşti, prietenoşi, blânzi, îngăduitori.

în procesul activităţii şi în comunicare cu alte persoane sunt timizi, ruşinoşi, anxioşi, se subapreciază, se adaptează greu la condiţiile noi de viaţă.

în caz de insucces, devin irascibili, manifestă explozii afective, devin apatici, capricioşi, neîncrezuţi în sine. Astenia generală se răsfrânge asupra asteniei psihice, şi, în rezultat aceste persoane au atenţie instabilă, memorie scăzută, nu pot ţine un discurs în faţa auditoriului, nu pot să-şi organizeze ziua de muncă. în relaţiile intime sunt retraşi şi reţinuţi. în discuţii cu alte persoane se înroşesc, se pierd cu firea, nu pot răspunde promt la întrebări, apoi nu uită un timp îndelungat aceste momente şi le retrăiesc profund.

Munca fizică îl oboseşte, îl irită, de aceea e necesar să fie atras în munca manuală: împletit, cusut. Au nevoie de o formă de activitate uşoară, fără multă încordare. Să nu-şi schimbe frecvent activitatea, e necesar să fie încurajat, să dezvolte curajul, încrederea în sine, la orice succes să fie analizat verbal. Să-i acordăm ajutor, atitudine tacticoasă din partea adultului şi să-1 supraapreciem.

E necesar să-i planificăm activitatea, să-i prezentăm un exemplu sau model, pentru executarea unui lucru. E recomandabil controlul permanent din partea adultului şi un ajutor tacticos.